Invullen van de BKL-formulieren

(…)

Voor het buitengewoon basisonderwijs gelden de volgende (web)formulieren:

- Gegevens over de scholengemeenschap:

 • BaO-Scholengemeenschap

- Algemene gegevens over de school:

 • BKL-algemene gegevens

- Aanwending lestijden- en urenpakket:

 • Aanwending lestijden-, uren- en puntenpakket in een school voor

buitengewoon basisonderwijs ( (…) webapplicatie ‘Beheer omkadering’) Zie ook Bijlage 6.

 • Aanwending urenpakket in internaten, semi-internaten en internaten met permanente openstelling van het Gemeenschapsonderwijs
 • Personeelslijst van het niet-gesubsidieerd personeel

- Berekening urenpakket:

 • Berekening van het urenpakket voor de internaten van het Gemeenschapsonderwijs
 • Berekening van het bijkomend urenpakket ‘slapende waak’ voor de internaten van het Gemeenschapsonderwijs


- Berekening lestijdenpakket type 5:

 • Berekening lestijdenpakket en leerlingengegevens van scholen voor buitengewoon basisonderwijs type 5

De volgende formulieren worden u bezorgd:

 • BaO-Scholengemeenschap: naar de contactschool van de scholengemeenschap (gepubliceerd op Mijn Onderwijs)
 • BKL-Algemene Gegevens: naar alle scholen voor buitengewoon basisonderwijs (gepubliceerd op Mijn Onderwijs)

De overige formulieren vindt u als Excelbestand(…) in bijlage bij deze omzendbrief.

1. BaO-Scholengemeenschap

De contactscholen ontvangen via Mijn Onderwijs (…) de BAO-Scholengemeenschap. Met dit formulier wordt gevraagd naar het samenleggen van de punten uit de puntenenveloppen van de verschillende scholen van de scholengemeenschap en naar de verdeling van deze punten tussen deze scholen.

Het is de scholengemeenschap die afspraken maakt over het gebruik van de samengelegde punten, de stimuluspunten en de punten zorg. Raadpleeg hiervoor de omzendbrief BaO/2005/12 van 30/06/2005: ‘Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten’.

Overeenkomstig die afspraken wordt beslist aan welke scholen de punten worden gegeven voor het inrichten van betrekkingen. Op basis van die afspraken wordt het formulier BaO-Scholengemeenschap ingevuld.

De gegevens die reeds in ons bezit zijn, zoals onder andere het contactadres en de samenstelling van de scholengemeenschap worden niet meer opgevraagd, maar enkel ter controle en eventuele correctie aan de scholen voorgelegd.
Mail dit formulier ten laatste op 15 oktober naar (…) schoolbeheerteam.basis@ond.vlaanderen.be . Het formulier wordt ondertekend door de gevolmachtigde(n) van de scholengemeenschap. Voor een scholengemeenschap met scholen van eenzelfde schoolbestuur, is het de gevolmachtigde van het schoolbestuur die ondertekent, tenzij er anders afgesproken is binnen de scholengemeenschap. Voor een scholengemeenschap met scholen van verschillende schoolbesturen ondertekenen de gevolmachtigden van de verschillende schoolbesturen, tenzij er anders afgesproken is binnen de scholengemeenschap.

Naast elke rubriek wordt tussen haakjes verwezen naar het betrokken punt in dit formulier.

1.1. Samenstelling (punt 1)

Controleer of de samenstelling van de scholengemeenschap overeenkomt met de eigenlijke situatie. Neem onmiddellijk contact op met uw schoolbeheerteam als dat niet het geval is.

1.2. Samengelegde punten en stimuluspunten van de scholengemeenschap (punt 2)

1.2.1. Samengelegde punten toegekend aan de scholengemeenschap (punt 2.1)

Vul in deze rubriek de samengelegde restpunten op het niveau van de scholengemeenschap van de verschillende scholen in voor ICT en administratieve ondersteuning. Maak het totaal van de samengelegde punten voor ICT (ICT) en de samengelegde punten voor administratieve ondersteuning (AO).

1.2.2. Stimuluspunten toegekend aan de scholengemeenschap (punt 2.2)

Vul de ontvangen stimulus (ST) van de scholengemeenschap in. Deze kan u vinden op de dienstbrief die de contactschool van de scholengemeenschap recent ontvangen heeft.

1.2.3. Aanwending op het niveau van de scholengemeenschap (punt 2.3)

Vul in het vak ‘vrije aanwending’ (ICT+AO+ST) de som in van de samengelegde restpunten voor ICT en voor administratieve ondersteuning uit punt 2.1 en tel daarbij de stimuluspunten uit punt 2.2.

Vul daaronder de puntenverdeling in voor het inrichten van betrekkingen in de scholen.

Deze punten kunnen vrij worden aangewend:

- ter ondersteuning van de scholengemeenschap in de functies:

 • directeur-coördinator scholengemeenschap
 • algemeen directeur van de scholengroep, enkel voor het Gemeenschapsonderwijs (GO!)
 • stafmedewerker-scholengemeenschap

- ter ondersteuning van de scholen van de scholengemeenschap in de functies:

 • zorg
 • ICT
 • administratieve ondersteuning

Vul tevens de niet-aangewende punten in.

Raadpleeg hiervoor de omzendbrief BaO/2005/12 van 30/06/2005: ‘Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten’.

1.3. Punten zorg van de scholengemeenschap (punt 3)

1.3.1. Punten zorg toegekend aan de scholengemeenschap (punt 3.1)

Vul in het vakje (Z) het aantal punten in waarop de scholengemeenschap recht heeft volgens de dienstbrief ‘Puntenenveloppe zorg’ van het betrokken schooljaar.

In de twee volgende gevallen kan een scholengemeenschap punten zorg overdragen naar een andere scholengemeenschap:

 • Een scholengemeenschap kan het initiatief nemen om aan de schoolbesturen de overdracht van punten zorg naar andere scholengemeenschappen voor te leggen om speciale projecten met betrekking tot zorg mogelijk te maken. Die overdrachten zijn enkel mogelijk naar scholengemeenschappen die binnen dezelfde zone(s) of aangrenzende zone(s) liggen (bijvoorbeeld om specifieke aandacht te geven aan autisme).
 • Als een school haar scholengemeenschap verlaat en toetreedt tot een andere scholengemeenschap, kan de oorspronkelijke scholengemeenschap aan de schoolbesturen van haar scholen de overdracht voorleggen van de punten zorg naar haar nieuwe scholengemeenschap.

In beide gevallen vult u de afgestane (A) of ontvangen (O) punten in, alsook de naam en het contactadres van de betrokken scholengemeenschap.

Maak het saldo van de ontvangen punten zorg (Z) op het niveau van de scholengemeenschap, de afgestane (A) en de ontvangen (O) punten zorg van een andere scholengemeenschap. Dat totaal moet verplicht besteed worden aan zorg.

1.3.2. Punten zorg aangewend op het niveau van de scholengemeenschap (punt 3.2)

Geef de puntenverdeling voor de inrichting van de verschillende betrekkingen op het niveau van de scholengemeenschap en verdeel ze nadien over de verschillende scholen.

Vul tevens de niet-aangewende punten in.

Deze punten zorg kunnen aangewend worden:

- ter ondersteuning van de scholengemeenschap:

 • in het ambt van zorgcoördinator
 • binnen de functie van stafmedewerker-scholengemeenschap, uitsluitend in het ambt van zorgcoördinator; de functie van stafmedewerker (net zoals die van coördinerend directeur, GON-leerkracht,...) wordt ingericht in een onderliggend ambt

- ter ondersteuning van de scholen van de scholengemeenschap:

 • in het ambt van zorgcoördinator

1.4. Gegevens van de zorgcoördinator (punt 4)

Per scholengemeenschap moet er een zorgcoördinator voor kleuterparticipatie zijn als aanspreekpunt voor AGODI. Vul in deze rubriek de voor- en achternaam van de zorgcoördinator en het stamboeknummer in.

1.5. Opmerkingen (punt 5)

Eventuele opmerkingen kunt u in deze rubriek invullen.

Hieronder vindt u twee regelmatig voorkomende voorbeelden.

 • Gebruik van een ICT-samenwerkingsplatform

Indien er een samenwerkingsplatform afgesloten werd met de scholengemeenschap, kan de scholengemeenschap ICT-punten ontvangen van het samenwerkingsplatform. In dat geval vermeldt u het aantal punten en de verdeling van die punten over de verschillende scholen in het vak ‘Opmerkingen’.
‘Punten op het niveau van het samenwerkingsplatform’.

 • Samenleggen van één restpunt ‘vrije aanwending’, en één restpunt puntenenveloppe ‘zorg’.

In bepaalde gevallen kan het gebeuren dat uw scholengemeenschap in zowel rubriek 2.3 als in rubriek 3.2 na de verdeling van de punten voor de inrichting van betrekkingen in de scholen, één niet-aangewend restpunt heeft.

In dat geval mag de scholengemeenschap uitzonderlijk beide punten samenleggen om één bijkomend uur zorg in te richten. Aangezien die combinatie niet op het formulier kan aangeduid worden, schrijft u dan best ook bij rubriek 5 ‘Opmerkingen’ de volgende clausule: ‘Het restpunt uit rubriek 2.3 en het restpunt uit rubriek 3.2 worden samengelegd om één bijkomend uur zorg in te richten in instelling (nummer instelling vermelden).’

Dit bijkomend uur kan enkel gebruikt worden voor aanstelling van een zorgcoördinator. In dit uur kan niet vast benoemd worden.

1.6. Mededeling plage-lestijden

Voor scholen die behoren tot een scholengemeenschap wordt het percentage plage berekend op het niveau van de scholengemeenschap.

Raadpleeg hiervoor punt 3.3.1 in de omzendbrief PERS/2011/04 van 26/05/2011‘Plage-lestijden voor onderwijzers in het gewoon lager onderwijs: nulmeting 2010-2011’.

2. BKL-Algemene gegevens

De scholen ontvangen via Mijn Onderwijs (…) de BKL-Algemene gegevens. De schoolgegevens waarover (…) AGODI op dat moment beschik(…)t, zullen hier reeds op vermeld staan. Elke school kijkt dit formulier grondig na, brengt eventuele correcties en aanvullingen aan en mailt het ondertekend terug naar (…) schoolbeheerteam.basis@ond.vlaanderen.be .

Om tijdig (…) het correcte onderwijsaanbod op onze website te kunnen vermelden, is het noodzakelijk dat de scholen ons het formulier BKL-Algemene gegevens (…) ten laatste op 5 julimailen.

Als er tijdens het schooljaar een van deze gegevens wijzigt, brengt de school het schoolbeheerteam hiervan onmiddellijk op de hoogte via het mailadres schoolbeheerteam.basis@ond.vlaanderen.be .

In elk voorgedrukt vak staat slechts één adres, telefoonnummer, naam directeur, enz., omdat er in de databank slechts één gegeven per item kan worden ingebracht.

- Directeur

Als de titularis van het ambt voor een langere periode afwezig is, vult de school hier de dienstdoende directeur in.

- Scholengemeenschap

Behoort de school tot een scholengemeenschap dan staat hier het contactadres vermeld. Is dit niet correct, contacteert de school onmiddellijk het schoolbeheerteam.

- Methodeschool

Als in de hele school een bepaalde methode gevolgd wordt, duidt de school de methode aan.

Wanneer slechts in één of meerdere vestigingsplaats(en), maar niet in de hele school een bepaalde methode gevolgd wordt, staat die methode naast de vestigingsplaats vermeld. Is dat niet het geval, dan vermeldt de school de gebruikte methode naast de vestigingsplaats.

- Vestigingsplaatsen

De aangeboden types worden per vestigingsplaats aangeduid met een kruisje.

-Afstanden

De school moet elk jaar opnieuw de onderlinge afstanden van de vestigingsplaatsen vermelden.

Het is zeer belangrijk de afstanden ten opzichte van de administratieve vestigingsplaats zorgvuldig in te vullen. Die gegevens zijn nog steeds nodig voor het bepalen van de rationalisatienormen van een school.

De afstand tussen scholen en vestigingsplaatsen is de kortst mogelijke afstand gemeten langs de rijbaan zonder rekening te houden met wegomleggingen, verkeersvrije straten, eenrichtingsverkeer en autosnelwegen.

Vermeld de afstand in km tot één cijfer na de komma.

Als een afstand anders is dan vorig schooljaar, voeg er dan een verklaring met verantwoording voor die wijziging bij.

- Minder dan 3 voltijdse ambten (kleuter)onderwijzer

Kruis aan als de school in een vestigingsplaats per onderwijsniveau minder dan 66 lestijden in het ambt van onderwijzer of kleuteronderwijzer inricht.

- Plaats waar leerlingen tijdelijk ondergebracht worden

Scholen die leerlingen(groepen) tijdelijk onderbrengen buiten een gekende vestigingsplaats, vullen deze rubriek in.

Meer informatie over tijdelijke vestigingsplaatsen en het melden hiervan vindt u in de omzendbrief BaO/97/9 van 17/06/1997‘Programmatie en rationalisatie in het Buitengewoon Basisonderwijs’.

-Softwareleveranciers

In deze rubriek staat vermeld welke schooladministratiepakketten er gekoppeld zijn aan DISCIMUS. U moet nakijken of deze koppelingen nog actief zijn, welk pakket er schrijfrechten mag hebben en welk pakket enkel leesrechten. Als de voorgedrukte gegevens niet meer actueel zijn, brengt u de nodige aanpassingen aan en vermeldt u de datum waarop deze wijzigingen doorgaan. Op die manier kan AGODI de correcte koppelingen maken tussen DISCIMUS en uw softwarepakketten. Dit zorgt ervoor dat de elektronische gegevensoverdracht tussen uw school en DISCIMUS correct verloopt en u hieromtrent geen foutmeldingen krijgt.

3. Webapplicatie ‘Beheer omkadering’

 • (…) AGODI ontwikkelde de webapplicatie ‘Beheer omkadering’ die het fysieke formulier ‘Aanwending lestijden-, uren – en puntenpakket in een school voor buitengewoon basisonderwijs’ vervangt.
 • AGODI verwerkt (…) veel gegevens via DISCIMUS. Hierdoor (…) moet u via de webapplicatie ‘Beheer omkadering’ minder informatie (…) doorgeven. Dit (…) leidt tot minder planlast en een efficiëntere uitwisseling van omkaderingsgegevens tussen de scholen en AGODI (…).
 • U kunt uw omkaderingsgegevens in realtime raadplegen via dezelfde webapplicatie.

(…)

Als bijlage 6 bij deze omzendbrief vindt u een handleiding voor het invullen van de webapplicatie ‘Beheer omkadering’.

Mijn Onderwijs

Deze webapplicatie is opgenomen in Mijn Onderwijs en kan u ook daar openen.

Om deze webapplicatie te kunnen invullen en raadplegen, moet u toegangsrechten tot WebEdison én Mijn Onderwijs hebben.

(…)

Startpagina

Wanneer u inlogt in de webapplicatie krijgt u op de startpagina een overzicht van de scholen waartoe u toegang heeft. Kies de school waarmee u aan de slag wenst te gaan.

(…)

- Status

U kan aan de ‘Status jaarlijkse inlichtingen’ zien, of u het formulier reeds heeft ingediend en wanneer. (…) Elke school moet de applicatie indienen door op ‘Bevestig volledigheid’ te klikken, ook al heeft u niets te melden.

Jaarlijkse inlichtingen

(…)

(…) U geeft overdrachten en levensbeschouwelijke vakken door via het tabblad ‘Jaarlijkse inlichtingen’.

(…)

U duidt enkel aan:

 • uw overdrachten naar een andere school;
 • uw aantal lestijden levensbeschouwelijke vakken.

(…)

- Overdrachten

Onder het tabblad ‘Jaarlijkse inlichtingen’ kan u overdrachten van lestijden, uren en eenheden inbrengen.

(…)


De overdracht van lestijden en uren moet vóór 15 oktober van het lopende schooljaar gebeuren.

Wanneer uit een controle van de administratie blijkt dat in een niveau te veel lestijden/uren/eenheden werden aangewend, kan dat niet met terugwerkende kracht via een overdracht worden rechtgezet. Het is dus van groot belang dat u de overdrachten correct aan uw schoolbeheerteam doorgeeft.

De overdracht van lestijden en uren is beperkt tot 3% van het respectievelijke lestijden- en urenpakket. De scholen binnen een scholengemeenschap kunnen beslissen om meer dan 3% over te dragen naar andere scholen binnen de scholengemeenschap.

Overdracht van lestijden of uren tussen scholen is slechts toegelaten als dat geen TBSOB tot gevolg heeft. Lestijden en uren waarin personeelsleden vastbenoemd zijn, kunnen dus nooit worden overgedragen, ook niet wanneer die personeelsleden een dienstonderbreking genieten. Dat betekent dat enkel vacante lestijden en vacante uren in aanmerking komen voor overdracht.

- Levensbeschouwelijke vakken (LBV)

Via het tabblad ‘Jaarlijkse inlichtingen’ vermeldt u ook uw aanwending van de lestijden levensbeschouwelijke vakken (LBV).

 • Meerderheidscursussen LBV

Het totaal aantal aanwendbare cursussen meest gevolgde LBV waar uw school recht op heeft, staat reeds bovenaan de rubriek ‘Levensbeschouwelijke vakken’.

U moet deze cursus eerst nog omzetten naar lestijden. Per cursus ligt het aantal lestijden hiervoor tussen 2 en 3.

(…)

 • Minderheidscursussen LBV

Raadpleeg punt 3.2.1. Aanvullende lestijden voor de minder gevolgde cursussen in de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer van de omzendbrief BaO/2005/10 van 29/06/2005 ‘Personeelsformatie Scholen in het buitengewoon Basisonderwijs’ voor u deze rubriek invult.

(…)

 • Wijziging lestijden minderheidscursussen LBV

Wanneer uw school in de loop van het schooljaar recht heeft op minder of meer lestijden van een minderheidscursus, neemt u contact op met uw dossierbeheerder van het schoolbeheerteam, die de webapplicatie opnieuw voor u toegankelijk maakt.

(…)

Opgelet: 

 

Bovenaan het tabblad ‘Jaarlijkse inlichtingen’ vindt u de knop ‘Bevestig volledigheid’.  

 

Wanneer u de gegevens volledig en correct hebt ingevuld, dient u het webformulier in via deze knop. Zodra dit is gebeurd, zal uw status veranderen en kan u geen wijzigingen meer aanbrengen in de applicatie.

Als er zich toch nog een wijziging voordoet, neemt u contact op met uw dossierbeheerder van het schoolbeheerteam, die de webapplicatie voor u opnieuw toegankelijk maakt. 

 

Overzicht omkadering

Onder dit tabblad ziet u (…) de door AGODI toegekende lestijden, uren, punten en eenheden. Deze gegevens vindt u terug op de betrokken dienstbrieven die u via Mijn Onderwijs kan raadplegen.

(…)

Overzicht overdrachten

(…)

In het tabblad ‘Overzicht overdrachten’ vindt u het eindresultaat van alle overdrachten waar uw school bij betrokken is.

Opgelet:

Het is belangrijk dat u zo spoedig mogelijk uw webformulier indient zodat ook andere scholen op hun beurt tijdig zicht krijgen op hun aanwendbaar lestijdenpakket.

Scholen met teldatum de eerste schooldag van oktober zien bij het begin van het schooljaar in de webapplicatie ‘Beheer omkadering’ nog niet alle omkaderingsgegevens. In de loop van november vindt u hier uw omkadering terug.

(…)

4. Aanwending urenpakket in internaten, semi-internaten en internaten met permanente openstelling van het Gemeenschapsonderwijs

Mail het ondertekende en ingescande formulier ten laatste op 15 oktober naar schoolbeheerteam.basis@ond.vlaanderen.be .

Opmerking: de administratie beschikt over geïnformatiseerde gegevens van de onderwijspersoneelsleden van de internaten, semi-internaten en internaten met permanente openstelling van het Gemeenschapsonderwijs. Bijgevolg dient u geen personeelslijsten meer op te sturen.

5. Berekening van het bijkomend urenpakket ‘slapende waak’ voor de internaten van het Gemeenschapsonderwijs

Op grond van artikel (…) artikel III 26 van gecodificeerde decreten sommige bepalingen voor het onderwijs wordt aan de internaten van het Gemeenschapsonderwijs een bijkomend urenpakket ‘slapende waak’ toegekend, dat aangewend wordt voor de compensatie van de nachtprestaties van de studiemeesters-opvoeders internaat.

Voor de berekening van dit bijkomend urenpakket is correcte informatie nodig over het daadwerkelijk ingericht aantal voltijdse equivalenten studiemeester-opvoeder internaat op de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar.

Met (…) dit formulier(…) dat als bijlage 5 bij deze omzendbrief gaat, deelt u de aanwending van het urenpakket internaat mee en kunt u het bijkomend urenpakket ‘slapende waak’ berekenen. Voor deze berekening neemt u het aantal uren studiemeester-opvoeder internaat, ingericht op de eerste schooldag van oktober binnen het urenpakket internaat dat berekend werd op basis van het leerlingenaantal op de teldag en dat u terugvindt op uw dienstbrief personeelsformatie voor het lopende schooljaar.

Dit aantal deelt u door 36 voor de omzetting naar voltijdse equivalenten (afkappen op 2 cijfers na de komma). Dat aantal wordt vervolgens vermenigvuldigd met 3,768 uur. Het product dat u hier bekomt, wordt afgerond naar de hogere eenheid als het eerste cijfer na de komma groter is dan vier. Dit afgeronde product is het bijkomend urenpakket.

Met (…) dit formulier(…) deelt u eveneens de aanwending van het bijkomend urenpakket mee.

U kan met deze bijkomende uren alle ambten inrichten die voorzien zijn voor het internaat, maar deze uren moeten wel gebruikt worden ter compensatie van de aangepaste nachtprestaties.

6. Urenpakket personeel toegekend aan de internaten van het Gemeenschapsonderwijs (…) (gecodificeerde decreten sommige bepalingen voor het onderwijs).

- Uren volgens de richtgetallen en bijkomend urenpakket

Vul het aantal aangewende uren, de uren volgens de richtgetallen en die van het bijkomend urenpakket 'slapende waak' in en maak het totaal.

Opgelet : Er moet 38u uit het urenpakket aangewend worden voor een volledige opdracht van een administratief personeelslid.

- Afwijkingsuren

Vul het aantal afwijkingsuren per ambt in.

6.1. Ambten in de semi-internaten van het Gemeenschapsonderwijs (…) (gecodificeerde decreten sommige bepalingen voor het onderwijs)

Vul het aantal aangewende betrekkingen in.

6.2. Urenpakket internaten met permanente openstelling (IPO)

Vul de ingerichte ambten uitgedrukt in uren, per personeelscategorie in.

7. Personeelslijst van het niet-gesubsidieerd personeel

De administratie bezit geen geïnformatiseerde gegevens over het niet-gesubsidieerd personeel.

Aan de gesubsidieerde BO-scholen wordt gevraagd de personeelsleden die niet gesubsidieerd worden door het beleidsdomein Onderwijs aan te duiden op het formulier Personeelslijst van het niet-gesubsidieerd personeel, dat als bijlage 2 bij deze omzendbrief gaat. Het gaat om personeelsleden die aangesteld zijn in een Medisch Pedagogisch Instituut én gelijktijdig diensten presteren in een BO-school.

Bij een eventuele aanstelling in het onderwijs kunnen deze diensten onder bepaalde voorwaarden opgenomen worden als onderwijsdiensten en komen ze bijgevolg in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

Mail het ondertekende en ingescande formulier ten laatste op 15 oktober naar schoolbeheerteam.basis@ond.vlaanderen.be .

8. Berekening van het urenpakket voor de internaten van het Gemeenschapsonderwijs

Vermeld onder punt 3 de teldag waarop de berekening van het urenpakket gebaseerd is.

Onder punt 4 wordt het urenpakket berekend voor de externe en semi-interne leerlingen en zij die als externen beschouwd worden in de school (semi-internen genereren bovendien nog ambten voor het semi-internaat).

Hierbij is het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs van toepassing.

Dit aantal leerlingen wordt per type vermenigvuldigd met het overeenstemmende richtgetal.

Onder punt 5 wordt het urenpakket berekend voor de interne leerlingen.

Hierbij is (…) gecodificeerde decreten sommige bepalingen voor het onderwijs van toepassing.

Voor de berekening wordt onderscheid gemaakt tussen interne leerlingen van de eigen BO-school en interne leerlingen van een andere BO-school. Leerlingen in een andere school voor gewoon onderwijs mét of zonder BO-attest komen vanaf 01/09/2007 ook in aanmerking voor de berekening.

Bij het invullen van het formulier ‘Berekening van het urenpakket voor de internaten van het Gemeenschapsonderwijs’ baseert u zich o.a. op de gegevens van de elektronische zending leerlingengegevens en het bijbehorende terugzendingsrapport (document BKL5).

De codes voor de verblijfsregeling (E, I-E, SI-E, R-E, I, SI, R) die voorkomen op het document BKL5 (= elektronische zending leerlingengegevens) worden als volgt gedefinieerd:

‘01’ = E = Externe leerling, d.w.z. leerling die niet kan gerangschikt worden onder één van de hierna vermelde categorieën;

‘02’ = I-E = Interne leerling die gelijkgesteld wordt met de externe leerling, d.w.z. leerling die in de school voor buitengewoon onderwijs de lessen volgt en die elders in een internaat van het Gemeenschapsonderwijs is ingeschreven;

‘03’ = SI-E = Semi-interne leerling die gelijkgesteld wordt met de externe leerling, d.w.z. leerling die in de school voor buitengewoon onderwijs de lessen volgt en die elders in een semi-internaat van het Gemeenschapsonderwijs is ingeschreven;

‘04’ = R-E = Leerling die tijdens de schooluren revalidatie krijgt of therapeutische behandelingen ontvangt in een andere dan de disciplines die binnen de personeelsformatie in het onderwijs voorkomen en die verstrekt worden door personen van wie het ambt noch door het beleidsdomein Onderwijs, noch door het beleidsdomein Welzijn wordt gefinancierd of gesubsidieerd;

‘05’ = I = Interne leerling, d.w.z. leerling die in een internaat van het Gemeenschapsonderwijs is ingeschreven en in de school die eraan verbonden is de lessen volgt;

‘06’ = SI = Semi-interne leerling d.w.z. leerling die in een semi-internaat van het Gemeenschapsonderwijs is ingeschreven en in de school die eraan verbonden is de lessen volgt;

‘07’ = R = Leerling die tijdens de schooluren revalidatie krijgt of therapeutische behandelingen ontvangt in één van de disciplines die binnen de personeelsformatie in het onderwijs voorkomen en die verstrekt worden door personen van wie het ambt noch door het beleidsdomein Onderwijs, noch door het beleidsdomein Welzijn wordt gefinancierd of gesubsidieerd;

Opmerking:

 • De formulering ‘internen andere BO-school’ op het formulier ‘Berekening van het urenpakket voor de internaten van het Gemeenschapsonderwijs wordt als volgt gedefinieerd:

Een leerling die in het internaat van een MPIGO is ingeschreven maar in een andere BO-school, die niet verbonden is aan het internaat, de lessen volgt.

 • De formulering ‘internen niet-BO-school mét BO-attest’ op het formulier ‘Berekening van het urenpakket voor de internaten van het Gemeenschapsonderwijs’ wordt als volgt gedefinieerd:

Een leerling die in het internaat van een MPIGO is ingeschreven maar in een school voor gewoon onderwijs de lessen volgt en beschikt over een BO-attest (bvb. Een GON-leerling).

 • De formulering ‘internen niet-BO-school zonder BO-attest’ op het formulier ‘Berekening van het urenpakket voor de internaten van het Gemeenschapsonderwijs’ wordt als volgt gedefinieerd:

Een leerling die is ingeschreven in het internaat van een MPIGO maar in een school voor gewoon onderwijs de lessen volgt.

Hierbij maakt het internaat van het Gemeenschapsonderwijs een afzonderlijke lijst op voor de internen die de lessen volgen in een andere school voor gewoon en/of buitengewoon onderwijs.

Deze lijst vermeldt volgende aanvullende gegevens:

 • voor- en achternaam en geboortedatum van deze leerlingen;
 • adres en instellingsnummer van de school voor buitengewoon onderwijs waar zij de lessen volgen, met vermelding van het niveau en het type van dit buitengewoon onderwijs alsook de opleidingsvorm;
 • of adres en instellingsnummer van de school voor gewoon onderwijs waar zij de lessen volgen, met vermelding van het niveau.

De lijst wordt bij het formulier ‘Berekening van het urenpakket voor de internaten van het Gemeenschapsonderwijs’ gevoegd en door de verificateur ondertekend.

Deze internen worden niet vermeld op de zending van de leerlingenkenmerken voor de eigen school.

9. Berekening lestijdenpakket en leerlingengegevens van scholen voor buitengewoon basisonderwijs type 5

Vul de gemiddelde aanwezigheid tijdens de telperiode en het aantal regelmatige leerlingen op de teldag in.

Voeg bij dit formulier, dat als bijlage 4 bij deze omzendbrief gaat, ook de lijst van de leerlingen die op de teldag in geen andere school ingeschreven zijn in het kader van de leerplichtcontrole (de leerlingen die enkel ingeschreven zijn in T5).

Mail het ondertekende en ingescande formulier ten laatste op 15 februari naar uw verificateur. Scholen in programmatie of herstructurering mailen het ondertekende for mulier ten laatste op 15 oktober door

Zie ook de omzendbrief BaO/2005/10 van 29/6/2005 ‘Personeelsformatie buitengewoon basisonderwijs’, rubriek 3.1.1. ‘De berekening van de lestijden volgens de schalen’.

10. Ondertekenen van de formulieren

Alle formulieren en kopieën worden ondertekend door de gevolmachtigde van het schoolbestuur. Dat betekent:

 • voor een school van het GO! door de voorzitter van de scholengroep of door zijn gevolmachtigde;

 • voor een gesubsidieerde officiële school door de gouverneur of de burgemeester of door hun gevolmachtigde;

 • voor een gesubsidieerde vrije school door de persoon of de personen die daartoe gemachtigd zijn.

11. Terug(…)mailen van de formulieren

Uw schoolbeheerteam werkt digitaal. Mail de ondertekende en ingescande formulieren naar schoolbeheerteam.basis@ond.vlaanderen.be .

(…)

(…)

 • Het formulier ‘BKL-Algemene Gegevens’ mailt u ten laatste op5 juli naar (…) schoolbeheerteam.basis@ond.vlaanderen.be . Bij een wijziging van de gegevens in de loop van het schooljaar brengt u het schoolbeheerteam hiervan onmiddellijk op de hoogte.

 • De webapplicatie ‘Beheer omkadering’ dient u in ten laatste op 15 oktober.

 • Elke wijziging i.v.m. de aanwending van het lestijden-, uren- en puntenpakket in de loop van het schooljaar geeft u onmiddellijk door via de webapplicatie.

 • (…) Het formulier (…) ‘Aanwending urenpakket in internaten, semi-internaten en internaten met permanente openstelling van het Gemeenschapsonderwijs’mailt u ten laatste op 15oktober naar (…) schoolbeheerteam.basis@ond.vlaanderen.be.

 • Het formulier ‘Berekening lestijdenpakket en leerlingengegevens van scholen voor buitengewoon basisonderwijs type 5’ mailt u ten laatste op 15 februari naar (…) schoolbeheerteam.basis@ond.vlaanderen.be EN naar uw verificateur.

 • Het formulier ‘Berekening van het bijkomend urenpakket ‘slapende waak’ voor de internaten van het Gemeenschapsonderwijs’ mailt u ten laatste op 15 oktober naar (…) schoolbeheerteam.basis@ond.vlaanderen.be.

 • Het formulier ‘Berekening urenpakket voor de internaten van het Gemeenschapsonderwijs met teldag de eerste schooldag van februari’, samen met de lijst van de internen andere school (uitsluitend voor het Gemeenschapsonderwijs) mailt u ten laatste op 15 februari naar (…) schoolbeheerteam.basis@ond.vlaanderen.be EN naar uw verificateur.

Indien uw school telt op de eerste schooldag van oktober, bezorgt u het formulier ten laatste op 15 oktober.

12. Bijlagen