Verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen. Sancties ingeval van valse of onvolledige verklaring of ingeval bedragen die ten onrechte werden ontvangen

 • referentie
  13 AC/B.Ph./SH/js
 • publicatiedatum
  22/03/1995
 • datum laatste wijziging
  06/10/2000
 • wettelijke basis
  Koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen te doen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen van elke aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Staat zijn
 • wettelijke basis
  Wet van 7 juni 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen te doen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen van elke aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Staat zijn
 • Deze omzendbrief moet aan alle personeelsleden worden meegedeeld

De wet van 7 juni 1994, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1994, heeft het koninklijk besluit van 31 mei 1933 grondig gewijzigd. Een officieus gecoördineerde tekst gaat hierbij.

De doelstellingen die ten grondslag liggen van de voornoemde wet van 7 juni 1994 kunnen als volgt worden samengevat :

- een veralgemeende strafbaarstelling : niet enkel de financiële belangen van de federale staat, maar ook die van andere publiekrechtelijke rechtspersonen, van de Europese Gemeenschap en van andere internationale instellingen worden nu beschermd. Het toepassingsgebied van de maatregelen wordt zodoende uitgebreid ;

- een aanzienlijke verzwaring van de strafmaat, alsook een betere en ruimere gradatie in de strafmaat in functie van de ernst van de feiten (onderscheid tussen subsidieheling, poging tot subsidiebedrog, subsidieafwending en subsidiebedrog) en een verdubbeling van de straffen bij herhaling.

In dit verband wordt de aandacht erop gevestigd dat in het verleden de directies van de onderwijsinstellingen en de centra voor leerlingenbegeleiding, alsook de inrichtende machten, er reeds herhaaldelijk aan herinnerd werden dat :

- de maandelijkse schoollistings grondig op hun correctheid moeten worden gecontroleerd ;

- elke vastgestelde fout of onregelmatigheid onmiddellijk en schriftelijk aan het (de) bevoegde werkstation(s) van het ministerie van onderwijs en vorming moet worden meegedeeld ;

- elke wijziging in verband met de toestand van een personeelslid onverwijld moet worden gemeld.

De correcte en snelle doorstroming van de informatie is een voorwaarde voor een vlotte en correcte uitbetaling. Ze kan er toe bijdragen om het aantal terugvorderingen of achterstallige betalingen tot een minimum te beperken.

Ingevolge voormelde wettelijke bepalingen wordt nogmaals gewezen op het belang van de maandelijkse controle van de schoollistings, inzonderheid wat de volgende toestanden betreft :

- een personeelslid wordt nog vermeld op de listing hoewel het in werkelijkheid uit dienst getreden is (b.v. pensioen, loopbaanonderbreking, terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden, einde opdracht, ...) ;

- een personeelslid is in dienst maar wordt niet vermeld op de listing ;

- op de listing wordt een wedde(toelage) vermeld waarop het personeelslid normaliter geen aanspraak kan maken (ambtsvermindering, terbeschikkingstelling met of zonder wachtgeld, ...).

Uiteraard moet ook ieder personeelslid zelf nagaan of de bedragen die het ontvangt wel degelijk correct zijn. Daarom moet aan elk personeelslid, op zijn verzoek, inzage gegeven worden van de gegevens op de schoollisting die op hem of haar betrekking hebben. Met behulp van de handleiding "Verklaring van de codes op de schoollistings" die begin juli 1994 aan alle onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding werd toegezonden, moet het mogelijk zijn om de meest voorkomende vragen en problemen zelf, zonder tussenkomst van het ministerie van onderwijs en vorming, volledig en correct te beantwoorden of op te lossen.

Indien een personeelslid vaststelt of veronderstelt dat het ten onrechte een te hoge wedde(toelage), vergoeding, enz..., ontvangt, is het verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden aan het (de) bevoegde werkstation(s). Deze briefwisseling moet langs hiërarchische weg worden doorgezonden en voorzien zijn van het gedateerd en ondertekend advies van de directeur. Slechts indien een personeelslid van oordeel is dat zijn mededeling via de onderwijsinstelling of het centrum voor leerlingenbegeleiding niet op een normale wijze behandeld of doorgestuurd wordt, kan hij of zij zich rechtstreeks wenden tot de coördinator(en) van het (de) bevoegde werkstation(s).

1. Bijlage