Personeelslid voor 1 september 2014 ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking na een advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in het kader van een procedure tot re-integratie ingeroepen door het personeelslid

 • referentie
  PERS/2009/09
 • publicatiedatum
  18/08/2009
 • datum laatste wijziging
  08/05/2014
 • wettelijke basis
  Decreet 9 april 1992 betreffende het onderwijs III
 • wettelijke basis
  Besluit van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage.
 • contactpersoon
  Ivo Francis, 02 553 65 06
 • contactpersoon
  Peggy Michiels, 02 553 65 59
 • Een vastbenoemd personeelslid dat gebruik maakt van het recht op een procedure tot re-integratie en dat door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer geschikt wordt geacht voor een andere functie, kon tot en met het schooljaar 2013-2014 door zijn schoolbestuur ter beschikking gesteld worden wegens ontstentenis van betrekking. Vanaf 1 september 2014 kan die terbeschikkingstelling niet meer en geldt een andere werkwijze voor de herinschakeling na definitieve arbeidsongeschiktheid.
 • Deze omzendbrief is alleen van toepassing op de personeelsleden die voor 1 september 2014 ter beschikking gesteld werden wegens ontstentenis van betrekking ingevolge een advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in het kader van een re-integratieprocedure.
 • Een schoolbestuur moet t.a.v. dit personeelslid in eerste instantie haar verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling naleven, binnen de grenzen van het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Als het personeelslid niet kan worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld, wordt het dossier aan de eerstvolgende bevoegde reaffectatiecommissie doorgegeven. Die reaffectatiecommissie geeft het personeelslid een toewijzing op basis van de haar toegekende bevoegdheden.
 • Voor de personeelsleden die uiterlijk met ingang van 1 augustus 2012 ter beschikking werden gesteld wegens ontstentenis van betrekking in het kader van een procedure tot re-integratie, blijven de regels m.b.t. de reaffectatie of wedertewerkstelling ongewijzigd gelden zoals ze in het schooljaar 2011-2012 van kracht waren.
 • Voor de personeelsleden die tussen 1 augustus 2012 en 1 september 2014 ter beschikking werden gesteld wegens ontstentenis van betrekking in het kader van een procedure tot re-integratie, blijven de regels m.b.t. de reaffectatie of wedertewerkstelling ongewijzigd gelden zoals ze in het schooljaar 2013-2014 van kracht waren. De personeelscategorieën ondersteunend personeel en beleids- en ondersteunend personeel zijn niet langer afgeschermd voor een wedertewerkstelling over de personeelscategorieën heen van een personeelslid dat tussen 1 augustus 2012 en 1 september 2014 TBSOB gesteld werd ingevolge een advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in het kader van een re-integratieprocedure. De reaffectatiecommissies van de scholengemeenschap en de scholengroep hebben de taak om dergelijke personeelsleden te reaffecteren of over de personeelscategorieën heen weder te werk te stellen in organieke betrekkingen. De Vlaamse reaffectatiecommissie heeft de bevoegdheid om de personeelsleden waar geen organieke reaffectatie of wedertewerkstelling voor kan worden gevonden uiteindelijk te werk te stellen in een niet-organieke betrekking als administratieve ondersteuning.
 • De wijzigingen die opgenomen zijn in deze omzendbrief maken deel uit van het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV.
 • Het is belangrijk dat de betrokken personeelsleden op de hoogte worden gebracht.

1. Inleiding

Een personeelslid dat door zijn behandelende arts definitief arbeidsongeschikt verklaard is voor de verdere uitvoering van zijn functie, kan op eigen initiatief een aanvraag doen tot re-integratie in een aangepaste werkomgeving. Deze procedure tot re-integratie steunt op de artikelen 39 tot 41 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers.

Het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV voert met ingang van 1 september 2014 een nieuwe werkwijze in voor personeelsleden die een beroep doen op een re-integratieprocedure. Zie daarvoor de omzendbrief ‘Werkwijze vanaf 1 september 2014 voor de herinschakeling van een definitief arbeidsongeschikt personeelslid in het kader van een re-integratieprocedure’. De nieuwe werkwijze maakt geen gebruik meer van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking.

Wat volgt in deze omzendbrief is alleen nog van toepassing voor de personeelsleden die voor 1 september 2014 ter beschikking gesteld werden wegens ontstentenis van betrekking ingevolge een advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in het kader van een re-integratieprocedure.

Met ingang van 1 september 2009 werd voor arbeidsongeschikte personeelsleden die in het kader van een procedure tot re-integratie - zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers - door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer geschikt geacht worden om tewerkgesteld te worden in een andere functie, gekozen voor het instrument van de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, waarna reaffectatie of wedertewerkstelling volgde. Het schoolbestuur was verplicht het personeelslid ter beschikking te stellen wegens ontstentenis van betrekking. Die verplichting werd met ingang van 1 augustus 2012 opgeheven, maar de mogelijkheid voor het schoolbestuur om het personeelslid ter beschikking te stellen wegens ontstentenis van betrekking, bleef wel bestaan. Als het personeelslid en het schoolbestuur van die mogelijkheid gebruik gemaakt hebben en het personeelslid ter beschikking gesteld werd wegens ontstentenis van betrekking tussen 1 augustus 2012 en 1 september 2014, gelden de uitgebreide verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling zoals ze van kracht waren in het schooljaar 2013-2014. Voor het personeelslid dat al een reaffectatie of wedertewerkstelling heeft, geldt het principe van de bestendigheid van reaffectatie of wedertewerkstelling over de schooljaren heen.

Voor het personeelslid dat uiterlijk met ingang van 1 augustus 2012 ter beschikking gesteld is wegens ontstentenis van betrekking, blijft de terbeschikkingstelling van kracht en blijven de verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling ongewijzigd gelden zoals ze van kracht waren tijdens het schooljaar 2011-2012. Voor het personeelslid dat al een reaffectatie of wedertewerkstelling heeft, geldt dan ook het principe van de bestendigheid van reaffectatie of wedertewerkstelling over de schooljaren heen.

(…)

Opmerking
In deze omzendbrief wordt het begrip schoolbestuur gehanteerd. In het gemeenschapsonderwijs moet het begrip schoolbestuur gelezen worden als de raad van bestuur. In het gesubsidieerd onderwijs moet voor de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de centra voor volwassenenonderwijs schoolbestuur gelezen worden als centrumbestuur, moet voor de centra voor leerlingenbegeleiding schoolbestuur gelezen worden als bestuur, en moet voor het deeltijds kunstonderwijs, de tehuizen voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben, de autonome internaten en de pedagogische begeleidingsdiensten, schoolbestuur gelezen worden als inrichtende macht.

2. Procedure

(…)

Aandacht
Vanaf 1 september 2012 worden de personeelscategorieën ondersteunend personeel en beleids- en ondersteunend personeel niet langer afgeschermd voor een wedertewerkstelling over de personeelscategorieën heen van een personeelslid dat ter beschikking gesteld is wegens ontstentenis van betrekking ingevolge een advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in het kader van een procedure tot re-integratie.

Uitzondering
De wedertewerkstelling naar de personeelscategorieën ondersteunend personeel en beleids- en ondersteunend personeel geldt niet voor de personeelsleden die uiterlijk met ingang van 1 augustus 2012 ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking ingevolge een advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in het kader van een procedure tot re-integratie. Voor die personeelsleden blijven de verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling ongewijzigd gelden zoals ze van kracht waren in het schooljaar 2011-2012. Voor wie op basis van die bepalingen een toewijzing gekregen heeft, blijft dus ook de bestendigheid van reaffectatie of wedertewerkstelling over de schooljaren heen onverminderd gelden.

De verplichtingen die een schoolbestuur terzake moet naleven, vindt u terug in de omzendbrief - PERS/2003/2008 (28/07/2003) - De reaffectatie- en wedertewerkstellingsregeling voor de inrichtende machten en de personeelsleden tewerkgesteld in het niet-tertiair onderwijs.

Als het schoolbestuur van mening is dat het noch objectief, noch technisch mogelijk is een aangepaste of een andere functie toe te kennen, of dat dit niet kan worden geëist om gegronde redenen, licht ze de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer hiervan in.

3. Praktische schikking van de melding van een reaffectatie of wedertewerkstelling aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten of aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen.

Zie ook de omzendbrief PERS/2015/03: Elektronisch communiceren van gegevens over terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) of het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen(AHOVOS) Melding van:- personeelsleden ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking- betrekkingen waarin zij KUNNEN worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld

Volgende gegevens meldt u via RL-1 aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming:

- TBSOB in de vastbenoemde opdracht;

- De (…) reaffectatie of wedertewerkstelling in een organieke betrekking (…);

- De code voor de opdrachtgebonden dienstonderbreking TBS re-integratie is 147.

- Indien de aanstelling van een personeelslid dat ingevolge een advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ter beschikking gesteld werd, resulteert in een wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie als administratieve ondersteuning in een niet organieke betrekking, dan wordt dit doorgestuurd met ambtscode 165.

- De vervanger van het personeelslid dat TBSOB is, geeft u met ATO 2 door en in de opmerking geeft u aan dat de titularis TBSOB is gesteld ingevolge een beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. ATO 1 is immers onmogelijk omdat in uren waarvoor iemand TBSOB is er normaal geen vervanger kan aangesteld worden.