Uitwisseling van lectoren tussen een hogeschool en een centrum voor volwassenenonderwijs voor het uitoefenen van een opdracht in het Hoger Beroepsonderwijs

 • referentie
  PERS/2015/05
 • publicatiedatum
  30/06/2015
 • datum laatste wijziging
  30/06/2015
 • wettelijke basis
  Artikel V.224 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013
 • wettelijke basis
  Artikel 53 van het Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs van 30 april 2009
 • contact
  Uw werkstation voor vragen omtrent personeel
 • contact
  Lien Van der Elst (lien.vanderelst@ond.vlaanderen.be) voor vragen omtrent omkadering

1. Samenwerkingsovereenkomst tussen een hogeschool en een centrum voor volwassenenonderwijs waarbij een personeelslid van de hogeschool wordt belast met een opdracht in een opleiding van het hoger beroepsonderwijs of in de specifieke lerarenopleiding van een centrum voor volwassenenonderwijs

1.1. Principes

Een centrum voor volwassenenonderwijs kan met een hogeschool een overeenkomst afsluiten waarbij één of meerdere personeelsleden van de hogeschool met zijn/hun instemming belast worden met een onderwijsopdracht in het hoger beroepsonderwijs of in de specifieke lerarenopleiding van het centrum voor volwassenenonderwijs.

Tijdens de duur van de aanstelling in het volwassenenonderwijs blijft het betrokken personeelslid juridisch en administratief verbonden aan de hogeschool.

Het salaris van het personeelslid wordt uitbetaald ten laste van de werkingsmiddelen van de hogeschool. Het brutosalaris of de brutosalaristoelage, met inbegrip van de patronale bijdragen, waarop het personeelslid ingevolge zijn opdracht aan het centrum voor volwassenenonderwijs recht zou hebben overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 maart 1965 houdende de bezoldigingsregeling van het personeel der leergangen met beperkt leerplan van het Ministerie van Nationale Opvoeding wordt door het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming uitbetaald aan de hogeschool waaraan het personeelslid juridisch en administratief verbonden is.

1.2. Administratieve richtlijnen

1.2.1. Indienen van de samenwerkingsovereenkomsten

Het centrum voor volwassenenonderwijs bezorgt een afschrift van de samenwerkingsovereenkomst aan zijn werkstation.

De overeenkomst bepaalt minimaal:

 • De namen van het betrokken personeelslid / de betrokken personeelsleden
 • De duur van de opdracht van het betrokken personeelslid / de betrokken personeelsleden
 • Het volume van de opdracht van het betrokken personeelslid / de betrokken personeelsleden
 • De namen van de betrokken instellingen

Voor aanstellingen die een aanvang nemen tussen 1 september en 31 december dient de samenwerkingsovereenkomst uiterlijk op 31 januari van hetzelfde schooljaar aan het werkstation te worden overgemaakt.

Voor aanstellingen die later in het schooljaar aanvangen, dient de samenwerkingsovereenkomst uiterlijk op 31 mei aan het werkstation te worden overgemaakt.

1.2.2. Elektronische communicatie met het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Het centrum voor volwassenenonderwijs meldt de opdracht van het personeelslid als TAO-opdracht met in de RL-1 het kenmerk TAO (code “J” in veld 05). Het centrum voegt hier een opmerking (RL-3) aan toe met als mededeling ‘Waarnemen opdracht in VWO’.

De hogeschool stuurt een RL-12 met DO 126 (‘Waarnemen opdracht in VWO’) voor het betreffende volume. Deze DO wordt bezoldigd.

2. Overdracht van middelen binnen een samenwerkingsverband HBO5

2.1. Principes overdracht van middelen van een hogeschool naar een centrum voor volwassenenonderwijs

De administratief beherende instelling voor het HBO5 is steeds een centrum voor volwassenenonderwijs of een secundaire school. De cursist schrijft zich in aan de administratief beherende instelling voor de HBO5-opleiding. Op het vlak van financiering, subsidiëring en inschrijvingsgelden gelden dan ook de vigerende regelgevende bepalingen van de administratief beherende instelling.

Een hogeschool kan, na onderhandeling in het hogeschoolonderhandelingscomité, middelen overdragen naar een andere partner van het samenwerkingsverband. In geval van overdracht naar een centrum voor volwassenenonderwijs worden de overgedragen middelen omgezet in leraarsuren. De omzetting van middelen naar leraarsuren loopt volgens de bedragen zoals opgenomen in het artikel 6bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs.

De lesurencursist die worden gegenereerd in de omgezette leraarsuren komen in aanmerking voor de berekening van de omkadering voor het volgende schooljaar.

De personeelsleden aangesteld in de omgezette leraarsuren worden aangesteld als tijdelijk personeelslid en zijn administratief en juridisch verbonden aan het centrum voor volwassenenonderwijs (in tegenstelling tot de personeelsleden onder punt 1. van deze omzendbrief). Een personeelslid kan niet vastbenoemd worden in de overgedragen uren. Het niet naleven van deze bepaling heeft tot gevolg dat een vaste benoeming geen uitwerking heeft ten overstaan van de overheid.

2.2. Principes overdracht van leraarsuren van een centrum voor volwassenenonderwijs naar een hogeschool

Een centrum voor volwassenenonderwijs kan, na onderhandeling in het lokale comité, leraarsuren overdragen naar een hogeschool. De leraarsuren in kwestie worden omgezet in een krediet. De omzetting van leraarsuren naar middelen loopt volgens de bedragen zoals opgenomen in het artikel 6bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs.

Deze omgezette leraarsuren naar middelen vallen niet onder de beperkingen van de maximale overdracht van 2 procent van de leraarsuren naar een ander centrum en/of naar een ander schooljaar.

2.3. Administratieve richtlijnen

2.3.1. Mededeling van de overdracht van middelen van een hogeschool naar een centrum voor volwassenenonderwijs

Het samenwerkingsverband meldt uiterlijk op 1 oktober de overdracht van middelen aan de afdeling volwassenenonderwijs.

De melding van overdracht moet gebeuren via het formulier ‘Verklaring van middelenoverdracht binnen een hbo5-samenwerkingsverband’ (zie bijlage 1 bij deze omzendbrief) en dient digitaal doorgestuurd te worden naar financiering.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be .

2.3.2. Mededeling van de overdracht van leraarsuren van een centrum voor volwassenenonderwijs naar een hogeschool

Het samenwerkingsverband meldt uiterlijk op 1 oktober de overdracht van leraarsuren aan de afdeling volwassenenonderwijs.

De melding van overdracht moet gebeuren via het formulier ‘Verklaring van middelenoverdracht binnen een hbo5-samenwerkingsverband’ (zie bijlage 1 bij deze omzendbrief) en dient digitaal doorgestuurd te worden naar financiering.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be .

2.3.3. Elektronische communicatie met het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Voor de situaties die vallen onder punt 2.1. meldt het centrum voor volwassenenonderwijs de betrokkenen personeelsleden elektronisch in dienst.

Het centrum voor volwassenenonderwijs meldt de opdracht van het personeelslid met OOM-code 21.

Indien een vast benoemd personeelslid via een verlof TAO aangesteld zou worden in de omgezette uren stuurt het centrum een RL-1 Ato4 met een “verlof tijdelijk andere opdracht” (DO 019) voor de vast benoemde opdracht en een RL-1 Ato2 (of Ato1) met OOM-code 21 met het kenmerk TAO (code “J” in veld 05) voor de tijdelijk uitgeoefende opdracht.