Forfaitaire puntenenveloppe toegekend aan de raad van het Gemeenschapsonderwijs

 • referentie
  PERS/2009/08
 • publicatiedatum
  17/08/2009
 • datum laatste wijziging
  02/07/2015
 • wettelijke basis
  Decreet van 14 juli 1998 houdende maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs
 • opheffing
  PERS/2002/16
 • contact
  Uw werkstation : werkstation 32
 • De Raad van het Gemeenschapsonderwijs ontvangt jaarlijks een puntenenveloppe van 5.330 punten ter uitvoering van haar verplichtingen m.b.t. de rekenplichtigheid.
 • Deze omzendbrief bevat de principes betreffende de aanwending van deze puntenenveloppe.
 • Met ingang van 1 september 2015 wijzigen de bekwaamheidsbewijzen voor een aanstelling in een ambt van het ondersteunend personeel. Deze wijzigingen worden meegedeeld onder voorbehoud van de goedkeuring van de regelgeving door de Vlaamse Regering.

1. Inleiding

Aan de Raad voor het Gemeenschapsonderwijs wordt elk schooljaar, ter uitvoering van de rekenplichtigheid, een forfaitair aantal punten toegekend van 5.330 punten.

De Raad verdeelt deze punten over de verschillende scholengroepen volgens criteria die zijzelf vastlegt, na onderhandeling in het daartoe bevoegde onderhandelingscomité.

2. Aanwending van de forfaitaire puntenenveloppe

Met deze punten kan de scholengroep enkel betrekkingen oprichten in het ambt van administratief medewerker in de personeelscategorie van het ondersteunend personeel.

Deze punten mogen dus nooit worden toegevoegd aan de puntenenveloppe van een individuele school om betrekkingen van het ondersteunend personeel in stand te houden.

Dit betekent dan ook dat zij moeten worden ingevuld volgens volgende principes.

1. Er kan een halftijdse of volledige betrekking worden opgericht.

2. De betrekking mag worden ingevuld door reaffectatie of wedertewerkstelling. Het gereaffecteerde of wedertewerkgestelde personeelslid heeft geen invloed op de puntenwaarde van de betrekking.

3. Als een tijdelijk personeelslid wordt aangesteld, moet … het personeelslid dat in deze betrekking wordt aangesteld in het bezit zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs voor het ambt. Met ingang van 1 september 2015 kan een personeelslid - met zijn instemming -ook worden aangesteld onder zijn hoogste diplomaniveau.

4. De scholengroep kan in deze betrekking een vaste benoeming uitspreken volgens de voorwaarden die gelden voor een vaste benoeming in een ambt van het ondersteunend personeel. Dit houdt evenwel in dat de punten die aan deze betrekking zijn verbonden, blijvend moeten worden toegekend aan de scholengroep in kwestie.

Vermits de Raad van het Gemeenschapsonderwijs jaarlijks beslist over de toekenning van de punten, moet de scholengroep de vacantverklaring van de betrekkingen die zij met deze punten opricht, steeds voorleggen aan de Raad. De Raad van het Gemeenschapsonderwijs bekijkt de voorwaarden inzake stabiliteit voor deze betrekking(en) en beslist over het al of niet toekennen van de punten voor deze betrekking(en).

Meer informatie over de aanstelling van een tijdelijk personeelslid en over vaste benoeming in het ambt van administratief medewerker vindt u in de omzendbrief PERS/2009/07van 17-08-2009 - Het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

3. Puntenwaarde van de betrekking van administratief medewerker

Het ambt van administratief medewerker in de personeelscategorie van het ondersteunend personeel kost een aantal punten in functie van het niveau van het diploma van de titularis of in functie van de salarisschaal van de titularis.

Met ingang van 1 september 2015 gelden volgende bekwaamheidsbewijzen bij een aanstelling in het ambt van administratief medewerker in de personeelscategorie van het ondersteunend personeel.

 

Rubriek  

 

puntenwaarde  

Bekwaamheidsbewijs  

salarisschaalcode  

 

Vereiste 

 

63 

Ten minste HSO 

202  

 

 

Vereiste 

 

82 

Ten minste bachelor 

158 

 

Vereiste 

 

120 

Ten minste master 

542 

Door deze wijziging kan een personeelslid, als hij daar mee instemt, onder zijn hoogste diplomaniveau worden aangesteld. Dit betekent wel dat het personeelslid dan ook zal worden bezoldigd op basis van een lagere salarisschaal.

De puntenwaarde van een voltijdse betrekking vindt u in de hiernavolgende tabel.

Als u een halftijdse betrekking in stand houdt of opricht, moet u de desbetreffende puntenwaarde halveren.

Voor de vervanging van een personeelslid gelden de principes die van toepassing zijn op het ondersteunend personeel in het secundair onderwijs. Meer informatie hierover vindt u in de omzendbrief PERS/2009/07van 17-08-2009 - Het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

 

AMBT / DIPLOMA / SALARISSCHAAL 

 

 

PUNTEN 

 

administratief medewerker met bekwaamheidsbewijs van ten minstehoger secundair onderwijs (ssc 202, ssc 122) 

 

63 

 

administratief medewerker met bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor (ssc 158) 

 

82 

 

administratief medewerker met bekwaamheidsbewijs van ten minste master (ssc 542) 

 

120 

 

administratief medewerker met salarisschaal 200, 201, 202 of 203 

 

63 

 

administratief medewerker met salarisschaal 122 

 

63 

 

administratief medewerker met salarisschaal 158 

 

82 

 

administratief medewerker met salarisschaal 106 

 

82 

 

administratief medewerker met salarisschaal 163 

 

82 

 

administratief medewerker met salarisschaal 164 

 

82 

 

administratief medewerker met salarisschaal 100 

 

82 

 

administratief medewerker met salarisschaal 208 

 

82 

 

administratief medewerker met salarisschaal 104 

 

82 

 

administratief medewerker met salarisschaal 123 

 

82 

 

administratief medewerker met salarisschaal 125 

 

82 

 

administratief medewerker met salarisschaal 126 

 

82 

 

administratief medewerker met salarisschaal 542 

 

120 

4. Meedelen van de betrekking(en) aan het werkstation

De betrekkingen die met deze extra-punten worden opgericht, worden aan het werkstation gemeld via een afzonderlijke “vakcode”. U gebruikt voor dergelijke betrekking de code “685”.