Zittenblijven in het basisonderwijs

  • Scholen kunnen de beslissing tot zittenblijven van een leerling nemen, mits ze deze beslissing schriftelijk motiveren en mondeling toelichten aan de ouders. Ook moet de school meegeven welke bijzondere aandachtspunten er voor deze leerling in het daaropvolgende schooljaar zijn.
  • De decretale verplichting die sinds 2014 bestond om voorafgaand overleg met het CLB te hebben over de beslissing tot zittenblijven is geschrapt sinds 1 maart 2023.

1. Zittenblijven als uitzondering op het principe van het ononderbroken leerproces

(…)

Het decreet basisonderwijs bepaalt uitdrukkelijk (artikel 8) dat het gewoon basisonderwijs zo wordt georganiseerd dat in de school een opvoedings- en leeromgeving wordt gecreëerd waarin de leerlingen een ononderbroken leerproces kunnen doormaken. Deze omgeving wordt gecreëerd op basis van het eigen pedagogisch project maar moet in elk geval aangepast worden aan de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.

De beslissing tot zittenblijven voor een leerling is te zien als een onderbreken van dit ononderbroken leerproces: een leerling krijgt het aanbod van het vorige schooljaar nogmaals aangeboden. (…)

2. Welke elementen moet een school respecteren bij een beslissing tot zittenblijven?

Bij een beslissing tot zittenblijven moet een school volgende elementen respecteren (…):

(…)

- de beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en ook mondeling aan de ouders toegelicht;

- de school geeft aan welke bijzondere aandachtspunten er voor het volgende schooljaar zijn. Zo kan gericht rekening gehouden worden met de specifieke sterktes en zwaktes van de betrokken leerling in het jaar van zittenblijven.

Sinds 1 maart 2023 is er geen decretale verplichting meer voor de school om voorafgaand overleg met het CLB te plegen over een beslissing tot zittenblijven.

(…)