Uitbreiding verlof wegens overmacht en uitbreiding vervangingsmogelijkheden naar aanleiding van corona

 • referentie
  PERS/2020/05
 • publicatiedatum
  13/11/2020
 • datum laatste wijziging
  04/07/2023
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2021 houdende de verlenging van diverse maatregelen ingevolge COVID-19 voor het onderwijspersoneel, voor uitzonderlijke opvang in de internaten, IPO en MPIGO, busbegeleiders in het buitengewoon onderwijs en contactonderzoek door de centra voor leerlingenbegeleiding voor het tweede trimester van schooljaar 2020-2021
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 houdende diverse dringende maatregelen ingevolge COVID-19 voor de centra voor leerlingenbegeleiding, het onderwijspersoneel, de academies deeltijds kunstonderwijs, de centra voor volwassenonderwijs en de centra voor basiseducatie houdende wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2020 tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID19 m.b.t. de internaten.
 • wettelijke basis
  Besluit van 26 maart 2021 van de Vlaamse Regering houdende de verlenging van diverse maatregelen ingevolge COVID-19 voor het onderwijspersoneel, voor uitzonderlijke opvang in de internaten, IPO en MPIGO, busbegeleiders in het buitengewoon onderwijs en contactonderzoek door de centra voor leerlingenbegeleiding voor het derde trimester van schooljaar 2020-2021
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2021 over een tijdelijke uitbreiding van het verlof wegens overmacht voor de personeelsleden van het onderwijs
 • contactpersoon
  Uw werkstation,
 • Het is uiterlijk tot 31 augustus 2023 mogelijk om verlof wegens overmacht te nemen in geval van sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten.

1. Inleiding

Sinds 8 november 2021 is het opnieuw mogelijk om verlof wegens overmacht te nemen in geval van sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten of als een kind in isolatie of quarantaine moet. Het verlof wegens overmacht wordt uitgebreid.

2. Uitzonderlijke regeling verlof wegens overmacht

2.1. Toepassingsgebied

Deze maatregel is van toepassing op:

1° de personeelsleden, vermeld in artikel 2, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs;

2° de personeelsleden, vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;

3° de personeelsleden vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie;

4° de tijdelijke en de benoemde personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, die behoren tot de categorieën van het onderwijzend of van het administratief en technisch personeel, bedoeld in deel 5, titel 2 en titel 5, hoofdstuk 2 van de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013;

5° de personeelsleden, vermeld in artikel III.35, § 1, 1° tot en met 3° en in artikel III.36, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs, die effectief in een hogeschool zijn tewerkgesteld;

6° de vastbenoemde personeelsleden van de kinderdagverblijven van het gemeenschapsonderwijs in het tweetalige hoofdstedelijke gebied Brussel, vermeld in artikel X.22 van het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV.

2.2. Uitbreiding verlof wegens overmacht

Personeelsleden die geconfronteerd worden met de sluiting van een kinderdagverblijf, school of instelling voor gehandicapten kunnen opvangproblemen hebben voor hun kind. Ook als het kind in quarantaine of isolatie moet of verplicht afstandsonderwijs moet volgen, kunnen er opvangproblemen ontstaan. In dat geval moet er in overleg met de inrichtende macht of het centrumbestuur naar een oplossing gezocht worden. Als thuis werken niet mogelijk is, zal het personeelslid een verlofstelsel moeten nemen. Personeelsleden kunnen daarvoor onder meer gebruik maken van het verlof wegens overmacht. U vindt meer informatie over het verlof wegens overmacht in de omzendbrief “Verlof wegens overmacht”. Het is toegestaan om deze dagen verlof wegens overmacht te gebruiken voor de opvang van een kind om redenen ten gevolge van corona.

Bovenop het verlof wegens overmacht heeft het personeelslid uiterlijk tot en met 31 augustus 2023 bijkomend recht op verlof wegens overmacht in één van de volgende gevallen:

1° als met het personeelslid een minderjarig kind samenwoont dat aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 • het kind kan niet naar zijn kinderdagverblijf of school gaan, omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school waarvan het deel uitmaakt, sluit als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken;
 • het kind moet verplicht afstandsonderwijs volgen;
 • het kind moet in quarantaine of in isolatie om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken;
 • het kind kan niet naar school omwille van de extra week kerstvakantie die start op 20 december 2021.

2° als het personeelslid een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat kind niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, of de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen niet langer kan genieten, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken.

Opgelet: dat recht op verlof wegens overmacht geldt enkel wanneer thuiswerk niet mogelijk is.

2.3. Modaliteiten van het bijkomend verlof wegens overmacht

Het verlof geldt maximaal gedurende de hele periode die vermeld wordt op het attest of de aanbeveling, die aanleiding is tot het opvangprobleem (zie verder).

De bijkomende dagen verlof wegens overmacht in het kader van corona moeten altijd met volledige dagen genomen worden. Dit betekent dat de woensdag telt voor een volledige dag. Ook als het personeelslid deeltijds werkt, wordt elke dag aangerekend.

De dagen moeten niet aaneensluiten.

Wanneer een personeelslid in meerdere instellingen werkt gedurende de dagen waarop hij omstandigheidsverlof of verlof wegens overmacht neemt, dan geldt dit verlof voor alle instellingen.

Het personeelslid brengt zijn inrichtende macht of zijn centrumbestuur onmiddellijk op de hoogte en bezorgt hem

a)een medisch attest tot bevestiging van quarantaine of isolatie van het kind;

b)een aanbeveling tot quarantaine of isolatie afgegeven door de bevoegde instantie;

c)een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen, dat de sluiting bevestigt van de betrokken instelling of de betrokken klas als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken. In dit attest staat de periode vermeld waarin de sluiting van toepassing is.

Dit attest of deze aanbeveling moet niet aan AGODI of AHOVOKS bezorgd worden.

Als het personeelslid samenwoont met de andere ouder van het kind, kan maar één persoon voor eenzelfde periode uitzonderlijk verlof wegens overmacht nemen. Dat geldt eveneens wanneer de partner in de privé-sector tewerkgesteld is en tijdelijke werkloosheid wegens overmacht opneemt conform de wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in de gevallen waarin het onmogelijk is voor hun kind om naar het kinderdagverblijf, de school, of het centrum voor opvang voor personen met een handicap te gaan. Eén ouder per kind neemt dus hetzij het uitzonderlijk verlof wegens overmacht, hetzij tijdelijke werkloosheid overmacht.

2.4. Administratieve en geldelijke toestand

Dit verlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit.

De gebruikelijke regeling voor de opbouw van TADD is van toepassing. Het verlof telt bijgevolg mee voor de TADD-dienstanciënniteit, maar niet voor de vereiste dagen effectieve prestaties.

Het personeelslid ontvangt tijdens dit verlof wegens overmacht 80% van zijn brutosalaris op jaarbasis, a rato van het volume van zijn opdracht. Daarbij geldt er een beperking van het brutosalaris op jaarbasis tot 21.000 euro aan 100%.

De gevolgen van de opname van de bijkomende dagen verlof wegens overmacht voor het pensioen zijn niet bekend.

2.5. Praktische schikkingen

De bijkomende dagen verlof wegens overmacht in het kader van corona worden aan AGODI of AHOVOKS gemeld met een nieuwe dienstonderbreking (DO-code). Dat is code 236 “uitbreiding verlof wegens overmacht corona”. In tegenstelling tot de gewone dagen verlof wegens overmacht moet u de nieuwe dienstonderbreking altijd elektronisch melden aan AGODI of AHOVOKS, ook als u geen vervanger aanstelt.

Voor de vier gewone dagen verlof wegens overmacht blijven de richtlijnen gelden uit de omzendbrief “Verlof wegens overmacht” (punt 4).

Voorbeeld

Een leraar neemt van 22/11 tot en met 26/11 vijf dagen extra verlof wegens overmacht (uitbreiding verlof wegens overmacht corona – code 236). Het kinderdagverblijf van zijn kind sluit immers tijdelijk de deuren o.w.v. corona. De school stuurt volgende zending:

- een RL-2 met aanduiding ‘uitbreiding verlof wegens overmacht corona’ (code 236) met begindatum 22/11/2021 en einddatum 26/11/2021.

3. Vervangingen in basisscholen met grote tekorten voor afwezigheden van minder dan tien werkdagen

3.1. Werking

Voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis onderwijs wordt een flexibel systeem ingevoerd dat het mogelijk maakt om scholen te ondersteunen die zich naar aanleiding van de coronacrisis geconfronteerd zien met acute tekorten.

Scholen die een tekort aan personeelsleden kunnen aantonen en kunnen aantonen dat ze ook een vervanger hebben gevonden, mogen een vervanger aanstellen voor afwezigheden van minder dan tien werkdagen.

De afwezigheid moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

-het gaat om een afwezigheid van minder dan tien werkdagen;

-de afwezigheid is te wijten aan ziekteverlof, profylactisch verlof, verlof wegens overmacht of heirkracht, ingevolge de coronacrisis.

De school stuurt daartoe een verklaring op eer aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten, waarin ze verklaart dat

 • er proportioneel veel afwezigen zijn;
 • alle andere bestaande vervangingsmogelijkheden zijn uitgeput (bv. geen vervangingseenheden meer voor korte afwezigheden of geen leerkrachten meer beschikbaar in het lerarenplatform);
 • de schoolorganisatie niet mogelijk is met de aanwezige personeelsleden.

Scholen hebben recht op vervanging vanaf de eerste dag dat ze zich geconfronteerd zien met het tekort.

De vervanging kan ingevuld worden op basis van de bestaande mogelijkheden: interimaris, overwerk, herindiensttreder, gepensioneerde…

Deze maatregel treedt in werking vanaf 1 januari 2022 en loopt tot en met 31 maart 2022.

3.2. Welke ambten kunnen vervangen worden?

De scholen van het gewoon en het buitengewoon basis onderwijs kunnen een vervanger aanstellen in de wervingsambten van het onderwijzend personeel en in het ambt van kinderverzorger.

De wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het gewoon basisonderwijs zijn:

-kleuteronderwijzer;

-onderwijzer;

-leermeester godsdienst;

-leermeester niet-confessionele zedenleer;

-leermeester lichamelijke opvoeding.

De wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het buitengewoon basisonderwijs zijn:

-kleuteronderwijzer algemene en sociale vorming;

-onderwijzer algemene en sociale vorming;

-leermeester godsdienst;

-leermeester niet-confessionele zedenleer;

-leermeester algemene en sociale vorming, specialiteit lichamelijke opvoeding;

-leermeester algemene en sociale vorming, specialiteit compensatietechniek-braille in type 6.

3.3. Praktische schikkingen

De school meldt het personeelstekort o.w.v. corona aan AGODI met een zending en voegt de opmerking “vervangingsnood corona < 10 werkdagen” toe. Deze opmerking geldt als verklaring op eer. De school verklaart hiermee dus dat er proportioneel veel afwezigen zijn, dat alle andere bestaande vervangingsmogelijkheden zijn uitgeput en dat de schoolorganisatie niet mogelijk is met de aanwezige personeelsleden.

Concreet stuurt de school voor de titularis de afwezigheid door (ziekte, profylactisch verlof, verlof wegens overmacht of heirkracht o.w.v. corona). Voor de vervanger zendt u een RL-1 met het opdrachtenpakket en de gegevens van de titularis, samen met een RL-3 met de opmerking “vervangingsnood corona < 10 werkdagen”.