Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 20sexies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

  • goedkeuringsdatum
    07 mei 2013
  • publicatiedatum
    B.S.17/05/2013
  • datum laatste wijziging
    17/05/2013

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, artikel 20sexies, ingevoegd bij de wet van 22 maart 1999 en gewijzigd bij de wet van 17 mei 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te maken aan het Fonds voor Arbeidsongevallen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 oktober 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 14 november 2012;

Gelet op het protocol nr. 182/4 van 20 februari 2013 van het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten;

Gelet op advies nr. 52.497/2 van de Raad van State, gegeven op 27 december 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat het Fonds voor Arbeidsongevallen met de huidige inzameling van bepaalde gegevens van de ongevalsaangifte alsook van de regeling van het ongeval niet kan voldoen aan de verplichtingen die bepaald zijn in Verordening nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad en in Verordening nr. 349/2011 van de Commissie;

Overwegende dat die verordeningen bepalen dat de Lidstaten vanaf 2011 de nodige gegevens inzamelen over de ongevallen van de werknemers van de privé- en overheidssector;

Overwegende dat België wegens de slechte kwaliteit van de informatie voor de overheidssector een afwijking kreeg, die het toelaat de gegevens van de overheidssector vanaf de ongevallen van 2014 te bezorgen;

Op de voordracht van de Minister belast met Ambtenarenzaken, van de Minister van Volksgezondheid, van de Staatssecretaris belast met Beroepsrisico's en van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en, op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° de wet : de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;

2° het koninklijk besluit van 24 januari 1969 : het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

3° het koninklijk besluit van 12 juni 1970 : het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut, van de publiekrechtelijke rechtspersonen en van de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

4° het koninklijk besluit van 13 juli 1970 : het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

5° het koninklijk besluit van 30 maart 2001 : het koninklijk van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

6° het koninklijk besluit van 26 augustus 2003 : het koninklijk besluit van 26 augustus 2003 houdende de tenlasteneming en de betaling van de kosten, vergoedingen en de renten inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten overkomen aan personeelsleden van de geïntegreerde politie;

7° de werkgever : de besturen, diensten, instellingen, inrichtingen of personen die zijn opgesomd in de artikelen 1 en 1bis van de wet;

8° het Fonds : het Fonds voor Arbeidsongevallen wanneer het optreedt voor de taken bedoeld in artikel 20sexies van de wet;

9° de verzekeringsonderneming : de verzekeringsonderneming bedoeld in artikel 11 van het koninklijk besluit van 12 juni 1970, in artikel 27 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 en in artikel 9 van het koninklijk besluit van 26 augustus 2003;

10° de Minister : de minister die de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 onder zijn bevoegdheid heeft.

Art. 2.

Bij het Fonds wordt een centrale gegevensbank betreffende de aangegeven arbeidsongevallen, hun gevolgen en hun regeling opgericht.

Art. 3.

De in artikel 2 vermelde gegevensbank heeft tot opdracht :

1° het inzamelen, registreren, verwerken en bijhouden van de gegevens :

a) betreffende de aangegeven arbeidsongevallen, inzonderheid deze voorzien in het model van aangifte vastgelegd krachtens artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969, de gevolgen en hun regeling;

b) betreffende de slachtoffers en hun rechthebbenden;

c) betreffende de werkgevers en hun verzekeringscontracten;

d) nodig voor de organisatie van een preventiebeleid zoals bepaald in artikel 3quater van de wet;

2° overeenkomstig de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, als beheersinstelling van een secundair netwerk instaan voor de leiding en de organisatie van de elektronische uitwisseling van sociale gegevens tussen de werkgever en

a) de andere instellingen van sociale zekerheid met het oog op de toepassing van de sociale zekerheid;

b) de verzekeringsonderneming als de werkgevers gebruik hebben gemaakt van artikel 16 van de wet;

c) andere diensten, instellingen en organismen die daartoe gerechtigd zijn, en in het bijzonder de administratieve gezondheidsdienst bedoeld in het koninklijk besluit van 24 januari 1969, of de geneeskundige dienst bedoeld in het koninklijk besluit van 12 juni 1970 en in het koninklijk besluit van 13 juli 1970, en de gerechtelijke geneeskundige dienst bedoeld in de het koninklijk besluit van 30 maart 2001 of de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij de werkgever is aangesloten.

Art. 4.

De werkgever bezorgt via het portaal van de sociale zekerheid aan het Fonds voor elk ongeval de volgende gegevens binnen de hierna vermelde termijen :

1° de gegevens die voorkomen op het aangifteformulier en het doktersattest binnen een termijn van twee dagen na de ontvangst;

2° de gegevens betreffende het al dan niet ten laste nemen van het ongeval binnen de 30 dagen na de ontvangst van de aangifte;

3° de gegevens betreffende de periodes en de graden van tijdelijke ongeschiktheid aan het begin en aan het einde van elke periode;

4° de gegevens betreffende de beslissing over de regeling van het ongeval en de eventuele wijzigingen na het tijdstip van de beslissing.

De werkgever of zijn bevoegde medische dienst deelt de gegevens betreffende een al dan niet voorziene blijvende ongeschiktheid mee op het einde van elk jaar tot aan de regeling; de informatie wordt meegedeeld voor het einde van de maand februari die volgt op het betrokken jaar.

Art. 5.

De Minister, op voordracht van het beheerscomité van het Fonds, stelt de regels vast voor de wijze van overdracht en doorstroming van de in de artikelen 3 en 4 bedoelde gegevens en de termijnen voor het toezenden en voor de bewaring ervan.

Art. 6.

Het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te maken aan het Fonds voor Arbeidsongevallen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 6 december 2005 en 13 april 2008, wordt opgeheven.

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking op de 1 januari 2014.

Art. 8.

De minister bevoegd voor Ambtenarenzaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.