Loopbaanonderbreking voor mantelzorg

 • referentie
  PERS/2020/03
 • publicatiedatum
  19/06/2020
 • datum laatste wijziging
  19/06/2020
 • opheffing
  Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
 • contact
 • De loopbaanonderbreking voor mantelzorg is een nieuw specifiek stelsel van loopbaanonderbreking. Het is bedoeld voor personen die een erkenning hebben als mantelzorger. Momenteel is het KB waarin die erkenning geregeld wordt nog niet definitief goedgekeurd. Daardoor is het nog niet mogelijk het verlof voor mantelzorg aan te vragen bij de RVA en het op te nemen.

1. Inleiding

 • De wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers heeft wijzigingen aangebracht aan de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, waardoor een nieuw thematisch verlof in het leven is geroepen: het verlof voor erkende mantelzorgers. Deze wet is in werking getreden op 1 oktober 2019.

In het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding is nu de rechtsgrond opgenomen om aan de personeelsleden van het onderwijs ook de mogelijkheid te geven een verlof voor mantelzorg op te nemen van zodra dat mogelijk wordt.

2. Wat is het?

Personeelsleden die erkend mantelzorger zijn van een zorgbehoevende persoon, hebben het recht om hun loopbaan volledig of gedeeltelijk te onderbreken voor mantelzorg conform artikel 100ter en 102ter van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.

Een erkend mantelzorger is een persoon van wie de hoedanigheid van mantelzorger erkend is conform hoofdstuk 3 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger. Opgelet: er moet nog een koninklijk besluit uitgevaardigd worden door de minister van sociale zaken om dat verder uit te werken. Tot nu toe is dit koninklijk besluit er nog niet, waardoor het de facto onmogelijk is om het verlof voor mantelzorg op te nemen. Het kan ook niet worden aangevraagd bij de RVA.

3. Toekomstige modaliteiten

Een personeelslid zal recht hebben op één maand voltijdse loopbaanonderbreking per zorgbehoevende persoon of twee maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking per zorgbehoevende persoon.

Het personeelslid heeft over zijn gehele beroepsloopbaan recht op:

 • maximaal 6 maanden volledige loopbaanonderbreking voor mantelzorg
  of
 • maximaal 12 maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor mantelzorg

Daarbij geldt dat één maand volledige loopbaanonderbreking overeenkomt met twee maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking.

De werknemer die dit nieuw verlof voor mantelzorg wil opnemen moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Hij moet onder meer erkend zijn als mantelzorger. De overige voorwaarden daarvoor moeten nog vastgelegd worden. Zodra daar meer duidelijkheid over is, wordt deze omzendbrief aangevuld.

4. Formaliteiten t.o.v. de onderwijsadministratie

4.1. Mededeling

Een loopbaanonderbreking voor mantelzorg deelt u via de volgende codes mee aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten en/of het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen :

Codes loopbaanonderbrekingen voor mantelzorg 

Code 

Dienstonderbreking 

bereik 

RL 

Begindatum 

Einddatum 

228 

Volledige loopbaanonderbreking voor mantelzorg  

P  

2  

01-09-2020 

onbepaald  

229 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg  

O  

1 en 12  

01-09-2020  

onbepaald  

230 

Gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5 de voor mantelzorg  

O  

1 en 12  

01-09-2020  

onbepaald  

P = persoonsgebonden

O = opdrachtgebonden

Het personeelslid kan het formulier C62 terugvinden in zijn elektronisch dossier op de website van de RVA. Het bezorgt een kopie aan de school, zodat kan geverifieerd worden of de ingediende aanvraag effectief is goedgekeurd.

De verantwoordingsstukken bij de aanvraagformulieren bij een loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof blijven ter beschikking in de school en moet u dus niet naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten en/of het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen verzenden.

Het is van belang dat de school de gegevens in de elektronische zending aan het werkstation invult in overeenstemming met de gegevens van de C62.

Indien er zich later wijzigingen (bv. type, volume, duur…) in de loopbaanonderbreking voordoen, deelt u die onmiddellijk mee aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten en/of het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.

4.2. Mogelijke weigering van de loopbaanonderbreking voor mantelzorg door de onderwijsadministratie

Hoewel de onderwijsadministratie niet tussenkomt in de aanvraagprocedure, zal ze toch het verlof voor loopbaanonderbreking weigeren indien bij de behandeling van het dossier wordt vastgesteld dat de loopbaanonderbreking door de inrichtende macht/de Vlaamse Regering toegekend werd en door de R.V.A. aanvaard werd, met miskenning van de voorwaarden en basisprincipes die ter zake tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap behoren.

In voorkomend geval zal de weigering onmiddellijk schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld worden aan:

- het betrokken personeelslid;

- de betrokken inrichtende macht(en)/de Vlaamse Regering;

- de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.