Afwijkingslestijden, -lesuren en –uren

1. Afwijkingslestijden, -lesuren en -uren (of afwijkingen cfr. art. 155 van het decreet basisonderwijs)

De zgn. "afwijkingsuren" of "bijkomende uren" of "extra uren" voor het buitengewoon onderwijs omvatten een pakket uren en lestijden dat 0,475 % van het totaal aantal lestijden-, lesuren- en urenpakket van het voorafgaande schooljaar bedraagt. In het buitengewoon basisonderwijs spreekt men over bijkomende lestijden/uren, in het buitengewoon secundair onderwijs gaat het over extra lesuren/uren.

Afwijkingslestijden/lesuren/uren kunnen in lokale noodsituaties hulp bieden.

Een daling van het leerlingenaantal is géén motivering voor

de "bijzondere omstandigheden" waarvan sprake is in het decreet basisonderwijs en in de koninklijke besluiten nrs. 65, 67 en 184.

Andere, al dan niet toevallige factoren, eventueel in combinatie met het leerlingenaantal, kunnen een ernstige noodsituatie doen ontstaan. Hierdoor kan het verantwoord zijn een beperkt aantal afwijkingslestijden/ lesuren/uren toe te kennen.

Bvb.

- scholen met in verhouding een grote stijging van het leerlingenaantal t.o.v. de teldag waarop het lestijden of lesuren/urenpakket berekend werd;

- scholen met een heel specifieke werking rond ernstig en/of meervoudig gehandicapte jongeren;

Bij het toekennen van de bijkomende lestijden en uren of extra lesuren en uren wordt prioriteit verleend aan de lestijden of lesuren bestemd voor het onderwijzend personeel. Slechts uitzonderlijk zullen bijkomende of extra uren toegekend worden voor paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel.

Wanneer toegekende bijkomende lestijden en uren of extra lesuren en uren om bepaalde redenen niet worden aangewend, dan moet dit zo vlug mogelijk worden gemeld aan uw schoolbeheerteam.

2. Aanvraag afwijkingslestijden, -lesuren en –uren: procedure

2.1. Aanvraag

De aanvraag voor bijkomende lestijden en uren of extra lesuren en uren in het kader van de afwijkingsuren gebeurt via het modelformulier dat u vindt in bijlage 1.

De bijzondere omstandigheden die aanleiding geven tot het indienen van de aanvraag en de concrete aanwending van de gevraagde afwijkingen dienen in een 10-tal lijnen geformuleerd te worden.

De ondertekende aanvraag moet uiterlijk op 15 september via Mijn Onderwijs verstuurd worden naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en de scholen moeten een kopie van hun aanvraag aan de vertegenwoordiger van het Gemeenschapsonderwijs of hun koepel richten.

2.2. Contactgegevens onderwijsnetten, koepels en andere

2.2.1. Gemeenschapsonderwijs

Sector Leerplichtonderwijs

Willebroekkaai 36

1000 BRUSSEL

tel. 02/790.96.50

e-mail: leerplichtonderwijs@g-o.be

2.2.2. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

Boudewijnlaan 20-21

1000 Brussel

tel. 02/514.19.00 - fax: 02/512.66.36

e-mail: provinciaal.onderwijs@pov.be

2.2.3. Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG)

Ravensteingalerij 3 bus 7

1000 Brussel

tel. 02/506.41.50 - fax: 02/502.12.64

e-mail: info@ovsg.be

2.2.4. Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Guimardstraat 1

1040 Brussel

tel. 02/507.06.31

e-mail:dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen

2.2.5. Andere

- De gesubsidieerde scholen die niet verbonden zijn aan één van de bovenvermelde organisaties, en alleen deze, richten hun aanvraag enkel aan AGODI.

3. Toekenning van de lestijden of uren

De toekenning van de bijkomende lestijden en uren of de extra lesuren en uren gebeurt op basis van het advies van en in overleg met het Gemeenschapsonderwijs en de verschillende koepels. Zij kunnen bij de beoordeling van de aanvragen bijkomende criteria hanteren.

4. Aanwending van de lestijden of uren

De afwijkingsuren of -lestijden worden steeds specifiek toegekend:

- in lestijden kunnen enkel personeelsleden van de categorie bestuurs- en onderwijzend personeel aangesteld worden.

- in de uren kunt u personeelsleden van de categorie paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel aanstellen.

Deze uren of lestijden komen niet in aanmerking voor vaste benoeming, mutatie of affectatie, zodat vastbenoemde personeelsleden enkel via verlof tijdelijk andere opdracht kunnen aangesteld worden.

5. Mededeling personeelsleden aan het werkstation

De personeelsleden die u in de toegekende afwijkingsuren of -lestijden aanstelt, meldt u volgens de bestaande principes elektronisch aan uw werkstation. Er is een specifieke vakcode voorzien, nl vakcode 884.

Voorbeeld 1:

Een school krijgt voor het schooljaar 2007-2008 11 afwijkingslestijden toegekend en stelt hier een onderwijzer ASV in aan. Deze leerkracht is in dezelfde school al halftijds vastbenoemd. U maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09.2007:

- RL 1 / onderwijzer ASV / ATO 04 / 11 u / einddatum oneindig

- RL 1 / onderwijzer ASV / ATO 02 / vakcode 884 / 11 u / TADD / einddatum 31.08.2008

Voorbeeld 2:

Een school krijgt voor het schooljaar 2007-2008 9 afwijkingsuren toegekend en stelt hier een logopedist in aan. Dit personeelslid is daarnaast nog 15 uur tijdelijk in een niet-vacante betrekking. Betrokkene is niet TADD. U maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09.2007:

- RL 1 / logopedist / ATO 01 / 15 u / tvv van personeelslid X / wegens GLBO / einddatum 30.06.2008

- RL 1 / logopedist / ATO 02 / vakcode 884 / 9 u / einddatum 30.06.2008

6. Bijlagen