Bekwaamheidsbewijzen vereist van de kandidaten voor wervingsambten van het administratief personeel van de onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap en voor de gesubsidieerde betrekkingen van het administratief personeel in de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen

 • referentie
  OND/I/6/CR/SH/js
 • publicatiedatum
  (18/02/1992)
 • datum laatste wijziging
  06/10/2000
 • opheffing
  De huidige omzendbrief vervangt de omzendbrief van 16 juni 1989, uitgaande van het Kabinet van de Gemeenschapsminister

...

Deze aangelegenheid werd bekrachtigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 1989. Dit besluit is opgenomen in de Officieuze Codificatie van de Onderwijswetgeving deel PERS/AMVD.

Luidens artikel 1, § 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989 is bijlage I van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel van overeenkomstige toepassing voor de kandidaten voor de hierna vermelde wervingsambten van het administratief personeel van de onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap. Hiertoe worden de ambten :

1° van opsteller of van secretaris-rekenplichtige gelijkgesteld met de graden van niveau 2;

2° van klerk, van klerk-typist(e) of van klerk-stenotypist(e) gelijkgesteld met de graden van niveau 3;

3° van bode-kamerbewaarder of van suppoost gelijkgesteld met de graden van niveau 4.

Artikel 1, § 2 van hetzelfde besluit vermeldt dat de bepalingen van § 1 eveneens van toepassing zijn voor de kandidaten voor de gesubsidieerde betrekkingen van het administratief personeel in de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen.

...

Bij koninklijk besluit van 25 oktober 1991 dat in werking getreden is op 1 december 1991 en bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad van 27 november 1991, werd bedoelde bijlage I bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 vervangen.

Als bijlage bij deze omzendbrief gaat een tabel waarin in de linkerkolom de bepalingen voorkomen van kracht tot 30 november 1991 en in de rechterkolom de bepalingen die gelden van 1 december 1991 af.

Verder werd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 13 november 1991, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 januari 1992, een artikel 1bis ingevoegd in het voormeld besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989 (uitwerking 1-9-1989). Het gaat hier om een overgangsbepaling ten gunste van de personeelsleden die op 1 september 1989 vastbenoemd of stagiair waren in een ambt van het administratief personeel en die in het bezit waren van een bekwaamheidsbewijs dat toegang gaf tot hun ambt vóór 1 september 1989, maar niet meer na deze datum.

...

Tenslotte wordt aan het volgende herinnerd :

de woorden :

"vastgesteld voor dezelfde personeelsleden van het rijksonderwijs bij koninklijk besluit van 19 juni 1967" die voorkomen in de eerste zin van artikel 16 van het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor hoger onderwijs, met uitzondering van het universitair onderwijs,

dienen gelezen te worden als volgt :

"vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen vereist van de kandidaten voor wervingsambten van het administratief personeel van de onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap en voor de gesubsidieerde betrekkingen van het administratief personeel in de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen".