Onderwijsonderzoeken

Titel
Evaluatie van de lerarenopleiding vanuit het perspectief van de studenten en afgestudeerden (EVALO)
Korte omschrijving
Het decreet op de lerarenopleidingen van 2006 leidde tot vernieuwende ideeën in de Vlaamse lerarenopleidingen, gericht op innovatie, professionaliseren en excellentie van ons lerarenkorps. Deze evaluatiestudie vertrekt vanuit het Context Input Process Output Model - het CIPO-model (Scheerens, 1990), uitgebreid met een vijfde pijler: ‘Succession’ (opvolging), specifiek voor de lerarenopleiding. Via een combinatie van een verbredende survey en verdiepende focusgroep interviews brengt dit onderzoek de perspectieven van de studenten alsook van afgestudeerden sinds 2006 in kaart. Via de techniek ‘appreciative inquiry’ ligt de nadruk op het identificeren van mogelijke groeikansen.
Status
Afgerond
Startdatum
01/12/2011
Einddatum
15/11/2012
Omschrijving van het onderzoeksopzet

Het decreet op de lerarenopleidingen van 2006 leidde tot vernieuwende ideeën in de Vlaamse lerarenopleidingen. Deze vernieuwingen zijn gericht op innovatie, professionaliseren en excellentie van ons lerarenkorps. Deze evaluatiestudie vertrekt vanuit het CIPO-model (Scheerens, 1990), uitgebreid met een vijfde pijler: ‘Succession’ (opvolging), specifiek voor de lerarenopleiding. De onderzoeksvragen zijn als volgt:

 • Wat is het profiel van de student/cursist die in de lerarenopleiding instroomt?
 • In welke mate hebben lerarenopleidingen een gericht instroombeleid ten aanzien van studenten/cursisten?
 • Wat is het profiel van de lerarenopleiders, zowel in de instellingen (beleidsverantwoordelijken/ coördinatoren en docenten/lectoren) als in het werkveld (mentoren)?
 • In welke mate hebben lerarenopleidingen een gericht personeelsbeleid ten aanzien van de diversiteit van lerarenopleiders?
 • Hoe zorgen lerarenopleidingen, rekening houdend met de diverse instroom, dat er kwalitatieve leraren uitstromen?
 • Wat doen lerarenopleidingen voor verdere professionalisering van opleiders?
 • Wat is het profiel van de doorstromende en uitstromende student/cursist in de lerarenopleiding?
 • In welke mate slagen de lerarenopleidingen erin de basiscompetenties te realiseren bij hun studenten in opleiding en bij hun afgestudeerden?
 • Naar welke (vervolg) opleidingen of beroepssectoren stromen de afgestudeerden aan de lerarenopleidingen door?
 • Welke initiatieven nemen lerarenopleidingen i.v.m. de overgang initiële opleiding naar verdere professionalisering van (beginnende) leraren?
 • Welke zijn de belangrijkste toekomstige uitdagingen voor de lerarenopleidingen?

 

De methodologie bestaat uit een literatuuronderzoek, een kwantitatief onderzoek d.m.v. een representatieve cross-sectionele survey (worden bevraagd: de opleidingsverantwoordelijken, lerarenopleiders, de schoolleiders, mentoren, de studenten, afgestudeerden)  en een kwalitatief onderzoek d.m.v. focusgroepen en interviews

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Het EVALO-onderzoek maakte gebruik van een literatuuronderzoek, een kwantitatief en een kwalitatief onderzoeksluik. De survey werd door 6234 opleidingsverantwoordelijken, lerarenopleiders, studenten, afgestudeerden, schoolleiders en mentoren ingevuld. Naast de 51 focusgroepen werden 56 interviews opgezet, waarbij minimaal 8 respondenten per type actor werden bevraagd. Meer dan 200 uren interviewdata werden daarbij geanalyseerd.

Complementair aan dit onderzoek evalueerde de onderzoeksploeg de lerarenopleiding vanuit het perspectief van de studenten en afgestudeerden. Dit resulteerde in het geïntegreerde EVALO-rapport. Het EVALO-rapport diende als basis voor de algemene evaluatie van het decreet van 2006. Deze algemene evaluatie werd uitgevoerd door een commissie onder leiding van prof. dr. G. Biesta. 

 

Promotor
Struyven Katrien (Universiteit Hasselt)
Trefwoord
 • LERARENOPLEIDING
 • EVALUATIE
Onderwijsniveau
hoger onderwijs
Thema
Ad hoc