Besluit van de Vlaamse regering inzake de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    24 MEI 2002
  • publicatiedatum
    B.S.11/09/2002
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    05/10/2016

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 26/01/2007 (B.S. 01/03/2007) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 betreffende de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs
;

(2) B.Vl.R. van 17/12/2010 (B.S. 24/06/2011) detail
Gecodificeerde decreten betreffende het secundair onderwijs
;

(3) B.Vl.R. van 20/06/2014 (B.S. 02/10/2014) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het secundair onderwijs
;

(4) B.Vl.R. van 04/12/2015 (B.S. 29/12/2015) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 inzake de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs
;

(5) B.Vl.R. van 30/08/2016 (B.S. 23/09/2016) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 inzake de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs, wat de lerarenomkadering betreft
;

(6) B.Vl.R. van 30/08/2016 (B.S. 05/10/2016) detail
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van stages en sociaal-maatschappelijke trainingen in het buitengewoon secundair onderwijs
;

De Vlaamse regering,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid artikel 12bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 11 juli 1973;

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, inzonderheid artikel 3, § 2, gewijzigd bij het decreet van 21 december 1994, artikel 50, § 5, 7°, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1994, artikel 59, gewijzigd bij de decreten van 21 december 1994 en 8 juli 1996, en artikel 84quater, ingevoegd bij het decreet van 12 juni 1991;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid artikel 43;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid artikel 34;

Gelet op het decreet van 17 juli 1991 betreffende de inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdienst, inzonderheid artikel 5, § 1;

Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid artikel 36, 2°;

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII-Mozaïek, inzonderheid hoofdstuk IX;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 september 1995 betreffende de organisatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 22 september 1998, 20 april 2001 en 11 mei 2001;

Gelet op de akkoorden van de minister bevoegd voor begroting, gegeven op 29 mei 2001 en 6 juli 2001;

Gelet op het protocol nr. 408 van 3 juli 2001 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 181 van 3 juli 2001 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het protocol nr. 409 van 10 juli 2001 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 182 van 10 juli 2001 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse Regering op 24 juli 2001, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies nr. 32.065/1 van de Raad van State, gegeven op 11 oktober 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op het gewoon voltijds secundair onderwijs, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.

[3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014

In dit besluit wordt verstaan onder :

1° anderstalige nieuwkomer: een leerling als vermeld in artikel 3, 2° /1, a) en c), van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010. Dat een leerling voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3, 2° /1, a), 2) of 3), van de voormelde codex, wordt bewezen aan de hand van een verklaring op erewoord van de betrokken personen. Met die verklaring op erewoord wordt voor het beantwoorden aan de voorwaarde, vermeld in artikel 3, 2° /1, a), 2), van de voormelde codex, echter geen rekening gehouden, als andere leerlinggegevens aanwezig zijn die de verklaring tegenspreken. Dat de leerling voldoet aan de voorwaarde, vermeld in artikel 3, 2° /1, c), van de voormelde codex, wordt bewezen aan de hand van een attest, uitgereikt door het open asielcentrum waar hij officieel verblijft. De verklaringen die aantonen dat anderstalige nieuwkomers voldoen aan de voorwaarden worden ten minste vijf jaar in de school bewaard;

2° betrokken personen: de personen, vermeld in artikel 3, 9°, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010;

3° onthaalonderwijs: een tijdelijk en specifiek onderwijsaanbod als vermeld in artikel 135, eerste lid, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010.

3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
]

HOOFDSTUK II. - Het onthaalonderwijs

Art. 3.

[3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014

Voor de organisatie van het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd onthaalonderwijs gelden de volgende voorwaarden :

1° het schoolbestuur of de schoolbesturen, naargelang van het geval, van de betrokken scholengemeenschap duiden een school van de scholengemeenschap aan die als contactschool voor het onthaalonderwijs fungeert ten aanzien van de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap;

2° het wekelijkse lesrooster van het onthaaljaar omvat maximaal 32 wekelijkse lesuren, waaronder ten minste 24 wekelijkse lesuren besteed aan de vakken van de basisvorming, vermeld in artikel 155 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010;

3° als verschillende scholen van een scholengemeenschap onthaalonderwijs organiseren, wordt een gestructureerd en systematisch overleg door de scholengemeenschap georganiseerd;

4° elk schoolbestuur met onthaalonderwijs verbindt zich ertoe de betrokken personeelsleden het recht te garanderen op deelname aan nascholing over taalvaardigheidsonderwijs Nederlands.

3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
]

Art. 4.

[3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
Bij het beëindigen van de volledige effectieve periode dat de anderstalige nieuwkomer het onthaaljaar heeft gevolgd, desgevallend na verkregen afwijking over twee aaneensluitende schooljaren gespreid, wordt aan de anderstalige nieuwkomer die als regelmatige leerling het onthaaljaar heeft gevolgd een attest uitgereikt waarvan het model is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
]

Art. 5.

§ 1. Voor de organisatie van [1B.Vl.R. van 26/01/2007
B.S. 01/03/2007
het onthaaljaar1B.Vl.R. van 26/01/2007
B.S. 01/03/2007
] worden specifieke uren-leraar toegekend overeenkomstig de volgende modaliteiten :

1° voor [1B.Vl.R. van 26/01/2007
B.S. 01/03/2007
het onthaaljaar1B.Vl.R. van 26/01/2007
B.S. 01/03/2007
] dat, [3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
...3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
] tijdens de maand september wordt georganiseerd, wordt per regelmatige anderstalige nieuwkomer geteld op de laatste lesdag van bedoelde maand, 2,5 specifieke uren-leraar toegekend;

2° voor [1B.Vl.R. van 26/01/2007
B.S. 01/03/2007
het onthaaljaar1B.Vl.R. van 26/01/2007
B.S. 01/03/2007
] dat tijdens de overige maanden van het schooljaar wordt georganiseerd wordt per regelmatige leerling geteld op de eerste lesdag, te rekenen vanaf 1 oktober, waarop onthaalonderwijs wordt ingericht, 2,5 specifieke uren-leraar toegekend;

[4B.Vl.R. van 04/12/2015
B.S. 29/12/2015
2° /1 in afwijking van 1° en 2° worden, voor het eerste schooljaar waarin het onthaaljaar wordt geprogrammeerd na de eerste lesdag van oktober, per anderstalige nieuwkomer, geteld op de eerste lesdag waarop het onthaalonderwijs wordt georganiseerd, 2,5 specifieke uren-leraar toegekend;4B.Vl.R. van 04/12/2015
B.S. 29/12/2015
]

3° indien er vier of een veelvoud van vier nieuwe regelmatige anderstalige nieuwkomers worden ingeschreven in de deelnemende school of scholen van de scholengemeenschap en indien het totaal aantal regelmatige anderstalige nieuwkomers eveneens met vier of een veelvoud van vier is verhoogd, kan [3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
het schoolbestuur3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
] van de school die optreedt als contactpunt, een herberekening van het aantal specifieke uren-leraar aanvragen;

4° indien er vier of een veelvoud van vier regelmatige anderstalige nieuwkomers worden uitgeschreven uit de deelnemende school of scholen van de scholengemeenschap en indien het totaal aantal regelmatige anderstalige nieuwkomers eveneens met vier of een veelvoud van vier is gedaald, moet [3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
het schoolbestuur3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
] van de school die optreedt als contactpunt, een herberekening van het aantal specifieke uren-leraar aanvragen.

§ 2. [5B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 23/09/2016
Boven op het aantal uren-leraar, vermeld in paragraaf 1, wordt aan elke contactschool een aantal specifieke uren-leraar toegekend onder de volgende modaliteiten :

1° het aantal specifieke uren-leraar bedraagt 0,9 per regelmatige anderstalige nieuwkomer op de eerste lesdag van februari van het voorafgaande schooljaar;

2° de specifieke uren-leraar kunnen uitsluitend worden aangewend voor :

a) de ondersteuning, opvolging en begeleiding van gewezen anderstalige nieuwkomers in het reguliere onderwijs;

b) de expertise-overdracht en -opbouw in het reguliere onderwijs met betrekking tot gewezen anderstalige nieuwkomers.

In afwijking van het eerste lid, 1°, wordt in geval van programmatie van onthaalonderwijs na de eerste lesdag van februari van het voorafgaande schooljaar, de eerste lesdag van juni van dat schooljaar als teldatum genomen.

5B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 23/09/2016
]

[1B.Vl.R. van 26/01/2007
B.S. 01/03/2007
§ 3. De specifieke uren-leraar die voor het onthaaljaar en voor de ondersteuning, opvolging en begeleiding van gewezen anderstalige nieuwkomers worden toegekend, worden uitsluitend in het onthaalonderwijs aangewend.1B.Vl.R. van 26/01/2007
B.S. 01/03/2007
]

Art. 6.

§ 1. Het gebruik van de specifieke uren-leraar onthaalonderwijs wordt beoordeeld door de onderwijsinspectie.

§ 2. De specifieke subsidiëring of financiering aan de scholen wordt stopgezet wanneer blijkt dat de doelstellingen van het onthaalonderwijs, bedoeld in artikel 2, 3° niet worden nagestreefd.

De stopzetting gaat in de eerste dag van de maand volgend op de in het eerste lid bedoelde vaststelling.

Art. 7.

[3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014

Voor individuele situaties en in uitzonderlijke omstandigheden kan van de voorwaarden, vermeld in artikel 3, 2° /1, a), 1), 2) en 5), van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, waaraan onder andere moet worden voldaan om anderstalige nieuwkomer te zijn, worden afgeweken, als aan alle volgende voorwaarden is voldaan :

1° de toelatingsklassenraad neemt een gunstige en gemotiveerde beslissing uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van de regelmatige lesbijwoning;

2° de klassenraad bestaat ten minste uit alle stemgerechtigde leden en een afgevaardigde van het betrokken centrum voor leerlingenbegeleiding;

3° de toegestane afwijking wordt gemeld aan de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
]

Art. 8.

[1B.Vl.R. van 26/01/2007
B.S. 01/03/2007
De personeelsleden die fungeren in de in artikel 5 bedoelde specifieke uren-leraar worden voor wat betreft de vigerende regelgeving op de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling, beschouwd als personeelsleden die fungeren in de eerste, tweede [3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
of derde graad3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
] van het voltijds gewoon secundair onderwijs. De keuze van de graad wordt per vak en per personeelslid gemaakt door [3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
het schoolbestuur3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
] met dien verstande dat [3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
het schoolbestuur3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
] ertoe gehouden is de voor het personeelslid meest gunstige keuze inzake prestatiestelsel en bezoldiging te maken.1B.Vl.R. van 26/01/2007
B.S. 01/03/2007
]

Art. 9.

De werkingstoelagen van het [1B.Vl.R. van 26/01/2007
B.S. 01/03/2007
onthaaljaar1B.Vl.R. van 26/01/2007
B.S. 01/03/2007
] worden berekend op basis van het aantal regelmatige anderstalige nieuwkomers op 1 februari van het vorige schooljaar. [2B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
Er wordt aan de regelmatige anderstalige nieuwkomers het puntengewicht 16 toegekend.2B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
]

Voor het Gemeenschapsonderwijs gelden voor wat de werkingsmiddelen betreft, de bepalingen van artikel 36, 2° van het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998.

[6B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016

Art. 9/1.

Als het onthaalonderwijs wordt georganiseerd buiten een scholengemeenschap :

1° zijn de voorwaarden, vermeld in artikel 3, 1° en 3°, niet van toepassing;

2° wordt voor de eventuele herberekening van het aantal specifieke uren-leraar, vermeld in artikel 5, § 1, 3° en 4°, het aantal anderstalige nieuwkomers in de school in kwestie in aanmerking genomen;

3° worden aan elke school met onthaalonderwijs de specifieke uren-leraar, vermeld in artikel 5, § 2, onder de gestelde modaliteiten toegekend.

6B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
]

HOOFDSTUK III. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen

Art. 10.

In artikel 1, § 1, eerste lid van het besluit van de Vlaamse regering van 6 september 1995 betreffende de organisatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 22 september 1998, 20 april 2001 en 11 mei 2001, wordt het woord "negenentwintig" vervangen door het woord "drieënveertig".

Art. 11.

In artikel 7 van hetzelfde besluit, wordt § 6, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 22 september 1998 en 20 april 2001 vervangen door wat volgt :

" § 6. De financiering-subsidiëring geldt voor ten hoogste 130 specifieke uren-leraar per onderwijsinstelling. Enkel voor de onderwijsinstellingen gelegen op het grondgebied van de steden Gent en Antwerpen geldt de financiering-subsidiëring voor ten hoogste 148 specifieke uren-leraar per onderwijsinstelling.

In afwijking hierop, geldt voor de onderwijsinstellingen die starten vanaf 1 maart 2001 en ongeacht waar ze gelegen zijn, de financiering-subsidiëring voor ten hoogste 65 specifieke uren-leraar per onderwijsinstelling. Enkel wanneer er specifieke behoeften kunnen aangetoond worden door deze onderwijsinstellingen, geldt de financiering-subsidiëring voor ten hoogste 130 specifieke uren-leraar per onderwijsinstelling.".

Art. 12.

Hetzelfde besluit van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 22 september 1998, 20 april 2001 en 11 mei 2001, wordt opgeheven.

HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtredings- en slotbepalingen

Art. 13.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001, uitgezonderd :

1° artikel 10 en 11, die uitwerking hebben met ingang van 1 maart 2001;

2° artikel 3, § 1, 1°, tweede lid, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2002.

Art. 14.

De minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Attest van regelmatige lesbijwoning in het onthaaljaar als vermeld in artikel 4

Attest van regelmatige lesbijwoning in het onthaaljaar

1. Model: Formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

ATTEST VAN REGELMATIGE LESBIJWONING IN HET ONTHAALJAAR

Benaming en adres van het schoolbestuur

......................

...................... (1)

Benaming en adres van de school

......................

......................(1)

Ondergetekende ............................................,

directeur van de bovenvermelde school, bevestigt dat .................. (2),

geboren te .................. (3) op .................. (4), als regelmatige leerling het onthaaljaar van het voltijds secundair onderwijs heeft gevolgd van .............. (5) tot ..............(5).

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ...................., op ..................

De houder, De directeur,

Stempel van de school

2. Onderrichtingen voor het invullen:

(1) voor vzw's wordt het adres van de zetel van het schoolbestuur vermeld;

(2) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte; aandacht: als de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld.

(3) ook land vermelden indien niet in België geboren;

(4) maand van de geboortedatum voluit in letters; aandacht: voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken "1 januari" vermeld;

(5) het attest slaat op de volledige effectieve periode dat de leerling het onthaaljaar heeft gevolgd, desgevallend - na verkregen afwijking - over twee aansluitende schooljaren gespreid