Dringende en tijdelijke maatregelen voor de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie naar aanleiding van de coronacrisis

 • Deze omzendbrief bevat alle richtlijnen m.b.t. de tijdelijke maatregelen die in het kader van de coronacrisis in afwijking van de bestaande regelgeving voor de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie genomen werden.
 • Deze maatregelen moeten het mogelijk maken om het schooljaar 2020-2021 ordentelijk af te ronden en het nieuwe schooljaar 2021-2022 goed op te starten. 
 • Naast de maatregelen uit het Corona-I t.e.m. Corona-I V -decreet bevat deze omzendbrief ook richtlijnen m.b.t. de tijdelijke versoepeling voor digitale inschrijvingen. Naar aanleiding van het Corona-V II -decreet is het educatief overbruggingskrediet voor de CB E en CVO opgenomen.
 • Deze omzendbrief kan bij volgende maatregelen nog geactualiseerd worden.

Situering 

De coronapandemie raakt ook de CBE en CVO diep in hun werking en stelt hen voor grote uitdagingen. De bestaande regelgeving is niet voorzien op deze uitzonderlijke situatie. 

Om de rest van het schooljaar 2020-2021 en schooljaar 2021-2022 ordentelijk te kunnen organiseren, hebben het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering enkele maatregelen genomen. Ze hebben alle een dringend en tijdelijk karakter. 

De verschillende maatregelen worden hieronder thematisch toegelicht. 

Dringende tijdelijke maatregelen 

1. 100% Afstandsonderwijs

Voor de resterende periode van het lopende schooljaar kunnen de lessen volledig in afstandsonderwijs georganiseerd worden. Tijdelijk wordt dus afgeweken van de voorwaarde dat minstens 1 evaluatiemoment in contactonderwijs moet georganiseerd worden.

Het afstandsonderwijs dat tijdens het schooljaar 2020-2021 georganiseerd wordt, voldoet ten minste aan de volgende criteria:

 • Het voldoet aan de wettelijke bepalingen van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.
 • Het cursusmateriaal en de didactische middelen zijn geschikt voor multimediaal gebruik.
 • De wijze van evalueren is duidelijk omschreven.
 • De deelname van de cursisten wordt systematisch opgevolgd.

2. Afwijkingen van het centrumreglement 

Het centrumreglement bevat een onderdeel cursistenevaluatie. Van die maatregelen kan, gezien de huidige omstandigheden, voor het schooljaar 2020-2021 worden afgeweken. 

Die afwijkende maatregelen kunnen geen afbreuk doen aan de essentiële bepalingen van het evaluatiereglement, zoals het recht op motivering van negatieve eindbeslissingen, verhaalrecht etc.., maar hebben betrekking op de omzetting naar de praktijk van deze bepalingen in kwestie. Daarbij kan gedacht worden aan een andere frequentie of andere vormen van evalueren, een herziening van de gebruikelijke vorm van kennisgeving van een evaluatiebeslissing of van de gebruikelijke termijnen voor een beroepsgang zonder aan redelijkheid in te boeten.

Afwijkingen van het centrumreglement worden:  

 • Voorafgaand met het personeel overlegd als er personeelsgevolgen aan zijn verbonden; 
 • Schriftelijk of elektronisch aan cursisten gecommuniceerd;
 • Eventueel ook ter kennisgeving aan partnerorganisaties meegedeeld. 

3. Verlenging tijdelijke onderwijsbevoegdheid

Voor het schooljaar 2019-2020 was er slechts één aanvraag voor tijdelijke onderwijsbevoegdheid: de Vlaamse Regering keurde op 20 december 2019 de tijdelijke onderwijsbevoegdheid voor het schooljaar 2019-2020 voor CVO Brussel in Oud-Heverlee goed omdat de opleiding Hoefsmid omwille van een dringende vervanging van de smidse niet meer op de gewone locatie in Brussel kon doorgaan. Dit centrum voor volwassenenonderwijs kan deze tijdelijke onderwijsbevoegdheid voor het schooljaar 2019-2020 ook tijdens het schooljaar 2020-2021 uitoefenen.

4. Versoepeling overdracht VTE

Het aanbod van de CBE bestaat voor bijna 70% uit NT2- en Alfa NT2-opleidingen voor de kwetsbare doelgroep van laaggeletterde en ongeletterde volwassenen. De meesten van die cursisten zullen de geschorste lessen volgend schooljaar moeten inhalen. Om de CBE hiervoor het groter aantal niet-aangewende VTE van het huidige schooljaar te laten gebruiken in het volgende schooljaar, wordt de overdracht van VTE tijdelijk versoepeld.

De beperking van de overdracht van niet-aangewende VTE naar het schooljaar 2020-2021 tot 2% van het totale aantal toegekende VTE voor het schooljaar 2019-2020, kan overschreden worden, mits hierover een akkoord wordt bereikt in het lokale comité.

5. Versoepeling digitale inschrijvingen

Om verplaatsingen van cursisten tijdens de coronaperiode maximaal te vermijden en omdat cursisten moeilijkheden ondervinden om de nodige papieren stavingsstukken te bemachtigen, versoepelen tijdelijk de richtlijnen daarrond (zie Richtlijnen digitaal inschrijven).

Tijdens de coronaperiode moet het papieren stavingsstuk voor de vrijstelling van inschrijvingsgeld geldig zijn tussen 1 maand voor de inschrijving en uiterlijk op het registratiemoment.

De 3 bestaande mogelijkheden om digitaal in te schrijven worden tijdelijk uitgebreid met een 4e mogelijkheid. Ook tijdens de coronaperiode wordt echter steeds eerst nagegaan of de cursist zich op de volgende wijze digitaal kan inschrijven:

1°Beveiligd online inschrijven voor nieuwe of bestaande cursisten;

2°Pré-inschrijven online voor nieuwe of bestaande cursisten;

3°1e inschrijving via contact voor nieuwe cursisten, vervolginschrijvingen voor bestaande cursisten via online leerplatform van het centrum (via e-ID of account).

Indien geen van deze digitale inschrijvingswijzen mogelijk zijn, kan voor inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 en het schooljaar 2020-2021 die plaatsvinden zolang er beperkende coronamaatregelen gelden, overgegaan worden tot de 4° mogelijkheid:

4°Per mail inschrijven, voor nieuwe of bestaande cursisten.

Voorwaarden voor deze 4e inschrijvingsmogelijkheid zijn:

•De cursist mailt naar het centrum een scan of foto (eventueel genomen via smartphone) van zijn e-ID of identiteitsbewijs.

•Het centrum bewaart in het (digitale) cursistendossier de door het centrum verzonden e-mail met het inschrijvingsformulier en de replymail waarin de cursist antwoordt dat hij akkoord is.

6. Afwijking verhoogd inschrijvingsgeld bij 4e inschrijving

Voor de berekening van het aantal inschrijvingen voor het verhoogd tarief bij een 4e inschrijving in dezelfde module binnen een termijn van zes opeenvolgende schooljaren wordt geen rekening gehouden met inschrijvingen voor modules dietegelijk voldoen aan volgende voorwaarden:

 • een einddatum hebben tussen 16 maart 2020 en 31 augustus 2020;
 • behoren tot een opleiding van de basiseducatie of een opleiding van de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en aanvullende algemene vorming of de geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren van het secundair volwassenenonderwijs.

7. Afwijking verschuldigd inschrijvingsgeld bij herinschrijving

Cursisten betalen éénmalig geen inschrijvingsgeld voor de inschrijving in een module die georganiseerd wordt tijdens het schooljaar 2020-2021 als tegelijk aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • de cursist was eerder ingeschreven in dezelfde module, die een startdatum had vóór 9 maart 2020;
 • het één-derde-moment van de module waarvoor de cursist zich eerder inschreef, situeert zich tussen 9 maart 2020 en 31 augustus 2020;
 • de cursist heeft geen deelcertificaat behaald voor deze module.

8. Afwijking open modules ICT

In afwijking van artikel 25bis, §2, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs kan de open module tijdens het schooljaar 2020-2021 ook georganiseerd worden:

1° in het leergebied informatie- en communicatietechnologie van de basiseducatie. De open module ICT omvat uitsluitend eindtermen uit het leergebied informatieen communicatietechnologie;

2° in de opleiding Start to ICT van het studiegebied ICT. De open module Start to ICT omvat uitsluitend basiscompetenties uit de opleiding Start to ICT.

9. Afwijking rationalisatienorm CVO

In afwijking van artikel 97 van hetzelfde decreet moeten de centra voor volwassenenonderwijs tijdens het refertejaar 2020 niet voldoen aan de rationalisatienorm om in aanmerking te komen voor de financiering of subsidiëring voor het schooljaar 2021-2022.

10. Afwijking herfstverlof CVO en CBE

Een beperkte verlenging van de herfstvakantie biedt virologische voordelen alsook adempauze aan de centrumteams. Zowel voor de centra voor Basiseducatie als de centra voor volwassenenonderwijs wordt de herfstvakantie tot en met 15 november 2020 verlengd.

Omdat de centra in hun planning van het aanbod geen rekening konden houden met deze verlenging van de herfstvakantie tellen geplande lestijden op extra vakantiedagen niet mee voor de berekening van de maximale afwijking van 8% bij de aanwending van de onderwijstijd. Het niet kunnen doorgaan van de geplande lessen op de extra vakantiedagen moet dus beschouwd worden als een geval van overmacht. Bij een controle van de aanwending van de onderwijstijd zal hiermee rekening gehouden worden. Van het centrum wordt verwacht dat het de realisatie van de doelstellingen uit het opleidingsprofiel bewaakt en daarom eventueel inhaallessen, lessen via afstandsonderwijs of via e-learning organiseert. Wanneer er op het vlak van personeelsreglementering (bijvoorbeeld m.b.t. ziektedagen) door de verlenging van de herfstvakantie problemen zouden ontstaan, wordt daarvoor een pragmatische oplossing uitgewerkt.

11. Educatief overbruggingskrediet schooljaar 2021-2022

In afwijking van artikel 196septies, §4, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs is er voor het schooljaar 20 21- 20 22 een educatief overbruggingskrediet voorzien om de verliezen als gevolg van de covid-19 pandemie gericht te compenseren voor de CBE en CVO die niet in afbouw zijn . Op die manier hebben de centra voldoende zuurstof om zich in het kader van het relanceplan Edusprong volop als belangrijke partner in te zetten voor de heropleving van de samenleving.
 

Aanvullend op?de?bestaande?compensatieregeling
voor de overgang van?het oude naar het nieuwe financieringssysteem, geldt voor het schooljaar 202 1 -202 2 de volgend educatie f overbruggings krediet :

 • voor de CBE:

Als na de toepassing van de compensatie van 66 procent van het verlies zoals bepaald in artikel 196septies, §4, 2°, van het decreet, voor een leergebied het aantal gesubsidieerde vte’s en punten en de werkingstoelage van een CBE voor het schooljaar 2021-2022 minder bedragen dan 100 procent van het aantal vte’s en punten en de werkingstoelage voor hetzelfde leergebied voor het schooljaar 2020-2021, worden die verliezen voor elk centrum als volgt gecompenseerd:

1° naar rato van 100 procent van het verlies voor de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal en Nederlands tweede taal;

2° naar rato van 70 procent van het verlies voor de overige leergebieden.

 • voor de CVO:

Als na de toepassing van de compensatie van 66 procent van het verlies zoals b epaald in artikel 196septies, §4, 2°, van het decreet, voor een studiegebied het aantal gefinancierde of gesubsidieerde leraarsuren en punten van een CVO voor het schooljaar 2021-2022 minder bedraagt dan 100 procent van het aantal leraarsuren en punten voor hetzelfde studiegebied voor het schooljaar 2020-2021, worden die verliezen binnen de hieronder opgesomde clusters voor elk centrum als volgt gecompenseerd:

1° naar rato van 100 procent van het verlies voor het geheel van de studiegebieden aanvullende algemene vorming, algemene vorming, Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2, en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4;

2° naar rato van 70 procent van het verlies voor de geletterdheidsmodules Nederlands en Leren Leren ;

3° naar rato van 70 procent van het verlies voor het geheel van de studiegebieden informatie- en communicatietechnologie en ICT-technieken;

4° naar rato van 70 procent van het verlies voor het geheel van de studiegebieden algemene personenzorg, schrijnwerkerij, groot transport, mechanica-elektriciteit, en koeling en warmte.

Als na de toepassing van de compensatie van 66 procent van het verlies zoals bepaald in artikel 196septies, §4, 2°, van het decreet, de werkingstoelage van een CVO voor het schooljaar 2021-2022 minder bedraagt dan 100 procent van de werkingstoelage voor het schooljaar 2020- 2021, worden die verliezen voor elk centrum naar rato van 70 procent gecompenseerd.

 
De impact van
h e t educatie f overbruggings krediet op de omkadering voor schooljaar 21-22 wordt verrekend in de dienstbrieven.