Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van beschikbaarheidstoelage in het kader van de capaciteitsproblematiek binnen het basisonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    20 september 2013
  • publicatiedatum
    B.S.23/10/2013
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    23/10/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, artikel 19bis tot en met 19septies;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 juli 2013;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 10 juli 2013 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder :

1° AGIOn : het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, opgericht bij het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" naar een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs";

2° capaciteitsprobleem : de nood aan bijkomende plaatsen in bestaande of nieuwe basis- en secundaire scholen. Een nood kan ontstaan ten gevolge van een toename van het aantal leerlingen, bekeken op de totaliteit van het grondgebied van de gemeente. Het in stand houden van het bestaande patrimonium zodat voorkomen kan worden dat er een tekort aan beschikbare plaatsen ontstaat, zelfs bij een ongewijzigd aantal leerlingen, valt daar niet onder;

3° beschikbaarheidstoelage : de beschikbaarheidstoelage die bepaald is in het kader van hoogdringende capaciteitsbehoefte.

HOOFDSTUK 2. - Algemene voorwaarden

Art. 2.

Alleen de inrichtende machten waarvan de aanvragen bijdragen tot een oplossing voor een capaciteitsprobleem voor het basis- of secundair onderwijs, bekeken over de totaliteit van de scholen gelegen op het grondgebied van de gemeente in kwestie, en met uitzondering van de projecten die geselecteerd zijn ter realisatie van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur, kunnen in aanmerking komen voor de beschikbaarheidstoelage.

Art. 3.

Binnen de perken van de door de Vlaamse Gemeenschap beschikbaar gestelde middelen wordt door AGIOn beslist over de toekenning van een beschikbaarheidstoelage aan de inrichtende macht.

De beschikbaarheidstoelage kan enkel worden toegekend voor projecten die beantwoorden aan de fysische normen, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische normen voor de schoolgebouwen, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding.

De beschikbaarheidstoelage kan enkel betrekking hebben op de vergoeding van de huur of de terbeschikkingstelling met uitzondering van uitgaven voor de verwerving van de eigendom of de financieringskosten.

HOOFDSTUK 3. - Aanvraagprocedure

Art. 4.

§ 1. De inrichtende macht dient, na oproep door de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, een aanvraag in om in aanmerking te komen voor de beschikbaarheidstoelage.

§ 2. In de aanvraag moeten minstens de onderbouwde toelichting en analyse opgenomen worden met betrekking op alle selectiecriteria, vermeld in artikel 6, § 2, waarbij een globale en beschrijvende schets wordt bezorgd met een raming van de kosten van het geplande project, de huidige infrastructuur en capaciteit en de geplande infrastructuur en capaciteit, de uitvoeringstermijn, de visie op toekomstige ontwikkelingen en de kostprijs per bijkomende plaats.

Minstens de volgende gegevens zijn opgenomen in de aanvraag :

1° het instellingsnummer, het volgnummer van de vestigingsplaats, de straat, het straatnummer, de gemeente of de deelgemeente van de vestigingsplaats, de kadastrale gegevens;

2° het onderwijsnet waartoe de inrichtende macht behoort;

3° de capaciteit van de vestigingsplaats bij de indiening van de aanvraag;

4° de geplande uitbreiding van de vestigingsplaats;

5° de aard van de uitbreiding;

6° een omschrijving van de brede inzetbaarheid van de bestaande en toekomstige infrastructuur;

7° het aantal kleuters of leerlingen van het lager onderwijs op de vestigingsplaats bij de indiening van de aanvraag;

8° een raming van de totale en jaarlijkse kostprijs;

9° een raming van het bedrag ten laste van de Vlaamse overheid, rekening houdend met het subsidiepercentage van 70 % voor het basisonderwijs en 60 % voor het secundair onderwijs;

10° het kalenderjaar waarin in de opstart van de gevraagde uitbreiding wordt voorzien;

11° de uitrol in de tijd van de gevraagde uitbreiding;

12° de datum van de vermoedelijke ingebruikname van de uitbreiding;

13° de link met een eventueel dossiernummer van AGIOn;

14° de informatie over weigeringen tot inschrijving met toepassing van de regelgeving rond inschrijvingsrecht.

Art. 5.

De inrichtende macht dient bij de aanvraag ook een ontwerp van overeenkomst in op basis waarvan aan de inrichtende macht met een persoonlijk recht het genot van het goed wordt verzekerd.

Het genot van het goed dat voortvloeit uit het persoonlijke recht, moet ten minste verzekerd zijn tot het einde van het schooljaar dat aanvangt in het jaar van de aanvraag.

Het ontwerp van overeenkomst, vermeld in het eerste lid, bevat minstens de volgende gegevens :

1° een bepaling met de verplichting om de tegemoetkoming alleen te gebruiken voor het project waarvoor ze is bedoeld;

2° een bepaling die aangeeft dat elke wijziging, schorsing of beëindiging van de overeenkomst door de inrichtende macht aan AGIOn moet worden gemeld;

3° het moment waarop en de duur van de periode waarin de infrastructuur ter beschikking zal worden gesteld aan de inrichtende macht;

4° een bepaling die stelt dat bij het ophouden van de onderwijsbestemming, de overeenkomst onmiddellijk wordt opgezegd.

HOOFDSTUK 4. - Selectie

Art. 6.

§ 1. De raad van bestuur van AGIOn beslist over de toekenning van de beschikbaarheidstoelage.

De raad van bestuur van AGIOn maakt binnen de perken van de door de Vlaamse Gemeenschap recurrent beschikbaar gestelde middelen, een selectie van projecten die in aanmerking komen voor de beschikbaarheidstoelage.

§ 2. De raad van bestuur van AGIOn rangschikt de voorstellen die binnen zijn bevoegdheid liggen aan de hand van de volgende criteria, in volgorde van belangrijkheid :

1° de mate waarin extra capaciteit op het grondgebied van de betrokken (fusie)gemeente in kwestie wordt gegenereerd waar de behoefte het grootst is en waar tegemoet gekomen wordt aan de schoolkeuze;

2° een onderbouwde analyse van de hoogdringende capaciteitsproblematiek;

3° de kostenefficiëntie van de capaciteitsoplossing(en);

4° de realisatietermijn van de dossiers in kwestie;

5° de brede inzetbaarheid van de nieuwe en bestaande infrastructuur;

6° de duurzaamheid, waarbij ondermeer de toegankelijkheid, energie-certificering, ecologische componenten en de verhouding tot de beschikbare ruimte in overweging worden genomen van de capaciteitsoplossing(en);

7° de visie op de infrastructuur en de ligging.

Art. 7.

Bij de beoordeling van de aanvraag kan aanvullende informatie of verduidelijking gevraagd worden aan de inrichtende macht.

Als die aanvullende informatie of verduidelijking niet tijdig wordt verschaft, kan de aanvraag worden verworpen.

Art. 8.

Bij de beoordeling van de aanvraag kunnen opmerkingen en aandachtspunten worden bezorgd aan de inrichtende macht.

De inrichtende macht bezorgt zo spoedig mogelijk een eventueel bijgewerkte aanvraag rekening houdend met de bezorgde opmerkingen en aandachtspunten of ze deelt mee dat ze geen bijgewerkte aanvraag zal indienen.

Art. 9.

De inrichtende macht wordt per aangetekende brief op de hoogte gebracht van het akkoord met de aanvraag of van de negatieve beslissing.

HOOFDSTUK 5. - Betaling

Art. 10.

Nadat de inrichtende macht met een aangetekende brief op de hoogte werd gebracht van het akkoord met de aanvraag, kan de inrichtende macht vanaf de beschikbaarheid van het schoolgebouw, schriftelijk de aanvraag tot uitbetaling van de eerste beschikbaarheidstoelage indienen bij AGIOn.

De uitbetaling van de volgende beschikbaarheidstoelagen gebeurt driemaandelijks en na betalingsaanvraag door de inrichtende macht.

Deze aanvragen dienen uiterlijk binnen de maand na afloop van de driemaandelijkse periode bij AGIOn ingediend te zijn.

HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 11.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2013.

Art. 12.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.