Personeelslid voor 1 september 2014 ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking na een beslissing van MEDEX. - Personeelslid definitief ongeschikt verklaard om zijn ambt uit te oefenen, doch geschikt bevonden voor een specifieke functie

 • referentie
  PERS/2007/02
 • publicatiedatum
  04/06/2007
 • datum laatste wijziging
  15/06/2015
 • wettelijke basis
  Decreet 9 april 1992 betreffende het onderwijs III
 • wettelijke basis
  Besluit van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage.
 • contactpersoon
  Ivo Francis, 02 553 65 06
 • contactpersoon
  Peggy Michiels, 02 553 65 59
 • Beslissing van de FOD Volksgezondheid - Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu MEDEX - Personeelslid definitief ongeschikt verklaard om zijn ambt uit te oefenen, doch geschikt bevonden voor een specifieke functie
 • Een personeelslid dat na de uitputting van zijn ziekteverlof door MEDEX definitief ongeschikt wordt verklaard voor zijn gewone werkzaamheden, maar wel nog geschikt bevonden is voor een specifieke functie, kon tot en met het schooljaar 2013-2014 aan zijn schoolbestuur vragen om ter beschikking te worden gesteld wegens ontstentenis van betrekking. Vanaf 1 september 2014 kan die terbeschikkingstelling niet meer en geldt een andere werkwijze voor de herinschakeling na definitieve arbeidsongeschiktheid.
 • Deze omzendbrief is alleen van toepassing op de personeelsleden die voor 1 september 2014 ter beschikking gesteld werden wegens ontstentenis van betrekking ingevolge een beslissing van MEDEX dat hij definitief ongeschikt wordt verklaard voor zijn gewone werkzaamheden, maar wel nog geschikt bevonden is voor een specifieke functie.
 • Een schoolbestuur moet t.a.v. dit personeelslid in eerste instantie haar verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling naleven, binnen de grenzen van de beslissing van MEDEX. Als het personeelslid niet kan worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld, wordt het dossier aan de eerstvolgende bevoegde reaffectatiecommissie doorgegeven. Die reaffectatiecommissie geeft het personeelslid een toewijzing op basis van de haar toegekende bevoegdheden.
 • Voor de personeelsleden die uiterlijk met ingang van 1 augustus 2012 ter beschikking werden gesteld wegens ontstentenis van betrekking in het kader van een beslissing van Medex, blijven de regels m.b.t. de reaffectatie of wedertewerkstelling ongewijzigd gelden zoals ze in het schooljaar 2011-2012 van kracht waren.
 • Voor de personeelsleden die tussen 1 augustus 2012 en 1 september 2014 ter beschikking werden gesteld wegens ontstentenis van betrekking in het kader van een beslissing van Medex, blijven de regels m.b.t. de reaffectatie of wedertewerkstelling ongewijzigd gelden zoals ze in het schooljaar 2013-2014 van kracht waren. De personeelscategorieën ondersteunend personeel en beleids- en ondersteunend personeel zijn niet langer afgeschermd voor een wedertewerkstelling over de personeelscategorieën heen van een personeelslid dat tussen 1 augustus 2012 en 1 september 2014 TBSOB gesteld wordt ingevolge een beslissing van MEDEX. De reaffectatiecommissies van de scholengemeenschap en de scholengroep hebben de taak om dergelijke personeelsleden te reaffecteren of over de personeelscategorieën heen weder te werk te stellen in organieke betrekkingen. De Vlaamse reaffectatiecommissie heeft de bevoegdheid om de personeelsleden waar geen organieke reaffectatie of wedertewerkstelling voor kan worden gevonden uiteindelijk te werk te stellen in een niet-organieke betrekking als administratieve ondersteuning.
 • Met ingang van 1 september 2015 wordt de werking van de reaffectatiecommissie van de scholengroep en de Vlaamse reaffectatiecommissie opgeschort voor wat betreft de instellingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs die tot een scholengemeenschap behoren en hun personeelsleden.
 • Het is belangrijk dat de betrokken personeelsleden op de hoogte worden gebracht.

1. Inleiding

Het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV voerde met ingang van 1 september 2014 een nieuwe werkwijze in voor personeelsleden die door MEDEX definitief ongeschikt worden verklaard voor hun gewone werkzaamheden, maar wel nog geschikt bevonden zijn voor een specifieke functie. Zie daarvoor de omzendbrief Werkwijze vanaf 1 september 2014 voor de herinschakeling van een definitief arbeidsongeschikt personeelslid na een beslissing van MEDEX . De nieuwe werkwijze maakt geen gebruik meer van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking.

Wat volgt in deze omzendbrief is alleen nog van toepassing voor de personeelsleden die voor 1 september 2014 ter beschikking gesteld werden wegens ontstentenis van betrekking ingevolge een beslissing van MEDEX dat het personeelslid definitief ongeschikt wordt verklaard voor zijn gewone werkzaamheden, maar wel nog geschikt bevonden is voor een specifieke functie.

In het verleden werd voor het opnieuw tewerkstellen van een personeelslid dat bij beslissing van MEDEX- cel pensioenen definitief ongeschikt verklaard werd voor zijn gewone werkzaamheden, maar wel nog geschikt bevonden is voor een specifieke functie, gekozen voor het instrument van de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, waarna reaffectatie of wedertewerkstelling volgde. Het schoolbestuur werd verplicht het personeelslid ter beschikking te stellen wegens ontstentenis van betrekking. Die verplichting werd met ingang van 1 augustus 2012 opgeheven, terwijl de mogelijkheid wel bleef bestaan. Als het personeelslid en het schoolbestuur van die mogelijkheid gebruik gemaakt hebben en het personeelslid ter beschikking gesteld werd wegens ontstentenis van betrekking tussen 1 augustus 2012 en 1 september 2014, gelden de uitgebreide verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling zoals ze van kracht waren in het schooljaar 2013-2014. Voor het personeelslid dat al een reaffectatie of wedertewerkstelling heeft, geldt het principe van de bestendigheid van reaffectatie of wedertewerkstelling over de schooljaren heen.

Voor het personeelslid dat uiterlijk met ingang van 1 augustus 2012 ter beschikking werd gesteld wegens ontstentenis van betrekking, blijft deze terbeschikkingstelling van kracht en blijvende verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling ongewijzigd gelden zoals ze van kracht waren tijdens het schooljaar 2011-2012. Voor het personeelslid dat al een reaffectatie of wedertewerkstelling heeft, geldt dan ook het principe van de bestendigheid over de schooljaren heen (zie 2.4).

Opmerking
In deze omzendbrief wordt het begrip schoolbestuur gehanteerd. In het gemeenschapsonderwijs moet het begrip schoolbestuur gelezen worden als de raad van bestuur. In het gesubsidieerd onderwijs moet voor de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de centra voor volwassenenonderwijs schoolbestuur gelezen worden als centrumbestuur, moet voor de centra voor leerlingenbegeleiding schoolbestuur gelezen worden als bestuur, en moet voor het deeltijds kunstonderwijs, de tehuizen voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben, de autonome internaten en de pedagogische begeleidingsdiensten, schoolbestuur gelezen worden als inrichtende macht.

(…)

2. Reaffectatie/wedertewerkstelling van het personeelslid

2.1. Wat doet het schoolbestuur?

2.1.1. Reaffectatie/wedertewerkstelling in een organieke betrekking is mogelijk.

Het schoolbestuur is steeds verplicht het personeelslid dat het als gevolg van een beslissing van MEDEX ter beschikking gesteld heeft wegens ontstentenis van betrekking, te reaffecteren in een organieke betrekking op voorwaarde dat die reaffectatie strookt met de beslissing van MEDEX.

(…)

Aandacht
Vanaf 1 september 2012 worden de personeelscategorieën ondersteunend personeel en beleids- en ondersteunend personeel niet langer afgeschermd voor een wedertewerkstelling van een personeelslid dat ter beschikking gesteld is wegens ontstentenis van betrekking ingevolge een beslissing van MEDEX. Dit betekent dat ook vanuit andere personeelscategorieën (bv. het onderwijzend personeel) wedertewerkstelling naar de personeelscategorieën ondersteunend personeel en beleids- en ondersteunend personeel mogelijk of zelfs verplicht wordt.

Uitzondering
De wedertewerkstelling naar de personeelscategorieën ondersteunend personeel en beleids- en ondersteunend personeel geldt niet voor de personeelsleden die al eerder (uiterlijk met ingang van 1 augustus 2012) ter beschikking gesteld werden wegens ontstentenis van betrekking ingevolge een beslissing van MEDEX. Voor die personeelsleden blijven de verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling ongewijzigd gelden zoals ze van kracht waren in het schooljaar 2011-2012. Voor wie op basis van die bepalingen een toewijzing gekregen heeft, blijft dus ook de bestendigheid van reaffectatie of wedertewerkstelling over de schooljaren heen onverminderd gelden.

2.1.2. Reaffectatie/wedertewerkstelling in een organieke betrekking is niet mogelijk.

Als een schoolbestuur een personeelslid dat het ter beschikking heeft gesteld wegens ontstentenis van betrekking als gevolg van een beslissing van MEDEX, niet kan reaffecteren of weder te werk stellen in een organieke betrekking, meldt het dit personeelslid aan de eerstvolgende bevoegde reaffectatiecommissie. Dit is:

 • de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap, als de school waar het personeelslid ter beschikking is gesteld, behoort tot een scholengemeenschap;
 • in het gemeenschapsonderwijs: de reaffectatiecommissie van de scholengroep, als de instelling/de school/het centrum waar het personeelslid ter beschikking is gesteld, niet behoort tot een scholengemeenschap;
 • in het gemeenschapsonderwijs: de reaffectatiecommissie van de scholengroep, nadat de werkzaamheden van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap beëindigd zijn, als de school waar het personeelslid ter beschikking is gesteld, behoort tot een scholengemeenschap;
 • de Vlaamse reaffectatiecommissie, als de instelling/de school/het centrum waar het personeelslid ter beschikking is gesteld in het gesubsidieerd onderwijs, niet behoort tot een scholengemeenschap.

Het schoolbestuur deelt dit via een brief en e-mail mee aan de bevoegde reaffectatiecommissie.

Voor de Vlaamse reaffectatiecommissie geldt het volgende adres:

Vlaamse reaffectatiecommissie

Hendrik Consciencegebouw

Kamer 1 C 26

Koning Albert II laan, 15

1210 Brussel

en per e-mail naar: vlaamse.reaffectatiecommissie@ond.vlaanderen.be

In deze brief en e-mail moeten minstens de volgende gegevens vermeld worden:

- naam en stamboeknummer van het personeelslid

- Instelling van TBSOB

Aandacht
Voor scholen die behoren tot een scholengemeenschap is vanaf 1 september 2015 de werking van de reaffectatiecommissie van de scholengroep en de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie opgeschort. Meer informatie daarover kunt u vinden in de omzendbrief De reaffectatie- en wedertewerkstellingsregeling voor de inrichtende machten en de personeelsleden tewerkgesteld in het niet-tertiair onderwijs.

2.2. Wat doet de bevoegde reaffectatiecommissie?

2.2.1. De bevoegde reaffectatiecommissie wijst het ter beschikking gestelde personeelslid toe aan een school/instelling/ scholengemeenschap/centrum (…),

2.2.1.1. De reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap

De reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap wijst het ter beschikking gestelde personeelslid bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling (over de personeelscategorieën heen!) toe aan een school, conform haar bevoegdheden. Bij die toewijzing houdt ze steeds rekening met de beslissing van Medex.

De (…) reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap deelt aan de school (…) de datum mee waarop de toewijzing ingaat. (…)

Als de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap het personeelslid geen reaffectatie of wedertewerkstelling in een organieke betrekking kan toewijzen, wijst ze het personeelslid toe in een niet-organieke betrekking,zoals uitgelegd is in de omzendbrief De reaffectatie- en wedertewerkstellingsregeling voor de inrichtende machten en de personeelsleden tewerkgesteld in het niet-tertiair onderwijs. Als het personeelslid een reaffectatie of wedertewerkstelling in een organieke betrekking verkiest boven die toewijzing, kan hij daartoe een vraag richten aan de reaffectatiecommissie van de eigen scholengroep in het gemeenschapsonderwijs en/of aan de Vlaamse reaffectatiecommissie, die daarop in moeten gaan. Enkel in dat geval bezorgt de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap het dossier aan de eerstvolgende reaffectatiecommissie (reaffectatiecommissie van de scholengroep, uitsluitend voor het gemeenschapsonderwijs, of Vlaamse reaffectatiecommissie). Zie voor de praktische werkwijze de omzendbrief PERS/2015/03 Elektronisch communiceren van gegevens over terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) of het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS), punt 2.1.1.1.3.

2.2.1.2. De reaffectatiecommissie van de scholengroep

Voor een personeelslid van een school die behoort tot een scholengemeenschap treedt de reaffectatiecommissie van de scholengroep alleen op als het personeelslid er uitdrukkelijk om verzoekt, zoals vermeld in punt 2.2.1.1.

De reaffectatiecommissie van de scholengroep wijst het ter beschikking gestelde personeelslid bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling (over de personeelscategorieën heen!) toe aan een school, instelling, scholengemeenschap of centrum conform haar bevoegdheden. Bij die toewijzing houdt ze steeds rekening met de beslissing van Medex.

De reaffectatiecommissie van de scholengroep deelt aan de school/ instelling (…) het centrum de datum mee waarop de toewijzing ingaat. Aan de Vlaamse reaffectatiecommissie bezorgt ze de gegevens van dit personeelslid, evenals de toewijzing die ze heeft gedaan.

Als de reaffectatiecommissie van de scholengroep het personeelslid geen reaffectatie of wedertewerkstelling in een organieke betrekking kan toewijzen, bezorgt ze het dossier aan de eerstvolgende reaffectatiecommissie (de Vlaamse reaffectatiecommissie).

2.2.1.3. De Vlaamse reaffectatiecommissie

Voor een personeelslid van een school die behoort tot een scholengemeenschap treedt de Vlaamse reaffectatiecommissie alleen op als het personeelslid er uitdrukkelijk om verzoekt, zoals vermeld in punt 2.2.1.1.

De Vlaamse reaffectatiecommissie wijst in eerste instantie het ter beschikking gestelde personeelslid bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling (over de personeelscategorieën heen!) toe aan een school, instelling of centrum conform haar bevoegdheden. Bij die toewijzing houdt ze steeds rekening met de beslissing van Medex.

Als de Vlaamse reaffectatiecommissie het ter beschikking gestelde personeelslid geen organieke betrekking kan toewijzen, kan ze overgaan tot een toewijzing in een niet-organieke betrekking als administratieve ondersteuning.

2.3. Wat doet de school/instelling/scholengemeenschap/het centrum waaraan de bevoegde reaffectatiecommissie het personeelslid toewijst?

- In geval van toewijzing in een organieke betrekking: de school/instelling/het centrumwaar het personeelslid wordt toegewezen, meldt het personeelslid in dienst.

- In geval van een toewijzing door de Vlaamse reaffectatiecommissie in een niet-organieke betrekking aan een instelling behorend tot een scholengemeenschap:

- Het personeelslid wordt toegewezen aan één school/instelling van de scholengemeenschap.

Het personeelslid is inzetbaar in meerdere scholen/instellingen van de scholengemeenschap. De scholengemeenschap moet hierbij echter de facto rekening houden met de bepalingen van artikel 45 van het Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992: geldige redenen voor het niet aanvaarden van een reaffectatie of wedertewerkstelling.

- De school/instelling waar het personeelslid wordt toegewezen, meldt het personeelslid in dienst.

- In geval van een toewijzing door de Vlaamse reaffectatiecommissie in een niet-organieke betrekking aan een school/instelling/centrum die niet behoort tot een scholengemeenschap:

- De school/instelling/het centrum waar het personeelslid wordt toegewezen, meldt het personeelslid in dienst.

2.4. Bestendigheid van reaffectatie en wedertewerkstelling

Voor het ter beschikking gestelde personeelslid dat (…) in het verleden al een toewijzing heeft gekregen van zijn schoolbestuur of van een reaffectatiecommissie of dat van de Vlaamse reaffectatiecommissie een toewijzing als administratieve ondersteuning in een niet-organieke betrekking heeft gekregen, blijft het principe van de bestendigheid van reaffectatie of wedertewerkstelling over de schooljaren heen, van kracht.

Zie ook de omzendbrief “De reaffectatie- en wedertewerkstellingsregeling voor de inrichtende machten en de personeelsleden tewerkgesteld in het niet-tertiair onderwijs” – PERS/2003/08 van 28/07/2003.

2.5. Wat indien het personeelslid niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld wordt?

Indien het betrokken personeelslid niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld wordt binnen de termijn van twaalf maanden sinds de datum waarop hem kennis is gegeven van de definitieve beslissing van ongeschiktheid dan wordt hij definitief en ambtshalve - dus zonder nieuw geneeskundig onderzoek - met pensioen gesteld op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van deze termijn.

2.6. Wat indien de periode(n) van reaffectatie of wedertewerkstelling langer duur(t)(den) dan voorgaande termijn van twaalf maanden?

Indien de reaffectatie of wedertewerkstelling eindigt na het verstrijken van voormelde termijn van twaalf maanden, dan begint een nieuwe termijn van twaalf maanden te lopen vanaf het ogenblik waarop aan de reaffectatie of wedertewerkstelling een einde komt.

Let op: indien, als gevolg van een beslissing van MEDEX, een ter beschikking gesteld personeelslid wordt toegewezen in een niet-organieke betrekking, betekent dit niet dat een reaffectatie of wedertewerkstelling in een organieke betrekking onmogelijk is.  

 

In voorkomend geval moet men er rekening mee houden dat, indien dit een reaffectatie of wedertewerkstelling van beperkte duur is (bvb. een vervanging), deze reaffectatie of wedertewerkstelling moet gevolgd worden door een wedertewerkstelling in een niet-organieke betrekking, of door een reaffectatie of wedertewerkstelling in een andere organieke betrekking.  

 

Er kan zich immers een probleem stellen wanneer de reaffectatie of wedertewerkstelling eindigt binnen de hoger vermelde termijn van twaalf maanden: indien het personeelslid op de laatste dag van de twaalfde maand die volgt op de datum van kennisgeving van de beslissing van ongeschiktheid niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld is, dan wordt dit personeelslid definitief en ambtshalve op pensioen gesteld, op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van deze termijn, net zoals in het geval dat er helemaal geen reaffectatie of wedertewerkstelling is. 

 

3. In te dienen documenten bij terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking en reaffectatie of wedertewerkstelling.

Bij terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, gesteund op artikel 5, § 1 bis, van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs-III (beslissing van MEDEX),

zendt u volgende gegevens via RL-1 aan hetzij het Agentschap voor Onderwijsdiensten, hetzij het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen.

- TBSOB in de vastbenoemde opdracht;

- De reaffectatie of wedertewerkstelling;

- De code voor de opdrachtgebonden dienstonderbreking 'TBS pensioencommissie' is 067.

- De aanstelling van een personeelslid als wedertewerkgestelde administratieve ondersteuning in een niet-organieke betrekking dat als gevolg van een beslissing van MEDEX ter beschikking gesteld werd, wordt doorgestuurd met ambtscode 165. (…)

De vervanger van het betrokken personeelslid kan niet als ATO 1 worden doorgegeven. Immers in de uren TBSOB kan geen vervanger worden aangesteld. U geeft de vervanger dan ook door met ATO 2 en in de opmerking geeft u aan dat de titularis TBSOB is gesteld ingevolge een beslissing van MEDEX.

Zie Omzendbrief PERS/2005/11: Praktische schikkingen voor die scholen en onderwijsinstellingen die met het Departement Onderwijs elektronisch communiceren. Melding van: - personeelsleden ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking - betrekkingen waarin zij worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld.

4. Geldelijke gevolgen

(…)

Het personeelslid dat (…) ter beschikking gesteld wordt wegens ontstentenis van betrekking, bekomt tijdens deze terbeschikkingstelling het wachtgeld/de wachtgeldtoelage verbonden aan deze laatste toestand voor het ambt waarin hij vastbenoemd is en waarvoor hij definitief ongeschikt verklaard werd.

Het personeelslid dat ter beschikking gesteld wordt wegens ontstentenis van betrekking en bovendien gereaffecteerd of wedertewerkgesteld wordt, bekomt tijdens zijn reaffectatie of wedertewerkstelling tenminste de salaris/salaristoelage verbonden aan het ambt waarin hij vastbenoemd is en waarvoor hij definitief ongeschikt verklaard werd, zolang hij het ambt uitoefent als reaffectatie of wedertewerkstelling.

Indien echter dit laatste personeelslid zou vastbenoemd worden in het ambt waarin het gereaffecteerd of wedertewerkgesteld is dan bekomt het de salaris/salaristoelage verbonden aan dit ambt.

5. Algemene opmerking

Aan de personeelsleden die niet ter beschikking gesteld worden wegens ontstentenis van betrekking en (…) ter beschikking gesteld blijven wegens ziekte, wordt na het verstrijken van een termijn van twaalf maanden ambtshalve een definitief pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid toegekend. De aandacht wordt erop gevestigd dat hoewel het pensioen ambtshalve wordt verleend, het personeelslid dit pensioen toch schriftelijk moet aanvragen.

Het voorgaande geldt eveneens voor de personeelsleden die wel ter beschikking gesteld worden wegens ontstentenis van betrekking maar die binnen de termijn van twaalf maanden niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld worden.

Naarmate de termijn van twaalf maanden vordert, mag op een bepaald ogenblik worden verondersteld dat de betrokkene vóór het verstrijken van deze termijn niet meer zal worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld. Op dat ogenblik zou het schoolbestuur van de onderwijsinstelling of het centrum voor leerlingenbegeleiding waarbij het betrokken personeelslid ter beschikking gesteld is, dit personeelslid moeten aanmanen om zijn pensioenaanvraag rechtstreeks bij de Pensioendienst voor de Overheidssector in te dienen. De procedure daartoe is vervat in de omzendbrief van 12 oktober 2012, kenmerk PERS/2012/07. Als ingangsdatum van het pensioen moet worden vermeld de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van de termijn van twaalf maanden vanaf de datum waarop aan het personeelslid kennis is gegeven van de definitieve beslissing van ongeschiktheid.