Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen betreffende sommige administratieve standen en de bezoldigingsregeling van het ondersteunend personeel tewerkgesteld in de centra voor volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    24 OKTOBER 2008
  • publicatiedatum
    B.S.27/11/2008
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    27/11/2008

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, artikel 77, gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007, artikel 80, gewijzigd bij de decreten van 28 april 1993 en 13 juli 2001, en artikel 82, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 1997, 14 februari 2003 en 22 juni 2007;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 51, gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007, artikel 54, gewijzigd bij de decreten van 28 april 1993 en 13 juli 2001, en artikel 56, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 1997, 14 februari 2003 en 22 juni 2007;

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs - XIII - Mozaïek, artikel IX.9;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, artikel 55, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006;

Gelet op het gunstige advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 juni 2008;

Gelet op protocol nr. 675 van 8 augustus 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 440 van 8 augustus 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 45.102/1 van de Raad van State, gegeven op 2 oktober 2008, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden van het ondersteunend personeel van de centra voor volwassenenonderwijs die worden gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en die onderworpen zijn aan :

het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde leden van het gemeenschapsonderwijs;

het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Art. 2.

De reglementaire bepalingen inzake non-activiteit, verloven en terbeschikkingstelling die gelden voor de personeelscategorie van het opvoedend hulppersoneel zijn onder dezelfde voorwaarden van toepassing op de personeelsleden, vermeld in artikel 1.

Art. 3.

De personeelsleden, vermeld in artikel 1, worden bezoldigd volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 maart 1965 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der leergangen met beperkt leerplan afhangend van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, en het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.