Elektronisch communiceren van gegevens over terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) of het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)

Aandachtspunten: met ingang van 1 september 2020 wordt de werking van de reaffectatiecommissie van de scholengroep Gemeenschapsonderwijs)en van de Vlaamse reaffectatiecommissie gereactiveerd voor scholen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs die behoren tot een scholengemeenschap. Ook voor de centra voor volwassenenonderwijs worden die reaffectatiecommissies opnieuw actief.  Hoe u aan de verschillende reaffectatiecommissies de gegevens meldt over de ter beschikking gestelde personeelsleden en over de vacatures leest u, per onderwijsniveau, in deze omzendbrief.

1. Inleiding

Meer inhoudelijke informatie over TBSOB vindt u terug in de omzendbrief PERS/2003/08 "De reaffectatie- en wedertewerkstellingsregeling voor de inrichtende machten en de personeelsleden tewerkgesteld in het niet-tertiair onderwijs".

2. Basisonderwijs

2.1. Gemeenschapsonderwijs

2.1.1. Verzameling van de gegevens

2.1.1.1. Scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap.

2.1.1.1.1. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengemeenschap

De scholen die deel uitmaken van eenzelfde scholengemeenschap melden alle gegevens over:

- hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking;

- hun vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden;

aan hun scholengemeenschap.

De scholengemeenschap gebruikt deze gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken. De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap moeten afgerond zijn vóór 1 september. Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap gaan in op 1 september.

2.1.1.1.2. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengroep

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengemeenschap moeten de scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap de gegevens over hun personeelsleden bezorgen aan de reaffectatiecommissie van de scholengroep.

Concreet gaat het over de volgende gegevens :

 • hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en nog geen (volledige) organieke reaffectatie of wedertewerkstelling toegewezen kregen;
 • hun vacatures die nog vatbaar zijn voor reaffectatie of wedertewerkstelling.

De scholengroep gebruikt die gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken. De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengroep moeten afgerond zijn vóór 1 september. Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengroep gaan in op 1 september.

2.1.1.1.3. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengroep moeten de betrokken scholen geen gegevens meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De Vlaamse reaffectatiecommissie zal deze gegevens genereren vanuit het Elektronisch PersoneelsDossier (EPD).

Voor personeelsleden ter beschikking gesteld in een instelling van een bepaald net behorend tot een netoverschrijdende scholengemeenschap die weigeren een reaffectatie of een wedertewerkstelling te aanvaarden in een instelling van een ander net behorend tot dezelfde scholengemeenschap, volgt u de volgende handelwijze.

Dat geldt eveneens voor personeelsleden van scholen die overgenomen worden door een schoolbestuur van ander onderwijsnet en waar er personeelsleden zijn die niet wensen mee over te gaan naar het andere onderwijsnet.

De scholen sturen vóór 15 september een e-mail bericht naar volgend adres: Vlaamse.reaffectatiecommissie@ond.vlaanderen.be

Deze e-mail moet, voor de personeelsleden die een andere toewijzing willen, per personeelslid, minstens volgende informatie bevatten:
- Naam en voornaam van het personeelslid
- School en scholengemeenschap van het personeelslid
- Stamboeknummer

- “wenst een reaffectatie en/of een wedertewerkstelling in het eigen onderwijsnet, nl. ……".

De Vlaamse reaffectatiecommissie zoekt prioritair een reaffectatie of wedertewerkstelling in het eigen onderwijsniveau en soort onderwijs (gewoon vs. buitengewoon onderwijs). Indien het personeelslid een wedertewerkstelling wenst in één van de volgende onderwijsniveaus, -vormen of instellingen, moet dat eveneens uitdrukkelijk opgenomen worden in de e-mail:

 • voltijds of deeltijds modulair onderwijs (experimenteel)
 • centra voor volwassenenonderwijs/beperkt leerplan
 • deeltijds kunstonderwijs
 • internaten
 • semi-internaten
 • buitengewoon basisonderwijs
 • buitengewoon secundair onderwijs (met vermelding van opleidingsvorm(en))
 • deeltijds beroepssecundair onderwijs

De scholen ontvangen een ontvangstmail van de Vlaamse reaffectatiecommissie.

2.1.1.2. Scholen die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap.

2.1.1.2.1. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengroep

Voor de scholen die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap is de scholengroep de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie. Zij melden alle gegevens over:

- hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking;

- hun vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden;

aan hun scholengroep.

De scholengroep gebruikt deze gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken.

De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengroep moeten afgerond zijn vóór 1 september. Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengroep gaan in op 1 september.

2.1.1.2.2. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengroep moeten de betrokken scholen geen gegevens meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De Vlaamse reaffectatiecommissie zal deze gegevens genereren vanuit het Elektronisch PersoneelsDossier (EPD).

Wanneer het gaat over een overname van een school door een schoolbestuur van een ander onderwijsnet, zie 2.1.1.1.3.

2.2. Gesubsidieerd onderwijs

2.2.1. Verzameling van de gegevens

2.2.1.1. Scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap.

2.2.1.1.1. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengemeenschap

De scholen die deel uitmaken van eenzelfde scholengemeenschap melden alle gegevens over:

- hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking;

- hun vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden;

aan hun scholengemeenschap.


De scholengemeenschap gebruikt deze gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken.

De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap moeten afgerond zijn vóór 1 september. Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap gaan in op 1 september.

2.2.1.1.2. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengemeenschap moeten de betrokken scholen geen gegevens meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De Vlaamse reaffectatiecommissie zal deze gegevens genereren vanuit het Elektronisch PersoneelsDossier (EPD).

Voor personeelsleden ter beschikking gesteld in een instelling van een bepaald net behorend tot een netoverschrijdende scholengemeenschap die weigeren een reaffectatie of een wedertewerkstelling te aanvaarden in een instelling van een ander net behorend tot dezelfde scholengemeenschap, volgt u de volgende handelwijze.

Dat geldt eveneens voor personeelsleden van scholen die overgenomen worden door een schoolbestuur van een ander onderwijsnet en waar er personeelsleden zijn die niet wensen mee over te gaan naar het andere onderwijsnet.

De scholen sturen vóór 15 september een e-mail bericht naar volgend adres: Vlaamse.reaffectatiecommissie@ond.vlaanderen.be

Deze e-mail moet, voor de personeelsleden die een andere toewijzing willen, per personeelslid, minstens volgende informatie bevatten:
- Naam en voornaam van het personeelslid
- School en scholengemeenschap van het personeelslid
- Stamboeknummer

- “wenst een reaffectatie en/of een wedertewerkstelling in het eigen onderwijsnet, nl. ……".

De Vlaamse reaffectatiecommissie zoekt prioritair een reaffectatie of wedertewerkstelling in het eigen onderwijsniveau en soort onderwijs (gewoon vs. buitengewoon onderwijs). Indien het personeelslid een wedertewerkstelling wenst in één van de volgende onderwijsniveaus, -vormen of instellingen, moet dat eveneens uitdrukkelijk opgenomen worden in de e-mail:

 • voltijds of deeltijds modulair onderwijs (experimenteel)
 • centra voor volwassenenonderwijs/beperkt leerplan
 • deeltijds kunstonderwijs
 • internaten
 • semi-internaten
 • buitengewoon basisonderwijs
 • buitengewoon secundair onderwijs(met vermelding van opleidingsvorm(en))
 • deeltijds beroepssecundair onderwijs

De scholen ontvangen een ontvangstmail van de Vlaamse reaffectatiecommissie.

2.2.1.2. Scholen die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap.

Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Voor de scholen die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap is de Vlaamse reaffectatiecommissie de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie. Deze scholen moeten geen gegevens meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De gegevens nodig voor het vaststellen van de TBSOB-opdrachten en de gegevens nodig voor de toewijzing van reaffectaties en wedertewerkstellingen aan personeelsleden die wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking gesteld werden, genereert de Vlaamse reaffectatiecommissie zelf uit het elektronische personeelsdossier (EPD).

Wanneer het gaat over een overname van een school door een schoolbestuur van een ander onderwijsnet, zie 2.2.1.1.2.

2.3. Wanneer moeten de gegevens bezorgd worden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)?

De gegevens van de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en de tijdelijke personeelsleden meldt u met een elektronisch bericht ‘melding opdracht(en)’ (via RL-1) aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). De TBSOB-opdrachten, de ‘gewone’ tijdelijke opdrachten en de reaffectatie- en wedertewerkstellingsopdrachten stuurt u zo vlug mogelijk bij het begin van het schooljaar, en uiterlijk vóór 15 september, naar AGODI.

Afwijking: vóór de vijfde werkdag van oktober in de scholen die de eerste schooldag van oktober als teldag hebben.

2.4. Hoe worden de personeelsleden op de hoogte gesteld?

Conform de omzendbrief van 11/04/2011, PERS/2011/02: gebruiksvoorwaarden van de elektronische communicatie tussen de inrichtende machten en het ministerie van Onderwijs en Vorming - vervanging basisovereenkomst voor elektronische gegevensoverdracht (BOEG), over het elektronisch doorgeven van informatie tussen de scholen en de bevoegde Agentschappen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, moet u de gegevens over de ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking ter kennisname voorleggen aan de betrokken personeelsleden. Daarnaast deelt u hen eveneens de vacatures mee die in aanmerking komen voor reaffectatie of wedertewerkstelling. U bewaart hiervan de nodige bewijsstukken.

Dezelfde handelwijze hanteert u voor de documenten die gebruikt worden voor de reaffectatie- of wedertewerkstellingswerkzaamheden binnen de scholengemeenschap. Van deze documenten bezorgt u de betrokken personeelsleden tevens een exemplaar.

3. Secundair onderwijs

3.1. Gemeenschapsonderwijs

3.1.1. Verzameling van de gegevens

3.1.1.1. Scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap.

3.1.1.1.1. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengemeenschap

De scholen die deel uitmaken van eenzelfde scholengemeenschap melden alle gegevens over:

- hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking;

- hun vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden;

aan hun scholengemeenschap.


De scholengemeenschap gebruikt deze gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken.

De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap moeten afgerond zijn vóór 15 september. Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap gaan in ten laatste op 15 september.

3.1.1.1.2. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengroep

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengemeenschap moeten de scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap de gegevens over hun personeelsleden bezorgen aan de reaffectatiecommissie van de scholengroep.

Concreet gaat het over de volgende gegevens :

- hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en nog geen (volledige ) organieke reaffectatie of wedertewerkstelling toegewezen kregen;

- hun vacatures die nog vatbaar zijn voor reaffectatie of wedertewerkstelling.

De scholengroep gebruikt die gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken. De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengroep moeten afgerond zijn vóór 15 september. Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengroep gaan in op 15 september.

3.1.1.1.3. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengroep moeten de betrokken scholen geen gegevens meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De Vlaamse reaffectatiecommissie zal deze gegevens genereren vanuit het Elektronisch PersoneelsDossier (EPD).

Voor personeelsleden ter beschikking gesteld in een instelling van een bepaald net behorend tot een netoverschrijdende scholengemeenschap, die weigeren een reaffectatie of een wedertewerkstelling te aanvaarden in een instelling van een ander net behorend tot dezelfde scholengemeenschap, volgt u de volgende handelwijze.

Dat geldt eveneens voor personeelsleden van scholen die overgenomen worden door een ander onderwijsnet en waar er personeelsleden zijn die niet wensen mee over te gaan naar het andere onderwijsnet.

De scholen sturen vóór 15 september een e-mail bericht naar volgend adres: Vlaamse.reaffectatiecommissie@ond.vlaanderen.be

Deze e-mail moet, voor de personeelsleden die een andere toewijzing willen, per personeelslid, minstens volgende informatie bevatten:
- Naam en voornaam van het personeelslid
- School en scholengemeenschap van het personeelslid
- Stamboeknummer

- “wenst een reaffectatie en/of een wedertewerkstelling in het eigen onderwijsnet, nl. ……".

De Vlaamse reaffectatiecommissie zoekt prioritair een reaffectatie of wedertewerkstelling in het eigen onderwijsniveau en soort onderwijs (gewoon vs. buitengewoon onderwijs). Indien het personeelslid een wedertewerkstelling wenst in één van de volgende onderwijsniveaus, -vormen of instellingen, moet dat eveneens uitdrukkelijk opgenomen worden in de e-mail:

 • voltijds of deeltijds modulair onderwijs (experimenteel)
 • centra voor volwassenenonderwijs/beperkt leerplan
 • deeltijds kunstonderwijs
 • internaten
 • semi-internaten
 • buitengewoon basisonderwijs
 • buitengewoon secundair onderwijs(met vermelding van opleidingsvorm(en))
 • deeltijds beroepssecundair onderwijs

De scholen ontvangen een ontvangstmail van de Vlaamse reaffectatiecommissie.

3.1.1.2. Scholen die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap.

3.1.1.2.1. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengroep

Voor de scholen die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap is de scholengroep de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie. Zij melden alle gegevens over:

- hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking;

- hun vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden;

aan hun scholengroep.

De scholengroep gebruikt deze gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken.

De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengroep moeten afgerond zijn vóór 15 september.

Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengroep gaan ten laatste in op 15 september.

3.1.1.2.2. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengroep moeten de betrokken scholen geen gegevens meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De Vlaamse reaffectatiecommissie zal deze gegevens genereren vanuit het Elektronisch PersoneelsDossier (EPD).

Wanneer het gaat over een overname van een school door een schoolbestuur van een ander onderwijsnet, zie 3.1.1.1.3.

3.2. Gesubsidieerd onderwijs

3.2.1. Verzameling van de gegevens

3.2.1.1. Scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap.

3.2.1.1.1. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengemeenschap

De scholen die deel uitmaken van eenzelfde scholengemeenschap melden alle gegevens over:

- hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking;

- hun vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden;

aan hun scholengemeenschap.


De scholengemeenschap gebruikt deze gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken.

De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap moeten afgerond zijn vóór 15 september.

Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap gaan ten laatste in op 15 september.

3.2.1.1.2. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengemeenschap moeten de betrokken scholen geen gegevens meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De Vlaamse reaffectatiecommissie zal deze gegevens genereren vanuit het Elektronisch PersoneelsDossier (EPD).

Voor personeelsleden ter beschikking gesteld in een instelling van een bepaald net behorend tot een netoverschrijdende scholengemeenschap die weigeren een reaffectatie of een wedertewerkstelling te aanvaarden in een instelling van een ander net behorend tot dezelfde scholengemeenschap, volgt u de volgende handelwijze.

Dat geldt eveneens voor personeelsleden van scholen die overgenomen worden door een schoolbestuur van een ander onderwijsnet en waar er personeelsleden zijn die niet wensen mee over te gaan naar het andere onderwijsnet.

De scholen sturen vóór 15 september een e-mail bericht naar volgend adres: Vlaamse.reaffectatiecommissie@ond.vlaanderen.be

Deze e-mail moet, voor de personeelsleden die een andere toewijzing willen, per personeelslid, minstens volgende informatie bevatten:
- Naam en voornaam van het personeelslid
- School en scholengemeenschap van het personeelslid
- Stamboeknummer

- “wenst een reaffectatie en/of een wedertewerkstelling in het eigen onderwijsnet, nl. ……".

De Vlaamse reaffectatiecommissie zoekt prioritair een reaffectatie of wedertewerkstelling in het eigen onderwijsniveau en soort onderwijs (gewoon vs. buitengewoon onderwijs). Indien het personeelslid een wedertewerkstelling wenst in één van de volgende onderwijsniveaus, -vormen of instellingen, moet dat eveneens uitdrukkelijk opgenomen worden in de e-mail:

 • voltijds of deeltijds modulair onderwijs (experimenteel)
 • centra voor volwassenenonderwijs/beperkt leerplan
 • deeltijds kunstonderwijs
 • internaten
 • semi-internaten
 • buitengewoon basisonderwijs
 • buitengewoon secundair onderwijs(met vermelding van opleidingsvorm(en))
 • deeltijds beroepssecundair onderwijs

De scholen ontvangen een ontvangstmail van de Vlaamse reaffectatiecommissie.

3.2.1.2. Scholen die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap.

Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Voor de scholen die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap is de Vlaamse reaffectatiecommissie de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie.

De betrokken scholen moeten geen gegevens meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De gegevens nodig voor het vaststellen van de TBSOB-opdrachten en de gegevens voor de toewijzing van reaffectaties en wedertewerkstellingen aan personeelsleden die wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking gesteld werden, genereert de Vlaamse reaffectatiecommissie zelf uit het elektronische personeelsdossier(EPD).

Wanneer het gaat over een overname van een school door een schoolbestuur van een ander onderwijsnet, zie 3.2.1.1.2.

3.3. Wanneer moeten de gegevens bezorgd worden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)?

De gegevens van de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en de tijdelijke personeelsleden meldt u met een elektronisch bericht ‘melding opdracht(en)’ (via RL-1) aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). De TBSOB-opdrachten, de ‘gewone’ tijdelijke opdrachten en de reaffectatie- en wedertewerkstellingsopdrachten stuurt u zo vlug mogelijk bij het begin van het schooljaar, en uiterlijk vóór 15 september, naar AGODI.

Afwijking: vóór de vijfde werkdag van oktober in de scholen die de eerste schooldag van oktober als teldag hebben.

3.4. Hoe worden de personeelsleden op de hoogte gesteld?

Conform de omzendbrief van 11/04/2011, PERS/2011/02: gebruiksvoorwaarden van de elektronische communicatie tussen de inrichtende machten en het ministerie van Onderwijs en Vorming - vervanging basisovereenkomst voor elektronische gegevensoverdracht (BOEG), over het elektronisch doorgeven van informatie tussen de scholen en de bevoegde Agentschappen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, moet u de gegevens over de ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking ter kennisname voorleggen aan de betrokken personeelsleden. Daarnaast deelt u hen eveneens de vacatures mee die in aanmerking komen voor reaffectatie of wedertewerkstelling. U bewaart hiervan de nodige bewijsstukken.

Dezelfde handelwijze hanteert u voor de documenten die gebruikt worden voor de reaffectatie- of wedertewerkstellingswerkzaamheden binnen de scholengemeenschap. Van deze documenten bezorgt u de betrokken personeelsleden tevens een exemplaar.

4. Deeltijds kunstonderwijs

4.1. Gemeenschapsonderwijs

4.1.1. Verzameling van de gegevens

4.1.1.1. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengroep

De scholengroep is de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie. De scholen melden alle gegevens over:

- hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking;

- hun vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden;

aan hun scholengroep.

De scholengroep gebruikt deze gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken.

De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengroep moeten afgerond zijn vóór 1 oktober.

Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengroep gaan ten laatste in 1 oktober.

4.1.1.2. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengroep moeten de betrokken scholen geen gegevens meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De Vlaamse reaffectatiecommissie zal deze gegevens genereren vanuit het Elektronisch PersoneelsDossier (EPD).

4.2. Gesubsidieerd onderwijs

4.2.1. Verzameling van de gegevens i.v.m. de reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

De Vlaamse reaffectatiecommissie is de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie. De Vlaamse reaffectatiecommissie moet kunnen beschikken over:

 • personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en niet of niet volledig gereaffecteerd of weder tewerk gesteld zijn;
 • vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden.

De betrokken scholen moeten echter deze gegevens niet meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De gegevens nodig voor het vaststellen van de TBSOB-opdrachten en de gegevens nodig voor de toewijzing van reaffectaties en wedertewerkstellingen aan personeelsleden die wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking gesteld werden, genereert de Vlaamse reaffectatiecommissie zelf uit het elektronische personeelsdossier.

4.3. Wanneer moeten de gegevens bezorgd worden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)?

De gegevens van de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en de tijdelijke personeelsleden meldt u met een elektronisch bericht ‘melding opdracht(en)’ (via RL-1) aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). De TBSOB-opdrachten, de ‘gewone’ tijdelijke opdrachten en de reaffectatie- en wedertewerkstellingsopdrachten stuurt u zo vlug mogelijk bij het begin van het schooljaar, en uiterlijk vóór 15 oktober, naarAGODI.

4.4. Hoe worden de personeelsleden op de hoogte gesteld?

Conform de omzendbrief van 11/04/2011, PERS/2011/02: gebruiksvoorwaarden van de elektronische communicatie tussen de inrichtende machten en het ministerie van Onderwijs en Vorming - vervanging basisovereenkomst voor elektronische gegevensoverdracht (BOEG), over het elektronisch doorgeven van informatie tussen de scholen en het bevoegd Agentschap van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, moet u de gegevens over de ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking ter kennisname voorleggen aan de betrokken personeelsleden. Daarnaast deelt u hen eveneens de vacatures mee die in aanmerking komen voor reaffectatie of wedertewerkstelling. U bewaart hiervan de nodige bewijsstukken.

5. Volwassenenonderwijs

5.1. Gemeenschapsonderwijs

5.1.1. Verzameling van de gegevens

5.1.1.1. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengroep

De scholengroep is de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie. De scholen melden alle gegevens over:

- hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking;

- hun vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden;

aan hun scholengroep.

De scholengroep gebruikt deze gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken.

De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengroep moeten afgerond zijn vóór 1 oktober.

Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengroep gaan ten laatste in 1 oktober.

5.1.1.2. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengroep moeten de betrokken scholen geen gegevens meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De Vlaamse reaffectatiecommissie zal deze gegevens genereren vanuit het Elektronisch PersoneelsDossier (EPD).

5.2. Gesubsidieerd onderwijs

5.2.1. Verzameling van de gegevens i.v.m. de reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

De Vlaamse reaffectatiecommissie is de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie. De Vlaamse reaffectatiecommissie moet kunnen beschikken over:

 • personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en niet of niet volledig gereaffecteerd of weder tewerk gesteld zijn;
 • vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden.

De betrokken scholen moeten echter deze gegevens niet meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De gegevens nodig voor het vaststellen van de TBSOB-opdrachten en de gegevens nodig voor de toewijzing van reaffectaties en wedertewerkstellingen aan personeelsleden die wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking gesteld werden, genereert de Vlaamse reaffectatiecommissie zelf uit het elektronische personeelsdossier.

5.3. Wanneer moeten de gegevens bezorgd worden aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)?

De gegevens van de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en de tijdelijke personeelsleden meldt u met een elektronisch bericht ‘melding opdracht(en)’ (via RL-1) aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS). De TBSOB-opdrachten, de ‘gewone’ tijdelijke opdrachten en de reaffectatie- en wedertewerkstellingsopdrachten stuurt u zo vlug mogelijk bij het begin van het schooljaar, en uiterlijk vóór 15 oktober, naar AHOVOKS.

5.4. Hoe worden de personeelsleden op de hoogte gesteld?

Conform de omzendbrief van 11/04/2011, PERS/2011/02: gebruiksvoorwaarden van de elektronische communicatie tussen de inrichtende machten en het ministerie van Onderwijs en Vorming - vervanging basisovereenkomst voor elektronische gegevensoverdracht (BOEG), over het elektronisch doorgeven van informatie tussen de scholen en het bevoegd Agentschap van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, moet u de gegevens over de ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking ter kennisname voorleggen aan de betrokken personeelsleden. Daarnaast deelt u hen eveneens de vacatures mee die in aanmerking komen voor reaffectatie of wedertewerkstelling. U bewaart hiervan de nodige bewijsstukken.

6. Centra voor Leerlingenbegeleiding

6.1. Gemeenschapsonderwijs

6.1.1. Verzameling van de gegevens

6.1.1.1. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengroep

De scholengroep is de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie. De centra melden alle gegevens over:

- hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking;

- hun vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden;

aan hun scholengroep.

De scholengroep gebruikt deze gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken.

De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengroep moeten afgerond zijn vóór 15 september.

Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengroep gaan ten laatste in 15 september.

6.1.1.2. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengroep moeten de betrokken centra geen gegevens meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De Vlaamse reaffectatiecommissie zal deze gegevens genereren vanuit het Elektronisch PersoneelsDossier (EPD).

6.2. Gesubsidieerd onderwijs

6.2.1. Verzameling van de gegevens i.v.m. de reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

De Vlaamse reaffectatiecommissie is de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie. De Vlaamse reaffectatiecommissie moet kunnen beschikken over:

 • personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en niet of niet volledig gereaffecteerd of weder tewerk gesteld zijn;
 • vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden.

De betrokken centra moeten echter deze gegevens niet meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De gegevens nodig voor het vaststellen van de TBSOB-opdrachten en de gegevens nodig voor de toewijzing van reaffectaties en wedertewerkstellingen aan personeelsleden die wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking gesteld werden, genereert de Vlaamse reaffectatiecommissie zelf uit het elektronische personeelsdossier.

6.3. Wanneer moeten de gegevens bezorgd worden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)?

De gegevens van de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en de tijdelijke personeelsleden meldt u met een elektronisch bericht ‘melding opdracht(en)’ (via RL-1) aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). De TBSOB-opdrachten, de ‘gewone’ tijdelijke opdrachten en de reaffectatie- en wedertewerkstellingsopdrachten stuurt u zo vlug mogelijk bij het begin van het schooljaar, en uiterlijk vóór 15 oktober, naar AGODI.

6.4. Hoe worden de personeelsleden op de hoogte gesteld?

Conform de omzendbrief van 11/04/2011, PERS/2011/02: gebruiksvoorwaarden van de elektronische communicatie tussen de inrichtende machten en het ministerie van Onderwijs en Vorming - vervanging basisovereenkomst voor elektronische gegevensoverdracht (BOEG), over het elektronisch doorgeven van informatie tussen de scholen en het bevoegd Agentschap van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, moet u de gegevens over de ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking ter kennisname voorleggen aan de betrokken personeelsleden. Daarnaast deelt u hen eveneens de vacatures mee die in aanmerking komen voor reaffectatie of wedertewerkstelling. U bewaart hiervan de nodige bewijsstukken.