Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

  • goedkeuringsdatum
    5 OKTOBER 2018
  • publicatiedatum
    B.S.07/11/2018
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    11/12/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 29/03/2019 (B.S. 26/06/2019) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de aanpassing aan het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs en tot toekenning van een bijkomende lineaire loonsverhoging en een bijkomende baremieke verhoging ter uitvoering van cao XI onderwijs, cao IV basiseducatie en cao V hoger onderwijs
;

(2) B.Vl.R. van 30/10/2020 (B.S. 11/12/2020) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de toekenning van een bijkomende lineaire loonsverhoging en een bijkomende baremieke verhoging ter uitvoering van cao_XI_leerplicht, cao_IV_basiseducatie en cao_ V_hoger onderwijs, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toekenning van een bepaalde niet-verworven salarisschaal aan sommige personeelsleden van het onderwijs
;

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel V.155;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 tot vaststelling van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 3 september 2018;

Gelet op protocol nr. 89 van 5 oktober 2018 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs en het Universitair Ziekenhuis Gent, vermeld in de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013.

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Toepassingsgebied

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen, vermeld in deel 5, titel 2, hoofdstuk 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

HOOFDSTUK 2. - Salarisschalen

Art. 2.

§ 1. Aan elk ambt van het onderwijzend personeel is een salarisschaal verbonden die bestaat uit een minimumsalaris, tussentijdse verhogingen en een maximumsalaris. Aan de ambten van assistent, werkleider, doctor-assistent, docent, hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar is ook een bijzondere salarisschaal verbonden.

§ 2. [2B.Vl.R. van 30/10/2020
B.S. 11/12/2020
De salarisschalen van het onderwijzend personeel van de hogescholen worden vastgesteld op de wijze, vermeld in de volgende tabel:

ambtsalarisschaal en minimumleeftijdminimumsalarismaximumsalaristussentijdse verhogingen
praktijklector316 (22j.) 22.745,5136.692,42

3 x 1: 573,47

12 x 2: 940,50

1 x 9: 940,50

hoofdpraktijklector348 (22j.) 23.663,1239.836,05

3 x 1: 619,37

12 x 2: 1101,14

1 x 9: 1101,14

Lector502 (24j.)24.443,03 42.542,09

3 x 1: 711,10

11 x 2: 1330,48

1 x 11: 1330,48

Hoofdlector509 (24j.)26.989,2845.088,34

3 x 1: 711,10

11 x 2: 1330,48

1 x 11: 1330,48

Assistent502 (24j.) 24.443,0342.542,09

3 x 1: 711,10

11 x 2: 1330,48

1 x 11: 1330,48

508 (24j.) bijzondere salaris-schaal18.497,11 32.144,62

3 x 1: 536,21

11 x 2:1003,24

1 x 11: 1003,24

werkleider doctor-assistent509 (24j.) 26.989,2845.088,34

3 x 1: 711,10

11 x 2: 1330,48

1 x 11: 1330,48

510 (24j.) bijzondere salarisschaal20.416,9234.064,43

3 x 1: 536,21

11 x 2: 1003,24

1 x 11: 1003,24

Docent528 (24j.) 28.985,02 47.084,08

3 x 1: 711,10

11 x 2: 1330,48

1 x 11: 1330,48

512 (24j.) bijzondere salarisschaal22.599,3936.673,65

3 x 1: 552,94

11 x 2: 1034,62

1 x 11: 1034,62

Hoofddocent 515 (24j.) 31.164,37 49.952,05

3 x 1: 757,00

11 x 2: 1376,39

1 x 11: 1376,39

513 (24j.) bijzondere salaris-schaal 24.369,02 39.320,78

3 x 1: 656,48

11 x 2: 1081,86

1 x 11: 1081,86

Hoogleraar544 (24j.)36.119,26 54.218,32

3 x 1: 711,10

11 x 2: 1330,48

1 x 11: 1330,48

519 (24j.) bijzondere salaris-schaal28.146,92 42.221,18

3 x 1: 552,94

11 x 2: 1034,62

1 x 11: 1034,62

gewoon hoogleraar 520 (24j.) 46.781,5373.446,43

3 x 1: 982,82

11 x 2: 1976,37

1 x 11: 1976,37

521 (24j.) bijzondere salaris-schaal36.437,91 57.171,72

3 x 1: 764,23

11 x 2: 1536,76

1 x 11: 1536,76

2B.Vl.R. van 30/10/2020
B.S. 11/12/2020
]

Art. 3.

De in artikel 2, § 2, vermelde jaarsalarissen zijn bedragen aan 100% ten opzichte van het indexcijfer 138.01.

HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 4.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 tot vaststelling van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap wordt opgeheven.

Art. 5.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.