• In deze omzendbrief wordt een tijdelijk project toegelicht dat loopt van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2022. In dit project kan een inrichtende macht of bestuur onder bepaalde voorwaarden aan een personeelslid - zowel een reeds geselecteerde kandidaat-directeur als een potentiële of geïnteresseerde kandidaat – of aan een externe zijinstromer de mogelijkheid bieden tot het volgen van een traject waardoor dat personeelslid gedurende een bepaalde periode kan meelopen met een of meerdere ervaren directeurs. Via dit meelooptraject kan het betrokken personeelslid kijken, observeren en vragen stellen over de job van directeur. Het personeelslid kan zo “in het echt” zien wat de job van directeur allemaal inhoudt en daarbij ervaren wat het werk allemaal vergt en hoe de ervaren directeur daarmee omgaat.
 • In het kader van budgettaire besparingen op de onderwijsbegroting 2022 wordt het aantal potentiële meelooptrajecten voor het kalenderjaar 2022 verminderd.
 • Voor het basisonderwijs en het volwassenenonderwijs is het contingent volzet en kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend.

1. Inleiding

De job van schoolleider wordt - net als die van leraar - steeds meer ervaren als een knelpuntberoep in onderwijs. Er is een groeiende uitstroom aan schoolleiders tijdens de loopbaan. Heel wat potentiële kandidaten voor het ambt van directeur twijfelen bovendien of ze effectief zouden ingaan op het aanbod om directeur te worden of om zich kandidaat te stellen voor een vacature. Een van de mogelijke redenen daarvoor is dat een startende directeur dikwijls pas echt ervaart wat de job allemaal inhoudt als hij of zij de betrekking al effectief heeft opgenomen. Dergelijke praktijkschok leidt in heel wat gevallen tot een snelle uitval, al dan niet definitief. Ook geven heel wat directeurs aan dat als ze vooraf meer zicht hadden op het beroep van schoolleider dat ze er dan misschien niet aan waren begonnen.

Om de twijfel of koudwatervrees van kandidaten weg te nemen of alleszins te milderen, willen we het mogelijk maken dat een inrichtende macht of een bestuur een kandidaat-directeur - zowel een reeds geselecteerde kandidaat-directeur voor een effectieve vacature als een potentiële of geïnteresseerde kandidaat – de mogelijkheid kan bieden om gedurende een bepaalde periode mee te lopen met een of meerdere ervaren directeurs. Zo kan het betrokken personeelslid kijken, observeren en vragen stellen over de job van directeur. Het personeelslid kan zo “in het echt” zien wat de job van directeur allemaal inhoudt en daarbij ervaren wat het werk allemaal vergt en hoe een ervaren directeur daarmee omgaat.

Hiertoe kan een inrichtende macht of bestuur onder bepaalde voorwaarden een meelooptraject voor directeur toekennen aan een tijdelijk of vastbenoemd personeelslid of aan een externe persoon die niet in onderwijs is aangesteld (een zgn. zijinstromer).

De mogelijkheid om een meelooptraject voor directeur te organiseren is een tijdelijke maatregel die geldt vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 december 2022.

Op basis van een evaluatie van deze periode zal de overheid nagaan of dit meelooptraject al of niet zal verder lopen en desgevallend onder welke voorwaarden.

In 2021 kunnen per onderwijsniveau telkens een maximum aantal meelooptrajecten toegestaan worden:

 • in het basisonderwijs maximum 304 meelooptrajecten;
 • in secundair onderwijs maximum 166 meelooptrajecten;
 • in het deeltijds kunstonderwijs maximum 11 meelooptrajecten;
 • in het volwassenenonderwijs (CVO + CBE) maximum 9 meelooptrajecten;
 • in de CLB maximum 9 meelooptrajecten.

In 2022 kunnen per onderwijsniveau nog maximum het hierna vermeld aantal meelooptrajecten toegestaan worden: (situatiedatum 31 mei 2022)

 • in het basisonderwijs zijn geen meelooptrajecten meer beschikbaar;
 • in secundair onderwijs maximum 47 meelooptrajecten;
 • in het deeltijds kunstonderwijs maximum 2 meelooptrajecten;
 • in het volwassenenonderwijs (CVO + CBE) zijn geen meelooptrajecten meer beschikbaar;
 • in de CLB maximum 4 meelooptrajecten.

Opgelet
Als u in 2022 nog een meelooptraject aanvraagt, hou er dan zeker rekening mee dat een traject uiterlijk tot en met 31 december 2022 kan lopen.
Een traject dat b.v. start op 1 september 2022 zal dus slechts voor vier maanden gelden

2. Toepassingsgebied

Deze omzendbrief is van toepassing op de personeelsleden en inrichtende machten van:

 • het basisonderwijs,
 • het deeltijds kunstonderwijs,
 • het secundair onderwijs,
 • de centra voor volwassenenonderwijs,
 • de centra voor leerlingenbegeleiding.

De omzendbrief is eveneens van toepassing op de personeelsleden en besturen van de centra voor basiseducatie.


In deze omzendbrief wordt steeds het begrip inrichtende macht gehanteerd. Voor het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het secundair onderwijs moet inrichtende macht steeds gelezen worden als schoolbestuur, voor het volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding als centrumbestuur, voor de centra voor basiseducatie als bestuur en voor het POC in het gemeenschapsonderwijs als de afgevaardigd-bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs.

3. Het meelooptraject

3.1. Wat houdt een meelooptraject voor directeur in?

Een meelooptraject van directeur is bedoeld om een personeelslid gedurende een bepaalde periode te laten meelopen met een of meerdere ervaren directeurs. Via dit meelopen of “schaduwen” kan het betrokken personeelslid bij de ervaren directeur(s) kijken, observeren en vragen stellen over de job van directeur. Het personeelslid kan zo nagaan welke taken, opdrachten, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, ... de job van directeur allemaal inhoudt en daarbij ervaren wat het werk allemaal vergt en hoe een ervaren directeur daarmee omgaat.

Het meelooptraject voor directeur geldt enkel t.a.v. het bevorderingsambt van directeur of het selectieambt van coördinator deeltijds beroepssecundair onderwijs.
Een meelooptraject voor andere selectie- of bevorderingsambten of voor de mandaatfunctie van algemeen directeur of coördinerend directeur komt dus niet in aanmerking.

Een meelooptraject is niet bedoeld om een inrichtende macht de mogelijkheid te geven om tijdelijk een extra werkkracht in te schakelen om zo taken van de in dienst zijnde directeur(s) te verlichten of andere taken op te nemen. Tijdens een meelooptraject kan het betrokken personeelslid dus geen taken of opdrachten als directeur uitoefenen.

De duur van een meelooptraject bedraagt maximum zes opeenvolgende maanden bij toekenning aan een personeelslid dat reeds in onderwijs is aangesteld of maximum drie opeenvolgende maanden bij toekenning aan een externe persoon die niet in onderwijs is aangesteld.

3.2. Wie kan een meelooptraject voor directeur opnemen?

Een meelooptraject voor directeur kan opgenomen worden door een personeelslid dat aangesteld is in een ambt in onderwijs of door een externe persoon die (nog) niet in onderwijs is aangesteld (een zgn. zijinstromer).

Het personeelslid in onderwijs kan tijdelijk aangesteld zijn of vast benoemd zijn in een wervings-, selectie- of bevorderingsambt – uitgezonderd het ambt van directeur - en moet minstens voor een halftijdse opdracht aangesteld zijn tijdens de duur van het meelooptraject.

Hier bedraagt de maximumduur van een meelooptraject zes opeenvolgende maanden.

De zijinstromer moet – naast de generieke aanstellingsvoorwaarden voor het wervingsambt waarin hij wordt aangesteld (zie punt 4.2) - minstens over het geschikte bekwaamheidsbewijs beschikken voor het ambt van directeur in het onderwijsniveau waar het meelooptraject zal plaatsvinden. Het meelooptraject kadert hier immers in de intentie van de inrichtende macht om de zijinstromer daadwerkelijk aan te werven voor een aanstelling in een ambt van directeur.

Hier bedraagt de maximumduur van een meelooptraject drie opeenvolgende maanden.

3.3. De organisatie en vormgeving van het meelooptraject voor directeur

Een meelooptraject voor directeur kan worden georganiseerd en aangeboden door:

 • een inrichtende macht
 • een scholengemeenschap in het basis- of secundair onderwijs
 • een samenwerkingsverband van inrichtende machten

3.3.1. Ontwikkeling en vormgeving van een meelooptraject voor directeur

Het meelooptraject voor directeur wordt ontwikkeld en georganiseerd door de inrichtende macht, de scholengemeenschap of het samenwerkingsverband die het traject aanbiedt.

Hierdoor kunnen criteria betreffende inhoud, modaliteiten, periodes, ... worden afgestemd op de lokale situatie en noden.

De inrichtende macht, de scholengemeenschap of het samenwerkingsverband moet bij het bepalen van criteria voor de uitwerking van het meelooptraject alleszins minstens de volgende voorwaarden respecteren:

 • de ontwikkeling en vormgeving van het meelooptraject verloopt in samenspraak met ervaren directeurs van de instellingen die behoren tot de inrichtende macht, de scholengemeenschap of het samenwerkingsverband;
 • het meelooptraject vindt plaats in een of meer instellingen van de inrichtende macht. Als het meelooptraject georganiseerd wordt in een scholengemeenschap of in een samenwerkingsverband wordt bepaald in welke instelling of instellingen het meelooptraject zal plaatsvinden;
 • voor een personeelslid dat reeds in onderwijs is aangesteld bedraagt de duurtijd van een meelooptraject maximum zes opeenvolgende maanden, waarbij het personeelslid halftijds wordt vrijgesteld van zijn opdracht via een verlof. Als een vakantieperiode binnen de periode van het meelooptraject valt, dan telt die mee voor de bepaling van de opeenvolgende maanden;
 • voor een zijinstromer bedraagt de duurtijd van een meelooptraject maximum drie opeenvolgende maanden, waarbij de zijinstromer voltijds wordt aangesteld in een wervingsambt. Als een vakantieperiode binnen de periode van het meelooptraject valt, dan telt die mee voor de bepaling van de opeenvolgende maanden;
 • een meelooptraject start steeds op de eerste dag van een maand;
 • het meelooptraject is steeds persoonsgebonden. Dit betekent dat het meelooptraject alleen kan worden opgenomen door het personeelslid waarvoor de inrichtende macht het meelooptraject heeft aangevraagd en waarvoor ze goedkeuring heeft gekregen. Een inrichtende macht kan een goedgekeurd meelooptraject dus niet over meerdere personeelsleden verdelen of in de loop van de duurtijd een goedgekeurd meelooptraject overdragen naar een ander personeelslid.

Neem voor de ontwikkeling en vormgeving van een meelooptraject zeker ook een kijkje in de “Inspiratiegids job shadowing voor leiderschap in onderwijs” die de Karel de Grote Hogeschool ontwikkelde. U vindt deze inspiratiegids hier: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestanden/13496.pdf.

 

3.3.2. Selectie van een kandidaat voor een meelooptraject voor directeur

Een inrichtende macht, scholengemeenschap of samenwerkingsverband kan een meelooptraject aanbieden aan een personeelslid dat reeds is aangesteld is in het onderwijs.

Het personeelslid kan tijdelijk aangesteld zijn of vast benoemd zijn en moet minstens voor een halftijdse opdracht in een ambt in onderwijs aangesteld zijn tijdens de duur van het meelooptraject.

Een inrichtende macht, scholengemeenschap of samenwerkingsverband kan een meelooptraject ook aanbieden aan een externe persoon die niet in onderwijs is aangesteld (een zijinstromer), met het oog op de aanwerving van die persoon in het ambt van directeur.

Een zijinstromer moet dan ook minstens over het geschikte bekwaamheidsbewijs beschikken voor het ambt van directeur in het onderwijsniveau waar het meelooptraject zal plaatsvinden. Het meelooptraject kadert hier immers in de intentie van de inrichtende macht om de zijinstromer daadwerkelijk aan te werven voor een aanstelling in een ambt van directeur.

Een personeelslid kan ook steeds zelf op eigen initiatief een vraag tot organisatie van een meelooptraject richten tot een inrichtende macht, een scholengemeenschap of een samenwerkingsverband.

De inrichtende macht die een meelooptraject voor directeur wenst te organiseren, onderhandelt in het daartoe bevoegde onderhandelingscomité selectiecriteria voor deelname aan het meelooptraject voor directeur.

Als een meelooptraject georganiseerd wordt in een scholengemeenschap dan onderhandelt de scholengemeenschap in het daartoe bevoegde onderhandelingscomité de selectiecriteria voor deelname aan het meelooptraject voor directeur.

Als inrichtende machten een samenwerkingsverband vormen om een meelooptraject voor directeur te organiseren maken ze samen afspraken over de selectiecriteria voor deelname aan het meelooptraject voor directeur. Deze selectiecriteria worden daarna onderhandeld in de bevoegde lokale onderhandelingscomités van de inrichtende machten die deel uitmaken van dat samenwerkingsverband.

Op basis van de vastgelegde selectiecriteria beslist de inrichtende macht, de scholengemeenschap of het samenwerkingsverband welk personeelslid of welke personeelsleden in aanmerking komen voor een meelooptraject.

Als de inrichtende macht, de scholengemeenschap of het samenwerkingsverband haar selectie heeft gemaakt en de kandidaat instemt met deze selectie, maken de betrokken partijen de nodige afspraken over het effectieve meelooptraject (zie punt 3.3.3).

3.3.3. Het opstellen van het effectieve meelooptraject voor directeur

Als de geselecteerde kandidaat (een personeelslid of een externe persoon) instemt met het aanbod van een meelooptraject voor directeur wordt het feitelijke meelooptraject opgesteld.

Dit gebeurt in gezamenlijk overleg tussen de inrichtende macht die het meelooptraject organiseert en de kandidaat.

In dit overleg worden, rekening houdend met de criteria die daartoe werden onderhandeld in het bevoegde lokaal onderhandelingscomité (zie punt 3.3.1), afspraken gemaakt over de daadwerkelijke inhoud van het specifieke meelooptraject (bv. het aantal maanden, bij welke directeurs, welke ogenblikken van de week, ...).

Als beide partijen tot een akkoord komen, legt de inrichtende macht dit akkoord schriftelijk vast en ondertekenen het personeelslid of de externe persoon en de inrichtende macht dit voor akkoord.

Als het personeelslid behoort tot een andere inrichtende macht dan diegene die het meelooptraject voor directeur organiseert, dan wordt deze inrichtende macht ook bij dit overleg betrokken.

Als alle partijen tot een akkoord komen, legt de inrichtende macht die het meelooptraject organiseert dit schriftelijk vast en ondertekenen alle betrokken partijen dit voor akkoord.

De inrichtende macht waar het personeelslid is aangesteld en dat het verlof voor het meelooptraject van directeur aan het personeelslid toekent, blijft als werkgever arbeidsrechtelijk verantwoordelijk voor het personeelslid tijdens de uitoefening van het meelooptraject.

Vervolgens doet de organiserende inrichtende macht een aanvraag tot feitelijke organisatie van het meelooptraject bij het respectievelijke agentschap (zie punt 5).

De inrichtende macht kan het meelooptraject immers pas daadwerkelijk organiseren na toestemming van het agentschap.

4. Administratieve en geldelijke toestand personeelslid

Een meelooptraject voor directeur kan toegekend worden aan een tijdelijk of vastbenoemd personeelslid dat reeds is aangesteld in onderwijs of aan een externe persoon (een zijinstromer).

Hierna vindt u de nodige informatie over de wijze waarop een personeelslid of een zijinstromer dat meelooptraject effectief kan opnemen en wat dan de administratieve en geldelijke toestand is van betrokkene.

4.1. Een tijdelijk of vastbenoemd personeelslid dat reeds is aangesteld in een ambt in onderwijs

Een tijdelijk of vastbenoemd personeelslid dat in onderwijs reeds in een ambt is aangesteld, neemt het meelooptraject op via een verlof voor meelooptraject voor directeur voor een halftijdse opdracht.

Om een meelooptraject en het daarvoor bedoelde verlof voor meelooptraject voor directeur op te nemen, moet het personeelslid aan volgende voorwaarden voldoen:

 • een schriftelijk akkoord afgesloten hebben met de inrichtende macht die meelooptraject organiseert en desgevallend met de inrichtende macht waar hij aangesteld is (zie punt 3.3.3);
 • minstens voor een halftijdse opdracht aangesteld zijn tijdens de duur van het meelooptraject, eventuele vakanties die binnen het meelooptraject inbegrepen zijn).

Tijdens het verlof wordt het personeelslid voor een halftijdse opdracht vrijgesteld in zijn betrekking.

Het volume van de halftijdse opdracht waarvoor het verlof wordt toegekend, moet altijd afgerond worden naar de hogere eenheid, naargelang van het geval, tot een volledige lestijd of tot een volledig uur.

Voorbeeld

Een vastbenoemd personeelslid heeft een lesopdracht van 21/21 in het secundair onderwijs. Hij is met zijn schoolbestuur tot een akkoord gekomen om gedurende zes maanden een meelooptraject van directeur op te nemen. Hij krijgt daarvoor een verlof voor een meelooptraject van directeur voor een halftijdse opdracht. Dit verlof omvat dan 11/21 en het personeelslid blijft daarnaast een lesopdracht van 10/21 uitoefenen.

Het personeelslid vraagt het verlof voor een meelooptraject aan bij de inrichtende macht waar hij als tijdelijk of vastbenoemd personeelslid in een betrekking is aangesteld.

De inrichtende macht kent het verlof toe voor de duur van het afgesproken meelooptraject, met een maximum van zes opeenvolgende maanden.

De inrichtende macht waar het personeelslid is aangesteld en die het verlof voor het meelooptraject van directeur aan het personeelslid toekent, blijft als werkgever arbeidsrechtelijk verantwoordelijk voor het personeelslid tijdens de uitoefening van het meelooptraject.

Tijdens het verlof voor meelooptraject bevindt het personeelslid zich in de stand dienstactiviteit. De halftijdse vrijstelling telt dus mee voor de berekening van de dienstanciënniteit in zijn ambt, maar niet voor de berekening van de effectieve prestaties voor het verwerven van het recht op TADD als het personeelslid aangesteld is in een wervingsambt.

Tijdens het verlof behoudt het personeelslid zijn volledige salaris, dus ook voor het deel waarvoor hij is vrijgesteld.

De inrichtende macht kan het personeelslid tijdens zijn afwezigheid voor de halftijdse opdracht in die opdracht vervangen.

Als de inrichtende macht of het personeelslid het afgesproken meelooptraject vroegtijdig stopzet, dan wordt het verlof voor een meelooptraject van directeur onmiddellijk beëindigd.

4.2. Een externe persoon die niet in onderwijs is aangesteld (een zijinstromer)

Een zijinstromer wordt voor de duur van het afgesproken meelooptraject, maximum voor drie maanden, voor een voltijdse opdracht als tijdelijk personeelslid aangesteld in een wervingsambt in het onderwijsniveau waar hij het meelooptraject zal opnemen.

Daartoe richt de inrichtende macht die het meelooptraject organiseert in een instelling van dat onderwijsniveau een niet-organieke betrekking op in een wervingsambt. Niet-organiek houdt in dat deze betrekking wordt ingericht buiten de omkadering van de instelling. Deze betrekking is daarom niet onderhevig aan de regels voor TADD, er kan geen vaste benoeming in worden toegewezen en de betrekking is ook niet onderhevig aan de reaffectatieverplichtingen van de inrichtende macht.

De zijinstromer moet voldoen aan volgende aanstellingsvoorwaarden voor het wervingsambt waarin hij als tijdelijk personeelslid wordt aangesteld:

 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten, behoudens een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling die samengaat met de vrijstelling van nationaliteitsvoorwaarde;
 • van onberispelijk gedrag zijn, zoals blijkt uit een uittreksel van het strafregister dat niet langer dan één jaar tevoren is afgegeven;
 • in het bezit zijn van een bekwaamheidsbewijs voor het specifieke ambt
 • voldoen aan de vereiste kennis van de onderwijstaal voor het specifieke ambt.

Meer informatie over deze aanstellingsvoorwaarden en de gegevens of documenten die u hiervoor moet meedelen aan het werkstation, vindt u in de omzendbrief “Indiensttreding van een tijdelijk personeelslid in het onderwijs: mededeling aan het ministerie van Onderwijs en vorming – PERS/2005/09”.

De zijinstromer heeft recht op een salaris als tijdelijk personeelslid in het wervingsambt waarin hij is aangesteld voor de duur van het meelooptraject. Dat betekent dat desgevallend de principes van uitgestelde bezoldiging van toepassing zullen zijn op dit personeelslid. Hou daar zeker rekening mee als u het meelooptraject in de maanden juli en/of augustus zou organiseren.

Als de inrichtende macht of de zijinstromer het afgesproken meelooptraject vroegtijdig stopzet, dan wordt de tijdelijke aanstelling in de niet-organieke betrekking onmiddellijk beëindigd.

5. Aanvraag van een meelooptraject voor directeur

De inrichtende macht dient uiterlijk een maand voor de startdatum van het meelooptraject een aanvraag tot financiering of subsidiering van een meelooptraject in:

 • bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) als het gaat om een meelooptraject in een instelling van het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs of het secundair onderwijs of in een centrum voor leerlingenbegeleiding;
 • bij het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) als het gaat om een meelooptraject in een centrum voor volwassenenonderwijs of in een centrum voor basiseducatie.

Bij haar aanvraag vermeldt de inrichtende macht in welk onderwijsniveau zij het meelooptraject wenst te organiseren en of het gaat om een halftijdse vrijstelling van een personeelslid of om de inrichting van een tijdelijke niet-organieke betrekking in een wervingsambt voor een externe persoon.

De aanvraag gebeurt via het formulier “Aanvraag voor de financiering of subsidiëring van een meelooptraject voor directeur” (zie bijlage in punt 7).

Je stuurt dit formulier naar:

 • AGODI voor een meelooptraject voor directeur in het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding: naar het mailadres meelooptraject.agodi@vlaanderen.be;
 • AHOVOKS voor een meelooptraject voor directeur in de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie: naar het mailadres meelooptraject.ahovoks@vlaanderen.be.

AGODI of AHOVOKS toetst de aanvraag aan het beschikbare contingent voor het desbetreffende onderwijsniveau, op voorwaarde dat het aanvraagformulier volledig en correct is ingevuld.

Opgelet

Elke aanvraag wordt behandeld volgens het moment van ontvangst op bovenstaand mailadres.
AGODI of AHOVOKS zal ook enkel nagaan of er of er nog ruimte is op het contingent, als een aanvraagformulier volledig en correct is ingevuld.

In 2022 kunnen per onderwijsniveau nog maximum het hierna vermeld aantal meelooptrajecten toegestaan worden:

 • in het basisonderwijs maximum zijn geen meelooptrajecten meer beschikbaar;
 • in secundair onderwijs maximum 47 meelooptrajecten;
 • in het deeltijds kunstonderwijs maximum 2 meelooptrajecten;
 • in het volwassenenonderwijs (CVO + CBE) zijn geen meelooptrajecten meer beschikbaar;
 • in de CLB maximum 4 meelooptrajecten.

Als de inrichtende macht van AGODI of AHOVOKS de goedkeuring krijgt van haar aanvraag kan ze het aangeduide personeelslid effectief het meelooptraject laten aanvangen op de voorziene datum.

Een goedgekeurd en aangevat meelooptraject wordt, ongeacht de duurtijd van het traject, steeds beschouwd als een aangewend meelooptraject. Als er dus een vroegtijdig einde zou komen aan een opgestart meelooptraject, kan de inrichtende macht de resterende duur van het voorziene traject niet aanwenden voor een ander personeelslid.

Als u in 2022 nog een meelooptraject aanvraagt, hou er dan rekening mee dat een goedgekeurd meelooptraject slechts tot

uiterlijk 31 december 2022 loopt.

Een meelooptraject dat bv. op 1 september 2022 van start gaat, kan dus maximaal vier maanden lopen (tot en met 31 december 2022).

Een goedgekeurd meelooptraject is steeds persoonsgebonden.

Dit betekent dat het goedgekeurde meelooptraject alleen kan worden opgenomen door het personeelslid waarvoor de inrichtende macht het meelooptraject heeft aangevraagd. Een inrichtende macht kan een meelooptraject dus niet over meerdere personeelsleden verdelen of in de loop van de duurtijd een toegekend meelooptraject overdragen naar een ander personeelslid.

6. Mededeling van een meelooptraject voor directeur aan AGODI of AHOVOKS

6.1. Mededeling van een meelooptraject voor directeur van een tijdelijk of vastbenoemd personeelslid dat al is aangesteld in een ambt in onderwijs

Een tijdelijk of vastbenoemd personeelslid dat in onderwijs reeds in een ambt is aangesteld, neemt het meelooptraject op via een verlof voor meelooptraject voor directeur voor een halftijdse opdracht (zie punt 4.1).

Wanneer het gaat om een personeelslid dat reeds een opdracht in het onderwijs uitoefent, wordt de halftijdse opdracht die effectief wordt uitgeoefend in het meelooptraject voor directeur niet aangegeven.

Het verlof voor meelooptraject voor directeur deelt u via de volgende code mee aan AGODI of AHOVOKS:

Codes voor het verlof voor meelooptraject voor directeur 

Code 

Dienstonderbreking 

bereik 

RL 

Begindatum 

Einddatum 

238 

verlof voor meelooptraject voor directeur 

01/03/2021 

31/12/2022 

O= opdrachtgebonden: Tijdens het verlof wordt het personeelslid voor een halftijdse opdracht vrijgesteld in zijn betrekking.

De dienstonderbreking 238 “verlof voor meelooptraject voor directeur” wordt bezoldigd.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Een vastbenoemd personeelslid heeft een lesopdracht van 20/24 in het basisonderwijs. Hij is met zijn schoolbestuur tot een akkoord gekomen om gedurende zes maanden van 01/03/2022 tot en met 31/08/2022 een meelooptraject van directeur op te nemen. Hij krijgt daarvoor een verlof voor een meelooptraject van directeur voor een halftijdse opdracht. Dit verlof omvat dan 12/24 en het personeelslid blijft daarnaast een lesopdracht van 8/24 uitoefenen.

De school stelt een vervanger Y aan voor 12/24 van 01/03/2022 tot en met 30/06/2022.

Elektronische zending

Voor de titularis X:

Op geldigheidsdatum 01/03/2022:

RL-1: 20/24 onderwijzer ato 4 met begindatum opdracht 01/03/2022 en met einddatum opdracht onbepaald (31-12-4444) en met verlof voor meelooptraject directeur (Dienstonderbrekingcode 238) voor 12u tot 31/08/2022

Voor de vervanger Y:

Op geldigheidsdatum 01/03/2022:

RL-1 opdrachtenpakket 12/24 onderwijzer ato 1 met begindatum 1/03/2022 tot en met einddatum 30/06/2022 met vermelding van het stamboeknummer van titularis X met opgave van de dienstonderbreking verlof voor meelooptraject voor directeur (dienstonderbrekingcode 238).

Voorbeeld 2

Een vastbenoemd voltijds technisch adviseur (opdracht = 30/30) is met zijn schoolbestuur tot een akkoord gekomen om een meelooptraject voor directeur te volgen van 01/05/2022 tot 31/10/2022. Hij neemt hiervoor tijdens die periode een verlof voor meelooptraject voor directeur (code 238) ten belope van 15/30.

De school stelt een vervanger Y aan voor 15/30 van 01/05/2022 tot en met 31/10/2022.

Elektronische zending

Voor de titularis X:

Op geldigheidsdatum 01/05/2022:

RL-1: 30/30 technisch adviseur ato 4 met begindatum 01/05/2021 en met einddatum opdracht onbepaald (31-12-4444) en met verlof voor meelooptraject directeur (dienstonderbrekingcode 238) voor 15u tot 31/10/2022

Voor de vervanger Y:

Op geldigheidsdatum 01/05/2022:

RL-1 opdrachtenpakket 15/30 technisch adviseur ato 1 met begindatum 01/05/2022 tot en met einddatum 31/10/2022 met vermelding van het stamboeknummer van titularis X met opgave van de dienstonderbreking verlof voor meelooptraject voor directeur (dienstonderbrekingcode 238).

Voorbeeld 3

Een personeelslid is tijdelijk aangesteld in een vacant ambt van leraar voor een volume van 16/20 voor de periode van 01/09/2022 tot 30/06/2023. Hij volgt een meelooptraject voor directeur van 01/09/2022 tot 31/12/2022 (een meelooptraject geldt immers uiterlijk tot 31/12/2022). Vanaf 01/09/2022 neemt hij daarom een verlof voor meelooptraject voor directeur tot 31/12/2022 ten belope van 10/20.

De school stelt een vervanger Y aan voor 10/20 van 01/09/2022 tot en met 31/12/2022.

Elektronische zending

Voor de titularis X:

Op geldigheidsdatum 01/09/2022:

RL-1: 16/20 leraar ato 2 met begindatum opdracht 01/09/2022 en met einddatum opdracht 30/06/2023 en met verlof voor meelooptraject voor directeur (dienstonderbrekingcode 238) voor 10u tot 31/12/2022.

Voor de vervanger Y:

Op geldigheidsdatum 01/09/2022:

RL-1 opdrachtenpakket 10/20 leraar ato 1 met begindatum 01/09/2022 tot en met einddatum 31/12/2022 met vermelding van het stamboeknummer van titularis X met opgave van de dienstonderbreking verlof voor meelooptraject voor directeur (dienstonderbrekingcode 238).

Voorbeeld 4

Een vastbenoemd leraar in het secundair onderwijs heeft een lesopdracht van 21/21 u. Hij is met zijn schoolbestuur tot een akkoord gekomen om gedurende 6 maanden een meelooptraject van directeur op te nemen voor de periode van 01/03/2022 tot 31/08/2022. Hij krijgt daarvoor een verlof voor een meelooptraject voor directeur voor een halftijdse opdracht. Dit verlof omvat dan 11/21 en het personeelslid blijft daarnaast een lesopdracht van 10/21 uitoefenen.

De school stelt een vervanger Y aan voor 11/21 van 01/03/2022 tot en met 30/06/2022.

Elektronische zending

Voor de titularis X:

Op geldigheidsdatum 01/03/2022:

RL-1: 21/21 leraar ato 4 met begindatum opdracht 01/03/2022 en met einddatum opdracht 31/12/4444 en met verlof voor meelooptraject directeur (dienstonderbrekingcode 238) voor 11 u met begindatum 01/03/2022 en einddatum 31/08/2022.

Voor de vervanger Y:

Op geldigheidsdatum 01/03/2022:

RL-1 opdrachtenpakket 11/21 leraar ato 1 met begindatum 01/03/2022 tot en met einddatum 30/06/2022 met vermelding van het stamboeknummer van titularis X met opgave van de dienstonderbreking verlof voor meelooptraject voor directeur (dienstonderbrekingcode 238).

Opgelet

Het volume van de halftijdse opdracht waarvoor het verlof wordt toegekend, moet altijd afgerond worden naar de hogere eenheid, naargelang van het geval tot een volledige lestijd of tot een volledig uur.

6.2. Een externe persoon die niet in onderwijs is aangesteld (een zijinstromer)

Voor een zijinstromer richt de inrichtende macht die het meelooptraject organiseert een niet-organieke betrekking op in een wervingsambt van een instelling van het onderwijsniveau waar de zijinstromer het meelooptraject opneemt (zie punt 4.2).

Niet-organiek houdt in dat deze betrekking wordt ingericht buiten de reguliere omkadering van de instelling.

Om de opdracht van een dergelijk personeelslid via elektronische weg te melden, gebruikt u de OOM-code 32 (Meelooptraject directeur).

Het is van het grootste belang dat u de OOM-code 32 correct en consequent meestuurt met het opdrachtenpakket van het personeelslid dat tijdelijk buiten de omkadering is aangesteld om het meelooptraject directeur op te nemen, aangezien het gaat om een niet-organieke betrekking waarbij vervanging niet mogelijk is.

Onderstaande voorbeelden schetsen een aantal situaties waarbij een zijinstromer wordt aangesteld in een wervingsambt in het onderwijsniveau waar hij het meelooptraject opneemt.

Voorbeeld 1

Een tijdelijk onderwijzer wordt aangesteld voor 24 u van 01/03/2022 tot 31/05/2022 om in het basisonderwijs het meelooptraject directeur op te nemen. De opdracht wordt gemeld met OOM-code 32.

De tijdelijk onderwijzer wordt als een "zijinstromer" beschouwd omdat hij op de startdatum van het meelooptraject geen andere aanstelling heeft in het onderwijs buiten dit traject.

Elektronische zending

Op geldigheidsdatum 01/03/2022:

RL-1 onderwijzer Ato2 voor 24 uren met OOM-code 32 met begindatum opdracht 01/03/2022 en met einddatum opdracht 31/05/2022.

Er is geen vervanging mogelijk wanneer het personeelslid afwezig is tijdens deze aanstelling.

Voorbeeld 2

Een tijdelijk leraar wordt aangesteld voor 22 u AV Nederlands (22/22) van 01/11/2022 tot 31/12/2022 om in het secundair onderwijs het meelooptraject directeur te volgen (een meelooptraject eindigt sowieso uiterlijk 31/12/2022). De opdracht wordt gemeld met OOM-code 32.

De tijdelijk leraar wordt als een "zijinstromer" beschouwd omdat hij op de startdatum van het meelooptraject geen andere aanstelling heeft in het onderwijs buiten dit traject.

Elektronische zending

Op geldigheidsdatum 01/112022:

RL-1 leraar AV Nederlands Ato2 voor 22 uren-leraar met OOM-code 32 met begindatum opdracht 01/11/2022 en met einddatum opdracht 31/12/2022.

Er is geen vervanging mogelijk wanneer het personeelslid afwezig is tijdens deze aanstelling.

Voorbeeld 3

Een personeelslid dat uit de privésector komt, zal een meelooptraject voor directeur volgen in het secundair onderwijs voor de periode van 01/05/2022 tot en met 31/07/2022. Hij wordt tijdelijk aangesteld als leraar voor 20 u AV Economie (20/20).

Elektronische zending

Op geldigheidsdatum 01/05/2022:

RL-1 leraar AV Economie Ato2 voor 20 uren-leraar met OOM-code 32 voor de periode van 01/05/2022 tot en met 30/06/2022. Voor de periode van 01/07/2022 tot en met 31/07/2022 kan er geen zending doorgestuurd worden. Het personeelslid heeft tijdens juli 2022 o.b.v. zijn aanstelling geen recht op salaris of uitgestelde bezoldiging.

Voorbeeld 4

Een zijinstromer wordt tijdelijk aangesteld als voltijds stafmedewerker (36/36) van 01/05/2022 tot 31/07/2022 om in een centrum voor basiseducatie het meelooptraject directeur te volgen. De opdracht wordt gemeld met OOM-code 32.

De tijdelijk stafmedewerker wordt als een "zijinstromer" beschouwd omdat hij op de startdatum van het meelooptraject geen andere aanstelling heeft in het onderwijs buiten dit traject.

Elektronische zending

Op geldigheidsdatum 01/05/2022:

RL-1 stafmedewerker Ato2 voor 36 uren-leraar met OOM-code 32 met begindatum opdracht 01/05/2022 en met einddatum opdracht 31/07/2022.

Er is geen vervanging mogelijk wanneer het personeelslid afwezig is tijdens deze aanstelling.

7. Bijlage

Formulier “Aanvraag voor de financiering of subsidiëring van een meelooptraject voor directeur”