Lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academie voor deeltijds kunstonderwijs: Kunstkuur

 • referentie
  DKO/2019/01
 • publicatiedatum
  04/09/2019
 • datum laatste wijziging
  12/07/2023
 • wettelijke basis
  Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs
 • opheffing
 • opheffing
 • opheffing
 • opheffing
 • contactpersoon
 • contactpersoon
 • contactpersoon

1. Algemeen

Tussen academies en scholen voor basisonderwijs, secundair of hoger onderwijs kunnen lokale samenwerkingsinitiatieven worden georganiseerd. De Vlaamse overheid voorziet hiervoor onder bepaalde voorwaarden extra ondersteuning voor een periode van drie jaren. Meer informatie over de doelstellingen, voorwaarden en aanvraagprocedure voor Kunstkuur zijn terug te vinden op de website van CANON Cultuurcel van het Departement Onderwijs en Vorming.

2. Werkingsbudget

Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt het totale werkingsbudget voor alle lopende Kunstkuurprojecten 289.000 euro. Vanaf het schooljaar 2024-2025 wordt dat bedrag geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex.

Het werkingsbudget per punt (= factor w) wordt jaarlijks berekend door het totale werkingsbudget te delen door het totale puntenvolume voor alle Kunstkuurprojecten samen, nl. 9690 punten.

Per project wordt die factor w vermenigvuldigd met het aantal toegekende punten. Kunstkuur voorziet een werkingsbudget van maximum 1043,86 euro voor het schooljaar 2023-2024. Dat bedrag wordt verrekend naargelang de puntenenveloppe die toegekend is aan het project. Vanaf het schooljaar 2024-2025 wordt het bedrag geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex.

punten 

werkingsmiddelen 

35 

€ 1043,86 

30 

€ 894,74  

28 

€ 835,09  

25 

€ 745,61  

21 

€ 626, 32 

20 

€ 596,5  

15 

€ 447,37  

14 

€ 417,544  

10 

€ 298,25  

€ 208,77  

€ 149,12  

Het bedrag wordt midden november door uw schoolbeheerteam op het rekeningnummer van het schoolbestuur van de academie gestort. Tegelijkertijd plaatst uw schoolbeheerteam een dienstbrief met betalingsinfo op Mijn Onderwijs.

In samenspraak met de school kan de academie het werkingsbudget aanwenden voor:

1° kosten van verbruiksmaterialen;

2° kosten van duurzame materialen

3° vervoerskosten;

4° een vergoeding voor externe partners;

5° toegangsgelden.

Bewijsstukken worden gedurende 7 jaar ter beschikking gehouden ter controle door de verificatie.

Het is aangewezen dat beide partners bij het begin van het Kunstkuurproject afspraken maken over de besteding van dat budget. Welke aankopen zullen wanneer gebeuren? Het schoolbestuur van de academie blijft tijdens de projectduur verantwoordelijk voor de besteding van het budget. In het geval van een controle op het werkingsbudget door de verificatie, dient het schoolbestuur van de academie de nodige documenten ter verantwoording voor te leggen. Onrechtmatig gebruik van het werkingsbudget kan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering leiden.

Het schoolbestuur van de academie en de school maken in de samenwerkingsovereenkomst afspraken over het eigendomsrecht van de duurzame materialen na afloop van het project.

Het werkingsbudget wordt besteed tijdens de looptijd van het project, m.a.w. van 1 september van het eerste schooljaar tot 30 juni van het laatste schooljaar. Als het werkingsbudget in het schooljaar waarin het is toegekend niet volledig is besteed, kan dat in een volgende schooljaar van het project gebruikt worden.

3. Aanstelling personeelsleden met een puntenenveloppe

3.1. Administratieve toestand

3.1.1. Tijdelijke aanstelling

De aanstelling is altijd als tijdelijk personeelslid. Het personeelslid wordt aangesteld door de academie.

Personeelsleden die het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD) verworven hebben, kunnen voor doorlopende duur aangesteld worden in een vak van het Kunstkuurproject. Het schoolbestuur is echter vrij om te beslissen of ze al of niet een personeelslid met TADD-recht aanstellen.

Personeelsleden die aangesteld zijn in een Kunstkuurproject bouwen dienstanciënniteit op die meetelt om het recht op TADD te verwerven.

Vast benoemde personeelsleden kunnen een verlof tijdelijk andere opdracht nemen om in het project te presteren. Ze kunnen dit ook als bijkomende tijdelijke opdracht uitoefenen. De cumulatieregelgeving geldt ook voor de prestaties in de Kunstkuurprojecten.

De uren in het Kunstkuurproject kunnen niet vacant verklaard worden. Vaste benoeming is dan ook niet mogelijk, net zomin als een affectatie of mutatie.

3.1.2. Ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking
De verplichtingen van de regelgeving over terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) zijn niet van toepassing.

Het schoolbestuur kan een personeelslid dat ter beschikking gesteld is wegens ontstentenis van betrekking op vrijwillige basis reaffecteren of weder te werkstellen. Het personeelslid is niet verplicht om deze reaffectatie of wedertewerkstelling te aanvaarden.

3.2. Bekwaamheidsbewijzen en aanwending punten.

De aanstellingen zijn enkel mogelijk in het ambt van leraar.

Voor de aanstelling van de leraars zijn de bekwaamheidsbewijzen van de bestaande vakken van toepassing.

Voor deze salarisschalen stelt u de personeelsleden aan in vakken van de eerste en de tweede graad:
- 300 (Ander bekwaamheidsbewijs)
- 301 (Vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs)

Voor deze salarisschalen stelt u de personeelsleden aan in vakken van de derde en de vierde graad:

- 384 (Ander bekwaamheidsbewijs)

- 302, 347, 501 (Vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs)

De aanrekening van de punten hangt af van de salarisschaal.

1 uur aan salarisschaal: 

Aantal punten 

300, 301, 302, 384 

346, 347, 501 

3.3. Melding aan het werkstation

3.3.1. Verdeling lestijden op schooljaarbasis

Het personeelslid wordt administratief op schooljaarbasis aangesteld. De aanstelling spreidt u dus uit over een periode die loopt van 1 september tot 30 juni. Voor de verdeling van de toegekende uren gaat u uit van een schooljaar dat 40 weken telt.

Voorbeeld:
Voor een pakket van 280 lestijden, kan u een leraar voor 7 lestijden per week aanstellen van 1 september tot 30 juni.

Voor de aanstelling werkt u met volledige lestijden.
Enkel voor de dansvakken in de 3de graad zijn aanstellingen in halve uren mogelijk.

3.3.2. Vakken

In de RL-1 gebruikt u de vakcode 698 (tijdelijke project DKO). Dit vak stelt u gelijk met één van de bestaande vakken. Op basis van het gelijkstellingsvak zal de salarisschaal van het personeelslid bepaald worden.

3.3.3. Voorbeeld RL-1

Een leraar is voor 3/22 in een Kunstkuurproject aangesteld. Het gelijkstellingsvak is ‘domeinoverschrijdende initiatie’.

Gegevens opdrachtlijn:
Prestatie-uren: 3
Vak: Tijdelijk project DKO (vakcode 698)
Graad: 1ste
Gelijkstellingsvak: Domeinoverschrijdende initiatie (vakcode 1456)

Graad gelijkstellingsvak: 1ste

Administratieve toestand: ato 2

Zowel voor het vak ‘tijdelijk project DKO’ als voor het gelijkstellingsvak moet de graad overeenstemmen. Zoniet krijgt u een foutmelding.

4. Aanstelling personeelsleden in Kunstkuurprojecten met PWB-middelen

4.1. Administratieve toestand

4.1.1. Tijdelijke aanstelling

De aanstelling is altijd als tijdelijk personeelslid. Het personeelslid wordt aangesteld door de academie.

De verplichtingen van de wetgeving over tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) zijn volledig van toepassing.

Personeelsleden die aangesteld zijn in een Kunstkuurproject bouwen dienstanciënniteit op die meetelt om het recht op TADD te verwerven.

Vast benoemde personeelsleden kunnen een verlof tijdelijk andere opdracht nemen om in het project te presteren. Ze kunnen dit ook als bijkomende tijdelijke opdracht uitoefenen. De cumulatieregelgeving geldt ook voor de prestaties in de Kunstkuurprojecten.

De uren in het Kunstkuurproject kunnen niet vacant verklaard worden. Vaste benoeming is dan ook niet mogelijk, net zomin als een affectatie of mutatie.

4.1.2. Ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking

De verplichtingen van de regelgeving over terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) zijn volledig van toepassing.

Dit betekent dat deze verplichtingen zowel op het niveau van het schoolbestuur moeten gerespecteerd worden, maar evengoed kan de reaffectatiecommissie reaffecteren of wedertewerkstelling in PWB-uren van de Kunstkuurprojecten.

4.2. Bekwaamheidsbewijzen en aanwending punten

De aanstellingen zijn enkel mogelijk in het ambt van leraar.

Voor de aanstelling van de leraars zijn de bekwaamheidsbewijzen van de bestaande vakken van toepassing.

Voor deze salarisschalen stelt u de personeelsleden aan in vakken van de eerste of de tweede graad:

- 300 (Ander bekwaamheidsbewijs)
- 301 (Vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs)

Voor deze salarisschalen stelt u de personeelsleden aan in vakken van de derde of de vierde graad:

- 384 (Ander bekwaamheidsbewijs)

- 302, 347, 501 (Vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs)

De aanrekening van de punten hangt af van de salarisschaal.

1 uur aan salarisschaal: 

Aantal punten 

300, 301, 302, 384 

346, 347, 501 

4.3. Melding aan het werkstation

4.3.1. Verdeling lestijden op schooljaarbasis

Het personeelslid wordt administratief op schooljaarbasis aangesteld. De aanstelling spreidt u dus uit over een periode die loopt van 1 september tot 30 juni. Voor de verdeling van de toegekende uren gaat u uit van een schooljaar dat 40 weken telt.

Voorbeeld:
Voor een pakket van 280 lestijden, kan u een leraar voor 7 lestijden per week aanstellen van 1 september tot 30 juni.

Voor de aanstelling werkt u met volledige lestijden.
Enkel voor de dansvakken in de 3de graad zijn aanstellingen in halve uren mogelijk.

4.3.2. Vakken

In de RL-1 gebruikt u de vakcode 698 (tijdelijke project DKO). Dit vak stelt u gelijk met één van de bestaande vakken. Op basis van het gelijkstellingsvak zal de salarisschaal van het personeelslid bepaald worden.

4.3.3. Voorbeeld RL-1

Een leraar is voor 3/22, met PWB-middelen, in een Kunstkuurproject aangesteld. Het gelijkstellingsvak is ‘domeinoverschrijdende initiatie’.

Gegevens opdrachtlijn:
Prestatie-uren: 3
OOM-code: 16 (=PWB)

Vak: Tijdelijk project DKO (vakcode 698)
Graad: 1ste
Gelijkstellingsvak: Domeinoverschrijdende initiatie (vakcode 1456)

Graad gelijkstellingsvak: 1ste

Administratieve toestand: ato 2

Zowel voor het vak ‘tijdelijk project DKO’ als voor het gelijkstellingsvak moet de graad overeenstemmen. Zo niet krijgt u een foutmelding.

5. Op- en neerschalen met restpunten

Lokale samenwerkingsinitiatieven die de maximale puntenenveloppe van 35 punten niet hebben aangevraagd, maar die in de loop van de samenwerking deze graag uitbreiden tot maximaal 35 punten, kunnen uiterlijk 15 februari via mail een gemotiveerde aanvraag indienen naar kunstkuur@ond.vlaanderen.be. Meer informatie over de aanvraagprocedure, is terug te vinden op de website van CANON Cultuurcel van het Departement Onderwijs en Vorming.