Uitbreiding vervangingsmogelijkheden en uitbreiding verlof wegens overmacht naar aanleiding van corona

 • referentie
  PERS/2020/05
 • publicatiedatum
  13/11/2020
 • datum laatste wijziging
  13/11/2020
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 betreffende een tijdelijke uitbreiding van het verlof wegens overmacht en betreffende de dringende aanpassing van de bekwaamheidsbewijzen van de artsen in de centra voor leerlingenbegeleiding
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 houdende diverse dringende maatregelen ingevolge COVID-19 voor de centra voor leerlingenbegeleiding, het onderwijspersoneel, de academies deeltijds kunstonderwijs, de centra voor volwassenonderwijs en de centra voor basiseducatie houdende wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2020 tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID19 m.b.t. de internaten.
 • contactpersoon
  Uw werkstation,
 • Scholen en internaten die een tekort aan personeelsleden kunnen aantonen en kunnen aantonen dat ze ook een vervanger hebben gevonden, mogen een vervanger aanstellen voor afwezigheden van minder dan tien werkdagen.
 • Bovendien wordt het mogelijk om verlof wegens overmacht te nemen in geval van sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten. Het verlof wegens overmacht wordt tijdelijk uitgebreid.

1. Inleiding

De -opnieuw toegenomen- circulatie van het COVID 19-virus brengt verschillende (vooral kleinere) scholen al snel in de problemen wanneer enkele leerkrachten uitvallen omwille van ziekte of quarantaine. Zeker voor kleinere scholen is het niet vanzelfsprekend om de school te laten functioneren wanneer een deel van het personeel in quarantaine moet of ziek thuis moet blijven. Wanneer de korte vervangingen, overwerk of het lerarenplatform niet volstaan, is een andere structurele oplossing nodig op maat van die scholen die dreigen te moeten sluiten.

Ook de internaten lijden onder de quarantainemaatregelen waardoor soms meerdere (voltijdse) opvoeders in quarantaine moeten. Uiteraard geeft dit problemen voor het toezicht en de opvang in het internaat.

Om aan al deze afwezigheden tegemoet te komen, zijn er tijdelijke maatregelen genomen om extra vervangingsmogelijkheden te bieden naast de bestaande maatregelen voor vervanging, zoals de reguliere vervangingen voor afwezigheden vanaf tien werkdagen, de vervangingen van korte afwezigheden en het lerarenplatform.

Bovendien wordt het mogelijk om verlof wegens overmacht te nemen in geval van sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten. Het verlof wegens overmacht wordt uitgebreid.

2. Vervangingen in scholen en internaten met grote tekorten voor afwezigheden van minder dan tien werkdagen

2.1. Werking

Voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en de internaten wordt een flexibel systeem ingevoerd dat het mogelijk maakt om scholen en internaten te ondersteunen die zich naar aanleiding van de coronacrisis geconfronteerd zien met acute tekorten.

Scholen en internaten die een tekort aan personeelsleden kunnen aantonen en kunnen aantonen dat ze ook een vervanger hebben gevonden, mogen een vervanger aanstellen voor afwezigheden van minder dan tien werkdagen.

De afwezigheid moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een afwezigheid van minder dan tien werkdagen;
 • De afwezigheid is te wijten aan ziekteverlof, profylactisch verlof, verlof wegens overmacht of heirkracht, ingevolge de coronacrisis.

De school of het internaat stuurt daartoe een verklaring op eer aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten, waarin ze verklaart dat

 • er proportioneel veel afwezigen zijn;
 • alle andere bestaande vervangingsmogelijkheden zijn uitgeput (bv. geen vervangingseenheden meer voor korte afwezigheden of geen leerkrachten meer beschikbaar in het lerarenplatform);
 • de schoolorganisatie niet mogelijk is met de aanwezige personeelsleden.

Scholen en internaten hebben recht op vervanging vanaf de eerste dag dat ze zich geconfronteerd zien met het tekort.

De vervanging kan ingevuld worden op basis van de bestaande mogelijkheden: interimaris, overwerk, herindiensttreder, gepensioneerde…

Deze maatregel treedt in werking vanaf 16 november 2020 en loopt tot en met 31 maart 2021. In de internaten met permanente openstelling zijn vervangingen toegestaan vanaf 1 november 2020.

2.2. Welke ambten kunnen vervangen worden?

2.2.1. Scholen

De scholen van het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs kunnen een vervanger aanstellen in de wervingsambten van het onderwijzend personeel en in het ambt van kinderverzorger.

De wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het gewoon basisonderwijs zijn:

 • kleuteronderwijzer;
 • onderwijzer;
 • leermeester godsdienst;
 • leermeester niet-confessionele zedenleer;
 • leermeester lichamelijke opvoeding.

De wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het buitengewoon basisonderwijs zijn:

 • kleuteronderwijzer algemene en sociale vorming;
 • onderwijzer algemene en sociale vorming;
 • leermeester godsdienst;
 • leermeester niet-confessionele zedenleer;
 • leermeester algemene en sociale vorming, specialiteit lichamelijke opvoeding;
 • leermeester algemene en sociale vorming, specialiteit compensatietechniek-braille in type 6.

De wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het gewoon secundair onderwijs zijn:

 • leraar;
 • godsdienstleraar;
 • begeleider;
 • leraar niet-confessionele zedenleer.

De wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het buitengewoon secundair onderwijs zijn:

 • leraar algemene en sociale vorming;
 • leraar algemene en sociale vorming, specialiteit: lichamelijke opvoeding;
 • leraar algemene en sociale vorming, compensatietechniek-braille in type 6;
 • leraar beroepsgerichte vorming;
 • leraar niet-confessionele zedenleer;
 • godsdienstleraar.

2.2.2. Internaten

De internaten kunnen een vervanger aanstellen in alle ambten.

Onder internaten wordt begrepen:

 • De onderwijsinternaten in het gewoon onderwijs,
 • De tehuizen voor kinderen van ouders zonder vaste verblijfplaats,
 • Het tehuis voor de bijzondere bijstand binnen de Jeugdhulp,
 • Het Koninklijk Werk Ibis,
 • De internaten met permanente openstelling (IPO),
 • De MPIGO’s,
 • De semi-internaten.

2.3. Praktische schikkingen

De school of het internaat meldt het personeelstekort o.w.v. corona aan AGODI met een zending en voegt de opmerking “vervangingsnood corona < 10 werkdagen” toe. Deze opmerking geldt als verklaring op eer. De school of internaat verklaart hiermee dus dat er proportioneel veel afwezigen zijn, dat alle andere bestaande vervangingsmogelijkheden zijn uitgeput en dat de schoolorganisatie niet mogelijk is met de aanwezige personeelsleden

Concreet stuurt de school of het internaat voor de titularis de afwezigheid door (ziekte, profylactisch verlof, verlof wegens overmacht of heirkracht o.w.v. corona). Voor de vervanger zendt u een RL-1 met het opdrachtenpakket en de gegevens van de titularis, samen met een RL-3 toe met de opmerking “vervangingsnood corona < 10 werkdagen”.

3. Uitzonderlijke regeling verlof wegens overmacht

3.1. Toepassingsgebied

Deze maatregel is van toepassing op:

1° de personeelsleden, vermeld in artikel 2, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs;

2° de personeelsleden, vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;

3° de personeelsleden vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie;

4° de tijdelijke en de benoemde personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, die behoren tot de categorieën van het onderwijzend of van het administratief en technisch personeel, bedoeld in deel 5, titel 2 en titel 5, hoofdstuk 2 van de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013;

5° de personeelsleden, vermeld in artikel III.35, § 1, 1° tot en met 3° en in artikel III.36, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs, die effectief in een hogeschool zijn tewerkgesteld;

6° de vastbenoemde personeelsleden van de kinderdagverblijven van het gemeenschapsonderwijs in het tweetalige hoofdstedelijke gebied Brussel, vermeld in artikel X.22 van het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV.

3.2. Uitbreiding verlof wegens overmacht

Personeelsleden die geconfronteerd worden met de sluiting van een kinderdagverblijf, school of instelling voor gehandicapten kunnen geconfronteerd worden met opvangproblemen. In dat geval moet er in overleg met de inrichtende macht of het centrumbestuur naar een oplossing gezocht worden. Als thuis werken niet mogelijk is, zal het personeelslid een verlofstelsel moeten nemen. Personeelsleden kunnen daarvoor onder meer gebruik maken van het verlof wegens overmacht. U vindt meer informatie over het verlof wegens overmacht in de omzendbrief “Omstandigheidsverlof en het verlof wegens overmacht”. Het is toegestaan om deze dagen verlof wegens overmacht te gebruiken voor de opvang van een kind bij de sluiting van een kinderdagverblijf, school of instelling voor gehandicapten. In dat geval is geen medisch attest nodig.

Als het verlof wegens overmacht uitgeput is, heeft het personeelslid vanaf 16 november tot en met 31 december 2020 bijkomend recht op verlof wegens overmacht in één van de volgende gevallen:

1° wanneer een minderjarig kind dat met hem samenwoont hetzij niet naar zijn kinderdagverblijf kan gaan, hetzij niet naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school waarvan het deel uitmaakt wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken;

2° wanneer hij een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat kind niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat dit centrum wordt gesloten of bij de tijdelijke stopzetting van de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken.

Opgelet: dat recht op verlof wegens overmacht geldt enkel wanneer thuiswerk niet mogelijk is.

3.3. Modaliteiten van het bijkomend verlof wegens overmacht

Het verlof geldt maximaal voor de duur van de periode dat het kind niet terug naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan.

Net zoals bij het gewone verlof wegens overmacht moeten de bijkomende dagen verlof wegens overmacht in het kader van corona altijd met volledige dagen genomen worden. Dit betekent dat de woensdag telt voor een volledige dag. Ook als het personeelslid deeltijds werkt, wordt elke dag aangerekend.

De dagen moeten niet aaneensluiten.

Wanneer een personeelslid in meerdere instellingen werkt gedurende de dagen waarop hij omstandigheidsverlof of verlof wegens overmacht neemt, dan geldt dit verlof voor alle instellingen.

Het personeelslid brengt zijn inrichtende macht of zijn centrumbestuur onmiddellijk op de hoogte en bezorgt hem een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen. In dit attest bevestigt de betrokken instelling de sluiting van de klas, school of centrum voor opvang van gehandicapte personen als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken. Het attest vermeldt de periode gedurende welke de sluiting van toepassing is. Dit attest moet niet aan AGODI of AHOVOKS bezorgd worden.

3.4. Administratieve en geldelijke toestand

Dit verlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit.

De gebruikelijke regeling voor de opbouw van TADD is van toepassing. Het verlof telt bijgevolg mee voor de 580 dagen dienstanciënniteit, maar niet voor de 400 dagen effectieve prestaties.

Het personeelslid ontvangt tijdens dit verlof wegens overmacht 70% van zijn brutosalaris op jaarbasis, a rato van het volume van zijn opdracht. Daarbij geldt er een beperking van het brutosalaris op jaarbasis tot 21.000 euro aan 100%.

De gevolgen van de opname van de bijkomende dagen verlof wegens overmacht voor het pensioen zijn niet bekend.

3.5. Praktische schikkingen

De bijkomende dagen verlof wegens overmacht in het kader van corona worden aan AGODI of AHOVOKS gemeld met een nieuwe die nstonderbreking (DO-code). Dat is code 236 “uitbreiding verlof wegens overmacht corona”. In tegenstelling tot de gewone dagen verlof wegens overmacht moet u de nieuwe dienstonderbreking altijd elektronisch melden aan AGODI of AHOVOKS, ook als u geen vervanger aanstelt.

Voor de vier gewone dagen verlof wegens overmacht blijven de richtlijnen g elden uit de omzendbrief “Omstandigheidsverlof en het verlof wegens overmacht” (punt 4).

Voorbeeld

Een leraar neemt van 16/11 tot en met 20/11 vijf dagen extra verlof wegens overmacht (uitbreiding verlof wegens overmacht corona – code 236). Het kinderdagverblijf van zijn kind sluit immers tijdelijk de deuren o.w.v. corona. Eerder dit jaar nam hij al vier dagen gewoon verlof wegens overmacht op. De school stuurt volgende zending:

- een RL-2 met aanduiding ‘uitbreiding verlof wegens overmacht corona’ (code 236) met begindatum 16/11/2020 en einddatum 20/11/2020.