Deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra

 • referentie
  13AC/CR/B.Ph./SH/nc
 • publicatiedatum
  31/07/1996
 • datum laatste wijziging
  30/04/2010
 • wettelijke basis
  Artikel 90 van het decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs VII

Bij de omzendbrief van 15 december 1993, kenmerk OND/I/6/CR/SH/js, werden de voorwaarden meegedeeld waaronder de personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra een deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen kunnen bekomen. Deze omzendbrief is eveneens opgenomen in deze rubriek.

Zoals blijkt uit voormelde omzendbrief moet de deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen steeds een aanvang nemen op 1 januari of op 1 april.

1 september 2010 - schorsing van deze maatregel

Ingevolge de artikelen 72 en 73 van het decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010, worden de maatregelen met betrekking tot de deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke redenen voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-sociale-centra, geschorst met ingang van 1 september 2010.

De laatst mogelijke uitstapdatum was 1 april 2010. Het is bijgevolg niet langer mogelijk om na 1 april 2010 een deeltijdse terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen te bekomen.

Voor de personeelsleden die vóór 1 september 2010 (uiterlijk op 1 april 2010) reeds genoten van een deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen wijzigt er niets en ze kunnen deze deeltijdse terbeschikkingstelling verder blijven uitoefenen.

Bij artikel 90 van het decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs VII wordt voor sommige personeelsleden een bijkomende aanvangsdatum ingevoerd.

Bijkomende aanva ngsdatum :

De deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen kan ook aanvangen op de eerste dag van de maand volgend op de ingangsdatum van de reaffectaties en wedertewerkstellingen door de interprovinciale reaffectatiecommissie. Dit komt erin de praktijk op neer dat vermelde terbeschikkingstelling ook kan ingaan op 1 december.

Personeelsleden voor wie deze bijkomende aanvangsdatum geldt :

Deze mogelijkheid geldt voor de personeelsleden die tewerkgesteld zijn in :

- instellingen van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs;

- psycho-medisch-sociale centra.

Deze omzendbrief dient dringend ter kennis te worden gebracht van alle personeelsleden van de instelling of het centrum die in aanmerking kunnen komen voor de maatregel.