Arbeidsongeval bij een andere werkgever

 • referentie
  PERS/2012/10
 • publicatiedatum
  6/11/2012
 • datum laatste wijziging
  06/11/2012
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (artikel 9 §2 (vastbenoemde personeelsleden) en artikel 18 §2 (tijdelijke personeelsleden))
 • contactpersoon
  Ivo Francis, 02/5536506
 • Nieuwe procedureen aangifteformulier

1. Inleiding

In punt 4.3. cao IX van 10 december 2012 is een bepaling opgenomen met betrekking tot de verrekening van de dagen afwezigheid wegens een arbeidsongeval bij een andere werkgever. De afwezigheid als gevolg van een arbeidsongeval dat zich bij een andere werkgever heeft voorgedaan,komt onder bepaalde voorwaardenniet in aanmerking voor de berekening van het ziekteverlof in onderwijs. Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding verleent een wettelijke basis (artikel 9 §2 voor de vastbenoemde personeelsleden en artikel 18 §2 voor de tijdelijke personeelsleden).

2. Wat is een arbeidsongeval bij een andere werkgever?

Een arbeidsongeval bij een andere werkgever is een arbeidsongeval dat zich voordoet bij een werkgever die geen gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling is en waarbij de arbeidsongevallenverzekering van de andere werkgever het ongeval erkend als een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van of naar het werk.

Voorbeelden:

- een personeelslid werkt halftijds bij een school en halftijds als administratief medewerker bij de gemeente en valt tijdens het werk in het gemeentehuis van de trap;

- een personeelslid werkt halftijds bij een CLB en werkt op vrijdag en zaterdag in een winkel. Met de fiets op weg van de winkel naar huis wordt zij aangereden door een auto.

3. Toepassingsgebied

Deze omzendbrief is van toepassing op de onderstaande personeelsleden:

1° de personeelsleden, vermeld in artikel 2, § 1,van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;

2° de personeelsleden, vermeld in artikel 4, § 1,van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991;

3° de leden van de inspectie, vermeld in artikel 61van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs;

4° de personeelsleden, vermeld in artikel 10van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken.

Deze omzendbrief is NIET van toepassing op de personeelsleden van de hogescholen.

4. Aangifte van een arbeidsongeval bij een andere werkgever

4.1. Aangifte

De arbeidsongevallen bij een andere werkgever overkomen aan personeelsleden die betaald worden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten of het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (behalve de personeelsleden van de Hogescholen) moeten aangegeven worden bij de afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP) van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Adres:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)

Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP) Arbeidsongevallen

Hendrik Consciencegebouw

Koning Albert II-laan 15

1210 BRUSSEL

De aangifteformulieren moeten binnen de kortst mogelijke termijn ingevuld en toegestuurd worden.

4.2. Formulier: ‘Aangifte van een arbeidsongeval bij een andere werkgever’

Dit formulier wordt ingevuld door het slachtoffer van het ongeval en zijn werkgevers. Hierbij enkele opmerkingen bij de in te vullen rubrieken.

Zowel de gegevens omtrent de onderwijsinstelling(en) waar het personeelslid werkt (2 en 3), als de gegevens van de andere werkgever (4) moeten ingevuld worden. Daarnaast vragen wij een korte beschrijving van het arbeidsongeval (5, 6, 7 en 8) en de periode van arbeidsongeschiktheid (9 en 10). Wij willen ook graag weten welke arbeidsongevallenverzekering het ongeval erkend heeft (11, 12 en 13).

Subrogatieverklaring (14):

Dit betekent dat het slachtoffer de toelating geeft aan de Vlaamse Gemeenschap om het salaris, uitgekeerd tijdens de afwezigheidsperiode tengevolge van het arbeidsongeval, terug te vragen van arbeidsongevallenverzekering.

- Bij ondertekening (15): het personeelslid ondertekent en dateert het formulier.

- Bij 'In te vullen door de onderwijsinstelling' (16): de werkgever van het personeelslid (hoofd van de onderwijsinstelling) bevestigt dat het personeelslid een arbeidsongeval bij een andere werkgever aan hem gemeld heeft en ondertekent en dateert het formulier. In geval van meerdere werkgevers is het voldoende dat één werkgever het formulier ondertekent.

- Bij ‘In te vullen door de andere werkgever’ (17): de andere werkgever bevestigt dat het personeelslid het arbeidsongeval gemeld heeft en dat het aangegeven werd bij de arbeidsongevallenverzekering.

4.3. Aangifte afwezigheid wegens ziekte

De formaliteiten vermeld in de omzendbrief “Controle op de afwezigheid wegens ziekte” moeten vervuldworden. Dit betekent dat het medisch attest moet gestuurd worden naar het controleorganisme aangeduid door de Vlaamse minister van Onderwijs. Het afwezigheidsattest dient gestuurd te worden naar het hoofd van de onderwijsinstelling. In het geval van meerdere werkgevers (onderwijsinstellingen) moet het attest bezorgd worden aan alle onderwijsinstellingen. Het origineel exemplaar wordt opgestuurd naar de onderwijsinstelling waar het personeelslid de grootste opdracht heeft. Voor de andere onderwijsinstellingen volstaat een kopie.

5. Vergoeding

5.1. Vastbenoemde personeelsleden

Is de afwezigheid te wijten aan een arbeidsongeval bij een andere werkgever, dan ontvangt het personeelslid zijn salaris of salaristoelage alleen als voorschot op de door de arbeidsongevallenverzekering verschuldigde vergoeding. Het salaris of de salaristoelage wordt alleen uitbetaald op voorwaarde dat het betrokken personeelslid zijn schuldvordering op de arbeidsongevallenverzekeraar overdraagt aan de Vlaamse Gemeenschap ten bedrage van de door de Vlaamse Gemeenschap betaalde som ( = subrogatie). Het salaris of de salaristoelage wordt door de Vlaamse Gemeenschap teruggevorderd van de arbeidsongevallenverzekering.

De afwezigheid als gevolg van een dergelijk ongeval wordt niet in aanmerking genomen als ziektedagenwanneer de arbeidsongevallenverzekering het salaris heeft terugbetaald.

5.2. Tijdelijke personeelsleden

Is de afwezigheid te wijten aan een arbeidsongeval bij een andere werkgever, dan ontvangt het personeelslid zijn salaris of salaristoelage alleen als voorschot op de door de arbeidsongevallenverzekering verschuldigde vergoeding. Het salaris of de salaristoelage wordt alleen uitbetaald op voorwaarde dat het betrokken personeelslid zijn schuldvordering op de arbeidsongevallenverzekeraar overdraagt aan de Vlaamse Gemeenschap ten bedrage van de door de Vlaamse Gemeenschap betaalde som ( = subrogatie). Het salaris of de salaristoelage wordt door de Vlaamse Gemeenschap teruggevorderd van de arbeidsongevallenverzekering.

Als het personeelslid het werk hervat, wordt het recht op het aantal dagen bezoldigd ziekteverlof aangevuld. De aanvulling gebeurt pas wanneer de arbeidsongevallenverzekering het salaris heeft terugbetaald.

6. Formaliteiten t.a.v. het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming - Elektronische communicatie

De afwezigheid wordt gemeld als ziekteverlof. Opsturen van RL-2/ gebeurteniscode 23001.

Na terugbetaling door de verzekeringsmaatschappij wordt voor de vastbenoemde personeelsleden de terugbetaalde periode omgezet. Opsturen van RL-2/ gebeurteniscode 23056.

Voor tijdelijke personeelsleden is er geen omzetting.

7. Bijlage