Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor de tewerkstelling in een gewezen DAC-statuut van personeelsleden in de gesubsidieerde vrije internaten

  • goedkeuringsdatum
    01 juli 2016
  • publicatiedatum
    B.S.04/08/2016
  • datum laatste wijziging
    04/08/2016

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, artikel 32, § 3, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015; Gelet op het decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012, artikel 67;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 maart 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 april 2016;

Gelet op protocol nr. 587 van 13 mei 2016 van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 59.441/1 van de Raad van State, gegeven op 20 juni 2016, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de internaten in het vrij gesubsidieerd onderwijs.

HOOFDSTUK 2. - Regularisatie van DAC-werknemers in de gesubsidieerde vrije internaten

Art. 2.

Met het oog op de regularisatie van de DAC-werknemers in de gesubsidieerde vrije internaten ontvangt de vzw Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs jaarlijks een subsidie voor de tewerkstelling van personeelsleden in de internaten.

De subsidie wordt jaarlijks vastgelegd in de begroting.

Art. 3.

§ 1. Bij de verdeling van de subsidie over de internaten moet rekening worden gehouden met de weging van het aantal internen waarbij de volgende wegingsfactoren worden gehanteerd :

1° voor leerlingen in het kleuteronderwijs: 1,5;

2° voor leerlingen in het lager onderwijs: 1,3;

3° voor leerlingen in het secundair onderwijs: 1.

De leerlingen van vestigingsplaatsen worden samengeteld met de leerlingen van hoofdvestigingen.

§ 2. De subsidie per internaat kan nooit meer bedragen dan het equivalent van 9 halftijdse personeelsleden.

§ 3. In afwijking van paragraaf 1 geldt voor de volgende internaten :

1° aan Spermalie met instellingsnummer 100891 worden zes halftijdse equivalenten toegekend;

2° aan Ter Groene Poorte met instellingsnummer 108341 worden negen halftijdse equivalenten toegekend;

3° aan Ter Duinen met instellingsnummer 100991 worden zeven halftijdse equivalenten toegekend.

HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.