[24 (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
OPGEHEVEN24 (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
] Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    19 JULI 2002
  • publicatiedatum
    B.S.04/12/2002
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/12/2023

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 07/02/2003 (B.S. 21/03/2003)

(2) B.Vl.R. van 25/06/2004 (B.S. 12/11/2004)

(3) B.Vl.R. van 09/09/2005 (B.S. 05/10/2005)

(4) Decr. van 07/07/2006 (B.S. 31/08/2006)

(5) B.Vl.R. van 07/09/2007 (B.S. 22/10/2007)

(6) B.Vl.R. van 12/09/2008 (B.S. 14/10/2008)

(7) B.Vl.R. van 16/01/2009 (B.S. 17/03/2009)

(8) B.Vl.R. van 09/10/2009 (B.S. 08/02/2010)

(9) B.Vl.R. van 04/06/2010 (B.S. 14/07/2010)

(10) B.Vl.R. van 17/12/2010 (B.S. 24/06/2011)

(11) Decr. van 01/07/2011 (B.S. 30/08/2011)

(12) B.Vl.R. van 07/09/2012 (B.S. 12/11/2012)

(13) B.Vl.R. van 13/09/2013 (B.S. 21/10/2013)

(14) B.Vl.R. van 20/06/2014 (B.S. 02/10/2014)

(15) B.Vl.R. van 10/07/2015 (B.S. 25/08/2015) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot verdere uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
;

(16) B.Vl.R. van 10/07/2015 (B.S. 28/08/2015) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
;

(17) B.Vl.R. van 30/08/2016 (B.S. 05/10/2016)

(18) B.Vl.R. van 07/07/2017 (B.S. 24/08/2017)

(19) B.Vl.R. van 20/07/2018 (B.S. 27/08/2018)

(20) B.Vl.R. van 01/06/2018 (B.S. 28/09/2018)

(21) B.Vl.R. van 19/07/2019 (B.S. 28/08/2019)

(22) B.Vl.R. van 28/08/2020 (B.S. 18/09/2020)

(23) B.Vl.R. van 16/07/2021 (B.S. 20/09/2021) detail
Besluit van de Vlaamse Regering over het geïntegreerde ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen in het secundair onderwijs en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft studieaanbod, studietoelagen en projectsubsidiëring contractuelen
;

(24) B.Vl.R. van 15/07/2022 (B.S. 18/11/2022) detail
Besluit van de Vlaamse Regering over de organisatie van het secundair onderwijs, wat leerlingen betreft
;

(25) B.Vl.R. van 02/09/2022 (B.S. 27/12/2022)

(26) B.Vl.R. van 05/05/2023 (B.S. 04/08/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. de uitvoering van leersteun
;

(27) B.Vl.R. van 22/09/2023 (B.S. 23/11/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de structuur, organisatie en financiering van het leerplichtonderwijs en betreffende onderwijsinfrastructuur en onderwijsinspectie
;

(28) B.Vl.R. van 15/09/2023 (B.S. 01/12/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt
;

De Vlaamse regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der scholen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs - II, inzonderheid op artikel 48, 2°, a), op artikel 52, op artikel 84bis, § 1, ingevoegd bij het decreet van 12 juni 1991 en gewijzigd bij de decreten van 19 april 1995, 20 oktober 2000 en 13 juli 2001, en op artikel 84quater, 1°, en 84quinquies, ingevoegd bij het decreet van 12 juni 1991;

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, inzonderheid op artikel 6, § 5, zoals aangevuld bij het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek;

Gelet op het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I, inzonderheid op artikel III.1, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 1991 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 4 december 1991, 20 juli 1994, 10 mei 1995, 30 mei 1996 en 31 augustus 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 maart 1995 tot vastlegging van de overeenstemmende onderverdelingen in het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 mei 1996, 30 juni 1997, 13 juli 1998, 14 juni 1999, 3 mei 2000 en 6 juni 2001;

Gelet op het advies van de inspectie van financiën, gegeven op 7 februari 2002;

Gelet op het overleg dat, ingevolge artikel 5 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, met de afgevaardigden van de schoolbesturen heeft plaats gehad op 23 april 2002;

Gelet op het protocol nr. 441 van 24 mei 2002 houdende de conclusies van de onderhandelingen, gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 210 van 24 mei 2002 houdende de conclusies van de onderhandelingen, gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité, bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het optimaal evalueren en oriënteren van leerlingen door scholen enerzijds en het optimaal formuleren van een studiekeuze door ouders en leerlingen anderzijds, vereist dat zo spoedig mogelijk tijdens het lopend schooljaar duidelijkheid wordt verschaft over de toelatings- en overgangsvoorwaarden die vanaf het volgend schooljaar worden ingevoerd, inzonderheid wat betreft de mogelijke studieveranderingen op het niveau van de derde graad;

Gelet op het advies 33.605/1 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

[6B.Vl.R. van 12/09/2008
B.S. 14/10/2008
Dit besluit is van toepassing op het voltijds gewoon secundair onderwijs en op opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs.6B.Vl.R. van 12/09/2008
B.S. 14/10/2008
]

Art. 2.

Voor de toepassing van dit besluit :

1° [20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
wordt verstaan onder "onderverdeling":

a) in het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B van de eerste graad: een basisoptie;

b) in de leerjaren van de tweede en de derde graad: een studierichting;

20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

2° wordt met "betrokken personen" bedoeld : de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerplichtigen onder hun bewaring hebben of de meerderjarige leerling zelf;

3° wordt met "klassenraad" bedoeld, het orgaan dat als een emanatie van de inrichtende macht met drie functies kan worden belast, zoals nader gespecifieerd in hoofdstuk II en derhalve, naargelang van het geval, gedefinieerd wordt als respectievelijk "toelatingsklassenraad", "begeleidende klassenraad" en "delibererende klassenraad";

4° wordt met "inschrijving" bedoeld, de opname in het leerlingenbestand van een door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde, gesubsidieerde of erkende school of [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
de heropname na uitschrijving5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] .

HOOFDSTUK II. - De klassenraad

Afdeling 1. -- De toelatingsklassenraad

Art. 3.

§ 1. Behoudens de van rechtswege voorziene toelatings- en overgangsvoorwaarden, fungeert, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk III, de toelatingsklassenraad als enig orgaan op het vlak van de toelating tot of overgang naar een bepaald leerjaar, onderwijsvorm en onderverdeling.

§ 2. [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
De toelatingsklassenraad bestaat uit :

1° ambtshalve stemgerechtigde leden die elk over één stem beschikken :

a) de directeur of een afgevaardigde van de directeur, die de toelatingsklassenraad voorzit;

b) minstens drie leden van het onderwijzend personeel van het leerjaar, de onderwijsvorm en de onderverdeling waarvoor de leerling opteert;

2° eventueel ambtshalve raadgevende leden, aangewezen door de voorzitter :

a) personeelsleden die in de school in kwestie betrekkingen in het ambt van adjunct-directeur, technisch adviseur-coördinator of technisch adviseur bekleden;

b) personeelsleden die in de school in kwestie behoren tot het ondersteunend personeel;

c) personeelsleden van de school in kwestie of andere personen dan personeelsleden van de school in kwestie die bij de psycho-sociale of pedagogische begeleiding van de leerlingen betrokken zijn.

De ambtshalve raadgevende leden die topsportschoolcoördinator zijn of lesgever in de sportspecifieke trainingsarbeid en die door de respectieve sportfederaties ter beschikking zijn gesteld in studierichtingen met in de benaming de component ‹ topsport ›, kunnen door de voorzitter bij het begin van het schooljaar als stemgerechtigde leden worden aangewezen.

5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
]

[13B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
Ambtshalve raadgevende leden die [28B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
gastleraar28B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
] zijn kunnen door de voorzitter bij het begin van het schooljaar als stemgerechtigde leden worden aangewezen. In voorkomend geval bepaalt de voorzitter het stemgewicht per [28B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
gastleraar28B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
] .13B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
]

§ 3. [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
Stemgerechtigde leden zijn verplicht om aan de klassenraadvergadering deel te nemen. Hiervan kan alleen worden afgeweken in geval van gewettigde afwezigheid of bewezen overmacht om op de klassenraadvergadering aanwezig te zijn.

De ongewettigde afwezigheid van een stemgerechtigd lid tast de rechtsgeldigheid van de genomen beslissing niet aan.

5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
]

§ 4. Geen enkel lid van de toelatingsklassenraad mag deelnemen aan enige beslissing betreffende een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad of betreffende een leerling aan wie hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven.

§ 5. In geval tot stemming wordt overgegaan en het resultaat is een staking van stemmen, dan is de stem van de voorzitter van de toelatingsklassenraad doorslaggevend.

§ 6. De toelatingsklassenraad zal zich bij zijn beslissingen laten leiden door concrete gegevens uit het dossier van de leerling.

§ 7. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt aan het leerlingendossier toegevoegd.

§ 8. Adviezen en beslissingen van de toelatingsklassenraad moeten steeds gemotiveerd zijn.

Afdeling 2. - De begeleidende klassenraad

Art. 4.

§ 1. De begeleidende klassenraad fungeert als enig orgaan op het vlak van de vorming en de evaluatie van de vorderingen van een bepaalde groep leerlingen, met uitsluiting van hetgeen bedoeld wordt in artikel 5, § 1, alsmede op het vlak van de definitieve verwijdering van een leerling uit de school [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
...5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] .

§ 2. [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
De begeleidende klassenraad bestaat uit :

1° ambtshalve stemgerechtigde leden die elk over één stem beschikken :

a) de directeur of een afgevaardigde van de directeur, die de begeleidende klassenraad voorzit;

b) de leden van het onderwijzend personeel die voldoen aan al de volgende voorwaarden :

1) ze verstrekken onderwijs aan de leerling tijdens het schooljaar in kwestie in een bepaald leerjaar, een bepaalde onderwijsvorm en onderverdeling;

2) ze zijn op de datum van de klassenraadvergadering in functie. Van die voorwaarde kan door de voorzitter worden afgeweken voor tijdelijke personeelsleden, met dien verstande dat het aantal stemgerechtigde leden er niet door kan worden uitgebreid;

c) in voorkomend geval voor seminaries of vakoverschrijdende projecten [6B.Vl.R. van 12/09/2008
B.S. 14/10/2008
, voor de coördinatie of begeleiding van stages [24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
] 6B.Vl.R. van 12/09/2008
B.S. 14/10/2008
] : een stemgerechtigd lid dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in 1°, b), of in 2°, c), en dat door de voorzitter is aangewezen bij het begin van het schooljaar;

2° eventueel ambtshalve raadgevende leden, aangewezen door de voorzitter :

a) personeelsleden die in de school in kwestie betrekkingen in het ambt van adjunct-directeur, technisch adviseur-coördinator of technisch adviseur bekleden;

b) personeelsleden die in de school in kwestie behoren tot het ondersteunend personeel;

c) personeelsleden van de school in kwestie of andere personen dan personeelsleden van de school in kwestie die bij de psycho-sociale of pedagogische begeleiding van de leerlingen betrokken zijn.

De ambtshalve raadgevende leden die topsportschoolcoördinator zijn of lesgever in de sportspecifieke trainingsarbeid en die door de respectieve sportfederaties ter beschikking zijn gesteld in studierichtingen met in de benaming de component ‹ topsport ›, kunnen door de voorzitter bij het begin van het schooljaar als stemgerechtigde leden worden aangewezen.

5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
]

[13B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
Ambtshalve raadgevende leden die [28B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
gastleraar28B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
] zijn kunnen door de voorzitter bij het begin van het schooljaar als stemgerechtigde leden worden aangewezen. In voorkomend geval bepaalt de voorzitter het stemgewicht per [28B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
gastleraar28B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
] .13B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
]

§ 3. [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
Stemgerechtigde leden zijn verplicht om aan de klassenraadvergadering deel te nemen. Hiervan kan alleen worden afgeweken in geval van gewettigde afwezigheid of bewezen overmacht om op de klassenraadvergadering aanwezig te zijn.

De ongewettigde afwezigheid van een stemgerechtigd lid tast de rechtsgeldigheid van de genomen beslissing niet aan.

Een lid dat, op het ogenblik dat de begeleidende klassenraad samenkomt, niet langer personeelslid is in de school in kwestie, kan niet verplicht worden om deel te nemen aan de vergadering. Bij niet-deelname is het lid gewettigd afwezig.

5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
]

§ 4. Geen enkel lid van de begeleidende klassenraad mag deelnemen aan enige beslissing betreffende een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad of betreffende een leerling aan wie hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven.

§ 5. In geval tot stemming wordt overgegaan en het resultaat is een staking van stemmen, dan is de stem van de voorzitter van de begeleidende klassenraad doorslaggevend.

§ 6. Elke beslissing, vaststelling of advies van de begeleidende klassenraad wordt aan het leerlingendossier toegevoegd.

§ 7. Adviezen en beslissingen van de begeleidende klassenraad moeten steeds gemotiveerd zijn.

Afdeling 3. - De delibererende klassenraad

Art. 5.

§ 1. De delibererende klassenraad fungeert als enig orgaan op het vlak van de beslissingen inzake het al dan niet geslaagd zijn, hetgeen voor de regelmatige leerlingen leidt tot de studiebekrachtiging en de eventuele rechten op toelating tot het volgend leerjaar.

§ 2. [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
De delibererende klassenraad bestaat uit :

1° ambtshalve stemgerechtigde leden die elk over één stem beschikken :

a) de directeur of een afgevaardigde van de directeur, die de delibererende klassenraad voorzit;

b) de leden van het onderwijzend personeel die voldoen aan al de volgende voorwaarden :

1) ze hebben onderwijs verstrekt aan de leerling tijdens het schooljaar in kwestie in een bepaald leerjaar, een bepaalde onderwijsvorm en onderverdeling;

2) ze zijn op de deliberatiedatum in functie. Van die voorwaarde kan door de voorzitter worden afgeweken voor tijdelijke personeelsleden, met dien verstande dat het aantal stemgerechtigde leden er niet door kan worden uitgebreid;

c) in voorkomend geval voor seminaries of vakoverschrijdende projecten [6B.Vl.R. van 12/09/2008
B.S. 14/10/2008
, voor de coördinatie of begeleiding van stages [24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
] 6B.Vl.R. van 12/09/2008
B.S. 14/10/2008
] : een stemgerechtigd lid dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in 1°, b), of in 2°, c), en dat door de voorzitter is aangewezen bij het begin van het schooljaar;

2° eventueel ambtshalve raadgevende leden, aangewezen door de voorzitter :

a) personeelsleden die in de school in kwestie betrekkingen in het ambt van adjunct-directeur, technisch adviseur-coördinator of technisch adviseur bekleden;

b) personeelsleden die in de school in kwestie behoren tot het ondersteunend personeel;

c) personeelsleden van de school in kwestie of andere personen dan personeelsleden van de school in kwestie die bij de psycho-sociale of pedagogische begeleiding van de leerlingen betrokken zijn.

De ambtshalve raadgevende leden die topsportschoolcoördinator zijn of lesgever in de sportspecifieke trainingsarbeid en die door de respectieve sportfederaties ter beschikking zijn gesteld in studierichtingen met in de benaming de component ‹ topsport ›, kunnen door de voorzitter bij het begin van het schooljaar als stemgerechtigde leden worden aangewezen.

5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
]

[13B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
Ambtshalve raadgevende leden die [28B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
gastleraar28B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
] zijn kunnen door de voorzitter bij het begin van het schooljaar als stemgerechtigde leden worden aangewezen. In voorkomend geval bepaalt de voorzitter het stemgewicht per [28B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
gastleraar28B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
] .13B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
]

§ 3. [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
Stemgerechtigde leden zijn verplicht om aan de deliberatie deel te nemen. Hiervan kan alleen worden afgeweken in geval van gewettigde afwezigheid of bewezen overmacht om op de klassenraadvergadering aanwezig te zijn.

De ongewettigde afwezigheid van een stemgerechtigd lid tast de rechtsgeldigheid van de genomen beslissing niet aan.

Een lid dat, op het ogenblik dat de delibererende klassenraad samenkomt, niet langer personeelslid is in de school in kwestie, kan niet verplicht worden om deel te nemen aan de vergadering. Bij niet-deelname is het lid gewettigd afwezig.

5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
]

§ 4. Geen enkel lid van de delibererende klassenraad mag deelnemen aan enige beslissing betreffende een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad of betreffende een leerling aan wie hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven.

§ 5. De delibererende klassenraad zal zich bij zijn beslissingen laten leiden door concrete gegevens uit het dossier van de leerling. Dit dossier bevat, in voorkomend geval :

- resultaten van proeven, toetsen of examens die door de leraars van de leerling werden afgenomen;

- [24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

- de beslissingen, vaststellingen en de adviezen van de begeleidende klassenraad;

[12B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
- de externe certificering.12B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
]

§ 6. Van de beslissingen van de delibererende klassenraad wordt een proces-verbaal opgemaakt en worden er notulen gehouden.

Het proces-verbaal bevat de lijst van de geslaagde en niet geslaagde leerlingen.

De notulen bevatten een synthese van de elementen die tot de beslissingen hebben geleid, waaronder eventueel het resultaat van een stemming.

Zowel het proces-verbaal als de notulen worden door de voorzitter en drie leden van de raad ondertekend.

[21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
De processen-verbaal worden gedurende vijftig jaar bewaard. De notulen worden gedurende vijf jaar bewaard.21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

§ 7. In geval tot stemming wordt overgegaan en het resultaat is een staking van stemmen, dan is de stem van de voorzitter van de delibererende klassenraad doorslaggevend.

§ 8. Adviezen en beslissingen van de delibererende klassenraad moeten steeds gemotiveerd zijn.

HOOFDSTUK III. - Toelatings- en overgangsvoorwaarden

Art. 6.

[20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
Met behoud van de toepassing van artikel 31 kunnen de houders van het getuigschrift basisonderwijs als regelmatige leerlingen tot het eerste leerjaar A worden toegelaten.20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

Art. 7.

[21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019

Met behoud van de toepassing van artikel 31 kunnen de volgende leerlingen als regelmatige leerlingen tot het eerste leerjaar B worden toegelaten:

1° de leerlingen die het lager onderwijs hebben beëindigd zonder getuigschrift basisonderwijs;

2° [22B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
de leerlingen die het lager onderwijs niet hebben gevolgd of niet hebben beëindigd, maar uiterlijk op 31 december na de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 12 jaar bereiken;22B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
]

3° de leerlingen die tijdens het schooljaar overgaan van het eerste leerjaar A naar het eerste leerjaar B op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

Art. 8.

[20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018

Met behoud van de toepassing van artikel 31 kunnen de volgende leerlingen als regelmatige leerlingen tot het tweede leerjaar A worden toegelaten:

1° de leerlingen die het eerste leerjaar A met vrucht hebben beëindigd;

2° de leerlingen die het eerste leerjaar B met vrucht hebben beëindigd op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad;

3° de leerlingen die het tweede leerjaar B met vrucht hebben beëindigd in een andere basisoptie dan de opstroomoptie op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad;

4° de leerlingen die het tweede leerjaar B met vrucht hebben beëindigd in de opstroomoptie;

5° de leerlingen die tijdens het schooljaar overgaan van het tweede leerjaar B naar het tweede leerjaar A op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

Met behoud van de toepassing van artikel 31 is de verandering van basisoptie in het tweede leerjaar A tijdens het schooljaar toegestaan op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

Art. 9.

[20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018

Met behoud van de toepassing van artikel 31 kunnen de volgende leerlingen als regelmatige leerlingen tot het tweede leerjaar B worden toegelaten:

1° de leerlingen die het eerste leerjaar A met [21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
...21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
] vrucht hebben beËindigd;

2° de leerlingen die het eerste leerjaar B met [21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
...21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
] vrucht hebben beëindigd;

3° de leerlingen die uiterlijk op 31 december na de aanvang van het schooljaar de leeftijd van veertien jaar bereiken;

4° de leerlingen die tijdens het schooljaar overgaan van het tweede leerjaar A naar het tweede leerjaar B op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

Met behoud van de toepassing van artikel 31, is de verandering van een of meer basisopties in het tweede leerjaar B tijdens het schooljaar toegestaan op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

Art. 10.

[20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018

§ 1. Met behoud van de toepassing van artikel 31 kunnen de volgende leerlingen als regelmatige leerlingen tot het eerste leerjaar van de tweede graad van een studierichting van de finaliteit doorstroom of de dubbele finaliteit worden toegelaten:

1° de leerlingen die het tweede leerjaar A met vrucht hebben beëindigd;

2° de leerlingen die het tweede leerjaar B met vrucht hebben beëindigd in de opstroomoptie;

3° de leerlingen die het tweede leerjaar B met vrucht hebben beëindigd in een andere basisoptie dan de opstroomoptie op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad;

4° de leerlingen die het eerste leerjaar van de tweede graad in een studierichting van de finaliteit arbeidsmarkt met vrucht hebben beëindigd op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

§ 2. Met behoud van de toepassing van paragraaf 1 is de verandering van studierichting tijdens het schooljaar toegestaan tot en met 15 januari.

20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

Art. 11.

[20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018

§ 1. Met behoud van de toepassing van artikel 31 kunnen de volgende leerlingen als regelmatige leerlingen tot het eerste leerjaar van de tweede graad van een studierichting van de finaliteit arbeidsmarkt worden toegelaten:

1° de leerlingen die het tweede leerjaar A of het tweede leerjaar B met vrucht hebben beëindigd;

2° de leerlingen die uiterlijk op 31 december na de aanvang van het schooljaar de leeftijd van vijftien jaar bereiken.

§ 2. Met behoud van de toepassing van paragraaf 1 is de verandering van studierichting tijdens het schooljaar toegestaan tot en met 15 januari.

20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

Art. 12.

§ 1. [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] tot het tweede leerjaar van de tweede graad van het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten :

1° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de tweede graad van het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd;

2° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
, onder de volgende voorwaarde : gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] .

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 15 januari toegelaten : de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting.

Art. 13.

§ 1. [6B.Vl.R. van 12/09/2008
B.S. 14/10/2008
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen6B.Vl.R. van 12/09/2008
B.S. 14/10/2008
] tot het tweede leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten :

de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de tweede graad met vrucht hebben beëindigd.

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 15 januari toegelaten : de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting.

Art. 14.

[9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010
...9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010
]

Art. 15.

§ 1. [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] tot het eerste leerjaar van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten :

1° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de tweede graad van het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd;

2° de houders van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, onder de volgende voorwaarde : [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
gunstige beslissing5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] van de toelatingsklassenraad over de keuze van de studierichting;

3° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
, onder de volgende voorwaarde : gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] .

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 15 januari toegelaten : de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting.

In afwijking daarvan is de verandering van een studierichting van het algemeen secundair onderwijs met in de benaming de component topsport' naar [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
...5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] wetenschappen-sport of omgekeerd gedurende het volledig schooljaar toegelaten.

Art. 16.

§ 1. [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] tot het eerste leerjaar van de derde graad van het technisch of het kunstsecundair onderwijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten :

1° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de tweede graad van het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd;

2° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
, onder de volgende voorwaarde : gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] ;

3° de houders van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, onder de volgende voorwaarde : [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
gunstige beslissing5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] van de toelatingsklassenraad over de keuze van de studierichting.

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 15 januari toegelaten : de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting.

In afwijking daarvan is de verandering van een studierichting van het technisch secundair onderwijs met in de benaming de component 'topsport' naar lichamelijke opvoeding en sport of omgekeerd gedurende het volledig schooljaar toegelaten.

Art. 17.

§ 1. [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] tot het eerste leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten :

1° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de tweede graad met vrucht hebben beëindigd;

2° de houders van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, uitgereikt door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, onder de volgende voorwaarde : [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
gunstige beslissing5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] van de toelatingsklassenraad over de keuze van de studierichting.

[5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
...5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
]

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 15 januari toegelaten : de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting.

Art. 18.

§ 1. [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] tot het tweede leerjaar van de derde graad van het algemeen secundair onderijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten :

1° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd in dezelfde studierichting;

2° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd in een andere studierichting van hetzelfde studiegebied, op voorwaarde van [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
gunstige beslissing5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] van de toelatingsklassenraad.

§ 2. Verandering van onderwijsvorm en/of studierichting in de loop van het schooljaar is niet toegelaten.

In afwijking daarvan is de verandering van een studierichting van het algemeen secundair onderwijs met in de benaming de component 'topsport' naar [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
...5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] wetenschappen-sport of omgekeerd gedurende het volledig schooljaar toegelaten.

Art. 19.

§ 1. [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] tot het tweede leerjaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten :

1° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd in dezelfde studierichting;

2° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd in een andere studierichting van hetzelfde studiegebied, op voorwaarde van [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
gunstige beslissing5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] van de toelatingsklassenraad.

§ 2. Verandering van onderwijsvorm en/of studierichting in de loop van het schooljaar is niet toegelaten.

In afwijking daarvan is de verandering van een studierichting van het technisch secundair onderwijs met in de benaming de component topsport' naar lichamelijke opvoeding en sport of omgekeerd gedurende het volledig schooljaar toegelaten.

Art. 20.

§ 1. [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] tot het tweede leerjaar van de derde graad van het kunstsecundair onderwijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten :

1° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het kunstsecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd in dezelfde studierichting;

2° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het kunstsecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd in een andere studierichting van hetzelfde studiegebied, op voorwaarde van [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
gunstige beslissing5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] van de toelatingsklassenraad.

§ 2. Verandering van onderwijsvorm en/of studierichting in de loop van het schooljaar is niet toegelaten.

Art. 21.

§ 1. [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] tot het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten :

1° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd in dezelfde studierichting;

2° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd in een andere studierichting van hetzelfde studiegebied, op voorwaarde van [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
gunstige beslissing5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] van de toelatingsklassenraad;

3° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd in een studierichting van hetzelfde studiegebied, op voorwaarde van [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
gunstige beslissing5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] van de toelatingsklassenraad.

[5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
...5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
]

§ 2. Verandering van onderwijsvorm en/of studierichting in de loop van het schooljaar is niet toegelaten.

Art. 22.

§ 1. Kunnen tot het derde leerjaar van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar gericht27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] op het hoger onderwijs, als regelmatige leerlingen worden toegelaten : de houders van het diploma van secundair onderwijs.

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 30 september toegelaten : de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting.

Art. 23.

§ 1. [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] tot het derde leerjaar van de derde graad van het kunstsecundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar gericht27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] op het hoger onderwijs, als regelmatige leerlingen worden toegelaten : de houders van het diploma van secundair onderwijs.

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 30 september toegelaten : de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting.

Art. 24.

[14B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
§ 1.14B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
] [8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen tot een studierichting van de derde graad van het technisch of het kunstsecundair onderwijs, georganiseerd als [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] , als regelmatige leerlingen worden toegelaten :

1° de houders van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied. Als dat diploma werd uitgereikt in het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, niet ingericht onder de vorm van een [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] , slaan de woorden "hetzelfde studiegebied" op het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs;

2° de houders van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van een ander studiegebied, op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad een gunstige beslissing heeft genomen. Als dat diploma werd uitgereikt in het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, niet ingericht onder de vorm van een [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] , slaan de woorden "ander studiegebied" op het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs;

3° de leerlingen over wie de toelatingsklassenraad op basis van een toelatingsproef een gunstige beslissing neemt.

8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

[14B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014

§ 2. Onverminderd paragraaf 1, is de verandering van onderwijsvorm of studierichting tot en met 30 september of, indien de studierichting waarnaar wordt overgegaan is opgestart op 1 februari, tot en met 1 maart toegelaten.

14B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
]

Art. 25.

§ 1. [2B.Vl.R. van 25/06/2004
B.S. 12/11/2004
[5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] tot het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] , als regelmatige leerlingen worden toegelaten :

1) de houders van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied, of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied;

2) de houders van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van een ander studiegebied, of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van een ander studiegebied, onder de volgende voorwaarde : gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. [6B.Vl.R. van 12/09/2008
B.S. 14/10/2008
Deze bepaling geldt niet voor het [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige.6B.Vl.R. van 12/09/2008
B.S. 14/10/2008
]

[5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
...5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
]

2B.Vl.R. van 25/06/2004
B.S. 12/11/2004
]

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 30 september toegelaten : de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting.

§ 3. [8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
...8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

Art. 26.

§ 1. [6B.Vl.R. van 12/09/2008
B.S. 14/10/2008
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen tot het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, niet ingericht onder de vorm van een [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] , als regelmatige leerlingen worden toegelaten :

1° de houders van het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;

2° de houders van het diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het beroepssecundair onderwijs.

6B.Vl.R. van 12/09/2008
B.S. 14/10/2008
]

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 30 september toegelaten : de verandering van studierichting.

§ 3. [14B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
...14B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
]

Art. 27.

[14B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
...14B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
]

Art. 28.

[14B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
...14B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
]

Art. 29.

[8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
Voor de toelating tot het hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde, gelden de voorwaarden, vermeld in [10B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
de codificatie betreffende het secundair onderwijs10B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
] .8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

Art. 30.

§ 1. Bij toelating van een leerling tot een bepaald leerjaar overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden mag enkel rekening gehouden worden met het oriënteringsattest (en de daarop eventueel vermelde beperkingen) van het onmiddellijk lager leerjaar of van het zelfde leerjaar indien het gaat om [20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
de overgang van het tweede leerjaar B, met uitzondering van de opstroomoptie, naar het tweede leerjaar A20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
] of de overgang van het beroepssecundair onderwijs naar het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs.

§ 2. Een leerling die evenwel voor een zelfde leerjaar over meer dan één oriënteringsattest beschikt ingevolge het overzitten van dit leerjaar, mag zich op het meest gunstige oriënteringsattest beroepen voor de toelating tot het hoger leerjaar.

§ 3. Voor de leerling die het leerjaar dat hij met vrucht heeft beëindigd, wenst te herbeginnen in een andere onderwijsvorm en/of onderverdeling waarin hij niet werd toegelaten ingevolge de beperking vermeld op het oriënteringsattest B van het onmiddellijk lager leerjaar, kan de toelatingsklassenraad van het leerjaar, de onderwijsvorm en de onderverdeling waarvoor hij opteert, deze beperking opheffen.

[5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007

§ 4. Elke beslissing van de toelatingsklassenraad over een bepaald leerjaar en een bepaalde onderverdeling moet uiterlijk genomen worden op 10 september van het schooljaar in kwestie. Als de regelmatige lesbijwoning, behoudens gewettigde afwezigheid, evenwel na 10 september aanvangt, dan moet de beslissing van de toelatingsklassenraad binnen vijf lesdagen worden genomen.

Bij verandering van school in de loop van het schooljaar wordt de beslissing van de toelatingsklassenraad overgedragen naar de nieuwe school, tenzij kennelijk blijkt dat de beslissing werd verkregen zonder dat de leerling het oogmerk had om in de desbetreffende school daadwerkelijk en regelmatig de lessen te volgen. In dat laatste geval zal de toelatingsklassenraad van de nieuwe school bevoegd zijn om zelf een beslissing te nemen.

5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] [16B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015

§ 5. De voltallige toelatingsklassenraad van een bepaald structuuronderdeel kan, met het oog op toelating als regelmatige leerling tot het structuuronderdeel in kwestie, de beperkingen met betrekking tot de studievoortgang die voortvloeien uit een oriënteringsattest B of C van het onderliggend leerjaar opheffen. De toelatingsklassenraad baseert zich daarbij op opleidingsonderdelen die de leerling met vrucht heeft beëindigd in het regulier onderwijs buiten het voltijds gewoon secundair onderwijs of voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het secundair onderwijs.

16B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
]

Art. 31.

[5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007

§ 1. Als bijzondere toelatingsvoorwaarde tot onderverdelingen met in de benaming de component "topsport" geldt dat de leerling in het bezit is van een topsportstatuut A of B van de selectiecommissie voor de sportdiscipline in kwestie overeenkomstig het topsportconvenant dat is gesloten tussen de onderwijs- en de sportsector. Dat statuut moet elk schooljaar worden hernieuwd.

§ 2. Als bijzondere toelatingsvoorwaarde tot de hieronder vermelde onderverdelingen geldt dat de leerling medisch geschikt moet zijn bevonden voor de uitoefening van het beroep. Die geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding bij :

1° vrachtwagenchauffeur (derde graad BSO);

2° bouwplaatsmachinist (derde graad BSO);

3° bijzonder transport [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
(7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt)27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] ;

4° dakwerken [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
(7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt)27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] ;

5° mechanische en hydraulische kranen (specialisatiejaar BSO);

6° wegenbouwmachines [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
(7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt)27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] ;

[7B.Vl.R. van 16/01/2009
B.S. 17/03/2009
7° [8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
...8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
] 7B.Vl.R. van 16/01/2009
B.S. 17/03/2009
]

§ 3. [12B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
[20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
ls bijzondere toelatingsvoorwaarde voor de volgende onderverdelingen geldt dat de leerling positief geëvalueerd is door de toelatingsklassenraad op een geschiktheidsproef voor de betrokken onderverdeling die de school in kwestie eventueel georganiseerd heeft:

1° het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B, op voorwaarde dat de school in de tweede en de derde graad [21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
het studiedomein kunst en creatie, het studiegebied ballet of het studiegebied podiumkunsten21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
] zonder andere studiedomeinen of studiegebieden aanbiedt;

2° de basisoptie kunst en creatie in het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B;

3° de onderverdelingen van het studiedomein kunst en creatie.

20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

De geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de volledige duur van de onderverdeling, onverminderd de mogelijkheid tot één herkansing voor de leerling die negatief is geëvalueerd.

In voorkomend geval worden in de toelatingsklassenraad ambtshalve raadgevende externe deskundigen opgenomen, die geen [28B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
gastleraar28B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
] zijn in de school in kwestie.

12B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
]

5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] [6B.Vl.R. van 12/09/2008
B.S. 14/10/2008

§ 4. [21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
...21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

6B.Vl.R. van 12/09/2008
B.S. 14/10/2008
] [7B.Vl.R. van 16/01/2009
B.S. 17/03/2009

§ 5. [22B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
Voor de volgende onderverdelingen voldoet de leerling aan de volgende bijzondere toelatingsvoorwaarden:

1° voor de onderverdeling Integrale veiligheid [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
(7de leerjaar tso)27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] : medisch geschikt bevonden zijn rekening houdend met de specificiteit van de beroepssectoren in kwestie. Die geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding, tenzij er een aanleiding is om de geschiktheid te herevalueren. Een ongeschiktheidsverklaring in de loop van het schooljaar impliceert de beslissing van de betrokken personen om de leerling uiterlijk op het einde van dat schooljaar de opleiding te laten stopzetten;

2° voor de onderverdeling Integrale veiligheid [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
(7de leerjaar tso)27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] en de onderverdeling Veiligheidsberoepen [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
(7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt)27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] : aan de specifieke toegangsvoorwaarden voldoen voor het uittreksel uit het strafregister en het identiteitsdocument, vermeld in artikel 9, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 23 mei 2018 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of opleidingsinstelling en de organisatie ervan.

[25B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
...25B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

Daarenboven gelden voor de onderverdeling Integrale veiligheid [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
(7de leerjaar tso)27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] en de onderverdeling Veiligheidsberoepen [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
(7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt)27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] , meer bepaald voor wat betreft het opleidingsonderdeel tot het behalen van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent beschreven in artikel 14 van hoger vermeld koninklijk besluit van 23 mei 2018, specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden, zoals bepaald in artikel 49, 50 en 51 van hoger vermeld koninklijk besluit van 23 mei 2018, zijn:

1° dat de periode tussen de allereerste les van bedoeld opleidingsonderdeel die een reguliere school of private opleidingsinstelling organiseert, tot en met het behalen van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent en het laatste examen van die opleiding beperkt is tot twee kalenderjaren;

2° dat binnen die periode van twee kalenderjaren een leerling maximaal vier keer examens inclusief herexamens kan afleggen over bedoeld opleidingsonderdeel;

3° [23B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
eventuele herexamens worden uiterlijk drie maanden na het afleggen van het laatste examen van een vorige examenzittijd van het opleidingsonderdeel in kwestie georganiseerd;23B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

4° dat [23B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...23B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] examens en herexamens van bedoeld opleidingsonderdeel in dezelfde school worden afgelegd.

22B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
]

[23B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
Ongeacht het structuuronderdeel waarvan het deel uitmaakt, kan een leerling het opleidingsonderdeel om het algemene bekwaamheidsattest bewakingsagent te behalen, niet meer volgen als hij dat opleidingsonderdeel al eerder gedurende een al dan niet onderbroken periode van twee kalenderjaren heeft gevolgd in het secundair onderwijs of daarbuiten en als hij binnen die periode vier examens, met inbegrip van herexamens, over het opleidingsonderdeel in kwestie heeft afgelegd.23B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

7B.Vl.R. van 16/01/2009
B.S. 17/03/2009
] [8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010

§ 6. [22B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
Voor de onderverdeling Defensie en veiligheid (derde graad tso) voldoet de leerling aan de bijzondere toelatingsvoorwaarden:

1° medisch geschikt bevonden zijn rekening houdend met de specificiteit van de beroepssectoren in kwestie. Die geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding, tenzij er een aanleiding is om de geschiktheid te herevalueren. Een ongeschiktheidsverklaring in de loop van het schooljaar impliceert de beslissing van de betrokken personen om de leerling uiterlijk op het einde van dat schooljaar de opleiding te laten stopzetten; 2° aan de specifieke toegangsvoorwaarden voldoen voor het identiteitsdocument, vermeld in artikel 9,

2°, van het koninklijk besluit van 23 mei 2018 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding, -ervaring en bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of opleidingsinstelling en de organisatie ervan.

[25B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
...25B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

Daarenboven gelden voor de onderverdeling Defensie en veiligheid (derde graad tso) , meer bepaald voor wat betreft het opleidingsonderdeel tot het behalen van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent beschreven in artikel 14 van hoger vermeld koninklijk besluit van 23 mei 2018, specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden, zoals bepaald in artikel 49, 50 en 51 van hoger vermeld koninklijk besluit van 23 mei 2018, zijn:

1° dat de periode tussen de allereerste les van bedoeld opleidingsonderdeel, die een reguliere school of private opleidingsinstelling organiseert, tot en met het behalen van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent en het laatste examen van die opleiding beperkt is tot twee kalenderjaren;

2° dat binnen die periode van twee kalenderjaren een leerling maximaal vier keer examens inclusief herexamens kan afleggen over de bedoeld opleidingsonderdeel;

3° [23B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
eventuele herexamens worden uiterlijk drie maanden na het afleggen van het laatste examen van een vorige examenzittijd van het opleidingsonderdeel in kwestie georganiseerd;23B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

4° dat [23B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...23B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] examens en herexamens van bedoeld opleidingsonderdeel in dezelfde school worden afgelegd.

22B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
]

8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

[23B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
Ongeacht het structuuronderdeel waarvan het deel uitmaakt, kan een leerling het opleidingsonderdeel om het algemene bekwaamheidsattest bewakingsagent te behalen, niet meer volgen als hij dat opleidingsonderdeel al eerder gedurende een al dan niet onderbroken periode van twee kalenderjaren heeft gevolgd in het secundair onderwijs of daarbuiten en als hij binnen die periode vier examens, met inbegrip van herexamens, over het opleidingsonderdeel in kwestie heeft afgelegd.23B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

Art. 32.

[17B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016

§ 1. Met behoud van de toepassing van artikel 31 worden leerlingen die overstappen van opleidingsvorm 1, 2 of 3 van het buitengewoon secundair onderwijs naar het gewoon voltijds secundair onderwijs, met uitzondering van het eerste leerjaar A en B en het [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7 leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige bso, als regelmatige leerlingen, met het oog op het volgen van het gemeenschappelijke curriculum, toegelaten onder de volgende voorwaarden :

1° een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, uiterlijk [18B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
uiterlijk 60 kalenderdagen18B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
] na de aanvang van de regelmatige lesbijwoning, rekening houdend met :

a) als de leerling beschikt over een [26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
IAC-verslag als vermeld in artikel 294, § 2, 1°,26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, dat niet is opgeheven: een gunstige beslissing van de school die resulteert uit het overleg met de ouders, de klassenraad en het centrum voor leerlingenbegeleiding over de redelijkheid van de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijke curriculum, vermeld in artikel 110/11, § 2, van de voormelde codex;

b) in voorkomend geval: het advies van de klassenraad van het buitengewoon onderwijs;

2° [26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
de opheffing door een centrum voor leerlingenbegeleiding van het IAC-verslag, vermeld in punt 1°, a), die onmiddellijk volgt op de beslissing, vermeld in punt 1° en in voorkomend geval, de opmaak van een GC-verslag.26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

De gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, vermeld in 1°, kan voorafgegaan worden door een of meer ongunstige beslissingen van andere toelatingsklassenraden.

§ 2. Leerlingen met een [26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
IAC-verslag als vermeld in artikel 294, § 2, 1°,26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, die voldoen aan een van de toelatingsvoorwaarden, vermeld in dit besluit, en leerlingen voor wie elke beslissing, vermeld in paragraaf 1, ongunstig is, worden als regelmatige leerlingen toegelaten in het door de ouders gekozen structuuronderdeel, na kennisname van het advies van de toelatingsklassenraad daarover. Op die manier kunnen die leerlingen een individueel curriculum volgen als het overleg met de ouders, de klassenraad en het centrum voor leerlingenbegeleiding over de redelijkheid van de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in een individueel curriculum als vermeld in artikel 110/11, § 2, van de voormelde codex, tot een gunstige beslissing van de school heeft geleid.

[26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
Leerlingen die in het schooljaar 2022-2023 een individueel aangepast curriculum volgden met een verslag voor een inschrijving in opleidingsvorm 4, als vermeld in artikel 294, § 2, 2°, van de Codex Secundair Onderwijs kunnen met behoud van de toepassing van artikel 31 als regelmatige leerling worden toegelaten:

1° tot een individueel aangepast curriculum van een structuuronderdeel van het voltijds gewoon secundair onderwijs, bij beslissing van de betrokken personen over het structuuronderdeel na kennisname van het advies van de toelatingsklassenraad van dat structuuronderdeel. Dit kan enkel voor zover er geen inhoudelijke wijziging is van het individueel aangepast curriculum en voor zover het traject in dezelfde school wordt gevolgd;

2° tot het volgen van het gemeenschappelijk curriculum van een structuuronderdeel van het voltijds gewoon secundair onderwijs, na toelating van de toelatingsklassenraad.

26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

Met toepassing van het [26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
eerst en tweede lid van deze paragraaf26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] beslissen de ouders over de studievoortgang van de leerlingen die een individueel curriculum volgen, na kennisname van het advies van de begeleidende of de delibererende klassenraad, naargelang van het geval.

17B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
] [18B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017

Art. 32/1.

Met behoud van de toepassing van artikel 31 worden leerlingen die, [26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
door een wijziging van het IAC-verslag vermeld in artikel 294, § 2, 1° van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 in een OV4-verslag als vermeld in artikel 294, § 2, 2°, van dezelfde codex26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] , overstappen van opleidingsvorm 1, 2 of 3 van het buitengewoon secundair onderwijs naar opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs, met uitzondering van het eerste leerjaar A en B en het [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7 leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige bso, als regelmatige leerlingen toegelaten, onder de voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, uiterlijk 10 lesdagen na de aanvang van de regelmatige lesbijwoning.

18B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
]

Art. 33.

[20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018

Voor uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van de uiterste overgangsdata, vermeld in artikel 10, § 2, artikel 11, § 2, artikel 12, § 2, en artikel 13, § 2, op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

Voor uitzonderlijke gevallen kan tijdens het schooljaar 2019-2020 worden afgeweken van de uiterste overgangsdata, vermeld in artikel 8, § 2, en artikel 9, § 2, op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

Art. 34.

Om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen, kan worden afgeweken van :

1° hetzij de uiterste overgangsdata, vermeld in [14B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
artikel 15, § 2, artikel 16, § 2, artikel 17, § 2, artikel 22, § 2, artikel 23, § 2, artikel 24, § 2, artikel 25, § 2, en artikel 26, § 214B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
] ;

2° hetzij de voorwaarde dezelfde studierichting' of hetzelfde studiegebied', bedoeld in de artikelen 18, § 1, 19,§ 1, 20,§ 1 en 21,§ 1;

3° hetzij de onmogelijkheid tot verandering, bedoeld in de artikelen 18, § 2, 19,§ 2, 20,§ 2 en 21,§ 2,

na gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. De toelatingsklassenraad beslist na advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling volgt in de gevallen bedoeld in 1° en 3°, respectievelijk van de delibererende klassenraad van de studierichting die de leerling heeft gevolgd in de gevallen, bedoeld in 2°.

[9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010

Art. 34bis.

[20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
...20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010
] [9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010

Art. 34ter.

Het [12B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
schoolbestuur12B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
] beslist of de [12B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
school12B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
] gebruikmaakt van de bepalingen van dit artikel.

Als aan volgend criterium is voldaan kan, op grond van specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten, voor een leerling worden afgeweken van de voorwaarden, vermeld in artikel 24 :

gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad op basis van elders verworven competenties of kwalificaties.

9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010
] [9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010

Art. 34quater.

Het [12B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
schoolbestuur12B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
] beslist of de [12B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
school12B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
] gebruikmaakt van de bepalingen van dit artikel.

Als aan volgend criterium is voldaan kan, op grond van specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten en met het oog op het aanbieden van meer individuele leertrajecten, voor een leerling met tekorten voor bepaalde programmaonderdelen worden afgeweken van de voorwaarden, vermeld in artikel 8, § 1, artikel 12, § 1, artikel 13, § 1, artikel 18, § 1, artikel 19, § 1, artikel 20, § 1, of artikel 21, § 1 :

gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling komt.

In voorkomend geval :

1° bestaat de toelatingsklassenraad, voor wat het onderwijzend personeel betreft en in afwijking van artikel 3, § 2, 1°, b), uit alle leden van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert;

2° moeten de tekorten voor bepaalde programmaonderdelen in het eerste leerjaar worden weggewerkt vóór het einde van het tweede leerjaar van de graad in kwestie waarvoor de leerling toelating heeft verkregen;

3° wordt, in afwijking van artikel 40, in het eerste leerjaar van de graad in kwestie de uitreiking van een oriënteringsattest vervangen door de uitreiking van een attest van regelmatige lesbijwoning in afwachting van het wegwerken van de tekorten;

4° beslist de delibererende klassenraad van het eerste leerjaar van de graad in kwestie alsnog om een oriënteringsattest toe te kennen aan elke leerling die, zonder dat de tekorten zijn weggewerkt, overstapt naar een structuuronderdeel van dezelfde of een andere school waar niet gebruikgemaakt wordt van de bepalingen in dit artikel. Tegen een beslissing van de delibererende klassenraad in de loop van het schooljaar die door de betrokken personen wordt betwist, kan beroep worden ingesteld overeenkomstig de procedure als vermeld in artikel 68 tot en met 74, met dien verstande dat het [12B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
schoolbestuur12B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
] van de betrokken [12B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
school12B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
] , rekening houdend met het principe van de redelijkheid, zelf de termijnen bepaalt die inherent zijn aan deze procedure;

5° beslist de delibererende klassenraad van het tweede leerjaar van de graad in kwestie alsnog om een oriënteringsattest A van het eerste leerjaar van die graad toe te kennen aan elke leerling die de tekorten van het eerste leerjaar heeft weggewerkt doch niet geslaagd is in het tweede leerjaar. Bij die toekenning in [20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
] wordt een getuigschrift van basisonderwijs gevoegd, voor zover de leerling dat nog niet in zijn bezit heeft;

6° wordt, in afwijking van artikel 41, op het einde van [20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
het tweede leerjaar A20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
] aan elke leerling, voor zover hij het nog niet in zijn bezit heeft, een getuigschrift van basisonderwijs uitgereikt indien de leerling dat tweede leerjaar van de eerste graad met vrucht heeft beëindigd.

9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010
]

Art. 35.

[20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
...20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

[16B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015

Art. 35/1.

Voor de onderstaande structuuronderdelen kan het schoolbestuur beslissen om in een of meer van zijn scholen af te wijken van de leeftijdsgrens van 25 jaar voor toegang tot het voltijds secundair onderwijs als vermeld in artikel 252/1 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 :

1° optiektechnieken, derde graad tso;

2° orthopedietechnieken, derde graad tso;

3° tandtechnieken, derde graad tso.

16B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
] [24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

Art. 35/2.

In afwijking van de bepalingen van artikelen 8 tot en met 26 en met behoud van de toepassing van artikel 31 worden de volgende leerlingen als regelmatige leerlingen toegelaten op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad: de leerlingen die

1° niet over een studiebewijs van het onderliggende leerjaar beschikken, en

2° cognitief sterk functionerend zijn.

24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
] [24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

Art. 35/3.

Met behoud van de toepassing van artikel 31 worden de volgende leerlingen als regelmatige leerlingen tot het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs toegelaten: leerlingen die overstappen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd, voldoen aan een van de voorwaarden van artikel 17 en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
] [24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

Art. 35/4.

Met behoud van de toepassing van artikel 31, en onverminderd de bepalingen van artikel 294 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, worden de volgende leerlingen als regelmatige leerlingen tot een structuuronderdeel van het voltijds gewoon secundair onderwijs of opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs toegelaten: de leerlingen die overstappen van een buitenlands onderwijssysteem of van het onderwijs dat is erkend door de Franse of Duitstalige Gemeenschap van België, op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad en na advies van de klassenraad van het onthaaljaar als het een overstap betreft via het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers. Elke beslissing die afwijkt van het advies van de toelatingsklassenraad van het onthaaljaar, wordt afdoende gemotiveerd.

In afwijking van artikel 3, §2, b), bestaat de toelatingsklassenraad, voor wat het onderwijzend personeel betreft, uit alle leden van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert. In het geval het een overstap betreft via het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, moet in de toelatingsklassenraad raadgevend de persoon worden opgenomen die, op basis van daartoe specifiek toegekende uren-leraar, belast is met de ondersteuning, opvolging en begeleiding van gewezen anderstalige nieuwkomers in de scholengemeenschap waarbinnen de betrokken leerling het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers heeft gevolgd.

De toelatingsklassenraad neemt de beslissing, vermeld in het eerste lid, uiterlijk vijfendertig kalenderdagen na de aanvang van de regelmatige lesbijwoning.

Het eerste lid is niet van toepassing op leerlingen die het voorafgaand schooljaar een oriënteringsattest A of B hebben behaald. Zolang de in het eerste lid bedoelde leerling slechts een oriënteringsattest C heeft behaald, blijft het eerste lid wel van toepassing.

24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

HOOFDSTUK IV. - Bekrachtiging van de studies

Art. 36.

Voor de bekrachtiging van de studies komen uitsluitend de regelmatige leerlingen van het schooljaar waarvoor ze zijn ingeschreven in aanmerking.

[24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

Art. 36/1.

Leerlingenevaluatie strekt ertoe om, rekening houdend met het pedagogisch project van de school, na te gaan of de regelmatige leerling in voldoende mate de doelstellingen, vastgelegd door of krachtens decreet- of regelgeving en de leerplannen, heeft bereikt of nagestreefd, naargelang van het geval. De leerlingenevaluatie resulteert in de beslissing van de delibererende klassenraad over het al dan niet met vrucht beëindigen van een structuuronderdeel of een graad, naargelang van het geval.

24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Art. 37.

§ 1. De beslissingen van de delibererende klassenraad voorzien twee mogelijkheden :

1° de leerling wordt beschouwd het leerjaar met vrucht te hebben beëindigd;

2° de leerling wordt beschouwd het leerjaar niet met vrucht te hebben beëindigd.

§ 2. [24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
De evaluatiebeslissing wordt in het schooljaar in kwestie genomen in de periode vanaf de vijfde laatste lesdag van de maand juni tot en met 30 juni. De voormelde termijn kan voor individuele gevallen als volgt worden aangepast:

1° de termijn kan worden vervroegd als de delibererende klassenraad oordeelt dat de leerling de toepasbare doelen al heeft bereikt. In voorkomend geval wordt afgeweken van artikel 5, §1, tweede lid, 2°, a), van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs;

2° de termijn kan worden verlengd tot uiterlijk de eerste schooldag van het daaropvolgende schooljaar als de delibererende klassenraad nog niet over voldoende informatie beschikt om een gedegen beslissing te nemen. De delibererende klassenraad beslist dan met welke maatregelen de nodige informatie bij de leerling kan worden ingewonnen en de school onderzoekt hoe ze de leerling daarbij kan ondersteunen.

In afwijking van het eerste lid wordt voor de structuuronderdelen van het derde leerjaar van de derde graad, aangeduid als [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] , die eindigen op 31 januari, de evaluatiebeslissing genomen in de periode vanaf de vijfde laatste lesdag van de maand januari tot en met 31 januari. De voormelde termijn kan voor individuele gevallen als volgt worden aangepast:

1° de termijn kan worden vervroegd als de delibererende klassenraad oordeelt dat de leerling de toepasbare doelen al heeft bereikt. In voorkomend geval wordt afgeweken van artikel 5, §1, tweede lid, 2°, b), van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs;

2° de termijn kan worden verlengd tot uiterlijk 1 maart van het schooljaar in kwestie als de delibererende klassenraad nog niet over voldoende informatie beschikt om een gedegen beslissing te nemen. De delibererende klassenraad beslist dan met welke maatregelen de nodige informatie bij de leerling kan worden ingewonnen en de school onderzoekt hoe ze de leerling daarbij kan ondersteunen.

24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Art. 38.

Een leerling beëindigt met vrucht :

1° het eerste en tweede leerjaar van de eerste graad, het eerste en tweede leerjaar van de tweede graad en het eerste leerjaar van de derde graad, indien hij in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt en aldus bekwaam wordt geacht zijn studies voort te zetten in het volgend leerjaar;

2° [9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010
...9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010
] het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs en [8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
[27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
het derde leerjaar van de derde graad van het technisch of het kunstsecundair onderwijs, ingericht als 7de leerjaar27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] 8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
] , indien hij in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming van het betreffend leerjaar;

3° het tweede leerjaar van de derde graad van het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs, indien hij in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming van het betreffend leerjaar en bekwaam wordt geacht zijn studies voort te zetten in het hoger onderwijs;

4° het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, al dan niet ingericht onder de vorm van een [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] , indien hij in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming van het betreffend leerjaar en desgevallend bekwaam wordt geacht zijn studies voort te zetten in het hoger onderwijs;

[14B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
...14B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
]

[8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
...8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

[9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010

Art. 38bis.

Het schoolbestuur beslist of de school gebruikmaakt van de bepalingen van dit artikel.

Op grond van specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten en met het oog op het aanbieden van meer individuele leertrajecten, kan voor een bepaald structuuronderdeel worden afgeweken van de bepalingen in artikel 37 en 38, ten einde de delibererende klassenraad in de eerste, de tweede respectievelijk de derde graad uit te stellen tot het einde van het tweede leerjaar van de graad in kwestie.

In voorkomend geval :

1° wordt, in afwijking van artikel 40, de uitreiking van een oriënteringsattest in het eerste leerjaar van de graad in kwestie vervangen door de uitreiking van een attest van regelmatige lesbijwoning, dat van rechtswege toelating verleent tot het tweede leerjaar van die graad voor zover in dat leerjaar wordt gebruikgemaakt van de bepalingen van dit artikel [21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
desbetreffende toelating van rechtswege geldt in de eerste graad enkel voor overstap van het eerste leerjaar naar het tweede leerjaar binnen de A- respectievelijk de B-stroom;21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
] ;

2° beslist de delibererende klassenraad van het eerste leerjaar van de graad in kwestie alsnog om een oriënteringsattest toe te kennen aan elke leerling die het leerjaar heeft beëindigd en die vóór het einde van de graad [21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
binnen dezelfde of een andere school overstapt hetzij naar een structuuronderdeel waarvoor niet gebruikgemaakt wordt van de bepalingen van dit artikel, hetzij van de A- naar de B-stroom of omgekeerd in de eerste graad.21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
] . Bij de toekenning van [20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
een oriënteringsattest A in het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
] wordt een getuigschrift van basisonderwijs gevoegd, voor zover de leerling dat nog niet in zijn bezit heeft. Tegen een beslissing van de delibererende klassenraad in de loop van het schooljaar die door de betrokken personen wordt betwist, kan beroep worden ingesteld overeenkomstig de procedure als vermeld in artikel 68 tot en met 74, met dien verstande dat het schoolbestuur van de betrokken school, rekening houdend met het principe van de redelijkheid, zelf de termijnen bepaalt die inherent zijn aan deze procedure;

3° wordt, in afwijking van artikel 41, op het einde van het [20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
tweede leerjaar A of tweede leerjaar B20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
] aan elke leerling, voor zover hij het nog niet in zijn bezit heeft, een getuigschrift van basisonderwijs uitgereikt indien de leerling dat [20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
tweede leerjaar A of tweede leerjaar B20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
] met vrucht heeft beëindigd.

9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010
]

Art. 39.

[20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018

§ 1. Als oriënteringsattesten worden onderscheiden: het oriënteringsattest A, het oriënteringsattest B en het oriënteringsattest C.

§ 2. Het oriënteringsattest A kan worden toegekend in alle leerjaren, met uitzondering van het tweede leerjaar en derde leerjaar van de derde graad.

Het attest vermeldt dat de leerling het leerjaar met vrucht heeft beëindigd in de school in kwestie en bijgevolg tot het volgende leerjaar mag worden toegelaten.

In het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B kan het oriënteringsattest A ook remediëring in het tweede leerjaar A of het tweede leerjaar B opleggen of de toegang tot een of meer basisopties of pakketten van de basisopties van het tweede leerjaar A of het tweede leerjaar B uitsluiten. Als remediëring wordt opgelegd, is het zowel een recht als een plicht voor de leerling, ongeacht de school van inschrijving.

In het eerste leerjaar en tweede leerjaar van de tweede graad kan het oriënteringsattest A ook een advies inhouden om naar een studierichting met een hoger abstractieniveau over te stappen.

[21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
Het model van het oriënteringsattest A, dat van toepassing is vanaf het schooljaar 2019-2020, en de richtlijnen om het in te vullen, zijn opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd. Dit model en deze richtlijnen gelden niet voor de eerste graad, behoudens voor het tweede leerjaar ervan tijdens het schooljaar 2019-2020.21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

[21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
Het model van het oriënteringsattest A, dat van toepassing is vanaf het schooljaar 2019-2020,21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
] en de onderrichtingen voor het invullen ervan voor het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B zijn opgenomen in bijlage 1bis, die bij dit besluit is gevoegd.

[21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
Het model van het oriënteringsattest A, dat van toepassing is vanaf het schooljaar 2020-2021,21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
] en de onderrichtingen voor het invullen ervan voor het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B zijn opgenomen in bijlage 1ter, die bij dit besluit is gevoegd.

§ 3. Het oriënteringsattest B kan worden toegekend in alle leerjaren, met uitzondering van het eerste leerjaar A, het eerste leerjaar B, het eerste leerjaar van de derde graad van het algemeen, het kunst- en het beroepssecundair onderwijs, en het tweede leerjaar en derde leerjaar van de derde graad.

Behalve bij de uitreiking in het tweede leerjaar A of het tweede leerjaar B vermeldt het oriënteringsattest B dat de leerling het leerjaar met vrucht heeft beëindigd in de school in kwestie en bijgevolg tot het volgende leerjaar mag worden toegelaten, behalve in bepaalde onderwijsvormen of onderverdelingen.

Bij uitreiking in het tweede leerjaar A of het tweede leerjaar B vermeldt het oriënteringsattest B dat de leerling het leerjaar met vrucht heeft beëindigd in de school in kwestie en bijgevolg tot het volgende leerjaar mag worden toegelaten, behalve in bepaalde finaliteiten, onderwijsvormen of studierichtingen.

[21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
Het model van het oriënteringsattest B, dat van toepassing is vanaf het schooljaar 2019-2020, en de richtlijnen om het in te vullen, zijn opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd. Dit model en deze richtlijnen gelden niet voor de eerste graad, behoudens voor het tweede leerjaar ervan tijdens het schooljaar 2019-2020.21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

[21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
Het model van het oriënteringsattest B, dat van toepassing is vanaf het schooljaar 2020-2021,21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
] en de onderrichtingen voor het invullen ervan voor het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B zijn opgenomen in bijlage 2bis, die bij dit besluit is gevoegd.

§ 4. Het oriënteringsattest C kan worden toegekend in alle leerjaren, met uitzondering van het derde leerjaar van de derde graad van het algemeen en het kunstsecundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar gericht27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] op het hoger onderwijs. In het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B kan het oriënteringsattest C alleen toegekend worden in uitzonderlijke gevallen.

Behalve in de eerste graad vermeldt het oriënteringsattest C dat de leerling hetzij het leerjaar in de school in kwestie zonder vrucht heeft beëindigd, hetzij het leerjaar en de onderverdeling slechts gedurende een gedeelte van het schooljaar in de school in kwestie heeft gevolgd.

In de eerste graad vermeldt het oriënteringsattest C dat de leerling het leerjaar in de school in kwestie zonder vrucht heeft beëindigd.

[21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
Het model van het oriënteringsattest C, dat van toepassing is vanaf het schooljaar 2019-2020, en de richtlijnen om het in te vullen, zijn opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd. Dit model en deze richtlijnen gelden niet voor de eerste graad, behoudens voor het tweede leerjaar ervan tijdens het schooljaar 2019-2020.21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

[21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
Het model van het oriënteringsattest C, dat van toepassing is vanaf het schooljaar 2019-2020,21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
] en de onderrichtingen voor het invullen ervan voor het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B zijn opgenomen in bijlage 3bis, die bij dit besluit is gevoegd.

[21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
Het model van het oriënteringsattest C, dat van toepassing is vanaf het schooljaar 2020-2021,21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
] en de onderrichtingen voor het invullen ervan voor het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B zijn opgenomen in bijlage 3ter, die bij dit besluit is gevoegd.

20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

Art. 40.

[20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
...20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

Art. 41.

Op het einde van het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B, wordt het getuigschrift van basisonderwijs uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die dit leerjaar met vrucht hebben beëindigd en er nog geen houder van zijn.

Het model van het getuigschrift van basisonderwijs en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in de bijlage 4.

Art. 42.

Op het einde van [20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
het tweede leerjaar B20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
] , wordt het getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift van basisonderwijs uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die dit leerjaar met vrucht hebben beëindigd en nog geen houder zijn van het getuigschrift van basisonderwijs.

Het model van het getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift van basisonderwijs en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in de bijlage 5.

Art. 43.

Op het einde van [20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
het tweede leerjaar A en van het tweede leerjaar B20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
] , wordt het getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die dit leerjaar met vrucht hebben beëindigd.

Het model van het getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in de bijlage 6.

Art. 44.

Op het einde van het tweede leerjaar van de tweede graad, wordt het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die het eerste en het tweede leerjaar van de tweede graad met vrucht hebben beëindigd.

Het model van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in de bijlage 7.

Art. 45.

[9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010
...9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010
]

Art. 46.

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad van het algemeen, het technisch en het kunstsecundair onderwijs, wordt het diploma van secundair onderwijs uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die houder zijn van het door een school of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en die het eerste en het tweede leerjaar van de derde graad van het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd.

Het model van het in dit artikel bedoeld diploma van secundair onderwijs en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in de bijlage 9.

Art. 47.

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, wordt het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die dit leerjaar met vrucht hebben beëindigd.

Het model van het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in de bijlage 10.

Art. 48.

[8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010

Op het einde van een [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
derde leerjaar van de derde graad van het technisch of het kunstsecundair onderwijs, ingericht als 7de leerjaar27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] wordt het certificaat van een opleiding [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
van een 7de leerjaar27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die de opleiding met vrucht hebben beëindigd.

Het model van het certificaat en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in de bijlage 10bis.

8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

Art. 49.

Op het einde van het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, al dan niet ingericht onder de vorm van een [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] , wordt het diploma van secundair onderwijs uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die houder zijn van het door een school of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, en die het eerste leerjaar van de derde graad, het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs en het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, al dan niet ingericht onder de vorm van een [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] , met vrucht hebben beëindigd.

Het model van dit diploma van secundair onderwijs en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in de bijlage 12.

Art. 50.

Op het einde van het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] , wordt het studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die dit leerjaar met vrucht hebben beëindigd doch, overeenkomstig de bepalingen van artikel 49, niet in aanmerking komen voor het diploma van secundair onderwijs.

Het model van het studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in de bijlage 11.

Art. 51.

[17B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
...17B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
]

[1B.Vl.R. van 07/02/2003
B.S. 21/03/2003

Art. 51 bis.

[8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
...8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

1B.Vl.R. van 07/02/2003
B.S. 21/03/2003
]

Art. 52.

[14B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
...14B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
]

Art. 53.

[8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
Voor de bekrachtiging van de studies in het hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde, gelden de bepalingen van [10B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
de codificatie betreffende het secundair onderwijs10B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
] en de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende organisatie van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel.8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

Art. 54.

[8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
...8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

Art. 55.

Een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die voldaan hebben aan de voorwaarden inzake de basiskennis van het bedrijfsbeheer, opgenomen in de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap en in het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.

[8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
Dat getuigschrift kan evenwel niet worden uitgereikt in de eerste graad, in de tweede graad en in het eerste leerjaar van de derde graad.8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

Het model van het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
bijlage 175B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
] .

[15B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015

Art. 55bis.

Aan de regelmatige leerlingen met [26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
IAC-verslag26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] wordt jaarlijks een attest van verworven bekwaamheden uitgereikt. [26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
...26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] Het model van het attest van verworven bekwaamheden en de richtlijnen voor het invullen ervan zijn opgenomen in bijlage 18.

[26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
In afwijking van het eerste lid kan aan de leerlingen met een IAC-verslag voor opleidingsvorm 3 een getuigschrift van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 gegeven worden, als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

1° het structuuronderdeel opleidingsvorm 3 waarvoor de studiebekrachtiging uitgereikt wordt, sluit inhoudelijk aan bij het studieaanbod van de school die de studiebekrachtiging uitreikt;

2° de school voor gewoon secundair onderwijs legt voorafgaandelijk contact met een school voor buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3 om de overeenkomst na te gaan van de doelen die opgenomen zijn in het individueel aangepast curriculum met de doelstellingen van de overeenkomstige opleiding uit het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 3;

3° een vertegenwoordiger van de school voor buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3 is een stemgerechtigd lid van de klassenraad van de school voor gewoon secundair onderwijs.

Het model van dit getuigschrift en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in de bijlage 19.

26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

15B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
] [17B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016

Art. 55ter.

In de volgende gevallen wordt aan de regelmatige leerling een attest van regelmatige lesbijwoning uitgereikt :

1° als de leerling het derde leerjaar van de derde graad van het algemeen of het kunstsecundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar gericht27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] op het hoger onderwijs, heeft gevolgd;

2° als artikel 121 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 van toepassing is op de leerling en als hij het geheel van de vorming van een schooljaar nog niet heeft voltooid;

3° als artikel 14septies, eerste lid, 1°, tweede zin, van het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken van toepassing is op de leerling en als hij de opleiding nog niet heeft voltooid;

4° als de leerling in aanmerking komt voor het desbetreffende attest, vermeld in artikel 34quater van dit besluit;

5° als de leerling in aanmerking komt voor het desbetreffende attest, vermeld in artikel 38bis van dit besluit.

Het model van het attest van regelmatige lesbijwoning en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in bijlage 13, die bij dit besluit is gevoegd.

17B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
]

Art. 56.

[24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Art. 57.

Onverminderd de bepalingen van artikel 56, is het met vrucht beëindigen van leerjaren van het voltijds secundair onderwijs niet noodzakelijk gebonden aan het slagen voor afzonderlijke toetsen, examens of proeven over een deel of het geheel van de vorming. De organisatie hiervan ressorteert dan ook exclusief onder de bevoegdheid van de inrichtende machten van het onderwijs.

[12B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
Om de onderverdeling vrachtwagenchauffeur bso met vrucht te beëindigen, is het in elk geval vereist dat het bewijs wordt geleverd dat de leerling is geslaagd voor de proeven tot het behalen van het rijbewijs CE en de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C, als vorm van externe certificering. Het in voorkomend geval niet-slagen voor de voormelde proeven geldt als motivatie voor de beslissing van de delibererende klassenraad voor het niet-slagen voor de onderverdeling.12B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
]

Art. 58.

Gelet op [10B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
artikel 134 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs10B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
] , wordt :

1° voor de toepassing van artikel 44 eveneens verstaan onder :

eerste leerjaar van de tweede graad : het derde leerjaar van het secundair onderwijs van het type I en het derde leerjaar van het secundair onderwijs van het type II;

2° voor de toepassing van de artikelen 46 en 49, eveneens verstaan onder :

a) door een school of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs : een gehomologeerd of door de examencommissie uitgereikt getuigschrift van lager secundair onderwijs (onderwijsvorm : beroepssecundair onderwijs) en een gehomologeerd of door de examencommissie uitgereikt getuigschrift van lager secundair onderwijs (onderwijsvorm : algemeen, technisch of kunstsecundair onderwijs) tezamen met een oriënteringsattest A of B van het vierde leerjaar van het secundair onderwijs van het type I of van het vierde leerjaar van het secundair onderwijs van het type II;

b) eerste leerjaar van de derde graad : het vijfde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs van het type I en het vijfde leerjaar van de hogere cyclus van het secundair onderwijs van het type II;

c) tweede leerjaar van de derde graad : het zesde leerjaar van het secundair onderwijs van het type I en het zesde leerjaar van het secundair onderwijs van het type II;

3° [1B.Vl.R. van 07/02/2003
B.S. 21/03/2003
voor de toepassing van artikel 51bis, eveneens verstaan onder :

a) door een school of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs : een gehomologeerd of door de examencommissie uitgereikt getuigschrift van lager secundair onderwijs;

b) eerste leerjaar van de derde graad : het vijfde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs van het type I en het vijfde leerjaar van de hogere cyclus van het secundair onderwijs van het type II;

c) tweede leerjaar van de derde graad : het zesde leerjaar van het secundair onderwijs van het type I en het zesde leerjaar van het secundair onderwijs van het type II;

1B.Vl.R. van 07/02/2003
B.S. 21/03/2003
]

[1B.Vl.R. van 07/02/2003
B.S. 21/03/2003

4° voor de toepassing van artikel 52, § 2, en artikel 54, eveneens verstaan onder :

a) door een school of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs : een gehomologeerd of door de examencommissie uitgereikt getuigschrift van lager secundair onderwijs;

b) [8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
...8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

5° [5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
...5B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 22/10/2007
]

1B.Vl.R. van 07/02/2003
B.S. 21/03/2003
]

Art. 59.

Behoudens de directeur kan elke gemandateerde van het schoolbestuur met de ondertekening van de studiebewijzen worden belast. In voorkomend geval worden in het model opgenomen in de respectieve bijlagen enerzijds de woorden 'directeur van de bovengenoemde school' vervangen door de woorden 'gemandateerde van het schoolbestuur van de bovengenoemde school' en anderzijds, onderaan, de woorden 'De directeur' vervangen door de woorden 'De gemandateerde van de inrichtende macht'.

[6B.Vl.R. van 12/09/2008
B.S. 14/10/2008

Art. 59bis.

Elke materiële fout in de vorm van ten onrechte uitreiking van een studiebewijs waardoor de rechten van de leerling worden geschonden, moet door het schoolbestuur worden hersteld. Het initiatiefrecht tot herstel van die fout, dat te allen tijde kan worden uitgeoefend, ligt zowel bij het schoolbestuur als bij de leerling.

Elke materiële fout in de vorm van ten onrechte uitreiking van een studiebewijs waardoor aan de leerling meer rechten worden toegekend dan de rechten die voortvloeien uit de beslissing van de delibererende klassenraad, kan door het schoolbestuur worden hersteld uiterlijk dertig dagen na de uitreiking ervan. Een herstel is evenwel niet mogelijk indien de leerling kan aantonen dat binnen die dertig dagen rechtsgevolgen zijn ontstaan die bij intrekking van het studiebewijs schade zou veroorzaken in hoofde van die leerling.

6B.Vl.R. van 12/09/2008
B.S. 14/10/2008
]

HOOFDSTUK V. - [13B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
Andere bepalingen13B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
]

Art. 60.

[20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018

Met behoud van de toelatingsvoorwaarden, kan een regelmatige leerling in de volgende gevallen een leerjaar van het Vlaams voltijds secundair onderwijs overzitten:

1° opteren voor het eerste leerjaar A nadat hij het eerste leerjaar B met vrucht heeft beëindigd;

2° opteren voor het eerste leerjaar A respectievelijk het eerste leerjaar B nadat hij het leerjaar in kwestie niet met vrucht heeft beëindigd;

3° opteren voor dezelfde of een andere onderverdeling nadat hij het leerjaar in kwestie niet met vrucht heeft beëindigd;

4° opteren voor een andere onderverdeling nadat hij het leerjaar in kwestie met vrucht en zonder beperkingen heeft beëindigd [24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
] ;

5° opteren voor dezelfde of een andere onderverdeling nadat hij het leerjaar in kwestie met vrucht maar met beperkingen heeft beëindigd, enerzijds na een gunstig advies van de delibererende klassenraad [24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
en anderzijds in zoverre het geen uitgebreide beperkingen betreft zoals vermeld in 6°;24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

[22B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
6° [24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
opteren voor dezelfde of een andere onderverdeling nadat hij het leerjaar in kwestie met vrucht maar met uitgebreide beperkingen heeft beëindigd. Met uitgebreide beperkingen wordt op het einde tweede leerjaar van de tweede graad bedoeld: de uitsluiting van minstens alle structuuronderdelen van drie onderwijsvormen.24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
] 22B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
]

[22B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
Worden voor de toepassing van dit artikel niet als overzitten beschouwd: de overgangen op basis van artikel 8, 3° en 4°, artikel 10, § 1, 2° (tot en met het schooljaar 2020-2021) en 4° (vanaf het schooljaar 2021-2022), artikel 12, § 1, 2°, artikel 15, § 1, 3°, en artikel 16, § 1, 2°, van dit besluit.22B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
]

[13B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013

Art. 60bis.

De sporttakken die in aanmerking komen voor het aanbieden van meer individuele leertrajecten aan leerlingen met topsportstatuut als vermeld in artikel 136/5 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, zijn :

1° tennis;

2° voetbal;

[16B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
3° triatlon.16B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
]

13B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
]

HOOFDSTUK VI. - De rechtspositie van de leerling

Art. 61 t.e.m. 67.

[4Decr. van 07/07/2006
B.S. 31/08/2006
...4Decr. van 07/07/2006
B.S. 31/08/2006
]

Art. 68 t.e.m. 74.

[11Decr. van 01/07/2011
B.S. 30/08/2011
... 11Decr. van 01/07/2011
B.S. 30/08/2011
]

HOOFDSTUK VII. - Bijzondere bepalingen met betrekking tot de studierichting verpleegkunde

Art. 75 t.e.m. 80.

[8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
...8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen

Art. 81.

Worden met ingang van 1 september 2002 opgeheven :

1° het besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 1991 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 4 december 1991, 20 juli 1994, 10 mei 1995, 30 mei 1996 en 31 augustus 2001, met uitzondering van :

a) artikel 48 en de bijlagen 1, 2, 3 en 21, die worden opgeheven met ingang van 1 september 1998;

b) de artikelen 9, § 1, 36, § 1,40 en 56 en de bijlage 7, die worden opgeheven met ingang van 1 september 1999;

2° het ministerieel besluit van 10 maart 1995 tot vastlegging van de overeenstemmende onderverdelingen in het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 mei 1996, 30 juni 1997, 13 juli 1998, 14 juni 1999, 3 mei 2000 en 6 juni 2001, met uitzondering van de bepalingen betreffende de toegang tot het derde leerjaar van de derde graad, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, die worden opgeheven met ingang van 1 september 2004.

Art. 82.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2002, met uitzondering van :

1° artikel 55 en de bijlagen 1, 2, 3 en 20, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 1998;

2° de artikelen 9, § 1, 39 en 44 en de bijlage 7, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 1999;

3° de artikelen 25, § 3, 26, § 3, en 59, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2000.

[24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

Dit besluit houdt op uitwerking te hebben ingevolge de modernisering van het secundair onderwijs op de volgende data:

1° 14 juni 2022: in het eerste en tweede leerjaar van de eerste graad en het eerste leerjaar van de tweede graad;

2° 31 augustus 2022: in het tweede leerjaar van de tweede graad;

3° 31 augustus 2023: in het eerste leerjaar van de derde graad;

4° 31 augustus 2024: in het tweede leerjaar van de derde graad;

5° 31 augustus 2025: in het derde leerjaar van de derde graad

24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Art. 83.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage 1. - Oriënteringsattest A [21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
(onderstaand model geldt voor het tweede leerjaar van de eerste graad en het beroepsvoorbereidend leerjaar tot en met het schooljaar 2019-2020)21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

[21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019

1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

SECUNDAIR ONDERWIJS - ORIENTERINGSATTEST A

Benaming en adres van het schoolbestuur ..................................................................................................................................................

Benaming, adres en nummer van de school . . . . . . . . . . . . . . . (1) graad van het secundair onderwijs.

Onderwijsvorm : . . . . . (2)

Onderverdeling : . . . . . (3)

. . . . . (4) leerjaar

Administratieve groep : . . . . .

Ondergetekende, . . . . . , directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat. . . . . (5), geboren te . . . . . , op . . . . . (6), met als stamnummer in de school : . . . . .

1° van 1 september .......... tot 30 juni ......... als regelmatige leerling het voornoemd leerjaar van het secundair onderwijs heeft gevolgd;

2° in de bovengenoemde school, graad, onderwijsvorm en onderverdeling dit leerjaar met vrucht heeft beëindigd;

3° overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden tot het volgend leerjaar mag worden toegelaten.

(7) Met het oog op eventueel duaal leren geeft de delibererende klassenraad een .......... (8) advies met betrekking tot de arbeidsbereidheid en een ... (8) advies met betrekking tot de arbeidsrijpheid van de leerling. Dit advies is niet bindend en vormt geen toelatingsvoorwaarde tot duale opleidingen.

Hij/Zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te .................................................., op 30 juni ......................

Stempel van de school De directeur

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) "Eerste", "Tweede",of "Derde";

(2) - voor de leerjaren van de eerste graad : de stippellijn dik doorstrepen; - voor de leerjaren van de tweede en de derde graad : "algemeen secundair onderwijs", "technisch secundair onderwijs", "kunstsecundair onderwijs" of beroepssecundair onderwijs";

(3) - voor het tweede leerjaar van de eerste graad staat "onderverdeling" = "basisoptie"; voor het beroepsvoorbereidend leerjaar staat "onderverdeling" = "één beroepenveld" of "een combinatie van twee beroepenvelden"; - voor de leerjaren van de tweede en de derde graad staat "onderverdeling" = "studierichting"

(4) "Eerste", "Tweede" of "Beroepsvoorbereidend";

(5) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(6) de maand van de geboortedatum voluit in letters; voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedag en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) "1januari" vermeld;

(7) de tekst "Met het oog op eventueel duaal leren geeft de delibererende klassenraad een .......... advies met betrekking tot de arbeidsbereidheid en een ... advies met betrekking tot de arbeidsrijpheid van de leerling. Dit advies is niet bindend en vormt geen toelatingsvoorwaarde tot duale opleidingen." wordt toegevoegd in zover het oriënteringsattest A wordt uitgereikt [23B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
in het tweede leerjaar van de tweede graad23B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] of in het eerste leerjaar van de derde graad in een studierichting die, in het kader van de modernisering van het secundair onderwijs, kan worden geconcordeerd naar een studierichting met dubbele finaliteit of met arbeidsmarktfinaliteit;

(8) "gunstig" of "ongunstig"

21B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
] [20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018

Bijlage 1bis - Oriënteringsattest A uitgereikt in het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B

1. Model: formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

SECUNDAIR ONDERWIJS - ORIENTERINGSATTEST A

Benaming en adres van het schoolbestuur

......................

Benaming, adres en nummer van de school

......................

Ondergetekende, ......................., directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat ........................ (1), geboren te .........................., op ......................... (2), met als stamnummer in de school: ..........................

1° van 1 september ............ tot 30 juni ............ als regelmatige leerling het eerste leerjaar ............. (3) van de eerste graad van het secundair onderwijs, administratieve groep: ............. heeft gevolgd;

2° in de bovengenoemde school dit leerjaar met vrucht heeft beëiindigd;

3° overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden tot het volgend leerjaar ma worden toegelaten, behalve in: ............. (4);

4° de volgende remediëring in het tweede leerjaar van de eerste graad wordt opgelegd: .......................... (5)

[22B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
5° de delibererende klassenraad een ........ advies heeft gegeven met betrekking tot het overzitten van het leerjaar. Overzitten kan enkel na gunstig advies van de delibererende klassenraad en na advies van een centrum voor leerlingenbegeleiding (6).22B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
]

Hij/Zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ......................., op 30 juni ................ .

Stempel van de school De directeur

2. Onderrichtingen bij het invullen.

(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) de maand van de geboortedatum voluit in letters;

(3) "A" of "B"

(4) de woorden "behalve in" enkel vermelden als het voor de leerling in kwestie van toepassing is; in dat geval worden een of meer basisopties of een of meer pakketten van basisopties van het tweede leerjaar A of B opgegeven;

(5) deze rubriek enkel vermelden en invullen als het voor de leerling in kwestie van toepassing is.

[22B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
(6) punt 5° enkel vermelden als het voor de leerling in kwestie van toepassing is, namelijk in het geval dat in punt 3° een of meer basisopties of een of meer pakketten van basisopties van het tweede leerjaar A of B worden opgegeven. Als punt 5° wordt vermeld dan bij advies hetzij “gunstig” hetzij “ongunstig” invullen.22B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
]

20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

Bijlage 2.

[24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
Secundair onderwijs - Oriënteringsattest B24B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

[20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018

Bijlage 2bis. - Oriënteringsattest B uitgerikt in het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B

1. Model: formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

SECUNDAIR ONDERWIJS - ORIENTERINGSATTEST A

Benaming en adres van het schoolbestuur

......................

Benaming, adres en nummer van de school

......................

Ondergetekende, ......................., directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat ........................ (1), geboren te .........................., op ......................... (2), met als stamnummer in de school: ..........................

1° van 1 september ............ tot 30 juni ............ als regelmatige leerling het tweede leerjaar ............. (3) van de eerste graad van het secundair onderwijs, basisoptie: ............, administratieve groep: ............. heeft gevolgd;

2° in de bovengenoemde school dit leerjaar met vrucht heeft beëiindigd;

3° overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden tot het volgend leerjaar mag worden toegelaten, behalve in de hiernavermelde ................... (4): ..................

De delibererende klassenraad geeft een ............. (5) advies met betrekking tot het overzitten van het leerjaar. Overzitten kan enkel na een gunstig advies van de delibererende klassenraad en na advies van een centrum voor leerlingenbegeleiding.

Hij/Zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ......................., op 30 juni ................ .

Stempel van de school De directeur

2. Onderrichtingen bij het invullen.

(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) de maand van de geboortedatum voluit in letters;

(3) "A" of "B"

(4) naargelang van het geval het woord "finaliteit", "finaliteiten", "onderwijsvorm", "onderwijsvormen", "studierichting", of "studierichtingen" vermelden, gevolgd door de opsomming van de finaliteit(en), onderwijsvorm(en) of studierichting(en) in kwestie;

(5) "gunstig" of "ongunstig".

20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

Bijlage 3. - Oriënteringsattest C

1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

SECUNDAIR ONDERWIJS - ORIENTERINGSATTEST C

Benaming en adres van het schoolbestuur ..................................................................................................................................................

Benaming, adres en nummer van de school . . . . . . . . . . . . . . . (1) graad van het secundair onderwijs.

Onderwijsvorm : . . . . . (2)

Onderverdeling : . . . . . (3)

. . . . . (4) leerjaar . . . . . (5)

Administratieve groep : . . . . .

Ondergetekende, . . . . .

directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat

. . . . . (6),

geboren te . . . . . ,

op . . . . . (7),

met als stamnummer in de school : . . . . .

1° van .................(8) tot ................ (8) als regelmatige leerling het voornoemd leerjaar van het secundair onderwijs heeft gevolgd in de bovengenoemde school, graad, onderwijsvorm en onderverdeling (9);

2° in de bovengenoemde school, graad, onderwijsvorm en onderverdeling dit leerjaar niet met vrucht heeft beëindigd (9);

3° overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden niet tot het volgend leerjaar mag worden toegelaten, behalve tot ............................................................ (9).

Hij/Zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te .................................................., op ............................... (10).

Stempel van de school De directeur

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) "eerste", "tweede", [17B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
of "derde"17B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
] ;

(2) - voor de leerjaren van de eerste graad : de stippellijn dik doorstrepen;

- voor de leerjaren van de tweede en de derde graad : "algemeen secundair onderwijs", "technisch secundair onderwijs", "kunstsecundair onderwijs" of "beroepssecundair onderwijs"; [9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010
...9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010
]

(3) - voor het eerste leerjaar van de eerste graad : de stippellijn dik doorstrepen;

- voor het tweede leerjaar van de eerste graad staat "onderverdeling" = "basisoptie"; voor het beroepsvoorbereidend leerjaar staat "onderverdeling" = "één beroepenveld" of "een combinatie van twee beroepenvelden";

[9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010
- voor de leerjaren van de tweede en de derde graad staat "onderverdeling" = "studierichting"9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010
] ;

(4) "eerste", "tweede", "derde" of "beroepsvoorbereidend";

(5) - voor het eerste leerjaar van de eerste graad : "A" of "B";

- [9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010
...9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010
] voor het derde leerjaar van de derde graad van het technisch en kunstsecundair onderwijs : "( [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] )"; voor het derde leerjaar van de derde graad van het [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
beroepssecundair onderwijs voor zover ingericht onder de vorm van een 7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt: “(7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt)”27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] ;

- voor het derde leerjaar van de derde graad van het [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
technisch of kunstsecundair onderwijs voor zover ingericht onder de vorm van een 7de leerjaar gericht op het hoger onderwijs: “(7de leerjaar gericht op het hoger onderwijs)” en beroepssecundair onderwijs, voor zover ingericht onder de vorm van een 7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt: “(7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt)”27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] ;

- voor de overige leerjaren : de stippellijn dik doorstrepen;

(6) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(7) de maand van de geboortedatum voluit in letters;

(8) steeds respectievelijk "1 september ..." en "30 juni ...." , behalve bij uitreiking als een attest dat slechts een gedeelte van het schooljaar dekt wanneer de effectief gevolgde studieperiode wordt vermeld en behalve bij uitreiking in een [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] waar, naargelang van het geval, een van de volgende alternatieven wordt vermeld :

a) "1 september... " en "30 juni ... ";

b) "1 februari... " en "31 januari... " (daaropvolgend schooljaar);

c) "1 september ... " en "31 januari... ";

d) "1 februari... " en "30 juni... ";

e) "1 september ... " en "31 januari... " (daaropvolgend schooljaar);

f) "1 februari... " en "30 juni... " (daaropvolgend schooljaar);

(9) - indien het model wordt gebruikt als een attest dat slechts een gedeelte van het schooljaar dekt : de rubrieken 2° en 3° schrappen;

- indien het model wordt gebruikt als een attest voor een leerjaar dat niet met vrucht werd beëindigd :

* de woorden "in de bovengenoemde school, graad, onderwijsvorm en onderverdeling" van rubriek 1° schrappen;

* in rubriek 3° de woorden "behalve tot... " , naargelang van het geval,

- hetzij schrappen;

- hetzij vervolledigen met "het beroepsvoorbereidend leerjaar". Dit is het geval indien het oriënteringsattest C wordt uitgereikt aan een leerling die een eerste leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs niet met vrucht heeft beëindigd;

- hetzij vervolledigen met "het eerste leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs". Dit is het geval indien het oriënteringsattest C wordt uitgereikt aan een leerling die het tweede leerjaar van de eerste graad of het beroepsvoorbereidend leerjaar niet met vrucht heeft beëindigd, doch uiterlijk op 31 december daaropvolgend de leeftijd van 16 jaar zal bereiken;

(10) - indien het model wordt gebruikt als een attest dat slechts een gedeelte van het schooljaar dekt : datum van de laatste dag van de betreffende studieperiode vermelden;

- indien het model wordt gebruikt als een attest voor een leerjaar dat niet met vrucht werd beëindigd : steeds "30 juni ...."; in een [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] evenwel is dat "31 januari... " of "30 juni... ".

[20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018

Bijlage 3bis. - Oriënteringsattest C uitgereikt in het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B

1. Model: formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

SECUNDAIR ONDERWIJS - ORIENTERINGSATTEST A

Benaming en adres van het schoolbestuur

......................

Benaming, adres en nummer van de school

......................

Ondergetekende, ......................., directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat ........................ (1), geboren te .........................., op ......................... (2), met als stamnummer in de school: ..........................

1° van 1 september ............ tot 30 juni ............ als regelmatige leerling het eerste leerjaar ............. (3) van de eerste graad van het secundair onderwijs, administratieve groep: ............. heeft gevolgd;

2° in de bovengenoemde school dit leerjaar niet met vrucht heeft beëiindigd;

3° overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden niet tot het volgend leerrjaar mag worden toegelaten, behalve tot het tweede leerjaar B.

Hij/Zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ......................., op 30 juni ................ .

Stempel van de school De directeur

Hij/Zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ......................., op 30 juni ................ .

Stempel van de school De directeur

2. Onderrichtingen bij het invullen.

(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) de maand van de geboortedatum voluit in letters;

(3) "A" of "B"

20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
] [20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018

Bijlage 3ter. - Oriënteringsattest C uitgereikt in het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B

1. Model: formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

SECUNDAIR ONDERWIJS - ORIENTERINGSATTEST A

Benaming en adres van het schoolbestuur

......................

Benaming, adres en nummer van de school

......................

Ondergetekende, ......................., directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat ........................ (1), geboren te .........................., op ......................... (2), met als stamnummer in de school: ..........................

1° van 1 september ............ tot 30 juni ............ als regelmatige leerling het tweede leerjaar ............. (3) van de eerste graad van het secundair onderwijs, basisoptie: .............., administratieve groep: ............. heeft gevolgd;

2° in de bovengenoemde school dit leerjaar niet met vrucht heeft beëiindigd;

3° overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden niet tot het volgend leerrjaar mag worden toegelaten, behalve tot het eerste leerjaar van de tweede graad, finaliteit arbeidsmarkt (4) .

Hij/Zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ......................., op 30 juni ................ .

Stempel van de school De directeur

Hij/Zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ......................., op 30 juni ................ .

Stempel van de school De directeur

2. Onderrichtingen bij het invullen.

(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) de maand van de geboortedatum voluit in letters;

(3) "A" of "B"

(4) de zinsnede "behalve tot het eerste leerjaar van de tweede graad, finaliteit arbeidsmarkt" enkel vermelden als de leerling in kwestie uiterlijk op 31 december na de aanvang van het schooljaar de leeftijd van vijftien jaar bereikt.

20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

Bijlage 4. - Getuigschrift van basisonderwijs

1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

GETUIGSCHRIFT VAN BASISONDERWIJS

ingesteld bij de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht (artikel 6)

Benaming en adres van het schoolbestuur ..................................................................................................................................................

Benaming en adres van de school : . . . . . . . . . . . . . . .

Ondergetekende, . . . . . ,

directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat

. . . . . (1),

geboren te . . . . . ,

op . . . . . (2),

met vrucht het eerste leerjaar........ (3) van het secundair onderwijs heeft beëindigd in bovengenoemde school.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te........................, op 30 juni....

De houder, De directeur,

Stempel van de school

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) de maand van de geboortedatum voluit in letters;

(3) "A" of "B".

Bijlage 5. - Getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift van basisonderwijs

1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

GETUIGSCHRIFT GELIJKWAARDIG MET HET GETUIGSCHRIFT VAN BASISONDERWIJS

Benaming en adres van het schoolbestuur ..................................................................................................................................................

Benaming en adres van de school : . . . . . . . . . . . . . . .

Ondergetekende, . . . . . ,

directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat

. . . . . (1),

geboren te . . . . . ,

op . . . . . (2),

met vrucht [20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
het tweede leerjaar B20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
] van het secundair onderwijs heeft beëindigd in bovengenoemde school.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te........................, op 30 juni....

De houder, De directeur,

Stempel van de school

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) de maand van de geboortedatum voluit in letters.

Bijlage 6. - Getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs

1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

GETUIGSCHRIFT VAN DE EERSTE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Benaming en adres van het schoolbestuur ..................................................................................................................................................

Benaming en adres van de school : . . . . . . . . . . . . . . .

Ondergetekende, . . . . . ,

directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat

. . . . . (1),

geboren te . . . . . ,

op . . . . . (2),

met vrucht het . . . . . (3) van het secundair onderwijs heeft beëindigd in bovengenoemde school.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te........................, op 30 juni....

De houder, De directeur,

Stempel van de school

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) de maand van de geboortedatum voluit in letters;

(3) [20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
"tweede leerjaar A" of "tweede leerjaar B"20B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
] .

Bijlage 7. - Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs

1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

GETUIGSCHRIFT VAN DE TWEEDE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Benaming en adres van het schoolbestuur ..................................................................................................................................................

Benaming en adres van de school : . . . . . . . . . .

Onderwijsvorm : . . . . . (1)

Studierichting : . . . . .

Ondergetekende, . . . . . ,

directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat

. . . . . (2),

geboren te . . . . . ,

op . . . . . (3),

1° als regelmatige leerling het eerste en het tweede leerjaar van de tweede graad van het secundair onderwijs heeft gevolgd;

2° het laatstgenoemde leerjaar met vrucht heeft beëindigd in de bovengenoemde school, onderwijsvorm en studierichting.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te .................................................., op 30 juni ....

De houder, De directeur,

Stempel van de school

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) "algemeen secundair onderwijs", "technisch secundair onderwijs", "kunstsecundair onderwijs" of "beroepssecundair onderwijs";

(2) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(3) de maand van de geboortedatum voluit in letters.

Bijlage 8. - Studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de tweede graad van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een vervolmakingsjaar

[9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010
...9B.Vl.R. van 04/06/2010
B.S. 14/07/2010
]

Bijlage 9. - Diploma van secundair onderwijs (algemeen, technisch en kunstsecundair onderwijs)

1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

DIPLOMA VAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Benaming en adres van de inrichtende macht ..................................................................................................................................................

Benaming en adres van de school : . . . . . . . . . . . . . . .

Onderwijsvorm : . . . . . (1)

Studierichting : . . . . .

Ondergetekende, . . . . . ,

directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat

. . . . . (2),

geboren te . . . . . ,

op . . . . . (3),

1° houder is van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;

2° als regelmatige leerling het eerste en het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs heeft gevolgd;

3° met vrucht het tweede leerjaar van de derde graad heeft beëindigd in de bovengenoemde school, onderwijsvorm en studierichting.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te.............................., op 30 juni .......

De houder, De directeur,

Stempel van de school

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) ‹ "algemeen secundair onderwijs", "technisch secundair onderwijs" of "kunstsecundair onderwijs";

(2) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(3) de maand van de geboortedatum voluit in letters.

Bijlage 10bis. - Certificaat van [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
een 7de leerjaar27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Departement Onderwijs en Vorming

CERTIFICAAT VAN [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
EEN 7DE LEERJAAR27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

Naam en adres van het schoolbestuur : ......................................................................................................... (1)

Naam en adres van de school : .............................................................................................................................

Onderwijsvorm : .....................................................................................................................................................

Opleiding : .............................................................................................................................................................

Duur : ............................................................................................................................................................... (2)

Ondergetekende,

........................................................................................................................................................................, (3)

directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat

........................................................................................................................................................................, (4)

geboren in ..................................................., op .............................................................................................. (5),

1° als regelmatige leerling volledig en met vrucht de bovengenoemde opleiding van de derde graad van het secundair onderwijs heeft doorlopen;

2° de opleiding in kwestie heeft beëindigd in de bovengenoemde school.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven in .................................................., op .............................................................................................. (6)

De houder, De directeur,

Stempel van de school

2. Onderrichtingen voor het invullen :

(1) Voor VZW's wordt het adres van de zetel van de inrichtende macht vermeld

(2) een semester, twee semesters of drie semesters

(3) Eerste voornaam en achternaam van de directeur

(4) Eerste voornaam en achternaam van de leerling, zoals vermeld op de identiteitskaart of geboorteakte. Als de identiteit van de titularis daardoor beter tot haar recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld

(5) De maand van de geboortedatum moet voluit in letters worden geschreven. Als van een leerling geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling, toegepast door de dienst Vreemdelingenzaken) "1 januari" vermeld

(6) 31 januari of 30 juni

Bijlage 10. - Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair

1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

STUDIEGETUIGSCHRIFT VAN HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE DERDE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Benaming en adres van het schoolbestuur ..................................................................................................................................................

Benaming en adres van de school : . . . . . . . . . . . . . . .

Onderwijsvorm : beroepssecundair onderwijs Studierichting : . . . . .

Ondergetekende, . . . . . ,

directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat

. . . . . (1),

geboren te . . . . . ,

op . . . . . (2),

1° als regelmatige leerling het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs heeft gevolgd;

2° dit leerjaar met vrucht heeft beëindigd in de bovengenoemde school, onderwijsvorm en studierichting.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te.............................., op 30 juni ......

De houder, De directeur,

Stempel van de school

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) de maand van de geboortedatum voluit in letters.

Bijlage 11. - Studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

STUDIEGETUIGSCHRIFT VAN HET DERDE LEERJAAR VAN DE DERDE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS, INGERICHT ONDER DE VORM VAN EEN [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7DE LEERJAAR GERICHT OP INSTROOM ARBEIDSMARKT27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

Benaming en adres van het schoolbestuur ..................................................................................................................................................

Benaming en adres van de school : . . . . . . . . . . . . . . .

Onderwijsvorm : . . . . . (1)

Studierichting : . . . . .

Ondergetekende, . . . . . ,

directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat

. . . . . (2),

geboren te . . . . . ,

op . . . . . (3),

1° als regelmatige leerling het derde leerjaar van de derde graad van het...................(1), ingericht onder de vorm van een [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] , heeft gevolgd;

2° dit leerjaar met vrucht heeft beëindigd in de bovengenoemde school, onderwijsvorm en studierichting.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te........................, op 30 juni....

De houder, De directeur,

Stempel van de school

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) "beroepssecundair onderwijs";

(2) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(3) de maand van de geboortedatum voluit in letters.

Bijlage 12. - Diploma van secundair onderwijs (beroepssecundair onderwijs - derde graad)

1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

DIPLOMA VAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Benaming en adres van het schoolbestuur ..................................................................................................................................................

Benaming en adres van de school : . . . . . . . . . . . . . . .

Onderwijsvorm : beroepssecundair onderwijs.

Ondergetekende, . . . . . ,

directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat

. . . . . (1),

geboren te . . . . . ,

op . . . . . (2),

1° houder is van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;

2° als regelmatige leerling het eerste leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs en het tweede en het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs heeft gevolgd;

3° met vrucht het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs heeft beëindigd in de studierichting : . . . . . ;

4° met vrucht het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs heeft beëindigd in de bovengenoemde school in . . . . . . . . . . (3).

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te........................, op 30 juni....

De houder, De directeur,

Stempel van de school

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) de maand van de geboortedatum voluit in letters;

(3) één van de volgende mogelijkheden :

- "de studierichting", gevolgd door de betrokken benaming en de term "( [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] )";

[27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
-“het 7de leerjaar gericht op het hoger onderwijs”27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] .

Bijlage 13 : Attest van regelmatige lesbijwoning

[17B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016

1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

ATTEST VAN REGELMATIGE LESBIJWONING

Benaming en adres van het schoolbestuur: . .............................................................................................................

Benaming en adres van de school: . ..........................................................................................................................

Ondergetekende, ................................................................ directeur van de bovengenoemde school,

bevestigt dat ......................................................... (1), geboren te ............................., op ................................. (2),

als regelmatige leerling het ............... leerjaar van de ....................... graad, onderwijsvorm ............................ (3),

onderverdeling ...................................(4), heeft gevolgd.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ..............................., op .........................................(5)

De houder, De directeur,

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) Geef de eerste voornaam en achternaam van de leerling, zoals die op de identiteitskaart of geboorteakte staat.

(2) Schrijf de maand van de geboortedatum voluit in letters.

(3) Vermeld voor de eerste graad geen onderwijsvorm.

(4) Vermeld voor het eerste leerjaar van de eerste graad bij onderverdeling: "eerste leerjaar A" of "eerste leerjaar B".

(5) "30 juni ...." of, alleen voor [27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar27B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] , "31 januari".

17B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
]

Bijlage 14. - Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de vierde graad van het secundair onderwijs

[14B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
... 14B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
]

Bijlage 15 : Diploma in de verpleegkunde

[8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
...8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

Bijlage 16. - Diploma van secundair onderwijs (beroepssecundair onderwijs - vierde graad)

[14B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
...14B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
]

Bijlage 17. - Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer

1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

GETUIGSCHRIFT OVER DE BASISKENNIS VAN HET BEDRIJFSBEHEER

Benaming en adres van het schoolbestuur ..................................................................................................................................................

Benaming en adres van de school : . . . . . . . . . .

Ondergetekende, . . . . . ,

directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat

. . . . . (1),

geboren te . . . . . ,

op . . . . . (2),

voldaan heeft aan de voorwaarden inzake de basiskennis van het bedrijfsbeheer, opgenomen in :

1° de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap;

2° het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te .................................................., op 30 juni.....................

De houder, De directeur,

Stempel van de school

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) de maand van de geboortedatum voluit in letters.

Bijlage 18. - Model van attest van verworven bekwaamheden als vermeld in artikel 55bis

1. Model : formaat A4 = 210 x 297 mm

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Departement Onderwijs en Vorming

ATTEST VAN VERWORVEN BEKWAAMHEDEN :

........................................................... (1)

Naam en adres van het schoolbestuur : . . . . .

Naam en adres van de school : . . . . .

Ondergetekende, . . . . .,

directeur van de bovenvermelde school, bevestigt dat

. . . . . (2)

geboren in . . . . ., op . . . . . (3),

de volgende bekwaamheden heeft verworven :

. . . . . . . . . . (4)

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften zijn nageleefd.

Uitgereikt in . . . . ., op . . . . .

De houder, De directeur,

Stempel van de school

2. Richtlijnen voor het invullen :

(1) structuuronderdeel vermelden, bijvoorbeeld eerste leerjaar van de derde graad, studierichting kantoor bso

(2) eerste voornaam en achternaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte

(3) de maand van de geboortedatum voluit in letters

(4) oplijsting van de door de leerling verworven bekwaamheden

[26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023

Bijlage 19: Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van het getuigschrift van de opleiding uitgereikt aan een leerling met een OV3-verslag in het gewoon secundair onderwijs.

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

GETUIGSCHRIFT VAN DE OPLEIDING ................................................. (1)

Benaming en adres van de inrichtende macht: ......................................... (2)

Benaming en adres van de instelling ...................................

Ondergetekende .........................................., directeur van de bovenermelde instelling, bevestigt dat ................................. (3), geboren te .................... (4) op ......................(5), als regelmatige leerling(e) het secundair onderwijs heeft gevolgd in het structuuronderdeel ............................. (6).

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ................................, op ..........................................

De directeur,

De klassenraad,

De houder,

Stempel van de instelling

_________

Invulinstructies:

(1) benaming van de opleiding uit opleidingsvorm 3 waarvoor de leerling het getuigschrift krijgt;

(2) voor VZW's wordt het adres van de zetel van de inrichtende macht vermeld;

(3) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte.

Aandacht: Indien de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede naam worden vermeld;

(4) Ook land vermelden indien niet in België geboren;

(5) maand van de geboortedatum voluit in letter.

Aandacht: Voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) "1 januari" vermeld;

(6) benaming van het structuuronderdeel waarin de leerling is ingeschreven.

26B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]