Tegemoetkoming aan de schoolbesturen en aan de besturen van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2017

 • referentie
  NO/2010/01
 • publicatiedatum
  18/01/2010
 • datum laatste wijziging
  12/11/2018
 • wettelijke basis
  Het ministerieel besluit van 28 september 2018 betreffende de tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2018 aan de schoolbesturen en aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs m.b.t de financiële controle over het boekjaar 2017.
 • contactpersoon
  Walde Raes, 02 553 65 62
 • Deze omzendbrief regelt de terugbetaling van de facturen van de aanstelling van een commissaris voor school- en centrumbesturen van het gesubsidieerd vrij onderwijs die krachtens artikel 17 §5 van de wet van 27 juni 1921 (VZW-wet) gehouden zijn één of meerdere commissarissen aan te stellen.

1. Toepassingsgebied.

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet de vzw krachtens artikel 17 van de wet van 27 juni 1921 gehouden zijn een commissaris aan te stellen. Met andere woorden: de vzw moet behoren tot de categorie "ZEER GROTE VZW".

Dit wil zeggen dat de vzw moet voldoen aan volgende voorwaarden:

- ofwel beschikken over minstens 100 VTE, ingeschreven in het personeelsregister,

- ofwel voldoen aan minstens 2 van de volgende voorwaarden:

 • beschikken over minstens 50 VTE, ingeschreven in het personeelsregister;
 • minstens 7.300.000 EUR aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten boeken (excl. btw);
 • een balanstotaal vertonen van minstens 3.650.000 EUR.

Met VTE worden alle personeelsleden bedoeld die tewerkgesteld worden door de vzw - al dan niet gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs- omgerekend naar voltijdse eenheden (gemiddeld over het jaar).

2. Bedrag van de tussenkomst.

Maximaal 90 % van de voorgelegde facturen kan worden terugbetaald.

3. Welke kosten worden gedeeltelijk terugbetaald?

Enkel de facturen van de commissaris voor auditwerkzaamheden voor de financiële controle over het boekjaar2017 komen in aanmerking voor de tegemoetkoming en worden, na voorleggen van alle bewijsstukken, gedeeltelijk terugbetaald.

4. Datum en wijze van indienen.

De aanvragen en verplichte bijlagen kunnen tot 31 maart 2019 ingediend worden.

Aanvragen worden bij voorkeur elektronisch ingediend via het e-mailadres bedrijfsrevisoren.agodi@vlaanderen.be

De documenten kunnen ook verstuurd worden naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten – Afdeling Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel t.a.v. Walde Raes lokaal 4C25, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

5. Welke gegevens en documenten heeft de administratie nodig om een gedeelte van hoger genoemde kosten te kunnen terugbetalen?

zie ook bijlage bij deze omzendbrief:
Aanvraagformulier tegemoetkoming financiële controle boekjaar 2017

Bewijs door de Nationale Bank van België (NBB) van neerlegging bij de NBB van de jaarrekening 2017.

Het ondernemingsnummer van de vzw.

Het rekeningnummer met IBAN en BIC-code waarop het bedrag moet worden gestort.

Elke vzw die een aanvraag indient om terugbetaling, moet de voorwaarde(n) meedelen waaraan zij voldoet om te behoren tot de categorie van "ZEER GROTE VZW" (zie hoger). Dit geldt ook voor de verschillende vzw’s die éénzelfde commissaris aanduiden.

Lijst van de scholen en centra (met instellingsnummer) die tot de vzw behoren.

Facturen van de commissaris die enkel en alleen betrekking hebben op het boekjaar 2017.

6. Welke bijkomende informatie is belangrijk om alle correspondentie vlot te laten verlopen?

- de juiste benaming van de vzw

- het adres

- een e-mailadres waarop kan worden gereageerd

- de naam van een contactpersoon

- een telefoonnummer

7. Enkele belangrijke opmerkingen:

- Ereloonnota van de commissaris voor bijkomende werkzaamheden, bijvoorbeeld in het kader van een fusie of eventuele fusie, komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

- Ereloonnota van de commissaris voor andere opdrachten dan de financiële controle van boekjaar 2017, komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

- Kosten voor boetes en laattijdigheid worden n iet in aanmerking genomen.

- Er is enkel een tussenkomst in de kosten van een commissaris en niet in de kosten van een accountants- of advies- & boekhoudkantoor.

- De controle dient uitgevoerd op het niveau van de vzw en niet op het niveau van de school en/of centrum. Er is geen terugbetaling van de kosten indien de controle op het niveau van de school/het centrum wordt uitgevoerd.

8. Bijlage