Samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis- en secundair onderwijs

 • referentie
  NO/2017/01
 • publicatiedatum
  02/06/2017
 • datum laatste wijziging
  15/12/2021
 • wettelijke basis
  Wettelijke basis:
 • wettelijke basis
  Decreet basisonderwijs art. 172quinquies
 • wettelijke basis
  Codex Secundair Onderwijs art. 314/8
 • contactpersoon
  , ondersteuningsnetwerken.agodi@vlaanderen.be
 • contactpersoon
  Kristel De Plecker, 02/553.02.38
 • contactpersoon
  Daphne Rombauts, tel.: 02/553.99.31

1. Inleiding.

Vanaf 1 september 2017 treedt met de invoering van ondersteuningsnetwerken een nieuw ondersteuningsmodel in werking voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs.

Voor leerlingen die meer nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg, kunnen scholen voor gewoon onderwijs vanaf 1 september 2017 ondersteuning krijgen vanuit het ondersteuningsnetwerk waarbij ze zijn aangesloten. In dit ondersteuningsnetwerk brengen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs op gelijkwaardige basis en in co-creatie de expertise samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de leraren(teams) die met deze leerlingen werken, te ondersteunen.

Meer informatie over dit ondersteuningsmodel vindt u in de omzendbrief NO/2017/02 over ‘Het ondersteuningsmodel in het basis en secundair onderwijs en in het hoger onderwijs’.

2. Samenstelling van de ondersteuningsnetwerken.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 worden voor de ondersteuning van leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag type basisaanbod, 3 of 9 ondersteuningsnetwerken gevormd.

Voor de leerlingen met type 2, 4, 6 en 7 blijven de huidige scholen voor buitengewoon onderwijs netoverschrijdend ondersteuning bieden zoals voorheen. Voor deze types moeten er geen aparte ondersteuningsnetwerken gemeld worden. Uiteraard kunnen scholen die een van deze types samen met het type basisaanbod, type 3 en type 9 aanbieden, wel deel uitmaken van een ondersteuningsnetwerk.

Ondersteuningsnetwerken bestaan uit scholen voor gewoon onderwijs (en centra voor DBSO) en scholen voor buitengewoon onderwijs. De samenstelling kan niveau-overschrijdend en netoverschrijdend zijn.

Voor het gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap hebben de inrichtende machten tegen 1 januari 2018 sluitende afspraken moeten maken over logische regionale gebieden waarbinnen er slechts één ondersteuningsnetwerk actief is. Binnen die regio sluiten alle officiële scholen zich aan bij dit netwerk. Dit ondersteuningsnetwerk kan in het kader van de ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften afspraken maken over ondersteuning en begeleiding met eender welk ander ondersteuningsnetwerk. Ook scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs kunnen tot een ondersteuningsnetwerk van het officieel onderwijs toetreden.

De CLB’s en de pedagogische begeleidingsdiensten zijn ook partners in het ondersteuningsnetwerk.

Alle partners zijn gelijkwaardig binnen dit netwerk. Met het oog op de ondersteuning van haar leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, treedt elke school voor gewoon onderwijs (en centrum voor DBSO) toe tot een ondersteuningsnetwerk, met in acht name van de hierboven beschreven verplichting tot het vormen van officiële ondersteuningsnetwerken.

(…)

3. Melden van de samenstelling van de ondersteuningsnetwerken (…) vanaf het schooljaar 2018-2019.

(…)

Met ingang van 1 september 2017 zijn ondersteuningsnetwerken gevormd. De samenstelling daarvan is gemeld aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). Per ondersteuningsnetwerk is een contactschool en een aanspreekpunt voor ouders aangeduid.

3.1. Wijzigingen betreffende gegevens van een ondersteuningsnetwerk

Een wijziging van de naam, de contactschool of het aanspreekpunt voor ouders van een ondersteuningsnetwerk kunt u melden via volgend e-mailadres ondersteuningsnetwerken.agodi@vlaanderen.be

3.2. Wijzigingen betreffende de samenstelling van een ondersteuningsnetwerk

De directeur van een individuele school die voor het eerst tot een ondersteuningsnetwerk toetreedt, die uit een ondersteuningsnetwerk treedt of die overstapt naar een ander ondersteuningsnetwerk, meldt dit uiterlijk op 1 maart van het voorafgaande schooljaar in bijlage 1. Bezorg ons het formulier via Mijn Onderwijs. De volledige werkwijze staat beschreven in de rubriek ‘Hoe en aan wie bezorgt u het formulier? “ onderaan het formulier. 

3.3. De stopzetting van een bestaand of de oprichting van een nieuw ondersteuningsnetwerk

De directeur van een school voor buitengewoon onderwijs die optreedt als contactschool voor een ondersteuningsnetwerk vult het formulier in bijlage 2 in om de volledige stopzetting of oprichting van een nieuw ondersteuningsnetwerk mee te delen aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Het betreft dus niet louter een wijziging van de naam of van de samenstelling van het ondersteuningsnetwerk.

Op het formulier in bijlage 2 vermeldt de directeur van de contactschool de naam van het ondersteuningsnetwerk. Indien een nieuw ondersteuningsnetwerk wordt opgericht, vult de directeur ook de gegevens van de contactschool in en van de contactpersoon die fungeert als aanspreekpunt voor ouders. De directeur van de contactschool bezorgt ons dit formulier uiterlijk op 1 maart van het voorafgaande schooljaar via Mijn Onderwijs. De volledige werkwijze staat beschreven in de rubriek ‘Hoe en aan wie bezorgt u het formulier? “ onderaan het formulier.

Deze informatie is noodzakelijk om de omkadering voor de scholen buitengewoon onderwijs binnen een ondersteuningsnetwerk te bepalen.

4. Bijlagen