Prestatieregeling: vaststellen van een ambt met volledige prestaties van de leraar praktische vakken in het Secundair Onderwijs - Maximum aantal plage-uren

  • Uitvoering CAO VI en IX
  • Leraars praktische vakken
  • Prestatiestelsel
  • Plage-uren
  • Deze omzendbrief moet aan alle personeelsleden worden voorgelegd
  • De recent afgesloten cao IX beperkt het aantal plage-uren voor personeelsleden met een opdracht met de prestatienoemer 24.

...

1. Inleiding

In de CAO VI is betreffende de prestatieregeling voor de leraar praktische vakken volgende bepaling opgenomen:

"De prestatieregeling voor de leerkracht PV wordt vanaf het schooljaar 2001-2002 op 30u/30u gebracht. Met ingang van het schooljaar 2002-2003 wordt de prestatieregeling 29u-30u. De problematiek van de gecombineerde opdrachten van AV, TV, KV en PV zal uitgeklaard worden in een werkgroep tegen 01.09.2001.

De overheid engageert zich om de verdere reductie van de prestatieregeling van leraar PV te bespreken in het kader van CAO VII."

...

In CAO VI is betreffende de beperking van het aantal plage-uren het volgende opgenomen:

“Vanaf het schooljaar 2004-2005 wordt voor het prestatiestelsel het principe van de functiebeschrijving ingevoerd. De maximumplage wordt dan vastgesteld op 1 uur voor alle onderwijzend personeel, met uitzondering van het ambt van leraar technische vakken en beroepspraktijk, waar de maximumplage 2u bedraagt. Ingangsdatum 01.09.2004”.

De recent afgesloten cao IX beperkt nu ook de plage van de personeelsleden voor wie bij wijze van overgangsmaatregel de prestatienoemer 24 wordt gebruikt.

2. Prestatieregeling voor de leraar PV

...

Een ambt met volledige prestaties van de leraars praktische vakken omvat in de tweede graad, de derde graad en het HBO5 van het secundair onderwijs minimum 29 lesuren en maximum 30 lesuren. Dit geldt zowel voor de leraren die uitsluitend belast zijn met praktische vakken als voor de leraren die naast praktische vakken belast zijn met andere vakken.

Voor opdrachten die in deze graden en het HBO5 uitgedrukt worden in 24en wordt vanaf 1 september 2011het aantal plage-uren eveneens tot1lesuurbeperkt.

...

Vanaf 1 september 2004 is voor een ambt met volledige prestaties voor opdrachten uitgedrukt in 20en, 21en en 22en het aantal plage-uren eveneens beperkt tot maximum 1 lesuur.