Besluit van de Vlaamse Regering betreffende curriculumdossiers en leerplannen in het onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    4 MEI 2018
  • publicatiedatum
    B.S.08/06/2018
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    25/01/2023

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 28/08/2020 (B.S. 18/09/2020)

(2) B.Vl.R. van 16/07/2021 (B.S. 20/09/2021) detail
Besluit van de Vlaamse Regering over het geïntegreerde ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen in het secundair onderwijs en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft studieaanbod, studietoelagen en projectsubsidiëring contractuelen
;

(3) B.Vl.R. van 02/09/2022 (B.S. 27/12/2022)

(4) B.Vl.R. van 10/11/2022 (B.S. 25/01/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2006 tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende curriculumdossiers en leerplannen in het onderwijs, wat betreft termijnen
;

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 45, vervangen bij het decreet van 26 januari 2018; Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 14, §3, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 147/2, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 26 januari 2018 en artikel 147/3, §1, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 26 januari 2018; Gelet op het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikel 8, §2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2006 tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen;

Gelet op het overleg met de afgevaardigden van de schoolbesturen op 8 maart 2018;

Gelet op het overleg met de representatieve vakorganisaties op 8 maart 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 maart 2018;

Gelet op advies 63.211/1 van de Raad van State, gegeven op 24 april 2018, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Hoofdstuk I. — Curriculumdossier

Artikel 1.

Op basis van de rubrieken, opgenomen in bijlage 1, voor de eerste graad, en in bijlage 2, voor de tweede en derde graad, die bij dit besluit zijn gevoegd, wordt een curriculumdossier als vermeld in artikel 147/1, §1, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, door volgende instanties samen opgesteld:

1° het Gemeenschapsonderwijs;

2° de verenigingen van schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs;

3° de schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs die niet tot een vereniging zijn toegetreden;

4° een afvaardiging van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen: doch uitsluitend als het curriculumdossier betrekking heeft op een structuuronderdeel dat duaal kan worden georganiseerd.

Art. 2.

[4B.Vl.R. van 10/11/2022
B.S. 25/01/2023

De instanties, vermeld in artikel 1, dienen een curriculumdossier ter goedkeuring in bij de bevoegde dienst uit het beleidsdomein onderwijs uiterlijk op 1 september van het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarop het van toepassing wordt. Deze datum geldt als vervaltermijn.

Of het curriculumdossier beantwoordt aan artikel 147/1, § 1 en 2, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wordt getoetst door:

1° de bevoegde dienst uit het beleidsdomein onderwijs en de onderwijsinspectie, elk afzonderlijk, als het structuuronderdeel niet als duaal structuuronderdeel kan worden georganiseerd;

2° de bevoegde dienst uit het beleidsdomein onderwijs, de bevoegde dienst uit het beleidsdomein werk en de onderwijsinspectie, elk afzonderlijk, als het structuuronderdeel alleszins als duaal structuuronderdeel kan worden georganiseerd.

De Vlaamse Regering beslist uiterlijk op 31 oktober na indiening over de goedkeuring van een curriculumdossier.

Als de Vlaamse Regering het curriculumdossier niet goedkeurt, herwerken de instanties het curriculumdossier. Ze houden daarbij rekening met de adviezen van de bevoegde dienst of diensten, naargelang van het geval, en de onderwijsinspectie. Uiterlijk op 31 december na de beslissing van de Vlaamse Regering tot niet-goedkeuring, dienen de instanties het herwerkte curriculumdossier ter goedkeuring in bij de bevoegde dienst uit het beleidsdomein onderwijs. Deze datum geldt als vervaltermijn.

De Vlaamse Regering beslist uiterlijk op 31 januari na die indiening.

4B.Vl.R. van 10/11/2022
B.S. 25/01/2023
]

Art. 3.

[4B.Vl.R. van 10/11/2022
B.S. 25/01/2023

Als de instanties, vermeld in artikel 1, geen curriculumdossier of geen herwerkt curriculumdossier hebben ingediend binnen de vastgelegde termijn of als de Vlaamse Regering het herwerkte curriculumdossier niet goedkeurt, dan wordt het curriculumdossier samengesteld door de bevoegde dienst of diensten, naargelang van het geval. De bevoegde dienst of diensten, naargelang van het geval, houden waar mogelijk rekening met de standpunten van de voormelde instanties.

De Vlaamse Regering beslist over de goedkeuring van het curriculumdossier, na advies van de onderwijsinspectie, uiterlijk op 31 maart van het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarop het curriculumdossier van toepassing wordt.

4B.Vl.R. van 10/11/2022
B.S. 25/01/2023
] [2B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021

Art. 3/1.

In afwijking van artikel 2, 3 en 5 van dit besluit worden door de Vlaamse Regering goedgekeurde curriculumdossiers die een wijziging behoeven uitsluitend omwille van technische aanpassingen aan een structuuronderdeel secundair onderwijs, al dan niet onderwijskwalificatie, enkel ter kennisgeving en voorafgaand aan het schooljaar waarin dat gewijzigd curriculumdossier van kracht wordt door de instanties, vermeld in artikel 1, bij de bevoegde dienst ingediend. Als de instanties na voorafgaande verwittiging door de bevoegde dienst uit het beleidsdomein onderwijs hieraan geen gevolg geven, dan gebeurt de desbetreffende wijziging van het curriculumdossier door voormelde bevoegde dienst.

Onder technische aanpassingen worden de aanpassingen verstaan als vermeld in, naargelang van het geval:

1° artikel 6/1, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot vaststelling van de indienings- en adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het secundair onderwijs dat niet of niet automatisch tot een onderwijskwalificatie leidt, of

2° artikel 8/1, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014 houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur inzake de erkenning van onderwijskwalificaties van niveau 1 tot en met niveau 4.

2B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

Art. 4.

Wanneer in toepassing van artikel 146, §1, van de Codex Secundair onderwijs van 17 december 2010 vervangende eindtermen, uitbreidingsdoelen Nederlands of specifieke eindtermen worden goedgekeurd, worden deze op vraag van het aanvragende schoolbestuur aan het curriculumdossier van het relevante structuuronderdeel of structuuronderdelen als bijlage toegevoegd. De bijlage geeft hierbij duidelijk aan welke eindtermen, uitbreidingsdoelen Nederlands of specifieke eindtermen voor het betrokken schoolbestuur vervangen worden.

Behoudens de vervangende eindtermen, uitbreidingsdoelen Nederlands of specifieke eindtermen, vermeld in het eerste lid, blijven alle overige doelen van het curriculumdossier dat de instanties, vermeld in artikel 1, samen hebben opgesteld, onverkort van kracht.

Art. 5.

Bij de uitoefening van hun opdrachten met betrekking tot een curriculumdossier, vermeld in artikel 2, §1, passen [1B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
de bevoegde dienst of diensten, naargelang van het geval,1B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
] en de onderwijsinspectie de volgende criteria toe:

1° het curriculumdossier is in overeenstemming met de vigerende decreet- en regelgeving met betrekking tot de onderwijsdoelen; in voorkomend geval worden de eindtermen, de uitbreidingsdoelen Nederlands en de specifieke eindtermen letterlijk opgenomen;

2° het curriculumdossier is in overeenstemming met de vigerende decreet- en regelgeving met betrekking tot de kwalificatiestructuur;

3° het curriculumdossier bevat geen doelen die tegenstrijdig zijn met doelen die het Vlaams Parlement heeft vastgelegd;

4° wanneer het curriculumdossier inhoudelijk afwijkt van de erkende beroepskwalificaties, kan dit uitsluitend mits het voorafgaande akkoord van de betrokken sector;

5° de andere doelen dan de doelen die het Vlaams Parlement heeft vastgelegd, die in het curriculumdossier zijn opgenomen, zijn evalueerbaar, coherent en haalbaar;

6° de andere doelen dan de doelen die het Vlaams Parlement heeft vastgelegd, die in het curriculumdossier zijn opgenomen, houden rekening met de beschikbare onderwijstijd, de materiële voorzieningen en de organisatorische mogelijkheden van de scholen.

Bij de uitoefening van hun opdracht met betrekking tot een curriculumdossier, vermeld in artikel 3, passen [1B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
de bevoegde dienst of diensten, naargelang van het geval,1B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
] en de onderwijsinspectie de criteria, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 6°, toe.

Art. 6.

[4B.Vl.R. van 10/11/2022
B.S. 25/01/2023
...4B.Vl.R. van 10/11/2022
B.S. 25/01/2023
]

Hoofdstuk II. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2006 tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen

Art. 7. t.e.m. 9.

...

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Art. 10.

Dit besluit treedt in werking op 7 mei 2018, met uitzondering van de artikelen 7 tot 9 die in werking treden op 1 september 2018.

Art. 11.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage 1. Rubrieken curriculumdossier eerste graad

1° titel structuuronderdeel (= titel curriculumdossier);

2° positionering in het opleidingsaanbod secundair onderwijs:

a) graad;

b) A-stroom – B-stroom;

c) logische doorstroommogelijkheden

3° specifieke toelatingsvoorwaarden, vastgelegd in regelgeving;

4° samenstelling structuuronderdeel;

5° [3B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
ordening/samenhang onderwijsdoelen; voor elk afzonderlijk onderwijsdoel wordt aangeduid wat het statuut(*) ervan is;3B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

6° studiebekrachtiging.

(*) De statuten zijn:

a) eindtermen basisgeletterdheid;

b) eindtermen;

c) uitbreidingsdoelen Nederlands;

d) doelen van de basisopties; e) differentiële doelen.

(**) [3B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
...3B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

Bijlage 2. Rubrieken curriculumdossier tweede en derde graad

1° titel onderwijskwalificatie/structuuronderdeel (= titel curriculumdossier);

2° inhoudelijke omschrijving en doelstelling van het structuuronderdeel (= studierichting);

3° positionering in het opleidingsaanbod secundair onderwijs:

a) graad;

b) finaliteit;

c) onderwijsvorm;

d) domein/domeinoverschrijdend;

e) VKS-niveau;

f) logische doorstroommogelijkheden;

4° specifieke toelatingsvoorwaarden, vastgelegd in regelgeving;

5° samenstelling onderwijskwalificatie/structuuronderdeel;

6° [3B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
...3B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

7° concordantietabel tussen de doelen die leiden tot een of meer erkende beroepskwalificaties en alle competenties zoals opgenomen in de betrokken beroepskwalificatie(s)/deelkwalificatie(s) (als dat van toepassing is en behoudens afwijking mits akkoord van de sector);

8° [3B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
[1B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
als het structuuronderdeel in elk geval als duaal structuuronderdeel kan worden georganiseerd:

a) een clustering van beroepsgerichte competenties, gebaseerd op één of meer beroepskwalificaties of één of meer deelkwalificaties voor de modulaire organisatie. Voor de modulaire organisatie worden de clusters en de eventuele volgorderelaties tussen de clusters vastgelegd;

b) de werkplekcomponent bestaande uit het gemiddelde aantal uren per week op jaarbasis, de geldende overeenkomst alternerende opleiding en de contexten waarop de werkplekcomponent van toepassing is zoals afgesproken wordt in de sectorale partnerschappen;

c) het aanloopstructuuronderdeel of de aanloopstructuuronderdelen die, samen met het duale structuuronderdeel, georganiseerd kunnen worden;

d) de beroepsgerichte competenties, gebaseerd op één of meer beroepskwalificaties of één of meer deelkwalificaties conform de vastgelegde samenstelling als invulling van het aanloopstructuuronderdeel of de aanloopstructuuronderdelen;

e) de onderliggende beroepskwalificatie(s), deelkwalificatie(s) of certificaten die van rechtswege toelating verlenen tot duale structuuronderdelen van de derde graad arbeidsmarktfinaliteit (bso);

1B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
] 3B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

9° studiebekrachtiging.

(*) De statuten zijn:

a) eindtermen;

b) cesuurdoelen - specifieke eindtermen;

c) doelen die leiden tot een of meer erkende beroepskwalificaties;

d) differentiële doelen.

(**) [3B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
...3B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]