Loonsverhoging directeurs gewoon basisonderwijs

 • referentie
  PERS/2002/07 (13BC/DDC)
 • publicatiedatum
  28/06/2002
 • datum laatste wijziging
  28/06/2002
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage

MEDEDELING: LOONSVERHOGING DIRECTEURS GEWOON BASISONDERWIJS

Deze maatregelen gelden met ingang van 1 september 2002. De mededeling werd door de Vlaamse regering goedgekeurd en wordt meegedeeld in afwachting van en onder voorbehoud dat de Vlaams regering de nog te wijzigen uitvoeringsbesluiten goedkeurt. Het is, gelet op de aard van de maatregel, noodzakelijk dat de scholen hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd, zodat ze zo nauwkeurig mogelijk op de hoogte zijn van de stand van zaken voor het schooljaar 2002-2003.

1. AANDACHTSPUNTEN

 • - Deze omzendbrief is vanaf 1 september 2002 van toepassing op de directeurs van het gewoon basisonderwijs en is een uitvoering van het akkoord van sectorale sociale programmatie voor de sector "Onderwijs" van de Vlaamse Gemeenschap 2001 - 2002 (CAO VI).

 • - Vanaf 1 september 2002 worden de jaarwedden van de directeurs met bepaalde bedragen verhoogd.

 • - Deze verhoging is afhankelijk van het leerlingenaantal.

2. REGELGEVING

 • - Te wijzigen besluiten:

- Het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs

 • - Het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage.

3. TOELICHTING

Ingevolge de uitvoering van CAO VI wordt voor de directeurs van het gewoon basisonderwijs vanaf 1 september 2002 de jaarwedde met 1239,47 euro (50.000 fr) , respectievelijk 495,79 euro (20.000 fr) verhoogd naargelang de school minstens 350 leerlingen telt. De bedragen van de verhoging namelijk 1239,47 euro en 495,79 euro zijn deze aan de index 1,2434.

Bij het berekenen van de jaarwedde wordt steeds vertrokken van een wedde aan 100% (niet-geïndexeerd). Het is ook deze jaarwedde die wordt vermeld op het rekeninguittreksel.

De bedragen van de voornoemde loonsverhogingen zijn geïndexeerde bedragen (aan index 1,2434). Om deze bedragen te kunnen opnemen in de jaarwedde, moeten ook zij eerst worden omgezet in bedragen aan 100%:

Dit geeft het volgende :

- 996,83 euro

- 398,74 euro

3.1. Wie komt in aanmerking ?

Directeurs van het gewoon basisonderwijs

3.2. Voorwaarden

De jaarwedden worden met ingang van 1 september 2002 met de hierna vermelde bedragen verhoogd.

Op het ogenblik dat de school in kwestie niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden die recht geven op de verhoging van 996,83 euro wordt deze verhoging niet langer toegekend. Automatisch komt deze directeur in aanmerking voor de verhoging van 398,74 euro.

De personeelsleden, met uitzondering van deze vermeld in punt 3.3., die als titularis of vervanger zijn aangesteld in het ambt van directeur worden onderverdeeld in twee categorieën op basis van de grootte van de school. De grootte van de school uitgedrukt in het leerlingenaantal op 1 februari van het voorafgaande schooljaar is bepalend voor het toekennen van de bedragen. In afwijking hiervan wordt voor de scholen waarvan de teldag valt op de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar, deze datum bepalend. Voor de directeurs van deze scholen wordt de verhoging eveneens toegekend met ingang van 1 september.

 • - Categorie A bestaat uit de directeurs van een school met 350 leerlingen of meer (>= 350 lln). Voor deze categorie wordt de jaarwedde verhoogd met een bedrag van 996,83 euro, zonder evenwel op dezelfde trap de weddenschaal 348 ( = weddenschaal van de directeur van een middenschool) te overschrijden

 • - Categorie B bestaat uit de directeurs van een school met minder dan 350 leerlingen ( < 350 lln). Voor deze categorie wordt de jaarwedde verhoogd met een bedrag van 398,74 euro

3.3. Bijzondere situaties:

3.3.1. Ter beschikking gestelde directeurs

Directeurs die volledig ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en die niet gereaffecteerd of weder te werk gesteld zijn hebben recht op een wachtgeld gelijk aan de laatste activiteitswedde. De laatste activiteitswedde betekent in dit geval de jaarwedde zonder toepassing van de verhogingen die gelden voor een directeur van categorie A of B. Voor deze personeelsleden wordt de jaarwedde aan 100 %, op basis waarvan het wachtgeld is berekend, verhoogd met 239,24 euro (100 %).

Tijdens een reaffectatie of wedertewerkstelling behoudt de ter beschikking gestelde directeur het recht op de verhoogde weddenschaal, afhankelijk van de grootte van de school waar hij/zij is ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking in het ambt van directeur. Indien de verhoogde weddenschaal tijdens de periode van reaffectatie of wedertewerkstelling hoger is dan de verhoogde weddenschaal op het ogenblik van de terbeschikkingstelling dan heeft hij/zij recht op de hoogste bezoldiging.

3.3.2. Directeurs belast met een andere opdracht

De directeurs van het gemeenschapsonderwijs die bij toepassing van artikel 53bis van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs met een andere opdracht worden belast, behouden de verhoogde weddenschaal, afhankelijk van de grootte van de school waar hij/zij fungeerde op de vooravond van deze maatregel.

4. FORMULIEREN / ELEKTRONISCHE MEDEDELING

Deze loonsverhoging vergt geen bijkomende of aangepaste zending van de school. Het toekennen van de juiste loonsverhoging aan de directeur in kwestie en de uitbetaling ervan wordt automatisch door het werkstation verricht.

Het doorsturen van gegevens o.a. elektronische zendingen, insturen van PERS-formulieren i.v.m. TBS/OB en reaffectatie, enz., op het tijdstip zoals vermeld in de jaarkalender basisonderwijs, blijven bestaan.

5. INWERKINGTREDING

De bepalingen van deze mededeling treden in werking op 1 september 2002.