Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

 • goedkeuringsdatum
  5/10/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 7/11/2018 (pagina 86144)
 • bron

  Numac : 2018040744
 • datum laatste wijziging
  07/11/2018

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel V.155;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 tot vaststelling van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 3 september 2018;

Gelet op protocol nr. 89 van 5 oktober 2018 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs en het Universitair Ziekenhuis Gent, vermeld in de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013.

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. Toepassingsgebied

ART 1.

Dit besluit is van toepassing op de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen, vermeld in deel 5, titel 2, hoofdstuk 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

HOOFDSTUK 2. Salarisschalen

ART 2.

§ 1. Aan elk ambt van het onderwijzend personeel is een salarisschaal verbonden die bestaat uit een minimumsalaris, tussentijdse verhogingen en een maximumsalaris.

Aan de ambten van assistent, werkleider, doctor-assistent, docent, hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar is ook een bijzondere salarisschaal verbonden.

§ 2. De salarisschalen van het onderwijzend personeel van de hogescholen zijn als volgt vastgesteld:

Ambt Salarisschaal en minimumleeftijd Minimum-salaris Maximum-salaris Tussentijdse verhogingen
Praktijklector 316 (22j.) 22.565,52 35.469,03 3 x 1: 568,93
12 x 2: 933,06
Hoofdpraktijklector 348 (22j.) 23.475,88 38.428,45 3 x 1: 614,47
12 x 2 : 1.092,43
Lector 502 (24j.) 24.249,61 40.885,47 3 x 1: 705,47
11 x 2: 1.319,95
Hoofdlector 509 (24j.) 26.775,72 43.411,58 3 x 1: 705,47
11 x 2: 1.319,95
Assistent 502 (24j.) 24.249,61 40.885,47 3 x 1: 705,47
11 x 2: 1.319,95
   508 (24j.)
Bijzondere salarisschaal
18.350,75 30.894,96 3 x 1: 531,97
11 x 2: 995,30
Werkleider Doctor-assistent 509 (24j.) 26.775,72 43.411,58 3 x 1: 705,47
11 x 2: 1.319,95
   510 (24j.)
Bijzondere salarisschaal
20.255,36 32.799,57 3 x 1: 531,97
11 x 2: 995,30
Docent 528 (24j.) 28.755,66 45.391,52 3 x 1: 705,47
11 x 2: 1.319,95
   512 (24j.)
Bijzondere salarisschaal
22.420,56 35.356,97 3 x 1: 548,56
11 x 2: 1.026,43
Hoofddocent 515 (24j.) 30.917,77 48.191,19 3 x 1: 751,01
11 x 2: 1.365,49
   513 (24j.)
Bijzondere salarisschaal
24.176,19 37.936,36 3 x 1: 651,29
11 x 2: 1.073,30
Hoogleraar 544 (24j.) 35.833,45 52.469,31 3 x 1: 705,47
11 x 2: 1.319,95
   519 (24j.)
Bijzondere salarisschaal
27.924,19 40.860,60 3 x 1: 548,56
11 x 2: 1.026,43
Gewoon hoogleraar 520 (24j.) 46.411,35 70.904,53 3 x 1: 975,05
11 x 2: 1.960,73
   521 (24j.)
Bijzondere salarisschaal
36.149,57 55.194,71 3 x 1: 758,18
11 x 2: 1.524,60

ART 3.

De in artikel 2, § 2, vermelde jaarsalarissen zijn bedragen aan 100% ten opzichte van het indexcijfer 138.01.

HOOFDSTUK 3. Slotbepalingen

ART 4.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 tot vaststelling van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap wordt opgeheven.

ART 5.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

ART 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.