Organisatie van het schooljaar in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs

 • Deze omzendbrief bundelt de wettelijke bepalingen m.b.t. de organisatie van het schooljaar in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

1. Begin en einde van het schooljaar

Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus.

2. Vastgelegde vakantieperiodes en vakantiedagen

Er zijn volgende vakantieperiodes en vakantiedagen:

 • herfstvakantie (begint de maandag van de week waarin 1 november valt en duurt 1 week; valt 1 november op een zondag, dan begint de herfstvakantie op 2 november);

 • 11 november;

 • kerstvakantie (begint de maandag van de week waarin 25 december valt en duurt 2 weken; valt 25 december op een zaterdag of zondag, dan begint de kerstvakantie de maandag na 25 december);

 • krokusvakantie (begint de zevende maandag voor Pasen en duurt 1 week);

 • paasvakantie (begint de eerste maandag van april en duurt 2 weken; valt Pasen in de maand maart, dan begint de paasvakantie de maandag na Pasen, valt Pasen na 15 april, dan begint de paasvakantie de tweede maandag voor Pasen);

 • Paasmaandag;

 • 1 mei;

 • Hemelvaartsdag en de dag erna;

 • Pinkstermaandag;

 • zomervakantie (1 juli tot en met 31 augustus).

De exacte data van de vakantieperiodes voor de komende schooljaren vindt u op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties.

Voor vakantiedagen die in een vakantieperiode vallen is er geen compensatie.

Tijdens voornoemde vakantieperiodes en vakantiedagen is de school niet verplicht om in opvang te voorzien.

3. Door de school te kiezen facultatieve vakantiedagen, pedagogische studiedagen en andere dagen waarop de lessen geschorst kunnen worden

3.1. Facultatieve vakantiedagen

Naast de vakantieperiodes en vakantiedagen vermeld onder punt 2 beschikken basisscholen over 2 facultatieve vakantiedagen waarvoor ze zelf de datum mogen bepalen. De school mag deze dagen opsplitsen in halve dagen. De data mogen verschillen per vestigingsplaats.

3.2. Pedagogische studiedagen

De lessen kunnen, voor alle leerlingen of een leerlingengroep, 1,5 dag per schooljaar geschorst worden voor het houden van pedagogische studiedagen voor de leerkrachten. Deze 1,5 dag mag opgesplitst worden in 3 halve dagen.

3.3. Verkiezingen

Wanneer lokalen van de school gebruikt zijn als telbureau (stemopnemingsbureau) voor verkiezingen, dan kunnen de lessen maximaal één dag geschorst worden op de dag na deze verkiezingen. De mogelijkheid om te sluiten is niet van toepassing wanneer de lokalen enkel gebruikt zijn voor de eigenlijke stemverrichtingen.

3.4. Laatste halve dag voor de zomervakantie

De laatste halve schooldag voor de zomervakantie kan de school de lessen een halve dag schorsen om de school in de mogelijkheid te stellen om opdrachten eigen aan het eind van het schooljaar (bijvoorbeeld oudercontacten) te realiseren. Wanneer de laatste halve schooldag op woensdagvoormiddag valt, dan kunnen de lessen op deze voormiddag geschorst worden.

3.5. Opvang op facultatieve vakantiedagen, pedagogische studiedagen en andere dagen waarop de lessen geschorst kunnen worden

Tijdens deze door de school te kiezen facultatieve vakantiedagen, pedagogische studiedagen en andere dagen waarop de lessen geschorst kunnen worden, is de school niet verplicht om in opvang te voorzien.

4. Organisatie van de schoolweek en de schooldag

In het basisonderwijs – met uitzondering van de scholen voor type 5 - krijgen de leerlingen wekelijks 28 lestijden van 50 minuten. Een 29ste lestijd kan, na overleg of onderhandeling in het lokaal comité. Het gaat hierbij om echte lestijd, d.w.z. middagpauzes, speeltijden, … worden niet meegerekend.

Deze lessen worden gelijk gespreid over 5 dagen, van maandag tot en met vrijdag. De woensdagnamiddag is vrij.

Op een schooldag kunnen de lessen ten vroegste beginnen om 8 uur.

Op een volle schooldag (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) kunnen de lessen ten vroegste om 15 uur en ten laatste om 17 uur eindigen. Er moet een middagpauze van ten minste één uur zijn.

De regelgeving bevat geen bepalingen over "speeltijd" in de voor- en namiddag. Het behoort tot de autonomie van de school om dit te regelen.

Afwijkingen op deze principes moeten steeds aangevraagd worden (zie punt 5).

5. Afwijkingen op de algemene principes

Schoolbesturen die op de hiervoor vermelde algemene principes een afwijking wensen, hetzij voor individuele scholen, hetzij voor een scholengroep, moeten deze aanvragen.

Afwijkingen kunnen gevraagd worden op:

 • de vastgelegde vakantieperiodes, alsook de dag na Hemelvaart (zie punt 2);
 • pedagogische studiedagen (zie punt 3.2) en laatste halve dag voor de zomervakantie (zie punt 3.4);
 • de organisatie van de schoolweek en de schooldag (zie punt 4);

Opgelet: voor volgende dagen kan u geen afwijkingen vragen: 11 november, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag.

De gevraagde afwijkingen mogen nooit impliceren dat het normaal aantal lessen op schooljaarbasis vermindert en daardoor de afwerking van het goedgekeurd leerprogramma in het gedrang komt.

De toegestane afwijking kan occasioneel of permanent zijn. Permanente afwijkingen kunnen enkel als de afwijkingsaanvraag gebaseerd is op argumenten van onderwijskundige/pedagogische concepten of op religieuze/filosofische overtuigingen.

Afwijkingen voor de pedagogische studiedagen (zie punt 3.2) vraagt u aan via het e-formulier "Aanvraag voor extra pedagogische studiedagen" op Mijn Onderwijs uiterlijk op 1 mei van het voorafgaand schooljaar.

Opgelet: om dit e-formulier te openen, hebt u toegang nodig tot het thema "Structuur en organisatie" in Mijn Onderwijs. U kan deze rechten nakijken in het tabblad "Thema beheer". Meer informatie over de toegangsrechten tot Mijn Onderwijs kan u vinden op de webpagina "Toegang tot Mijn Onderwijs".

U vraagt alle andere afwijkingen (zie punt 2, punt 3.4 en punt 4) aan via schoolbeheerteam.basis@ond.vlaanderen.be uiterlijk op 1 mei van het voorafgaand schooljaar.

De afwijkingsaanvraag moet altijd vergezeld zijn van een proces-verbaal van het overleg in het bevoegd overlegorgaan (zie punt 7).

Voor bijkomende inlichtingen m.b.t. de aanvraag van afwijkingen neemt u contact op met Samuel Puttemans (02/553 30 10).

Is er binnen de 30 dagen na de aanvraag1 geen antwoord, dan is de afwijking toegestaan.

6. Communicatie over de organisatie van het schooljaar

Bij een inschrijving van een kind informeert de school de ouders schriftelijk over de organisatie van de schooluren.

Elke school beslist uiterlijk op 15 juni voorafgaand aan het schooljaar over de facultatieve vakantiedagen en de pedagogische studiedagen.

Elke school deelt uiterlijk op 30 juni de facultatieve vakantiedagen (zie punt 3.1) mee, alsook de toegestane afwijkingen op de organisatie van het schooljaar (zie punt 5) aan:

 • het eigen personeel;
 • de leerlingen en hun ouders;
 • de overheid.

Wijzigingen die zich in de loop van het schooljaar voordoen moeten acht dagen op voorhand gecommuniceerd worden.

7. Overleg

De concrete organisatie van het schooljaar (m.a.w. de invulling van de ruimte die de regelgeving op dit punt aan de school geeft) moet steeds het voorwerp van overleg in de bevoegde overlegorganen uitmaken.

8. Vaststelling van overtredingen en sancties

De onderwijsinspectie is bevoegd om overtredingen op de organisatie op het schooljaar vast te stellen.

De vaststelling wordt bij aangetekend schrijven aan het schoolbestuur meegedeeld. Het schoolbestuur beschikt vervolgens over een termijn van een maand (vanaf de derde dag na het versturen van het aangetekend schrijven) om een verweerschrift in te dienen.

De mogelijke sanctie bestaat uit het inhouden van werkingsmiddelen (ten hoogste 1/5 van de werkingsmiddelen van het voorbije schooljaar bij een eerste overtreding, ten hoogste 1/3 vanaf de tweede overtreding).

- (1):       Te rekenen vanaf de datum poststempel.