Besluit van de Vlaamse Regering tot schorsing van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt

  • goedkeuringsdatum
    05 december 1990
  • publicatiedatum
    B.S.12/02/1990
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

De Vlaamse Regering,

Gelet op het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 55, § 1;

Gelet op de wetten op het lager onderwijs, gecoördineerd op 20 augustus 1957, inzonderheid gewijzigd bij de wetten van 17 maart 1958 en 29 mei 1959;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel27, vervangen door de wet van 11 juli 1973 en gewijzigd bij de wet van l augustus 1985 en de decreten van 5 juli 1989 en 31 juli 1990 en op artikel 29, vervangen door de wet van 11 juli 1973;

Gelet op de wet van 1 april 1960 betreffende de psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 7, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 467 van 1 oktober 1986;

Gelet op de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut der personeelsleden van het Rijksonderwijs, inzonderheid op artikel 1, eerste lid, 3°, en tweede lid, 8°;

Gelet op het koninklijk·besluit van 13 augustus 196i tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 13, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 1981, op artikel 46, vervangen door het koninklijk besluit van 24 augustus 1981 en op artikel 48, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 september 1976;

Gelet op het protocol van 27 november 1990 houdende de conclusies van de onderhandelingen, gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting, gegeven op 16 oktober 1990;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de·sectoriële sociale programmatie voor de jaren 1990, 1991 en 1992 onverwijld moet worden uitgevoerd;

Op de voordracht van de Gemeenschapsminister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit:

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op :

1° de leden van de inspectiedienst van het gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs bedoeld in artikel 79 van de wetten op het lager onderwijs, gecoördineerd op 20 augustus 1957;

2° de gesubsidieerde personeelsleden van de gesubsidieerde onderwijsinstellingen bedoeld in de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;

3° de gesubsidieerde personeelsleden van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra bedoeld in de wet van 1 april 1960 betreffende de psycho-medisch-sociale centra;

4° de leden van de inspectiedienst bedoeld in artikel·13 van het koninklijk besluit van 13 augustus 1962 tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra;

5° de leden van de inspectiedienst bedoeld in· artikel 1, eerste lid, 3°, van de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut der personeelsleden van het Rijksonderwijs;

6° de personeelsleden bedoeld in artikel 55, § 1, van het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs;

7° de personeelsleden van de Hogere Zeevaartschool te Oostende en te Antwerpen en de personeelsleden van de Hogere Radio-Navigatieschool te Oostende.

Àrt. 2.

Het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt wordt, wat de in artikel 1 bedoelde personeelsleden betreft, geschorst gedurende de periode van 1 januari 1990 tot 31 december 1992.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1990.