Verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling in het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs.

 • referentie
  PERS/2015/07
 • publicatiedatum
  14/12/2015
 • datum laatste wijziging
  14/12/2015
 • wettelijke basis
  Hoofdstuk II van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs III
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage
 • contactpersoon
  Peggy Michiels, 02 553 65 59
 • Het is belangrijk dat enerzijds de betrokken scholen/instellingen en hun schoolbesturen/ inrichtende machten op de hoogte worden gebracht van de stopzetting van de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie en anderzijds de bevoegde entiteiten hun reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen onverminderd dienen verder te zetten.

De Vlaamse minister van Onderwijs heeft beslist om vanaf 1 december 2015 de werkzaamheden van de Vlaamse reaffectatiecommissie stop te zetten. De verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling voor alle onderwijsnetten worden dan ook beperkt tot op het niveau van:

 

1. Voor de scholen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs die tot een scholengemeenschap behoren: de scholengemeenschap

2. Voor alle andere scholen en instellingen:

a) Van het gesubsidieerd onderwijs: de inrichtende macht/schoolbestuur, beperkt tot haar scholen/instellingen gelegen op het grondgebied van dezelfde gemeente

b) Van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap: de scholengroep.

 

Dit betekent dat in de loop van het schooljaar de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen onverminderd dienen uitgevoerd tot op de hierboven vermelde niveaus.