Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de gegevensverstrekking door de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    22 juni 2012
  • publicatiedatum
    B.S.10/07/2012
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/09/2019

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 03/07/2015 (B.S. 04/08/2015) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot fusie van het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen en het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
;

(2) B.Vl.R. van 07/09/2018 (B.S. 11/10/2018) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, 4, 6 tot en met 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2012 betreffende de gegevensverstrekking door de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs
;

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 118, § 1, 3°, en artikel 119;

Gelet op het overleg met de afgevaardigden van de inrichtende machten op 26 oktober 2011;

Gelet op het overleg met de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties op 26 oktober 2011;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 10 mei 2012;

Gelet op het advies 51.404/1 van de Raad van State, gegeven op 31 mei 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° administratie : de afdeling bevoegd voor het volwassenenonderwijs van [1B.Vl.R. van 03/07/2015
B.S. 04/08/2015
het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen1B.Vl.R. van 03/07/2015
B.S. 04/08/2015
] ;

2° administrateur-generaal : de administrateur-generaal van [1B.Vl.R. van 03/07/2015
B.S. 04/08/2015
het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen1B.Vl.R. van 03/07/2015
B.S. 04/08/2015
] ;

3° decreet : het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

4° INSZ : het unieke identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen of het nummer uit het Bisregister;

5° plaatsing : de koppeling van een cursist met een geplande subsidieerbare of financierbare module;

6° verificatie : de gemachtigde ambtenaren van de administratie die de controle uitvoeren op de correctheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens door de centra.

Art. 2.

[2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
...2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
]

HOOFDSTUK 2. - Gegevensoverdracht door de centra

Art. 3.

De centra zijn ertoe gehouden de gegevens, vermeld in artikel 4, aan te leveren via het geautomatiseerde registratiesysteem van de administratie.

Art. 4.

§ 1. De centra zijn ertoe gehouden de volgende gegevens aan te leveren over elke financierbare of subsidieerbare module :

1° de code van de module;

2° de code van de opleiding waartoe de module behoort;

3° de start- en einddatum van de module;

4° [2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
...2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
]

5° het registratiemoment van de module;

6° de lesplaats, de datum en het start- en einduur van elke les binnen de module [2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
en in voorkomend geval het aantal lestijden in andere organisatievormen dan contactonderwijs2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
] .

De centra leveren die gegevens uiterlijk op de startdatum van de module aan en vervolgens uiterlijk twee werkdagen na elke wijziging.

§ 2. De centra zijn ertoe gehouden de volgende gegevens aan te leveren :

1° over een kandidaat-cursist bij plaatsing :

a) het INSZ;

b) het opleidingsniveau;

2° over een cursist bij inschrijving zoals vermeld in artikel 37 van het decreet :

a) het tarief voor het inschrijvingsgeld dat van toepassing is op de datum van de inschrijving;

b) [2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
...2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
]

[2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018

c) of de cursist al dan niet in het bezit is van een diploma secundair onderwijs, waarbij dit gegeven voor een cursist die niet met een diploma secundair onderwijs in de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank is geregistreerd, als volgt wordt aangeleverd:

1) bij inschrijving voor een module van de basiseducatie of een module van een opleiding NT2 richtgraad 1 van het secundair volwassenenonderwijs op basis van een doorverwijzing door de instanties, vermeld in artikel 36, eerste lid, van het decreet, wordt de doorverwijzing naar een centrum voor basiseducatie of een centrum voor volwassenenonderwijs geregistreerd als “niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs”;

2) bij inschrijving voor een andere module dan een van de modules, vermeld in 1), op basis van een verklaring op eer van de cursist;

d) of de cursist al dan niet een werkzoekende is in een opleiding die kadert in een door de VDAB vastgesteld traject naar werk”

2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
]

De centra leveren de gegevens, vermeld in het eerste lid, 1°, aan op de datum van plaatsing, de gegevens, vermeld in 2°, op de datum van inschrijving en vervolgens uiterlijk twee werkdagen na elke wijziging.

In afwijking van het eerste lid, 1°, hoeft het centrum geen INSZ van de cursist aan te leveren voor kandidaat-cursisten :

1° die beschikken over de Belgische nationaliteit en gedomicilieerd zijn in het buitenland;

2° die vreemdeling zijn en niet gedomicilieerd zijn in België;

3° op wie het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer van toepassing is;

4° die ambtshalve door de gemeente, wegens afwezigheid, uit het Rijksregister zijn geschrapt;

5° die nog niet voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht;

6° die gedetineerd zijn, zoals vermeld in artikel 2, 16°bis, van het decreet.

§ 3. De centra zijn ertoe gehouden de participatie in een les door een ingeschreven cursist uiterlijk aan te leveren :

1° [2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
in uitvoering van artikel 19, § 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid voor de opleidingen van de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal en Nederlands tweede taal en de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4: na twee werkdagen2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
]

2° [2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
...2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
]

§ 4. [2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
De centra zijn ertoe gehouden de gegevens over de evaluatieresultaten van alle ingeschreven cursisten en alle uitgereikte studiebewijzen die erkend zijn door de Vlaamse Regering, uiterlijk op het einde van de tweede maand na de uitreikingsdatum van het studiebewijs aan te leveren.2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
]

HOOFDSTUK 3. - Bestraffing bij inbreuken op gegevensaanlevering

Art. 5.

Eventuele inbreuken op de naleving van de bepalingen in hoofdstuk 2 worden vastgesteld door de verificatie.

Art. 6.

De administratie kan een financiële sanctie aan een centrumbestuur opleggen als het centrum de gegevens, vermeld in artikel 4, niet correct of tijdig aanlevert. De hoogte van de financiële sanctie is afhankelijk van de aard van de inbreuk.

De financiële sanctie, vermeld in het eerste lid, wordt berekend door het volume aan lesurencursist dat gegenereerd wordt door de module of cursist waarvoor de verificatie een inbreuk vaststelt bij de gegevensaanlevering, te vermenigvuldigen met een van de volgende bedragen :

1° 75 cent als de gegevens niet zijn aangeleverd;

2° 50 cent als de gegevens onvolledig of niet correct zijn aangeleverd;

3° 25 cent als de gegevens te laat zijn aangeleverd.

De financiële sancties, vermeld in het tweede lid, punt 2° en 3°, kunnen cumulatief worden toegepast, met als maximum het in artikel 118, § 2, tweede lid van het decreet bepaalde bedrag.

De gemotiveerde beslissing over de financiële sanctie wordt [2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
aan het betrokken centrumbestuur bekendgemaakt2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
] .

Art. 7.

Het centrumbestuur kan binnen twintig werkdagen [2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
na de bekendmaking, vermeld in artikel 6,2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
] beroep aantekenen tegen de financiële sanctie.

Uiterlijk dertig werkdagen na de ontvangst van het aangetekende beroep neemt de administrateur-generaal er een beslissing over. De indiener van het beroep heeft het recht om binnen die periode gehoord te worden. De administrateur-generaal kan de financiële sanctie bevestigen, aanpassen of vernietigen. De gemotiveerde beslissing wordt [2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
aan het centrumbestuur bekendgemaakt2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
] .

HOOFDSTUK 4. - Slot- en overgangsbepalingen

Art. 8.

[2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
...2B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 11/10/2018
]

Art. 9.

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2013. In afwijking van het eerste lid treedt artikel 8 van dit besluit in werking op 1 september 2012.

Art. 10.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.