Elektronisch communiceren van gegevens over terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) of het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)

 • referentie
  PERS/2015/03
 • publicatiedatum
  15/06/2015
 • datum laatste wijziging
  15/06/2015
 • wettelijke basis
  Hoofdstuk II van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs III
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage
 • contactpersoon
  Peggy Michiels, 02-553 65 59

Aandachtspunten: met ingang van 1 september 2015 wordt de werking van de reaffectatiecommissie van de scholengroep (Gemeenschapsonderwijs)en van de Vlaamse reaffectatiecommissie opgeschort voor scholen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs die behoren tot een scholengemeenschap. Wat u moet doen om gegevens te verzamelen over ter beschikking gestelde personeelsleden en vacatures, en om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te spreken leest u, per onderwijsniveau, in déze omzendbrief.

1. Inleiding

Meer inhoudelijke informatie over TBSOB vindt u terug in de omzendbrief PERS/2003/08 "De reaffectatie- en wedertewerkstellingsregeling voor de inrichtende machten en de personeelsleden tewerkgesteld in het niet-tertiair onderwijs".

2. Basisonderwijs

2.1. Gemeenschapsonderwijs

2.1.1. Verzameling van de gegevens

2.1.1.1. Scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap.

2.1.1.1.1. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengemeenschap

De scholen die deel uitmaken van eenzelfde scholengemeenschap melden alle gegevens over:

- hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking;

- hun vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden;

aan hun scholengemeenschap.

De scholengemeenschap gebruikt deze gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken. De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap moeten afgerond zijn vóór 1 september. Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap gaan in op 1 september.

2.1.1.1.2. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengroep

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengemeenschap moeten de scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap geen gegevens over hun personeelsleden meer bezorgen aan de reaffectatiecommissie van de scholengroep. De werkzaamheden van deze reaffectatiecommissie worden immers opgeschort voor deze scholen.

2.1.1.1.3. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengemeenschap melden de scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap alle gegevens over hun personeelsleden

 • die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en
 • die nog niet volledig gereaffecteerd of wedertewerkgesteld zijn binnen hun scholengemeenschap en
 • die verzoeken om een reaffectatie en/of wedertewerkstelling in een organieke betrekking buiten de eigen scholengemeenschap

aan de Vlaamse reaffectatiecommissie.

Hoe bezorgen de scholen de gegevens van deze personeelsleden aan de Vlaamse reaffectatiecommissie?

De scholen sturen vóór 15 september een e-mail bericht naar volgend adres: Vlaamse.reaffectatiecommissie@ond.vlaanderen.be

Deze e-mail moet, voor de personeelsleden die een andere toewijzing willen, per personeelslid, minstens volgende informatie bevatten:
- Naam en voornaam van het personeelslid
- Scholengemeenschap van het personeelslid
- Stamboeknummer

- “wenst een reaffectatie en/of een wedertewerkstelling i.p.v. een toewijzing".

Indien het personeelslid een wedertewerkstelling wenst in één van de volgende onderwijsniveaus, -vormen of instellingen, moet dat eveneens uitdrukkelijk opgenomen worden in de e-mail:

 • voltijds of deeltijds modulair onderwijs (experimenteel)
 • centra voor volwassenenonderwijs/beperkt leerplan
 • deeltijds kunstonderwijs
 • internaten
 • semi-internaten
 • opvangcentra
 • buitengewoon basisonderwijs
 • buitengewoon secundair onderwijs (met vermelding van opleidingsvorm(en))
 • deeltijds beroepssecundair onderwijs

De scholen ontvangen een ontvangstmail van de Vlaamse reaffectatiecommissie.

Voor personeelsleden ter beschikking gesteld in een instelling van een bepaald net behorend tot een netoverschrijdende scholengemeenschap, die weigeren een reaffectatie of een wedertewerkstelling te aanvaarden in een instelling van een ander net behorend tot dezelfde scholengemeenschap, volgt u dezelfde handelwijze.

De overige noodzakelijke gegevens genereert de Vlaamse reaffectatiecommissie zelf uit het elektronische personeelsdossier.

2.1.1.2. Scholen die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap.

2.1.1.2.1. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengroep

Voor de scholen die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap is de scholengroep de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie. Zij melden alle gegevens over:

- hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking;

- hun vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden;

aan hun scholengroep.

De scholengroep gebruikt deze gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken.

De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengroep moeten afgerond zijn vóór 1 september. Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengroep gaan in op 1 september.

2.1.1.2.2. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengroep moeten de betrokken scholen geen gegevens meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De Vlaamse reaffectatiecommissie zal deze gegevens genereren vanuit het Elektronisch PersoneelsDossier (EPD).

2.2. Gesubsidieerd onderwijs

2.2.1. Verzameling van de gegevens

2.2.1.1. Scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap.

2.2.1.1.1. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengemeenschap

De scholen die deel uitmaken van eenzelfde scholengemeenschap melden alle gegevens over:

- hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking;

- hun vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden;

aan hun scholengemeenschap.


De scholengemeenschap gebruikt deze gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken.

De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap moeten afgerond zijn vóór 1 september. Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap gaan in op 1 september.

2.2.1.1.2. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengemeenschap melden de scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap alle gegevens over hun personeelsleden

 • die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en
 • die nog niet volledig gereaffecteerd of wedertewerkgesteld zijn binnen hun scholengemeenschap en
 • die verzoeken om een reaffectatie en/of wedertewerkstelling in een organieke betrekking buiten de eigen scholengemeenschap

aan de Vlaamse reaffectatiecommissie.

Hoe bezorgen de scholen de gegevens van deze personeelsleden aan de Vlaamse reaffectatiecommissie?

De scholen sturen vóór 15 september een e-mail bericht naar volgend adres: Vlaamse.reaffectatiecommissie@ond.vlaanderen.be

Deze e-mail moet, voor de personeelsleden die een andere toewijzing willen, per personeelslid, minstens volgende informatie bevatten:
- Naam en voornaam van het personeelslid
- Scholengemeenschap van het personeelslid
- Stamboeknummer

- “wenst een reaffectatie en/of een wedertewerkstelling i.p.v. een toewijzing".

Indien het personeelslid een wedertewerkstelling wenst in één van de volgende onderwijsniveaus, -vormen of instellingen, moet dat eveneens uitdrukkelijk opgenomen worden in de e-mail:

 • voltijds of deeltijds modulair onderwijs (experimenteel)
 • centra voor volwassenenonderwijs/beperkt leerplan
 • deeltijds kunstonderwijs
 • internaten
 • semi-internaten
 • opvangcentra
 • buitengewoon basisonderwijs
 • buitengewoon secundair onderwijs(met vermelding van opleidingsvorm(en))
 • deeltijds beroepssecundair onderwijs

De scholen ontvangen een ontvangstmail van de Vlaamse reaffectatiecommissie.

Voor personeelsleden ter beschikking gesteld zijn in een instelling van een bepaald net behorend tot een netoverschrijdende scholengemeenschap, die weigeren een reaffectatie of een wedertewerkstelling te aanvaarden in een instelling van een ander net behorend tot dezelfde scholengemeenschap, volgt u dezelfde handelwijze.

De overige noodzakelijke gegevens genereert de Vlaamse reaffectatiecommissie zelf uit het elektronische personeelsdossier.

2.2.1.2. Scholen die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap.

Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Voor de scholen die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap is de Vlaamse reaffectatiecommissie de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie. Deze scholen moeten geen gegevens meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De gegevens nodig voor het vaststellen van de TBSOB-opdrachten en de gegevens nodig voor de toewijzing van reaffectaties en wedertewerkstellingen aan personeelsleden die wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking gesteld werden, genereert de Vlaamse reaffectatiecommissie zelf uit het elektronische personeelsdossier.

2.3. Wanneer moeten de gegevens bezorgd worden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)?

De gegevens van de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en de tijdelijke personeelsleden meldt u met een elektronisch bericht ‘melding opdracht(en)’ (via RL-1) aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). De TBSOB-opdrachten, de ‘gewone’ tijdelijke opdrachten en de reaffectatie- en wedertewerkstellingsopdrachten stuurt u zo vlug mogelijk bij het begin van het schooljaar, en uiterlijk vóór 15 september, naar AgODi.

Afwijking: vóór de vijfde werkdag van oktober in de scholen die de eerste schooldag van oktober als teldag hebben.

Voor de personeelsleden die binnen de scholengemeenschap beschouwd worden als gereaffecteerd in een niet-vacante betrekking omdat ze, geheel of gedeeltelijk, niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld zijn binnen hun scholengemeenschap hoeft geen specifieke melding te gebeuren. Uiteraard meldt u wel, zoals vroeger, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, en eventuele "gewone" reaffectaties en wedertewerkstellingen via RL-1.

2.4. Hoe worden de personeelsleden op de hoogte gesteld?

Conform de omzendbrief van 11/04/2011, PERS/2011/02: gebruiksvoorwaarden van de elektronische communicatie tussen de inrichtende machten en het ministerie van Onderwijs en Vorming - vervanging basisovereenkomst voor elektronische gegevensoverdracht (BOEG), over het elektronisch doorgeven van informatie tussen de scholen en de bevoegde Agentschappen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, moet u de gegevens over de ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking ter kennisname voorleggen aan de betrokken personeelsleden. Daarnaast deelt u hen eveneens de vacatures mee die in aanmerking komen voor reaffectatie of wedertewerkstelling. U bewaart hiervan de nodige bewijsstukken.

Dezelfde handelwijze hanteert u voor de documenten die gebruikt worden voor de reaffectatie- of wedertewerkstellingswerkzaamheden binnen de scholengemeenschap. Van deze documenten bezorgt u de betrokken personeelsleden tevens een exemplaar.

3. Secundair onderwijs

3.1. Gemeenschapsonderwijs

3.1.1. Verzameling van de gegevens

3.1.1.1. Scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap.

3.1.1.1.1. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengemeenschap

De scholen die deel uitmaken van eenzelfde scholengemeenschap melden alle gegevens over:

- hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking;

- hun vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden;

aan hun scholengemeenschap.


De scholengemeenschap gebruikt deze gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken.

De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap moeten afgerond zijn vóór 15 september. Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap gaan in ten laatste op 15 september.

3.1.1.1.2. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengroep

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengemeenschap moeten de scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap geen gegevens over hun personeelsleden meer bezorgen aan de reaffectatiecommissie van de scholengroep. De werkzaamheden van deze reaffectatiecommissie worden immers opgeschort voor deze scholen.

3.1.1.1.3. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengemeenschap melden de scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap alle gegevens over hun personeelsleden

 • die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en
 • die nog niet volledig gereaffecteerd of wedertewerkgesteld zijn binnen hun scholengemeenschap en
 • die verzoeken om een reaffectatie en/of wedertewerkstelling in een organieke betrekking buiten de eigen scholengemeenschap

aan de Vlaamse reaffectatiecommissie.

Hoe bezorgen de scholen de gegevens van deze personeelsleden aan de Vlaamse reaffectatiecommissie?

De scholen sturen vóór 15 september een e-mail bericht naar volgend adres: Vlaamse.reaffectatiecommissie@ond.vlaanderen.be

Deze e-mail moet, voor de personeelsleden die een andere toewijzing willen, per personeelslid, minstens volgende informatie bevatten:
- Naam en voornaam van het personeelslid
- Scholengemeenschap van het personeelslid
- Stamboeknummer

- “wenst een reaffectatie en/of een wedertewerkstelling i.p.v. een toewijzing".

Indien het personeelslid een wedertewerkstelling wenst in één van de volgende onderwijsniveaus, -vormen of instellingen, moet dat eveneens uitdrukkelijk opgenomen worden in de e-mail:

 • voltijds of deeltijds modulair onderwijs (experimenteel)
 • centra voor volwassenenonderwijs/beperkt leerplan
 • deeltijds kunstonderwijs
 • internaten
 • semi-internaten
 • opvangcentra
 • buitengewoon basisonderwijs
 • buitengewoon secundair onderwijs(met vermelding van opleidingsvorm(en))
 • deeltijds beroepssecundair onderwijs

De scholen ontvangen een ontvangstmail van de Vlaamse reaffectatiecommissie.

Voor personeelsleden ter beschikking gesteld in een instelling van een bepaald net behorend tot een netoverschrijdende scholengemeenschap, die weigeren een reaffectatie of een wedertewerkstelling te aanvaarden in een instelling van een ander net behorend tot dezelfde scholengemeenschap, volgt u dezelfde handelwijze.

De overige noodzakelijke gegevens genereert de Vlaamse reaffectatiecommissie zelf uit het elektronische personeelsdossier.

3.1.1.2. Scholen die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap.

3.1.1.2.1. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengroep

Voor de scholen die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap is de scholengroep de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie. Zij melden alle gegevens over:

- hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking;

- hun vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden;

aan hun scholengroep.

De scholengroep gebruikt deze gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken.

De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengroep moeten afgerond zijn vóór 15 september.

Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengroep gaan ten laatste in op 15 september.

3.1.1.2.2. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengroep moeten de betrokken scholen geen gegevens meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De Vlaamse reaffectatiecommissie zal deze gegevens genereren vanuit het Elektronisch PersoneelsDossier (EPD).

3.2. Gesubsidieerd onderwijs

3.2.1. Verzameling van de gegevens

3.2.1.1. Scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap.

3.2.1.1.1. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengemeenschap

De scholen die deel uitmaken van eenzelfde scholengemeenschap melden alle gegevens over:

- hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking;

- hun vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden;

aan hun scholengemeenschap.


De scholengemeenschap gebruikt deze gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken.

De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap moeten afgerond zijn vóór 15 september.

Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap gaan ten laatste in op 15 september.

3.2.1.1.2. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengemeenschap melden de scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap alle gegevens over hun personeelsleden:

 • die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en
 • die nog niet volledig gereaffecteerd of wedertewerkgesteld zijn binnen hun scholengemeenschap en
 • die verzoeken om een reaffectatie en/of wedertewerkstelling in een organieke betrekking buiten de eigen scholengemeenschap

aan de Vlaamse reaffectatiecommissie.

Hoe bezorgen de scholen de gegevens van deze personeelsleden aan de Vlaamse reaffectatiecommissie?

De scholen sturen vóór 15 september een e-mail bericht naar volgend adres: Vlaamse.reaffectatiecommissie@ond.vlaanderen.be

Deze e-mail moet, voor de personeelsleden die een andere toewijzing willen, per personeelslid, minstens volgende informatie bevatten:
- Naam en voornaam van het personeelslid
- Scholengemeenschap van het personeelslid
- Stamboeknummer

- “wenst een reaffectatie en/of een wedertewerkstelling i.p.v. een toewijzing".

Indien het personeelslid een wedertewerkstelling wenst in één van de volgende onderwijsniveaus, -vormen of instellingen, moet dat eveneens uitdrukkelijk opgenomen worden in de e-mail:

 • voltijds of deeltijds modulair onderwijs (experimenteel)
 • centra voor volwassenenonderwijs/beperkt leerplan
 • deeltijds kunstonderwijs
 • internaten
 • semi-internaten
 • opvangcentra
 • buitengewoon basisonderwijs
 • buitengewoon secundair onderwijs(met vermelding van opleidingsvorm(en))
 • deeltijds beroepssecundair onderwijs

De scholen ontvangen een ontvangstmail van de Vlaamse reaffectatiecommissie.

Voor personeelsleden ter beschikking gesteld in een instelling van een bepaald net behorend tot een netoverschrijdende scholengemeenschap, die weigeren een reaffectatie of een wedertewerkstelling te aanvaarden in een instelling van een ander net behorend tot dezelfde scholengemeenschap, volgt u dezelfde handelwijze.

De overige noodzakelijke gegevens genereert de Vlaamse reaffectatiecommissie zelf uit het elektronische personeelsdossier.

3.2.1.2. Scholen die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap.

Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Voor de scholen die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap is de Vlaamse reaffectatiecommissie de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie.

De betrokken scholen moeten geen gegevens meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De gegevens nodig voor het vaststellen van de TBSOB-opdrachten en de gegevens voor de toewijzing van reaffectaties en wedertewerkstellingen aan personeelsleden die wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking gesteld werden, genereert de Vlaamse reaffectatiecommissie zelf uit het elektronische personeelsdossier. (…)

3.3. Wanneer moeten de gegevens bezorgd worden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)?

De gegevens van de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en de tijdelijke personeelsleden meldt u met een elektronisch bericht ‘melding opdracht(en)’ (via RL-1) aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). De TBSOB-opdrachten, de ‘gewone’ tijdelijke opdrachten en de reaffectatie- en wedertewerkstellingsopdrachten stuurt u zo vlug mogelijk bij het begin van het schooljaar, en uiterlijk vóór 15 september, naar AgODi.

Afwijking: vóór de vijfde werkdag van oktober in de scholen die de eerste schooldag van oktober als teldag hebben.

Voor de personeelsleden die binnen de scholengemeenschap beschouwd worden als gereaffecteerd in een niet-vacante betrekking omdat ze, geheel of gedeeltelijk, niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld zijn binnen hun scholengemeenschap hoeft geen specifieke melding te gebeuren. Uiteraard meldt u wel, zoals vroeger, de

terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, en eventuele "gewone" reaffectaties en wedertewerkstellingen via RL-1.

3.4. Hoe worden de personeelsleden op de hoogte gesteld?

Conform de omzendbrief van 11/04/2011, PERS/2011/02: gebruiksvoorwaarden van de elektronische communicatie tussen de inrichtende machten en het ministerie van Onderwijs en Vorming - vervanging basisovereenkomst voor elektronische gegevensoverdracht (BOEG), over het elektronisch doorgeven van informatie tussen de scholen en de bevoegde Agentschappen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, moet u de gegevens over de ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking ter kennisname voorleggen aan de betrokken personeelsleden. Daarnaast deelt u hen eveneens de vacatures mee die in aanmerking komen voor reaffectatie of wedertewerkstelling. U bewaart hiervan de nodige bewijsstukken.

Dezelfde handelwijze hanteert u voor de documenten die gebruikt worden voor de reaffectatie- of wedertewerkstellingswerkzaamheden binnen de scholengemeenschap. Van deze documenten bezorgt u de betrokken personeelsleden tevens een exemplaar.

4. Deeltijds kunstonderwijs

4.1. Gemeenschapsonderwijs

4.1.1. Verzameling van de gegevens

4.1.1.1. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengroep

De scholengroep is de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie. De scholen melden alle gegevens over:

- hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking;

- hun vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden;

aan hun scholengroep.

De scholengroep gebruikt deze gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken.

De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengroep moeten afgerond zijn vóór 1 oktober.

Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengroep gaan ten laatste in 1 oktober.

4.1.1.2. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengroep moeten de betrokken scholen geen gegevens meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De Vlaamse reaffectatiecommissie zal deze gegevens genereren vanuit het Elektronisch PersoneelsDossier (EPD).

4.2. Gesubsidieerd onderwijs

4.2.1. Verzameling van de gegevens i.v.m. de reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

De Vlaamse reaffectatiecommissie is de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie. De Vlaamse reaffectatiecommissie moet kunnen beschikken over:

 • personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en niet of niet volledig gereaffecteerd of weder tewerk gesteld zijn;
 • vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden.

De betrokken scholen moeten echter deze gegevens niet meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De gegevens nodig voor het vaststellen van de TBSOB-opdrachten en de gegevens nodig voor de toewijzing van reaffectaties en wedertewerkstellingen aan personeelsleden die wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking gesteld werden, genereert de Vlaamse reaffectatiecommissie zelf uit het elektronische personeelsdossier.

4.3. Wanneer moeten de gegevens bezorgd worden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)?

De gegevens van de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en de tijdelijke personeelsleden meldt u met een elektronisch bericht ‘melding opdracht(en)’ (via RL-1) aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). De TBSOB-opdrachten, de ‘gewone’ tijdelijke opdrachten en de reaffectatie- en wedertewerkstellingsopdrachten stuurt u zo vlug mogelijk bij het begin van het schooljaar, en uiterlijk vóór 15 oktober, naar AgODi.

4.4. Hoe worden de personeelsleden op de hoogte gesteld?

Conform de omzendbrief van 11/04/2011, PERS/2011/02: gebruiksvoorwaarden van de elektronische communicatie tussen de inrichtende machten en het ministerie van Onderwijs en Vorming - vervanging basisovereenkomst voor elektronische gegevensoverdracht (BOEG), over het elektronisch doorgeven van informatie tussen de scholen en het bevoegd Agentschap van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, moet u de gegevens over de ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking ter kennisname voorleggen aan de betrokken personeelsleden. Daarnaast deelt u hen eveneens de vacatures mee die in aanmerking komen voor reaffectatie of wedertewerkstelling. U bewaart hiervan de nodige bewijsstukken.

5. Volwassenenonderwijs

5.1. Gemeenschapsonderwijs

5.1.1. Verzameling van de gegevens

5.1.1.1. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengroep

De scholengroep is de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie. De scholen melden alle gegevens over:

- hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking;

- hun vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden;

aan hun scholengroep.

De scholengroep gebruikt deze gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken.

De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengroep moeten afgerond zijn vóór 1 oktober.

Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengroep gaan ten laatste in 1 oktober.

5.1.1.2. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengroep moeten de betrokken scholen geen gegevens meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De Vlaamse reaffectatiecommissie zal deze gegevens genereren vanuit het Elektronisch PersoneelsDossier (EPD).

5.2. Gesubsidieerd onderwijs

5.2.1. Verzameling van de gegevens i.v.m. de reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

De Vlaamse reaffectatiecommissie is de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie. De Vlaamse reaffectatiecommissie moet kunnen beschikken over:

 • personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en niet of niet volledig gereaffecteerd of weder tewerk gesteld zijn;
 • vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden.

De betrokken scholen moeten echter deze gegevens niet meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De gegevens nodig voor het vaststellen van de TBSOB-opdrachten en de gegevens nodig voor de toewijzing van reaffectaties en wedertewerkstellingen aan personeelsleden die wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking gesteld werden, genereert de Vlaamse reaffectatiecommissie zelf uit het elektronische personeelsdossier.

5.3. Wanneer moeten de gegevens bezorgd worden aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen(AHOVOS)?

De gegevens van de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en de tijdelijke personeelsleden meldt u met een elektronisch bericht ‘melding opdracht(en)’ (via RL-1) aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen(AHOVOS). De TBSOB-opdrachten, de ‘gewone’ tijdelijke opdrachten en de reaffectatie- en wedertewerkstellingsopdrachten stuurt u zo vlug mogelijk bij het begin van het schooljaar, en uiterlijk vóór 15 oktober, naar AHOVOS.

5.4. Hoe worden de personeelsleden op de hoogte gesteld?

Conform de omzendbrief van 11/04/2011, PERS/2011/02: gebruiksvoorwaarden van de elektronische communicatie tussen de inrichtende machten en het ministerie van Onderwijs en Vorming - vervanging basisovereenkomst voor elektronische gegevensoverdracht (BOEG), over het elektronisch doorgeven van informatie tussen de scholen en het bevoegd Agentschap van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, moet u de gegevens over de ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking ter kennisname voorleggen aan de betrokken personeelsleden. Daarnaast deelt u hen eveneens de vacatures mee die in aanmerking komen voor reaffectatie of wedertewerkstelling. U bewaart hiervan de nodige bewijsstukken.

6. Centra voor Leerlingenbegeleiding

6.1. Gemeenschapsonderwijs

6.1.1. Verzameling van de gegevens

6.1.1.1. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de scholengroep

De scholengroep is de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie. De centra melden alle gegevens over:

- hun personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking;

- hun vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden;

aan hun scholengroep.

De scholengroep gebruikt deze gegevens om reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te werken.

De werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengroep moeten afgerond zijn vóór 15 september.

Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengroep gaan ten laatste in 15 september.

6.1.1.2. Reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen binnen de scholengroep moeten de betrokken centra geen gegevens meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De Vlaamse reaffectatiecommissie zal deze gegevens genereren vanuit het Elektronisch PersoneelsDossier (EPD).

6.2. Gesubsidieerd onderwijs

6.2.1. Verzameling van de gegevens i.v.m. de reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

De Vlaamse reaffectatiecommissie is de “eerstbevoegde” reaffectatiecommissie. De Vlaamse reaffectatiecommissie moet kunnen beschikken over:

 • personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en niet of niet volledig gereaffecteerd of weder tewerk gesteld zijn;
 • vacatures waarin personeelsleden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden.

De betrokken centra moeten echter deze gegevens niet meer naar de Vlaamse reaffectatiecommissie sturen. De gegevens nodig voor het vaststellen van de TBSOB-opdrachten en de gegevens nodig voor de toewijzing van reaffectaties en wedertewerkstellingen aan personeelsleden die wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking gesteld werden, genereert de Vlaamse reaffectatiecommissie zelf uit het elektronische personeelsdossier.

6.3. Wanneer moeten de gegevens bezorgd worden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)?

De gegevens van de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en de tijdelijke personeelsleden meldt u met een elektronisch bericht ‘melding opdracht(en)’ (via RL-1) aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). De TBSOB-opdrachten, de ‘gewone’ tijdelijke opdrachten en de reaffectatie- en wedertewerkstellingsopdrachten stuurt u zo vlug mogelijk bij het begin van het schooljaar, en uiterlijk vóór 15 oktober, naar AgODi.

6.4. Hoe worden de personeelsleden op de hoogte gesteld?

Conform de omzendbrief van 11/04/2011, PERS/2011/02: gebruiksvoorwaarden van de elektronische communicatie tussen de inrichtende machten en het ministerie van Onderwijs en Vorming - vervanging basisovereenkomst voor elektronische gegevensoverdracht (BOEG), over het elektronisch doorgeven van informatie tussen de scholen en het bevoegd Agentschap van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, moet u de gegevens over de ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking ter kennisname voorleggen aan de betrokken personeelsleden. Daarnaast deelt u hen eveneens de vacatures mee die in aanmerking komen voor reaffectatie of wedertewerkstelling. U bewaart hiervan de nodige bewijsstukken.

7. Deze omzendbrief vervangt:

 • De omzendbrief van 30 juni 2005: elektronisch communiceren van gegevens over terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) of het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen(AHOVOS) Melding van:- personeelsleden ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking- betrekkingen waarin zij KUNNEN worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld met als referentie PERS/2005/11;
 • De omzendbrief van 15 juli 2005: NIET- elektronisch communiceren van gegevens over terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) of het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen(AHOVOS) Melding van:- personeelsleden ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking- betrekkingen waarin zij KUNNEN worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld met als referentie PERS/2005/13.