Dringende en tijdelijke maatregelen voor de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie naar aanleiding van de coronacrisis

 • referentie
  VWO/2020/01
 • publicatiedatum
  20/05/2020
 • datum laatste wijziging
  16/07/2020
 • wettelijke basis
  Decreet van 8 mei 2020 tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis 
 • wettelijke basis
  Decreet van 29 mei 2020 tot het nemen van dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis II
 • wettelijke basis
  Decreet van 17 juli 2020 tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (III) en tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016
 • opheffing
  02 553 86 56
 • opheffing
  financiering.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be
 • contactpersoon
  Katlijn Schroyens, 02 553 96 13
 • contactpersoon
  Veronique Minten, 02 553 19 80
 • Deze omzendbrief bevat alle richtlijnen m.b.t. de tijdelijke maatregelen die in het kader van de coronacrisis in afwijking van de bestaande regelgeving voor de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie genomen werden.
 • Deze maatregelen moeten het mogelijk maken om het schooljaar 2019-2020 ordentelijk af te ronden en het nieuwe schooljaar 2020-2021 goed op te starten. 
 • Naast de maatregelen uit het Corona-I en Corona-II-decreet bevat deze omzendbrief ook richtlijnen m.b.t. de tijdelijke versoepeling voor digitale inschrijvingen. Naar aanleiding van het Corona-III-decreet zijn er maatregelen m.b.t. het inschrijvingsgeld opgenomen.
 • Deze omzendbrief kan bij volgende maatregelen nog geactualiseerd worden.

Situering 

De coronapandemie raakt ook de cbe en cvo diep in hun werking en stelt hen voor grote uitdagingen. De bestaande regelgeving is niet voorzien op deze uitzonderlijke situatie. 

Om de rest van het schooljaar 2019-2020 ordentelijk te kunnen afronden en het nieuwe schooljaar 2020-2021 goed te kunnen laten opstarten, hebben het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering enkele maatregelen genomen. Ze hebben alle een dringend en tijdelijk karakter. 

De verschillende maatregelen worden hieronder thematisch toegelicht. 

Dringende tijdelijke maatregelen 

1. 100% Afstandsonderwijs

Voor de resterende periode van het lopende schooljaar kunnen de lessen volledig in afstandsonderwijs georganiseerd worden. Tijdelijk wordt dus afgeweken van de voorwaarde dat minstens 1 evaluatiemoment in contactonderwijs moet georganiseerd worden.

Het afstandsonderwijs dat tussen 13 maart 2020 en 30 augustus 2020 georganiseerd wordt, voldoet ten minste aan de volgende criteria:

 • Het voldoet aan de wettelijke bepalingen van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.
 • Het cursusmateriaal en de didactische middelen zijn geschikt voor multimediaal gebruik.
 • De wijze van evalueren is duidelijk omschreven.
 • De deelname van de cursisten wordt systematisch opgevolgd.

2. Afwijkingen van het centrumreglement 

Het centrumreglement bevat een onderdeel cursistenevaluatie. Van die maatregelen kan, gezien de huidige omstandigheden, voor dit schooljaar nog worden afgeweken. 

Die afwijkende maatregelen kunnen geen afbreuk doen aan de essentiële bepalingen van het evaluatiereglement, zoals het recht op motivering van negatieve eindbeslissingen, verhaalrecht etc.., maar hebben betrekking op de omzetting naar de praktijk van deze bepalingen in kwestie. Daarbij kan gedacht worden aan een andere frequentie of andere vormen van evalueren, een herziening van de gebruikelijke vorm van kennisgeving van een evaluatiebeslissing of van de gebruikelijke termijnen voor een beroepsgang zonder aan redelijkheid in te boeten.

Afwijkingen van het centrumreglement worden:  

 • Voorafgaand met het personeel overlegd als er personeelsgevolgen aan zijn verbonden; 
 • Schriftelijk of elektronisch aan cursisten gecommuniceerd;
 • Eventueel ook ter kennisgeving aan partnerorganisaties meegedeeld. 

3. Verlenging tijdelijke onderwijsbevoegdheid

Voor het schooljaar 2019-2020 was er slechts één aanvraag voor tijdelijke onderwijsbevoegdheid: de Vlaamse Regering keurde op 20 december 2019 de tijdelijke onderwijsbevoegdheid voor het schooljaar 2019-2020 voor CVO Brussel in Oud-Heverlee goed omdat de opleiding Hoefsmid omwille van een dringende vervanging van de smidse niet meer op de gewone locatie in Brussel kon doorgaan. Dit centrum voor volwassenenonderwijs kan deze tijdelijke onderwijsbevoegdheid voor het schooljaar 2019-2020 ook tijdens het schooljaar 2020-2021 uitoefenen.

4. Versoepeling overdracht vte

Het aanbod van de cbe bestaat voor bijna 70% uit NT2- en Alfa NT2-opleidingen voor de kwetsbare doelgroep van laaggeletterde en ongeletterde volwassenen. De meesten van die cursisten zullen de geschorste lessen volgend schooljaar moeten inhalen. Om de cbe toe te laten hiervoor het groter aantal niet-aangewende vte van het huidige schooljaar te laten gebruiken in het volgende schooljaar, wordt de overdracht van vte tijdelijk versoepeld.

De beperking van de overdracht van niet-aangewende vte naar het schooljaar 2020-2021 tot 2% van het totale aantal toegekende vte voor het schooljaar 2019-2020, kan overschreden worden, mits hierover een akkoord wordt bereikt in het lokale comité.

5. Versoepeling digitale inschrijvingen

Om verplaatsingen van cursisten tijdens de coronaperiode maximaal te vermijden en omdat cursisten moeilijkheden ondervinden om de nodige papieren stavingsstukken te bemachtigen, versoepelen tijdelijk de richtlijnen daarrond (zie Richtlijnen digitaal inschrijven).

Tijdens de coronaperiode moet het papieren stavingsstuk voor de vrijstelling van inschrijvingsgeld geldig zijn tussen 1 maand voor de inschrijving en uiterlijk op het registratiemoment.

De 3 bestaande mogelijkheden om digitaal in te schrijven worden tijdelijk uitgebreid met een 4e mogelijkheid. Ook tijdens de coronaperiode wordt echter steeds eerst nagegaan of de cursist zich op de volgende wijze digitaal kan inschrijven:

1°Beveiligd online inschrijven voor nieuwe of bestaande cursisten;

2°Pré-inschrijven online voor nieuwe of bestaande cursisten;

3°1e inschrijving via contact voor nieuwe cursisten, vervolginschrijvingen voor bestaande cursisten via online leerplatform centrum (via e-ID of account).

Indien geen van deze digitale inschrijvingswijzen mogelijk zijn, kan voor inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 en het schooljaar 2020-2021 die plaatsvinden zolang er beperkende coronamaatregelen gelden, overgegaan worden tot de 4° mogelijkheid:

4°Per mail inschrijven, voor nieuwe of bestaande cursisten.

Voorwaarden voor deze 4e inschrijvingsmogelijkheid zijn:

•De cursist mailt naar het centrum een scan of foto (eventueel genomen via smartphone) van zijn e-ID of identiteitsbewijs.

•Het centrum bewaart in het (digitale) cursistendossier de door het centrum verzonden e-mail met het inschrijvingsformulier en de replymail waarin de cursist antwoordt dat hij akkoord is.

6. Afwijking verhoogd inschrijvingsgeld bij 4e inschrijving

Voor de berekening van het aantal inschrijvingen voor het verhoogd tarief bij een 4 e inschrijving in deze lfde module binnen een termijn van zes opeenvolgende schooljaren wordt geen rekening gehouden met inschrijvingen voor modules die tegelijk voldoen aan volgende voorwaarden :

 • een einddatum hebben tussen 16 maart 2020 en 31 augustus 2020 ;
 • behoren tot een opleiding van de basiseducatie of een opleiding van de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en aanvullende algemene vorming of de geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren van het secundair volwassenenonderwijs.

7. Afwijking verschuldigd inschrijvingsgeld bij herinschrijving

Cursisten betalen éénmalig geen inschrijvingsgeld voor de inschrijving in een module die georganiseerd wordt tijdens het schooljaar 2020-2021 als tegelijk aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • d e cursist was eerder ingeschreven in dezelfde module, die een startdatum had vóó r 9 maart 2020;
 • het één-derde-moment van de module waarvoor de cursist zich eerder inschreef, situeer t zich tussen 9 maart 2020 en 31 augustus 2020;
 • de cursist heeft geen deelcertificaat behaald voor de ze module.