Tegemoetkoming aan de schoolbesturen en aan de besturen van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2019

 • referentie
  NO/2010/01
 • publicatiedatum
  18/01/2010
 • datum laatste wijziging
  30/11/2020
 • wettelijke basis
  Het ministerieel besluit van 23 november 2020 betreffende de tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2020 aan de schoolbesturen en aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs m.b.t de financiële controle over het boekjaar 2019.
 • contactpersoon
  Walde Raes, 02 553 65 62
 • Deze omzendbrief regelt de terugbetaling van de facturen van de aanstelling van een commissaris voor school- en centrumbesturen van het gesubsidieerd vrij onderwijs die krachtens de vzw-wetgeving (artikel 17 §5 van de wet van 27 juni 1921 of artikel 3:47 § 6 van de wet van 23 maart 2019) gehouden zijn één of meerdere commissarissen aan te stellen.

1. Toepassingsgebied.

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet de vzw die is opgericht vóór 1 mei 2019 krachtens artikel 17 van de wet van 27 juni 1921 gehouden zijn een commissaris aan te stellen. Met andere woorden: de vzw moet behoren tot de categorie "ZEER GROTE VZW".

Dit wil zeggen dat de vzw moet voldoen aan volgende voorwaarden:

- ofwel beschikken over minstens 100 VTE, ingeschreven in het personeelsregister,

- ofwel voldoen aan minstens 2 van de volgende voorwaarden:

 • beschikken over minstens 50 VTE, ingeschreven in het personeelsregister;
 • minstens 7.300.000 EUR aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten boeken (excl. btw);
 • een balanstotaal vertonen van minstens 3.650.000 EUR.

Met VTE worden alle personeelsleden bedoeld die tewerkgesteld worden door de vzw - al dan niet gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs- omgerekend naar voltijdse eenheden (gemiddeld over het jaar).

Voor de vzw die is opgericht na 1 mei 2019 is de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van toepassing. Om een tegemoetkoming te kunnen krijgen moet deze vzw voldoen aan minstens 2 van de volgende groottecriteria:

 • het jaargemiddelde van het aantal werknemers is minstens 50 VTE;
 • de vzw heeft een jaaromzet van minstens 9.000.000 euro (excl. btw);
 • de vzw heeft een balanstotaal van minstens 4.500.000 EUR.

2. Bedrag van de tussenkomst.

De voorgelegde facturen voor de financiële controle worden gedeeltelijk terugbetaald, a rato van het beschikbare krediet.

3. Welke kosten worden gedeeltelijk terugbetaald?

Enkel de facturen van de commissaris voor auditwerkzaamheden voor de financiële controle over het boekjaar2019 komen in aanmerking voor de tegemoetkoming en worden, na voorleggen van alle bewijsstukken, gedeeltelijk terugbetaald.

4. Datum en wijze van indienen.

De aanvragen en verplichte bijlagen kunnen tot 31 mei 2021 ingediend worden.

Aanvragen worden bij voorkeur elektronisch ingediend via het e-mailadres bedrijfsrevisoren.agodi@vlaanderen.be

De documenten kunnen ook verstuurd worden naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten – Afdeling Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel t.a.v. Walde Raes lokaal 4C25, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

5. Welke gegevens en documenten heeft de administratie nodig om een gedeelte van hoger genoemde kosten te kunnen terugbetalen?

 • Om de tegemoetkoming aan te vragen, is een aanvraagformulier ‘Tegemoetkoming financiële controle boekjaar 2019’ beschikbaar (zie bijlage).
 • De facturen van de commissaris voor de auditwerkzaamheden voor de financiële controle over het boekjaar 2019.
 • Het document ‘Mededeling van de neerlegging van de jaarrekening’. Dit document wordt bij de neerlegging van de jaarrekening afgegeven door de Nationale Bank van België en geldt als bewijs van neerlegging.


 • Enkele belangrijke opmerkingen:

- Ereloonnota van de commissaris voor bijkomende werkzaamheden, bijvoorbeeld in het kader van een fusie of eventuele fusie, komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

- Ereloonnota van de commissaris voor andere opdrachten dan de financiële controle van boekjaar 2019, komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

- Kosten voor boetes en laattijdigheid worden niet in aanmerking genomen.

- Er is enkel een tussenkomst in de kosten van een commissaris en niet in de kosten van een accountants- of advies- & boekhoudkantoor.

- De controle dient uitgevoerd op het niveau van de vzw en niet op het niveau van de school en/of centrum. Er is geen terugbetaling van de kosten indien de controle op het niveau van de school/het centrum wordt uitgevoerd.

6. Bijlage