Bevallingsverlof. Vastbenoemde en stagedoende personeelsleden ter beschikking gesteld wegens ziekte.

 • referentie
  NO/201/SH/AS/CN
 • publicatiedatum
  15/04/1980
 • datum laatste wijziging
  06/10/2000
 • wettelijke basis
  Art. 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971.

... (1)

1. bevallingsverlof = dienstactiviteit

Uit de term "in dienstactiviteit" mag niet afgeleid worden dat een vrouwelijk personeelslid ter beschikking gesteld wegens ziekte geen recht zou hebben op bevallingsverlof. Dit verlof is immers een recht dat steunt op wettelijke bepalingen (art. 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971). (2) Overeenkomstig voornoemd artikel 6 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 wordt het bevallingsverlof met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld. Het feit dat het personeelslid op het ogenblik van de bevalling ter beschikking gesteld is wegens ziekte, kan die bepaling niet ontzenuwen.

Aangezien het bevallingsverlof van rechtswege een einde stelt aan de stand terbeschikkingstelling, bevindt het personeelslid zich opnieuw in de stand dienstactiviteit, met alle voordelen eraan verbonden o.m. wedde.

...

2. Ook voor personeelsleden gesubsidieerd onderwijs

Ingevolge artikel 31 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, genieten de personeelsleden van de gesubsidieerde inrichtingen, die hun dienst wegens ziekte of bevalling moeten onderbreken, het stelsel dat onder dezelfde voorwaarden van toepassing is op het personeel van de inrichtingen van de Staat, zodat de voorgaande interpretatie ook voor hun geldt.

De personeelsleden dienen er eveneens op gewezen te worden dat, indien hun tijdens hun loopbaan eventueel bevallingsverlof werd geweigerd om de hiervoren vermelde reden (terbeschikkingstelling wegens ziekte), dit onverwijld dient ter kennis gebracht te worden van het bestuur waaronder ze administratief ressorteren. Het volstaat dat de inrichtingshoofden of de inrichtende overheden hiertoe de naam van de betrokken personeelsleden zouden bekend maken indien de stavingsdocumenten voor het bevallingsverlof bij de oorspronkelijke aanvraag waren gevoegd. In de gevallen waarin dit niet mocht gebeurd zijn, dienen bedoelde documenten thans toegezonden te worden (een afschrift van de geboorteakte of een doktersattest waarbij de miskraam wordt bevestigd).

___________________

(1) K.B. 15-1-1974, art. 6 (B.S. 26-2-1974).

(2) Zie ook O/14.1/CR/SH/JS (2-4-1991).