Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 1990 betreffende de concordantie van de vakken en specialiteiten in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan

  • goedkeuringsdatum
    19 DECEMBER 1991
  • publicatiedatum
    B.S.14/03/1992
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

De Vlaamse regering,

Gelet op het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;

Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs, gewijzigd de wet van 31 juli 1975;

Gelet op de wet van 11 juli 1973 houdende wijziging van de wet van 29 mei 1959 betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager, middelbaar, normaal-, technisch, kunst- en buitengewoon onderwijs;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 1990 betreffende de concordantie van de vakken en specialiteiten in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan;

Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister voor Financiën en Begroting van 18 december 1991;

Gelet op het protocol van 12 november 1991 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van Onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van Afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het overleg dat, ingevolge artikel 5 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, onder de afgevaardigden van de inrichtende machten heeft plaatsgehad op 17 december 1991;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor de instellingen en centra voor zeevisserijonderwijs een concordantie van oude naar nieuwe vakbenamingen dient doorgevoerd ten einde het toegelaten aantal benamingen te reduceren;

Overwegende dat de invoering van nieuwe vakken en specialiteiten in het voltijds secundair onderwijs in zijn totaliteit gepaard dient te gaan met het scheppen van de aangepaste reglementaire voorzieningen op personeelsvlak;

Op voorstel van de Gemeenschapsminister van Ondewijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op :

1° de in het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1991 houdende de organisatie van het secundair zeevisserijonderwijs vermelde door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde instellingen en centra voor deeltijds secundair zeevisserijonderwijs;

2° de overige door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde instellingen voor voltijds secundair onderwijs, met inbegrip van het deeltijds beroepssecundair onderwijs doch met uitsluiting van het buitengewoon secundair onderwijs en het aanvullend secundair beroepsonderwijs, die gebruik maken van de in bijlage aan dit besluit gevoegde tabellen, hierna "concordantietabellen" genoemd.

Art. 2.

§ 1. Elk leervak en elke specialiteit, verder aangeduid als "vroegere benaming(en)", dient op basis van de bij het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 1990 betreffende de concordantie van de vakken en specialiteiten in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan en de bij dit besluit gevoegde concordantietabellen, voor de in artikel 4 vermelde noodwendigheden omgezet te worden naar een vak met zijn rangschikking en naar een specialiteit met haar rangschikking, vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor secundair onderwijs met volledig leerplan, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs en aanvullend secundair beroepsonderwijs. Laatstbedoelde vakken en specialiteiten worden verder aangeduid als "nieuwe benamingen".

§ 2. In afwijking van § 1 is voor de onder de rubrieken 2° en 3° van artikel 4 vermelde noodwendigheden, geen omzetting vereist indien de vroegere benaming en classificatie van een leervak of specialiteit identiek zijn aan de nieuwe benaming en classificatie van dit leervak of deze specialiteit.

§ 3. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder classificatie verstaan : "algemeen vak", "technisch vak", "kunstvak" of "praktisch vak".

Art. 3.

§ 1. In de concordantietabellen wordt voor elke nieuwe benaming van een vak of specialiteit, aangevuld met de classificatie ervan en met de vermelding van het niveau waarop dit vak of deze specialiteit kan voorkomen, een afzonderlijke lijst opgesteld van de vroegere benamingen van vakken en specialiteiten die naar de nieuwe benaming worden omgezet.

§ 2. In het geval dat een vroegere benaming van een vak of specialiteit op meer dan één lijst voorkomt, is er keuzemogelijkheid inzake de omzetting.

Art. 4.

De omzetting van de vroegere naar de nieuwe benamingen is vereist :

1° voor de formulering van de vigerende wekelijkse lessentabellen;

2° voor de toepassing van de bepalingen van de artikelen 16, 16ter en 17 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs;

3° voor de toepassing van de reglementering betreffende de boventalligheid, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling.

Art. 5.

§ 1. Met het oog op de vaststelling van de wekelijkse lessentabellen, berust de bevoegdheid voor de omzetting van de vroegere naar de nieuwe benamingen, overeenkomstig de concordantietabellen, bij de onderscheiden inrichtende machten van de onderwijsinstellingen.

§ 2. Bij toepassing van het onder § 1 bepaalde, zijn de inrichtende machten er toe gehouden :

1° uiterlijk op 31 maart 1992 bij de Administratie Secundair Onderwijs van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voorstellen van wekelijkse lessentabellen ter goedkeuring in te dienen, met dien verstande dat voor zover lessentabellen worden gehanteerd die gebaseerd zijn op syntheselessentabellen of die reeds goedgekeurd zijn en uitgaan van één of meer representatieve organisaties van inrichtende machten, de kennisgeving daarvan volstaat;

2° daar waar de omzetting een keuze mogelijk maakt, voor die benaming te opteren die overeenkomt met het tijdens het voorafgaand schooljaar bestaande en tijdens het daaropvolgend schooljaar gehandhaafde leerplan.

Art. 6.

§ 1. Voor elk personeelslid, tijdelijk, tot de stage toegelaten, vastbenoemd of vastbenoemd en erkend daar waar de erkenning bestaat, dat kan aanspraak maken op de bepalingen van de artikelen 16, 16ter en 17 van het voornoemd besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989, moet een omzetting gebeuren voor elk vak of elke specialiteit.

§ 2. Voor elk personeelslid, tot de stage toegelaten, vastbenoemd of vastbenoemd en erkend daar waar de erkenning bestaat, dat onder de toepassing valt van de reglementering betreffende de boventalligheid, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling, dient eveneens een omzetting te worden doorgevoerd.

§ 3. Ingeval zich voor de in de §§ 1 en 2 bedoelde omzettingen een keuzemogelijkheid voordoet, zal er een raadpleging gebeuren van het bestuurs- en onderwijzend personeel, met uitzondering van de tijdelijke personeelsleden die niet voor de ganse duur van het schooljaar worden aangesteld.

Na deze raadpleging zal de inrichtende macht voor elk betrokken personeelslid en per leerjaar, onderwijsvorm en onderverdeling, de keuze op grond van de concordantietabellen beperken tot één nieuwe benaming van een vak of specialiteit.

§ 4. De in § 3 bedoelde raadpleging heeft voor de instellingen van het door de Gemeenschap georganiseerd onderwijs en van het gesubsidieerd officieel onderwijs plaats in het bevoegde overlegcomité opgericht krachtens de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van deze wet.

§ 5. Wat betreft de instellingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs waar een ondernemingsraad bestaat, geschiedt de in § 3 bedoelde raadpleging in de schoot van die raad. Van deze raadpleging wordt een proces-verbaal opgemaakt dat wordt ondertekend door de afgevaardigde van de inrichtende macht en door de syndicale afgevaardigden van de representatieve vakbondsorganisatie(s).

In de instellingen waar geen ondernemingsraad bestaat, dient de raadpleging te geschieden in de algemene lerarenvergadering. Het proces-verbaal van die raadpleging dient te worden ondertekend door de afgevaardigde van de inrichtende macht, door vier vastbenoemde leraars die geen lid zijn van de inrichtende macht, noch het ambt van directeur of onderdirecteur uitoefenen en door de syndicale afgevaardigden van de representatieve vakbondsorganisatie(s). Het staat de leraars vrij hun op- en aanmerkingen op dit proces-verbaal neer te schrijven. Het proces-verbaal vermeldt de geraadpleegde organen evenals de besluiten van de raadpleging.

§ 6. Het proces-verbaal is bindend voor de inrichtende macht, indien de in § 3 bedoelde raadpleging tot een consensus heeft geleid. Alleen in het geval er geen consensus is en de inrichtende macht tijdens de raadpleging heeft laten blijken niet akkoord te zijn met het voorstel van de geraadpleegde organen, kan de omzetting door de inrichtende macht worden vastgelegd tegen de wil van de geraadpleegde organen in.

Op basis van het proces-verbaal of de notulen zal de inrichtende macht per personeelslid de daadwerkelijke omzetting vastleggen, na het betrokken personeelslid te hebben gehoord. De inrichtende macht dient vervolgens haar beslissing onverwijld en schriftelijk aan dit personeelslid mede te delen.

§ 7. Ingeval de in § 6 bedoelde beslissing niet de goedkeuring wegdraagt van het personeelslid, kan laatstgenoemde bij de Administratie Secundair Onderwijs van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, tot uiterlijk twintig dagen nadat de beslissing van de inrichtende macht hem werd meegedeeld, een bezwaarschrift neerleggen, dat een eigen voorstel tot omzetting omvat. Dit voorstel moet in overeenstemming zijn met de concordantietabellen en moet beperkt blijven tot één vak of specialiteit per leerjaar, onderwijsvorm en onderverdeling.

§ 8. De directeur-generaal van de Administratie Secundair Onderwijs en de inspecteur-generaal Secundair Onderwijs van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, hierna "commissie" genoemd, zullen over de in § 7 bedoelde bezwaarschriften een uitspraak doen vóór 1 mei 1992.

§ 9. Ingeval het in § 7 bedoeld voorstel door de in § 8 bedoelde commissie niet wordt aanvaard, is de door de inrichtende macht gemaakte keuze in hoofde van het personeelslid bindend en definitief vanaf 1 september 1990 voor de instellingen en centra, bedoeld in artikel 1, 1°, en vanaf 1 september 1991 voor de instellingen en centra, bedoeld in artikel 1, 2°.

§ 10. Ingeval het in § 7 bedoeld voorstel door de in § 8 bedoelde commissie wordt aanvaard, is de door het personeelslid gemaakte keuze vanaf 1 september 1992 of ten laatste op het ogenblik dat de verandering van school zich voordoet of dat de reglementering inzake terbeschikkingstelling en reaffectatie moet worden toegepast, bepalend voor de toepassing van de beschikkingen van de artikelen 16, 16ter en 17 van het voornoemd besluit van 14 juni 1989 en van de reglementering betreffende de boventalligheid, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en wedertewerkstelling.

Voor het schooljaar 1991-1992 of tot het in het eerste lid bedoelde ogenblik is de door de inrichtende macht gemaakte keuze bepalend voor de toepassing op het betrokken personeelslid van de beschikkingen van de artikelen 16, 16ter en 17 van het voornoemd besluit van 14 juni 1989 en van de reglementering betreffende de boventalligheid, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en wedertewerkstelling.

§ 11. Voor onderwijsinstellingen die hetzij op 1 september 1990, hetzij op 1 september 1991 naar gelang van het geval hebben opgehouden te bestaan, dient de in de §§ 1 tot en met 10 beschreven procedure door die inrichtende macht te worden doorlopen die hetzij op 1 september 1990, hetzij op 1 september 1991 naar gelang van het geval de verantwoordelijkheid heeft over het personeelslid.

Art. 7.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1990 voor de instellingen en centra, bedoeld in artikel 1, 1°, en met ingang van 1 september 1991 voor de instellingen en centra, bedoeld in artikel 1, 2°.

Art. 8.

De Vlaamse minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Nieuwe rubricering en benaming : T.V. - specialiteit autorijtechnieken

Niveau : derde graad B.S.O.

Vroegere vakbenamingen :

Autotechniek

Nijverheidstechnieken

Nieuwe rubricering en benaming : T.V.- specialiteit centrale verwarming

Niveau : tweede graad A.S.O.- T.S.O. - K.S.O.- B.S.O. derde graad A.S.O. - T.S.O. - K.S.O. - B.S.O.

Vroegere vakbenamingen :

Sanitair en Centrale verwarming

Nieuwe rubricering en benaming : T.V. - specialiteit kunststoffen

Niveau : tweede graad A.S.O. - T.S.O. - K.S.O. - B.S.O. derde graad A.S.O. - T.S.O. - K.S.O. - B.S.O.

Vroegere vakbenamingen :

Mechanica

Nieuwe rubricering en benaming : T.V. - specialiteit nautische technieken

Niveau : eerste graad tweede graad T.S.O. - B.S.O.

Vroegere vakbenamingen :

Beroepsreglementering

Instrumenten

Radiotelefonie

Scheepsbouw

Zee- en weerkunde

Zeekaart

Zeevaartkunde

Nieuwe rubricering en benaming : T.V. - specialiteit sanitair

Niveau : tweede graad A.S.O. - T.S.O. - K.S.O. - B.S.O. derde graad A.S.O. - T.S.O. - K.S.O. - B.S.O.

Vroegere vakbenamingen :

Sanitair en Centrale Verwarming

Nieuwe rubricering en benaming : T.V. - specialiteit technologische opvoeding

Niveau : eerste graad

Vroegere vakbenamingen :

Aanvullende technologische opvoeding

Aanvulling technologische opvoeding

Nautische technieken (zeevisserij)

Project technologische opvoeding

Scheepsmachines en planlezen (zeevisserij)

Techniek (wetenschappelijk werk)

Technische aktiviteiten

Technisch tekenen

Technisch - wetenschappelijke vorming

Technisch - wetenschappelijke thema's

Technologie

Technologische opvoeding

Visserijkunde (zeevisserij)

Bemerking : Bovenstaande omzettingstabel naar T.V. - specialiteit technologische opvoeding geldt enkel voor de instellingen voor secundair zeevisserijonderwijs en centra voor deeltijds secundair zeevisserijonderwijs.

Nieuwe rubricering en benaming : T.V. - specialiteit werktuigkunde zeevisserij

Niveau : eerste graad tweede graad T.S.O. - B.S.O.

Vroegere vakbenamingen :

Elektrotechniek

Scheepsbouw

Scheepsmachines en planlezen

Theoretische mechanica

Warmte- en koeltechniek

Nieuwe rubricering en benaming : T.V. - specialiteit zeemanschap

Niveau : eerste graad tweede graad T.S.O. - B.S.O.

Vroegere vakbenamingen :

Visserijkunde

Zeemanschap

Nieuwe rubricering en benaming : P.V. - specialiteit autorijtechnieken

Niveau : derde graad B.S.O.

Vroegere vakbenamingen :

Praktijk autotechniek

Praktijk nijverheidstechnieken

Stages autotechniek

Stages nijverheidstechnieken

Nieuwe rubricering en benaming : P.V. - specialiteit centrale verwarming

Niveau : tweede graad A.S.O. - T.S.O. - K.S.O. - B.S.O. derde graad A.S.O. - T.S.O. - K.S.O. - B.S.O.

Vroegere vakbenamingen :

Praktijk sanitair en centrale verwarming

Stages sanitair en centrale verwarming

Nieuwe rubricering en benaming : P.V. - specialiteit kunststoffen

Niveau : tweede graad A.S.O. - T.S.O. - K.S.O. - B.S.O. derde graad A.S.O. - T.S.O. - K.S.O. - B.S.O.

Vroegere vakbenamingen :

Praktijk mechanica

Stages mechanica

Nieuwe rubricering en benaming : P.V. - specialiteit nautische technieken

Niveau : eerste graad tweede graad T.S.O. - B.S.O.

Vroegere vakbenamingen :

Beroepspraktijk dek gericht

Nieuwe rubricering en benaming : P.V. - specialiteit sanitair

Niveau : tweede graad A.S.O. - T.S.O. - K.S.O. - B.S.O. derde graad A.S.O. - T.S.O. - K.S.O. - B.S.O.

Vroegere vakbenamingen :

Praktijk sanitair en centrale verwarming

Stages sanitair en centrale verwarming

Nieuwe rubricering en benaming : P.V. - specialiteit werktuigkunde zeevisserij

Niveau : eerste graad tweede graad T.S.O. - B.S.O.

Vroegere vakbenamingen :

Beroepspraktijk dek gericht