Vestigingsplaatsen in het secundair onderwijs

Wijzigingen onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van het decreet over het onderwijs XXXIII, voor het schooljaar 2023-2024.

  • De ingebruikname van een nieuwe vestigingsplaats in dezelfde of in een aangrenzende gemeente kan vanaf het schooljaar 2023-2024 met een melding gebeuren.

  • De ingebruikname van een nieuwe vestigingsplaats buiten dezelfde of de aangrenzende gemeente moet vanaf het schooljaar 2023-2024 met een aanvraag gebeuren.

Opgelet! Om adequaat met de gevolgen van de Oekraïne-crisis voor onderwijs te kunnen omgaan, werden enkele dringende tijdelijke maatregelen genomen. Bepaalde regelgeving die u in deze omzendbrief vindt, kan daardoor tijdelijk door een dringende maatregel aangepast zijn. Deze omzendbrief moet u daarom samenlezen met omzendbrief SO/2022/01.

1. Toepassingsgebied

Deze omzendbrief is van toepassing op:

- scholen voor voltijds gewoon secundair onderwijs;

- scholen voor buitengewoon secundair onderwijs;

- centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs;

- scholen met HBO verpleegkunde.

2. Concept "school" of "centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs"

Elke school en elk autonoom centrum heeft één hoofdvestigingsplaats en eventueel één of meer bijkomende vestigingsplaatsen waar onderricht wordt verstrekt. Ten aanzien van de onderwijsoverheid heeft elke vestigingsplaats (slechts) één adres.

Het adres van de hoofdvestigingsplaats geldt als administratief adres van de school of het centrum en als contactadres voor de overheid. Aan elke school of autonoom centrum wordt ook één instellingsnummer toegekend. Een centrum dat verbonden is aan een voltijdse school heeft hetzelfde instellingsnummer als de voltijdse school waaraan het verbonden is.

3. Concept "vestigingsplaats"

Een vestigingsplaats wordt gedefinieerd als een geografische afbakening die voldoet aan alle volgende voorwaarden:

1° het betreft een geheel van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen in gebruik van een onderwijsinstelling;

2° die gelegen zijn binnen eenzelfde perceel of aansluitende kadastrale percelen of gescheiden zijn door:

a) hetzij maximaal twee kadastrale percelen;

b) hetzij een weg;

3° die volledig of gedeeltelijk door personeelsleden van de onderwijsinstelling worden gebruikt voor onderwijsactiviteiten, met uitzondering van:

a) extra-murosactiviteiten;

b) leerlingenstages;

c) lessen, al dan niet gegeven door personeelsleden van de onderwijsinstelling, in een bedrijf of in een opleidings- of vormingsinstelling die geen onderwijsinstelling is;

d) sport- en bewegingsactiviteiten, voor zover de aanwezige sportinfrastructuur buiten het schooldomein ligt en ook door derden wordt gebruikt.

Voor info over kadastrale percelen: raadpleeg online (CADGIS) de kadastrale leggers op de volgende website van het Ministerie van Financiën: https://eservices.minfin.fgov.be/ecad-web/#/

4. Meldingen met betrekking tot bestaande vestigingsplaatsen

Het ruime concept "vestigingsplaats" kan er toe leiden dat een vestigingsplaats aan meerdere openbare wegen paalt en/of meerdere huisnummers aan eenzelfde openbare weg heeft; toch kan aan een vestigingsplaats slechts één adres (straat + huisnummer) worden gekoppeld.

Alle eventuele adreswijzigingen of -opheffingen worden door het school- of centrumbestuur aan AGODI gemeld via het formulier in bijlage 1.

5. Aanvragen of meldingen tot ingebruikname nieuwe vestigingsplaatsen

Onder "nieuwe vestigingsplaats" wordt verstaan : een vestigingsplaats die nog niet gelinkt is aan het instellingsnummer van de school of het autonoom centrum in kwestie. Worden evenwel niet als nieuwe vestigingsplaatsen beschouwd: bestaande vestigingsplaatsen van afzonderlijke scholen of centra die fuseren.

Om inschrijvingen voor het volgende schooljaar op een vlotte manier in DISCIMUS te laten verlopen, is het aanbevolen om nieuwe vestigingsplaatsen zo spoedig mogelijk te melden of aan te vragen.

De "nieuwe vestigingsplaats" kan ook de hoofdvestigingsplaats worden, zodat de bestaande hoofdvestigingsplaats hetzij wordt opgeheven hetzij bijkomende vestigingsplaats wordt.

5.1. Een nieuwe vestigingsplaats gelegen in dezelfde of een aangrenzende gemeente als de hoofdvestigingsplaats

Elke nieuwe vestigingsplaats, die gelegen is in dezelfde of een aangrenzende gemeente als de hoofdvestigingsplaats van de school of het centrum, die bij de start of in de loop van een schooljaar, al dan niet tijdelijk en om welke reden dan ook, in gebruik wordt genomen, wordt bij AGODI gemeld uiterlijk op het moment van in gebruikname via het formulier in bijlage 2.

5.2. Een nieuwe vestigingsplaats niet gelegen in dezelfde of een aangrenzende gemeente als de hoofdvestigingsplaats

Elke nieuwe vestigingsplaats, die niet gelegen is in dezelfde of een aangrenzende gemeente als de hoofdvestigingsplaats van de school of het centrum, die bij de start of in de loop van een schooljaar, al dan niet tijdelijk en om welke reden dan ook, in gebruik wordt genomen, wordt bij AGODI aangevraagd via het formulier in bijlage 3. De vestigingsplaats kan in gebruik worden genomen na gunstige beslissing van de Vlaamse Regering. Deze beslissing wordt genomen uiterlijk 3 maanden na de aanvraag. Deze termijn is een ordetermijn. Bij de aanvraag wordt aangegeven of de nieuwe vestigingsplaats de hoofdvestigingsplaats of een bijkomende vestigingsplaats is.

5.3. Bijkomende gegevens bij een melding of aanvraag van een nieuwe vestigingsplaats

Bij de melding of aanvraag, naargelang het geval, verklaart het school- of centrumbestuur dat

  • de nieuwe vestigingsplaats op het moment van ingebruikname beantwoordt aan de decretale erkenningsvoorwaarde "veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid"

  • 2° ze op de hoogte is van aanbevelingen of tekorten die de onderwijsinspectie in het meest recente doorlichtingsverslag heeft geformuleerd over de bewoonbaarheid, de veiligheid en de hygiëne van de betreffende gebouwen als een vestigingsplaats in gebruik wordt genomen waar een andere onderwijsinstelling gevestigd is of voordien was. Ze vermeldt in dat geval ook het advies van de onderwijsinspectie over de "veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid" van de nieuwe vestigingsplaats.

Bij de melding of aanvraag, naargelang het geval, voegt het school- of centrumbestuur de volgende documenten toe:

  • het protocol van de onderhandeling ter zake in het bevoegde lokaal comité;

  • als de school of het centrum tot een scholengemeenschap behoort: een uittreksel van het proces-verbaal waaruit blijkt dat de nieuwe vestigingsplaats in overeenstemming is met de afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt.

6. Koppeling vestigingsplaats - studieaanbod

Het studieaanbod van een school of centrum wordt vastgelegd per vestigingsplaats. Wordt voor de toepassing van deze bepaling onder "studieaanbod" verstaan: alle structuuronderdelen(elk geïdentificeerd door een administratief groepsnummer) waarvan, voor een groep leerlingen, gemiddeld ten minste de helft van de contacturen voorzien op de wekelijkse lessentabel op die vestigingsplaats wordt georganiseerd.

Uitsluitend voor die structuuronderdelen die als dusdanig aan een vestigingsplaats s zijn verbonden, kan het school- of centrumbestuur aan promotie en informatieverstrekking doen, kunnen inschrijvingen worden gerealiseerd en vindt registratie in DISCIMUS plaats.

Wat de programmatie van structuuronderdelen van het voltijds gewoon secundair onderwijs per afzonderlijke vestigingsplaats betreft: zie omzendbrief SO 61. (Programmatie van structuuronderdelen per afzonderlijke vestigingsplaats geldt niet voor het buitengewoon secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs).

7. Bijlagen