Decreet tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013

  • goedkeuringsdatum
    20 december 2013
  • publicatiedatum
    B.S.27/02/2014
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    27/02/2014

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

DECREET tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013.

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2.

De codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013, wordt bekrachtigd.

De bij dit decreet bekrachtigde codificatie kan worden aangehaald als Codex Hoger Onderwijs.

Art. 3.

De volgende decreten of decretale bepalingen worden opgeheven :

1° het decreet van 21 december 1976 houdende organisatie van de Vlaamse interuniversitaire samenwerking, gewijzigd bij het decreet van 9 april 1992, 22 december 1995, 14 juli 1998, 19 maart 2004, 23 juni 2006 en 29 juni 2007;

2° het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij het decreet van 9 april 1992, 25 juni 1992, 23 juli 1992, 27 januari 1993, 28 april 1993, 15 december 1993, 13 juli 1994, 21 december 1994, 5 april 1995, 22 november 1995, 22 december 1995, 16 april 1996, 8 juli 1996, 24 juli 1996, 15 juli 1997, 23 juni 1998, 14 juli 1998, 19 december 1998, 18 mei 1999, 22 december 1999, 30 juni 2000, 22 oktober 2000, 22 december 2000, 20 april 2001, 7 december 2001, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001, het decreet van 21 december 2001, 5 juli 2002, 14 februari 2003, 4 april 2003, 19 december 2003, 19 maart 2004, 30 april 2004, 24 december 2004, 24 juni 2005, 23 december 2005, 30 juni 2006, 15 december 2006, 22 december 2006, 22 juni 2007, 29 juni 2007, 21 december 2007, 14 maart 2008, 4 juli 2008, 21 november 2008, 19 december 2008, 8 mei 2009, 18 december 2009, 9 juli 2010, 23 december 2010, 1 juli 2011, 23 december 2011, 1 juni 2012, 29 juni 2012, 13 juli 2012, 21 december 2012;

3° het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij het decreet van 21 december 1994, 19 april 1995, 16 april 1996, 8 juli 1996, 15 juli 1997, 19 december 1997, 9 juni 1998, 23 juni 1998, 7 juli 1998, 14 juli 1998, 19 december 1998, 18 mei 1999, het besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 1999, het decreet van 22 december 1999, 30 juni 2000, 20 oktober 2000, 22 december 2000, 20 april 2001, 6 juli 2001, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001, het decreet van 21 december 2001, het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 en 7 juni 2002, het decreet van 5 juli 2002, 20 december 2002, 14 februari 2003, 4 april 2003, 27 juni 2003, het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2003 en 5 december 2003, het decreet van 19 december 2003, 19 maart 2004, 30 april 2004, 7 mei 2004, 24 december 2004, 24 juni 2005, 15 juli 2005, 23 december 2005, 16 juni 2006, 23 juni 2006, 30 juni 2006, 15 december 2006, 22 december 2006, 22 juni 2007, 29 juni 2007, 13 juli 2007, 21 december 2007, 14 maart 2008, 4 juli 2008, 21 november 2008, 19 december 2008, 20 februari 2009, 8 mei 2009, 18 december 2009, 9 juli 2010, 23 december 2010, 1 juli 2011, 23 december 2011, 1 juni 2012, 29 juni 2012, 13 juli 2012, 21 december 2012;

4° het decreet van 22 februari 1995 betreffende de wetenschappelijke of maatschappelijke dienstverlening door de universiteiten of de hogescholen en betreffende de relaties van de universiteiten en de hogescholen met andere rechtspersonen, gewijzigd bij het decreet van 14 juli 1998, 18 mei 1999, 4 april 2003, 19 maart 2004, 22 december 2006 en 4 juli 2008;

5° het decreet van 7 juli 1998 betreffende de organisatie van de Vlaamse Hogescholenraad, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2003, 19 maart 2004 en 29 juni 2007;

6° het decreet van 18 mei 1999 betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening, gewijzigd bij het decreet van 22 december 1999, 20 april 2001, 21 december 2001, 5 juli 2002, 14 februari 2003, 4 april 2003, 19 december 2003, 19 maart 2004, 24 december 2004, 24 juni 2005, 22 december 2006, 29 juni 2007, 4 juli 2008, 1 juli 2011, 1 juni 2012 en 21 december 2012;

7° het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2003, 19 december 2003, 19 maart 2004, 30 april 2004, 7 mei 2004, het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004, het decreet van 15 juli 2005, 16 juni 2006, 15 december 2006, 22 juni 2007, 29 juni 2007, 14 maart 2008, 4 juli 2008, 20 februari 2009, 30 april 2009, 8 mei 2009, 18 december 2009, 9 juli 2010, het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010, het decreet van 1 juli 2011, 29 juni 2012, 6 juli 2012, 13 juli 2012, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 en 28 september 2012, het decreet van 21 december 2012;

8° het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de medezeggenschap in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004, 7 mei 2004, 16 juni 2006, 22 december 2006, 29 juni 2007, 21 december 2007, 14 maart 2008, 4 juli 2008, 21 november 2008, 20 februari 2009, 8 mei 2009, 18 december 2009, 9 juli 2010, 23 december 2010, 1 juli 2011, 13 juli 2012, 21 december 2012;

9° het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen, gewijzigd bij het decreet van 20 mei 2005, 16 juni 2006, 15 december 2006, 22 juni 2007, 14 maart 2008, 4 juli 2008, 30 april 2009, 8 mei 2009, 9 juli 2010, 1 juli 2011, 21 december 2012;

10° het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2005, 8 juni 2007, 4 juli 2008, 8 mei 2009, 9 juli 2010 en 29 juni 2012;

11° het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering en de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, 21 november 2008, 30 april 2009, 8 mei 2009, 18 december 2009, 9 juli 2010, het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010, het decreet van 23 december 2010, 1 juli 2011, 23 december 2011, 1 juni 2012, 13 juli 2012, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 en 28 september 2012, het decreet van 21 december 2012;

12° het decreet van 29 juni 2012 betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012;

13° artikel 48 en 48/1 van het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012 en 19 juli 2013.

Art. 4.

Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2013.