De ambten en hun prestatieregeling in de centra voor volwassenenonderwijs

  • Deze omzendbrief legt de ambten en bijhorende prestatienoemers vast voor de centra voor volwassenenonderwijs.
  • De prestatieregeling vormt ook de basis voor de vaststelling van het salaris van een personeelslid. Om correct de opdracht vast te stellen van een personeelslid dat wordt aangesteld in een betrekking van het onderwijzend personeel, worden specifieke formules ingevoerd.
  • Met ingang van 1 september 2021 wordt aan het ondersteunend personeel het wervingsambt van ICT-coördinator toegevoegd. Voor dit ambt geldt een prestatieregeling van 36/36 voor een voltijdse opdracht.
  • Deze maatregel wordt meegedeeld onder voorbehoud van goedkeuring van de regelgeving door de Vlaamse Regering.

1. Inleiding

In deze omzendbrief vindt u volgende items terug:

- de indeling van de ambten die in een centrum voor volwassenenonderwijs kunnen worden ingericht (punt 3);

- de prestatieregeling die van kracht is voor de ambten in een centrum voor volwassenenonderwijs (punt 4);

- het vaststellen van de opdracht die recht geeft op een salaris (punt 5).

2. Toepassingsgebied

De bepalingen van deze omzendbrief gelden voor alle centra voor volwassenenonderwijs ongeacht de organisatievorm die ze hanteren voor hun opleidingen en voor alle personeelsleden die in deze opleidingen worden aangesteld, voor zover deze personeelsleden door de overheid worden gefinancierd of gesubsidieerd.

De ambtsbenamingen en de prestatieregeling die hierna worden toegelicht, gelden voor elk personeelslid dat u in dienst houdt of aanstelt in een betrekking in een modulaire opleiding.

3. De ambten in een centrum voor volwassenenonderwijs

Volgende ambtsbenamingen gelden voor een aanstelling in een betrekking in een centrum voor volwassenenonderwijs.

 

Personeelscategorie 

 

Soort ambt 

Ambt 

 

Bestuurs-en onderwijzend personeel 

 

Wervingsambt 

 

Leraar secundair volwassenenonderwijs 

 

 

Bestuurs-en onderwijzend personeel 

 

Selectieambt 

 

 

Adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs 

 

 

Bestuurs-en onderwijzend personeel 

 

 

Selectieambt 

 

 

Technisch adviseur 

 

 

Bestuurs-en onderwijzend personeel 

 

 

Bevorderingsambt 

 

 

Technisch adviseur-coördinator 

 

Bestuurs-en onderwijzend personeel 

 

 

Bevorderingsambt 

 

 

Directeur 

 

Ondersteunend personeel 

 

 

Wervingsambt 

 

Administratief medewerker 

Stafmedewerker 

ICT-coördinator 

 

4. De prestatieregeling voor een ambt in een centrum voor volwassenenonderwijs

4.1. Het onderwijzend personeel (leraar)

Voor het wervingsambt van leraar secundair volwassenenonderwijs in een centrum voor volwassenenonderwijs geldt een prestatienoemer per studiegebied.

Een uitzondering op dit principe geldt voor de leraar secundair volwassenenonderwijs die wordt aangesteld in een betrekking in hetzij de geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren, hetzij de geletterdheidsmodule Regie over het eigen leren. De prestatienoemer voor deze geletterdheidsmodules is steeds 20 en kan dus afwijken van het studiegebied waarin het personeelslid is aangesteld.

Een opdracht in een betrekking in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs wordt uitgedrukt via de volgende prestatienoemers.

 

Studiegebied 

 

 

Noemer 

Aanvullende algemene vorming 

20 

Administratie 

20 

Algemene vorming 

20 

Assistentie vrije zorgberoepen, als het gaat om de opleidingen Farmaceutisch technisch assistent, Uitvaartassistent, Uitvaartmanager en Uitvaartmedewerker 

20 

Bedrijfsbeheer 

20 

Bibliotheek-, archief- en documentatiekunde 

20 

Bijzondere educatieve noden 

20 

Chemie 

20 

Europese talen richtgraad 1 en 2 

20 

Europese neventalen richtgraad 1 en 2 

20 

Europese talen richtgraad 3 en 4 

20 

Fotografie 

20 

Grafische communicatie en media 

20 

Hebreeuws 

20 

Informatie- en communicatietechnologie 

20 

Logistiek en verkoop 

20 

Maritieme diensten 

20 

Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 

20 

Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 

20 

Oosterse talen 

20 

Printmedia 

20 

Scandinavische talen 

20 

Slavische talen 

20 

Geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren en Regie over het eigen leren 

20 

 

 

Ambachtelijk erfgoed, als het gaat om de opleidingen Boekvergulder, Hulpboekbinder, Manueel Boekbinder en Manueel Boekbinder-Boekvergulder 

21 

Toerisme 

21 

 

 

Algemene personenzorg 

22 

Assistentie vrije zorgberoepen, als het gaat om de opleiding Tandartsassistent 

22 

ICT-technieken 

22 

Lassen 

22 

Mechanica-elektriciteit 

22 

Specifieke personenzorg 

22 

 

 

Ambachtelijk erfgoed, als het gaat om de opleidingen Klavierinstrumentenbouwer-Hersteller, Strijkinstrumentenbouwer-Hersteller en Tokkelinstrumentenbouwer-Hersteller 

23 

Auto 

23 

Groot transport 

23 

Koeling en warmte 

23 

Land- en tuinbouw 

23 

Lichaamsverzorging 

23 

Textiel 

23 

 

 

Afwerking bouw 

24 

Ambachtelijke accessoires, als het gaat om de opleidingen Accessoires, Breien, Briljanteerder, Diamantbewerker, Diamantsnijder, Edelsteenzetter, Goudsmid, Juweelhersteller, Kruiswerker, Marokijnbewerker, Mode en Interieur, Mode en Textielverkoop, Modist, Schoenhersteller, Schoenmaker- Ontwerper, Uurwerkmaker en Zilversmid 

24 

Ambachtelijk erfgoed, als het gaat om de opleidingen Bekapper, Hoefsmid, Siersmid en Vakman Houtsnijwerk 

24 

Bakkerij 

24 

Drankenkennis 

24 

Horeca 

24 

Meubelmakerij 

24 

Mode: maatwerk 

24 

Mode: realisaties 

24 

Ruwbouw 

24 

Schrijnwerkerij 

24 

Slagerij 

24 

 

 

Ambachtelijke accessoires, als het gaat om de opleidingen Afgeknoopte Draden, Borduren, Doorlopende draden en Naaldkant 

25 

Huishoudhulp 

25 

Huishoudelijk koken 

25 

Huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken 

25 

Deze prestatienoemer drukt de onderwijsopdracht op gemiddelde weekbasis uit in verhouding tot het pakket leraarsuren dat wordt aangewend in een opleiding of module.

De kerntakendie deel uitmaken van de onderwijsopdracht van een personeelslid in het centrum worden vastgelegd in de individuele functiebeschrijving van het personeelslid. Meer informatie hierover vindt u in de omzendbrief PERS/2007/09 - Functiebeschrijving en evaluatie van 29-10-2007.

4.2. Het bestuurspersoneel

Voor de ambten van het bestuurspersoneel - met uitzondering van de directeur - omvat een voltijdse opdrachtop weekbasis 36 klokuren.

Deze ambten van het bestuurspersoneel zijn:

- adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs

- technisch adviseur-coördinator

- technisch adviseur

Voor het ambt van directeur legt de overheid geen prestatieregeling op.

Elk centrum heeft sowieso recht op een voltijdse betrekking van directeur en we laten het aan het centrumbestuur over om de arbeidsvoorwaarden van de directeur vast te leggen.

4.3. Het ondersteunend personeel

Voor de ambten van het ondersteunend personeel wordt een opdracht uitgedrukt in klokuren op weekbasis:

  • voor het ambt van administratief medewerker omvat een voltijdse opdracht op weekbasis 32 klokuren;
  • voor het ambt van stafmedewerker omvat een voltijdse opdracht op weekbasis 36 klokuren;
  • voor het ambt van ICT-coördinator omvat een voltijdse opdracht op weekbasis 36 klokuren.

Een deeltijdse opdracht kan vanaf één klokuur (1/36) en moet altijd worden toegekend en uitgeoefend in gehele klokuren.

5. Vaststellen van het recht op een salaris

De prestatienoemers die in punt 4 worden vastgelegd, dienen eveneens om het recht op een salaris vast te stellen voor een personeelslid.

De overheid stelt het salaris van een personeelslid immers vast op basis van deze prestatienoemers en doet dit door er van uit te gaan dat een personeelslid op weekbasis steeds eenzelfde aantal uren presteert en dit gedurende de ganse periode van de aanstelling.

U moet dus steeds de opdracht van een personeelslid op weekbasis bepalen en in die vorm bezorgen aan uw werkstation, zodat het werkstation er voor kan zorgen dat het personeelslid correct wordt bezoldigd.

U vindt hierna hoe u de opdracht vaststelt voor een personeelslid dat aangesteld is in een opdracht:

- in een ambt van het onderwijzend personeel (punt 5.1)

- in een ambt van het bestuurspersoneel (punt 5.2)

- in een ambt van het ondersteunend personeel (punt 5.3).

5.1. Het onderwijzend personeel

Het salaris van een personeelslid dat aangesteld wordt in een ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs wordt steeds vastgesteld op basis van de formule T/N.

N is daarbij altijd de prestatienoemer van het studiegebied waartoe de opleiding behoort waarin het personeelslid is aangesteld.

Bij een aanstelling in een opdracht in een modulaire opleiding wordt een personeelslid effectief belast met een aantal lestijden per module, maar deze taakbelasting strookt niet steeds met het principe van een opdracht die gedurende een bepaalde periode continu op weekbasis wordt geleverd.

Om in dergelijke situatie een correcte vaststelling van het salaris te kunnen maken, moet u de opdracht van het personeelslid als het ware 'vertalen' naar een opdracht op weekbasis.

U doet dit door gebruik te maken van de formule T/N.

N = de prestatienoemer volgens het studiegebied

T = afhankelijk van de duur van de aanstelling. We maken daarbij een onderscheid tussen de opdracht van een personeelslid dat voor een volledig schooljaar is aangesteld en de opdracht van een personeelslid dat slechts voor een deel van een schooljaar wordt aangesteld.

De invulling van T vindt u in de hiernavolgende punten 5.1.1 en 5.1.2.

5.1.1. Het personeelslid is aangesteld voor de duur van een volledig schooljaar

Als een personeelslid is aangesteld voor een opdracht die een volledig schooljaar omvat, moet u de opdracht van het personeelslid vaststellen via de formule T/N.

T = het aantal lestijden per module gedeeld door 40

N = de prestatienoemer van het studiegebied waartoe de opleiding behoort waarin het personeelslid is aangesteld

U gebruikt deze formule steeds om de opdracht van een vastbenoemd personeelslid vast te stellen.

Voorbeeld

Een personeelslid is op 1 september als vastbenoemde leraar secundair volwassenenonderwijs aangesteld in de opleiding Economie-moderne talen (studiegebied Algemene Vorming) en heeft een opdracht van 240 lestijden voor de duur van het volledige schooljaar.

Wat is de opdracht die u voor dit personeelslid aan uw werkstation moet bezorgen?

U stelt de opdracht vast via de formule T/N

T = het aantal lestijden van de modules /40 = 240/40 = 6

N = de prestatienoemer van het studiegebied waartoe de opleiding Economie-moderne talen behoort = het studiegebied Algemene Vorming = 20

De opdracht van dit personeelslid = 6/20

5.1.2. Het personeelslid is aangesteld voor een deel van het schooljaar

Als een personeelslid is aangesteld voor een opdracht die minder dan een volledig schooljaar omvat, moet u de opdracht van het personeelslid vaststellen via de formule T/N.

T = (X/40)*(300/Y)*(U/V)

Waarbij:

X = het verplicht aantal te organiseren lestijden van de module(s)volgens het opleidingsprofiel

Y = het aantal dagen dat het personeelslid in de module(s) is aangesteld

U = het aantal lestijden van de module(s) die georganiseerd zijn tijdens de periode van aanstelling van het personeelslid

V = het totale aantal effectief georganiseerde lestijden van de module(s)

N = de prestatienoemer van het studiegebied waartoe de opleiding behoort waarin het personeelslid is aangesteld

U gebruikt deze formule steeds om de opdracht van een tijdelijk personeelslid vast te stellen dat niet voor de duur van een volledig schooljaar is aangesteld en voor tijdelijke personeelsleden die een vervanging doen in de loop van het schooljaar (interims).

Het resultaat van de bewerking rondt u steeds af tot op 3 cijfers na de komma.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Een tijdelijk personeelslid wordt van 11 september tot en met 15 december aangesteld voor een opdracht van 2 modules van 60 lestijden in de opleiding Bordenbouwer(studiegebied Mechanica-Elektriciteit).

De 120 lestijden zijn volledig georganiseerd en het personeelslid presteert effectief de 120 lestijden.

Wat is de opdracht die u voor dit tijdelijk personeelslid aan uw werkstation moet bezorgen?

U stelt de opdracht vast via de formule T/N

T = (X/40)*(300/Y)*(U/V)

X = 120 lestijden (2 modules van 60 lestijden)

Y = het aantal dagen dat het tijdelijke personeelslid effectief is aangesteld = 96 (van 11/9 tot en met 15/12)

U = het aantal georganiseerde lestijden in de periode van aanstelling = 120

V = het totale aantal effectief georganiseerde lestijden van de modules = 120

T = (120/40)*(300/96)*(120/120) = 9,375

N = de prestatienoemer van het studiegebied Mechanica-Elektriciteit = 22

Dit personeelslid zal een salaris ontvangen voor een prestatie van 9,375 /22 tijdens de periode van 11 september tot en met 15 december.

Voorbeeld 2

Een personeelslid wordt tijdelijk aangesteld als vervanger van een afwezige titularis van 25 oktober tot en met 4 maart in de opleiding Polyvalent dakdekker (studiegebied Ruwbouw) voor een opdracht in 3 modules met een totale duur van 200 lestijden (1 van 40 lestijden en 2 van 80 lestijden). Van de 200 lestijden zullen er 196 lestijden effectief worden georganiseerd.

Tijdens de periode van aanstelling van het tijdelijk personeelslid zijn 120 lestijden georganiseerd.

Wat is de opdracht die u voor dit tijdelijk personeelslid aan uw werkstation moet bezorgen?

U stelt de opdracht vast via de formule T/N

T = (X/40)*(300/Y)*(U/V)

X = 200 (1 module van 40 lestijden en 2 modules van 80 lestijden)

Y = het aantal dagen dat het tijdelijke personeelslid effectief is aangesteld = 131 (van 25/10 tot en met 4/3)

U = het aantal georganiseerde lestijden in de periode van aanstelling = 120

V = het totale aantal effectief georganiseerde lestijden van de modules = 196

T = (200/40)*(300/131)*(120/196) = 7,010

N = de prestatienoemer van het studiegebied Ruwbouw = 7,010/24

Dit personeelslid zal een salaris ontvangen voor een prestatie van 7,010 /24 tijdens de periode van 25 oktober tot en met 4 maart.

5.2. Het bestuurspersoneel

Het salaris van een directeur van een centrum voor volwassenenonderwijs wordt uitgedrukt in twintigsten.

De directeur die voltijds is aangesteld in een CVO heeft dus recht op een salaris van 20/20.

Het salaris van een personeelslid dat aangesteld is in een van de andere ambten van het bestuurspersoneel, wordt uitgedrukt in zesendertigsten.

De adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs, technisch adviseur of technisch adviseur-coördinator heeft dus recht op een salaris dat wordt vastgesteld op basis van de prestatienoemer 36.

Opgelet!
In tegenstelling tot de berekening van de opdracht voor het recht op een salaris van het onderwijzend personeel in punt 5.1.2, kan de opdracht van een personeelslid dat een ambt van directeur, technisch adviseur-coördinator, technisch adviseur en adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs uitoefent, niet worden omgerekend naar een opdracht voor een deel van het schooljaar. De puntenenveloppe voor bestuurs- en ondersteunend personeel moet immers aangewend worden om betrekkingen in te richten op basis van een volledig schooljaar, wat betekent dat ze niet gecomprimeerd kan aangewend worden.

5.3. Het ondersteunend personeel

Het salaris van een personeelslid dat is aangesteld in een ambt van het ondersteunend personeel, wordt uitgedrukt via de prestatienoemer.

De administratief medewerker heeft recht op een salaris dat wordt vastgesteld op basis van de prestatienoemer 32.

De stafmedewerkeren de ICT-coördinator hebben recht op een salaris dat wordt vastgesteld op basis van de prestatienoemer 36.

Opgelet!
In tegenstelling tot de berekening van de opdracht voor het recht op een salaris van het onderwijzend personeel in punt 5.1.2, kan de opdracht van een personeelslid dat een ambt van het ondersteunend personeel uitoefent, niet worden omgerekend naar een opdracht voor een deel van het schooljaar. De puntenenveloppe voor bestuurs- en ondersteunend personeel en de punten voor ICT-coördinatie moet immers aangewend worden om betrekkingen in te richten op basis van een volledig schooljaar, wat betekent dat ze niet gecomprimeerd kan aangewend worden.

6. Bijlage