Zwemmen

  • Sinds 1 september 2000 heeft elke leerling lager onderwijs, zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs, recht op één schooljaar gratis zwemmen

1. Eindtermen - ontwikkelingsdoelen

Kunnen zwemmen behoort tot het pakket basisvaardigheden dat haalbaar en wenselijk wordt geacht voor alle kinderen die de basisschool verlaten. Zoals vele andere motorische vaardigheden leren heel wat kinderen reeds zwemmen buiten schools verband (thuis, vriendenkring, sportclub,...). Zwemmen is immers een specifieke vaardigheid die kinderen, net als vele andere motorische vaardigheden (lopen, fietsen, met een bal gooien,... ) als het ware op een natuurlijke wijze leren, mits een gerichte instructie- en oefenperiode. Het is dan ook belangrijk dat de school haar maatschappelijke opdracht vervult en er voor zorgt dat alle kinderen de kans krijgen om voldoende redzaamheid te ontwikkelen, ook in het water.

De activiteit zwemmen is zowel in de eindtermen voor het gewoon onderwijs als in de ontwikkelingsdoelen buitengewoon onderwijs (type 2) opgenomen.

2. Kosteloosheid zwemmen

Artikel 27 van het decreet basisonderwijs bepaalt dat er geen bijdragen kunnen gevraagd worden voor kosten die gemaakt worden om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven. (Voor een uitgebreide toelichting zie omzendbrief kostenbeheersing in het basisonderwijs van 22/06/2007).

De verplichte kosteloosheid van het zwemmen is beperkt tot één schooljaar per leerling in het lager onderwijs. Ervaring met buitenschoolse zwemcursussen toont aan dat een beperkte maar gerichte instructie van gemiddeld 15 sessies in een periode dat het kind er motorisch klaar voor is, succesvol is voor de meeste kinderen. Binnen de schoolcontext betekent dit dat een aanbod van intensief zwemonderricht gedurende een schooljaar meestal volstaat om de beoogde doelstelling te bereiken.

Sinds het schooljaar 2000-2001 heeft elk kind in het lager onderwijs recht op één schooljaar gratis zwemmen. Dit betekent dat het schoolbestuur voor elke leerling gedurende één schooljaar de kosten voor het vervoer naar en van het zwembad en de kosten van de toegangsprijs tot het zwembad draagt.

3. Autonomie en Medezeggenschap

Het schoolbestuur beslist met toepassing van de reglementering inzake medezeggenschap over het zwemmen. Dit houdt in dat de directeur met de ouders in de schoolraad het volgende zal bespreken:

  • aan welke leerlingengroep(en) het gratis zwemmen aangeboden wordt;

  • of er aan andere leerlingengroepen zwemmen aangeboden wordt en welke bijdrage hiervoor wordt gevraagd aan de ouders.

4. Inlichtingen, vragen en klachten

Met vragen naar bijkomende inlichtingen of verduidelijkingen kan u terecht bij:

Departement Onderwijs en Vorming

Afdeling Leerplicht

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

tel.: 02/553.96.08

e-mail: anthony.kets@ond.vlaanderen.be

Eventuele vragen en klachten van ouders, ouderverenigingen, ... zullen behandeld worden door de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

Meer inlichtingen over de Commissie Zorgvuldig Bestuur Basisonderwijs vindt u in de omzendbrief BaO/2002/3 en op de website Zorgvuldig bestuur | Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (vlaanderen.be).