Mededeling: ambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs

  • Coördinatie van de reglementering over de ambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs
  • De belangrijkste wijziging vanaf het schooljaar 2005-2006 is de volgende: Voortaan zijn in de categorie van het beleids- en ondersteunend personeel 3 ambten: - administratief medewerker; - ict-coördinator; - zorgcoördinator

1. Inleiding

Alle scholen van het basisonderwijs hebben ieder schooljaar recht op een omkadering. De personeelsformatie en de berekening van de lestijden, lesuren en de puntenenveloppes kan u raadplegen in de omzendbrieven:

Binnen de toegekende omkadering kan de school personeelsleden aanstellen in één of meer ambten.

Het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs heeft de ambten vastgelegd die kunnen worden ingericht in het buitengewoon basisonderwijs.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 tot vaststelling en indeling van de ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs heeft de ambten vastgelegd die kunnen worden ingericht in het gewoon basisonderwijs.

Deze besluiten bekrachtigen alle wijzigingen betreffende de ambtenstructuur die de voorbije jaren werden doorgevoerd in het basisonderwijs: invoering van de ambten van kinderverzorger, ICT-coördinator, zorgcoördinator en administratief medewerker. Daarnaast worden een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd.

In deze omzendbrief vindt u een gecoördineerd overzicht van alle ambten die geldig zijn vanaf het schooljaar 2005-2006 in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Om te kunnen fungeren in een bepaald ambt moet het personeelslid beschikken over één van de bekwaamheidsbewijzen die voor het ambt in kwestie werden vastgelegd.

Deze bekwaamheidsbewijzen vindt men terug in de omzendbrief PERS/2004/09 van 14 juni 2004 - Mededeling: Bekwaamheidsbewijzen in het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs.

Naast de voorwaarden voor aanstelling van een personeelslid werd er voor iedere personeelscategorie ook een specifieke prestatieregeling vastgelegd.

De prestatieregeling voor de basisscholen vindt u in de omzendbrief BaO/97/8 van 17 juni 1997 - Prestatieregeling.

2. Toepassingsgebied

Deze omzendbrief is van toepassing op:

  • - de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel;
  • - de leden van het paramedisch personeel in het gewoon basisonderwijs;
  • - de leden van het beleids- en ondersteunend personeel

van de scholen voor het basisonderwijs, gefinancieerd of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap;

- de leden van het opvoedend hulppersoneel van de internaten gefinancieerd of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap, de tehuizen voor kinderen van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben, gefinancieerd of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap;

- de leden van het paramedisch, het sociaal, het opvoedend hulppersoneel en het administratief personeel van het Tehuis van het Gemeenschapsonderwijs dat instaat voor de opname van jongeren in het kader van de hulp- en bijstandsregeling;

- de leden van het paramedisch personeel, het sociaal personeel, het orthopedagogisch personeel, het psychologisch personeel, het medisch personeel, het opvoedend hulppersoneel en het administratief personeel, die tewerkgesteld zijn in instellingen voor buitengewoon onderwijs die worden gefinancieerd of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap.

3. De ambten in het gewoon basisonderwijs

3.1. Scholen van het gewoon basisonderwijs

3.1.1. Overzicht

Soort Ambt  

Personeelscategorie  

Wervingsambt  

Bevorderingsambt  

Bestuurs- en onderwijzend personeel 

Kleuteronderwijzer 

Onderwijzer 

Leermeester godsdienst 

Leermeester niet-confessionele zedenleer 

Leermeester lichamelijke opvoeding 

Directeur 

Paramedisch personeel 

Kinderverzorger 

nihil 

Beleids- en ondersteunend personeel 

Administratief medewerker 

ICT-coördinator 

Zorgcoördinator 

nihil 

3.1.2. Toelichting

3.1.2.1. De ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel

In het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1990 tot vaststelling en rangschikking van de ambten in het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs is er sprake van scholen van het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het basisonderwijs. De ambten die voorzien waren voor de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel bestonden dus als bevorderings- of wervingsambt in het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het basisonderwijs.

Aangezien het in feite steeds over hetzelfde ambt gaat, worden in het kader van de vereenvoudiging bijvoorbeeld het ambt van kleuteronderwijzer in het kleuteronderwijs en het ambt van kleuteronderwijzer in het basisonderwijs vervangen door één ambt, namelijk het ambt van kleuteronderwijzer, ongeacht de school waar dit ambt wordt uitgeoefend.

Op dezelfde wijze worden de ambten van directeur van een kleuterschool, directeur van een lagere school en directeur van een basisschool samengevoegd tot één ambt van directeur.

3.1.2.2. De ambten van de leden van het paramedisch personeel

Het wervingsambt van kinderverzorger werd met ingang van 1 september 2000 ingevoerd.

De nodige informatie hierover vindt u in de omzendbrief:

3.1.2.3. De ambten van de leden van het beleids- en ondersteunend personeel

De personeelscategorie van het beleids- en ondersteunend personeel werd met ingang van 1 september 2003 ingevoerd naar aanleiding van de hertekening van het onderwijslandschap basisonderwijs.

De nodige informatie hierover vindt u in de omzendbrief:

BaO/2005/12 van 30 juni 2005 - Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs : personeelsformatie en personeelsaspecten

3.2. Tehuis Gemeenschapsonderwijs -Opname jongeren in het kader van hulp- en bijstandsregeling

Soort Ambt  

Personeelscategorie  

Wervingsambt  

Bevorderingsambt  

Paramedisch personeel 

Ergotherapeut 

Kinderverzorger 

Verpleger 

 

nihil 

 

Sociaal personeel 

Maatschappelijk werker 

 

Opvoedend hulppersoneel 

Studiemeester-opvoeder in een internaat 

Hoofdopvoeder 

Administratief personeel 

Opsteller 

nihil 

3.3. Tehuis voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben

Soort ambt  

Personeelscategorie  

Wervingsambt  

Bevorderingsambt  

Opvoedend hulppersoneel 

Studiemeester in een internaat 

Beheerder 

3.4. Internaten gefinancieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Soort ambt  

Personeelscategorie  

Wervingsambt  

Bevorderingsambt  

Opvoedend hulppersoneel 

Studiemeester in een internaat 

Beheerder 

3.5. Internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Soort ambt  

Personeelscategorie  

Wervingsambt  

Bevorderingsambt  

Opvoedend hulppersoneel 

nihil 

Beheerder 

4. Ambten in het buitengewoon basisonderwijs

4.1. Scholen in het buitengewoon basisonderwijs

4.1.1. Overzicht

Soort ambt  

Personeelscategorie  

Wervingsambt  

Bevorderingsambt  

Bestuurs- en onderwijzend personeel 

Kleuteronderwijzer ASV 

Onderwijzer ASV 

Leermeester ASV, spec. lichamelijke opvoeding 

Leermeester ASV, spec. compensatietechniek-braille ( type 6) 

Leermeester niet-confessionele zedenleer 

Leermeester godsdienst 

Directeur 

 

Directeur van een medisch-pedagogisch instituut gefinancieerd door de Vlaamse gemeenschap 

Beleids- en ondersteunend personeel 

Administratief medewerker 

ICT-coördinator 

Zorgcoördinator 

nihil 

Paramedisch personeel  

Ergotherapeut 

Kinderverzorger 

Kinesitherapeut 

Logopedist 

Verpleger 

nihil 

Psychologisch personeel 

Psycholoog 

nihil 

Orthopedagogisch personeel 

Orthopedagoog 

nihil 

Medisch personeel 

Arts 

nihil 

Sociaal personeel 

Maatschappelijk werker 

nihil 

4.1.2. Toelichting

4.1.2.1. De leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, het paramedisch, psychologisch, orthopedagogisch, medisch en sociaal personeel

In het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1990 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs is er sprake van scholen van het buitengewoon kleuteronderwijs, het buitengewoon lager onderwijs en het buitengewoon basisonderwijs. De ambten die voorzien waren voor de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel bestonden dus als bevorderings- of wervingsambt in het buitengewoon kleuteronderwijs, het buitengewoon lager onderwijs en het buitengewoon basisonderwijs. Aangezien het in feite steeds over hetzelfde ambt gaat, worden in het kader van de vereenvoudiging bijvoorbeeld het ambt van kleuteronderwijzer algemene en sociale vorming in het kleuteronderwijs en het ambt van kleuteronderwijzer algemene en sociale vorming in het basisonderwijs vervangen door één ambt, namelijk het ambt van kleuteronderwijzer algemene en sociale vorming, ongeacht de school waar dit ambt wordt uitgeoefend.

Op dezelfde wijze worden de bevorderingsambten van directeur in het buitengewoon kleuteronderwijs, van directeur in het buitengewoon lagere onderwijs en van directeur in het buitengewoon basisonderwijs samengevoegd tot één ambt van directeur.

Het bevorderingsambt van directeur van een medisch-pedagogisch instituut van de Vlaamse Gemeenschap wordt vervangen door het bevorderingsambt van directeur van een medisch-pedagogisch instituuut gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap.

4.1.2.2. De ambten van de leden van het beleids- en ondersteunend personeel

De personeelscategorie van het beleids- en ondersteunend personeel werd met ingang van 1 september 2003 ingevoerd naar aanleiding van de hertekening van het onderwijslandschap basisonderwijs.

De nodige informatie hierover vindt u in de omzendbrief:

BaO/2005/12 van 30 juni 2005 - Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs : personeelsformatie en personeelsaspecten

4.2. Medisch- pedagogische Instituten

Soort ambt  

Personeelscategorie  

Wervingsambt  

Bevorderingsambt  

Paramedisch personeel 

Ergotherapeut 

Kinderverzorger 

Kinesitherapeut 

Logopedist 

Verpleger 

nihil 

Opvoedend hulppersoneel 

Studiemeester opvoeder internaat 

Beheerder 

4.3. Semi-internaten

Soort ambt  

Personeelscategorie  

Wervingsambt  

Bevorderingsambt  

Paramedisch personeel 

Ergotherapeut 

Kinderverzorger 

Kinesitherapeut 

Logopedist 

Verpleger 

nihil 

Psychologisch personeel  

Orthopedagoog 

Psycholoog 

Pedagoog 

nihil 

Opvoedend hulppersoneel 

Opvoeder 

nihil 

 

 

 

Administratief personeel 

Klerk-typist 

Opsteller 

nihil 

4.4. Opvangcentra

Soort ambt  

Personeels-categorie  

Wervingsambt  

Bevorderings-ambt  

 

Selectieambt  

Paramedisch en sociaal personeel 

Ergotherapeut 

Kinderverzorger 

Kinesitherapeut 

Logopedist 

Verpleger 

Maatschappelijk werker in een opvangcentrum 

nihil 

nihil 

Psychologisch en medisch personeel  

Orthopedagoog in een opvangcentrum 

nihil 

nihil 

Opvoedend hulppersoneel 

Studiemeester-opvoeder internaat 

Hoofdopvoeder in een opvangcentrum 

nihil 

Administratief personeel 

Rekenplichtig correspondent 

Opsteller 

nihil 

Eerst aanwezend rekenplichtig correspondent 

5. Mededeling - Elektronische zendingen

De ambten van directeur van een kleuterschool, directeur van een lagere school en directeur van een basisschool werden samengevoegd tot één ambt van directeur. In de wetgeving gebeurt dit met ingang van 1/9/2003.

Omwille van praktische redenen werd slechts m.i.v. 1/9/2004 de code voor het ambt van directeur ingevoerd in het elektronisch personeelsdossier, de schoolsoftware en de Edison-zendingen.

Voor elk personeelslid dat titularis is van een opdracht als directeur van een kleuterschool, lagere school of basisschool op 1/9/2004 moest een bericht met code 13 ( directeur) ingezonden worden.

Dit geldt niet voor personeelsleden die volledig TBS-OB zijn of zich in een stelsel van TBS voorafgaand aan het rustpensioen bevinden.

Voor verdere informatie verwijzen wij ook naar de praktische instructies die u door uw schoolsoftwareleverancier zullen bezorgd worden.