Scholen voltijds gewoon secundair onderwijs

Een school heeft één hoofdvestigingsplaats, dat het contactadres is voor de overheid, en eventueel één of meer bijkomende vestigingsplaatsen. Onder vestigingsplaats worden alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen verstaan die ingeplant zijn op eenzelfde kadastraal perceel of op aaneengesloten kadastrale percelen en die door personeelsleden van de school gebruikt worden voor onderwijsactiviteiten. Worden niet als vestigingsplaats beschouwd: locaties waar a) stages, b) extramuros activiteiten of c) sportactiviteiten (voor zover de aanwezige sportinfrastructuur buiten het schooldomein ook door particulieren of instanties buiten onderwijs wordt gebruikt), plaats vinden.

Een school kan op elk moment van het schooljaar een nieuwe vestigingsplaats in gebruik nemen. Onder "nieuw" wordt verstaan : een vestigingsplaats die nog niet gelinkt is aan het instellingsnummer van de school in kwestie; worden evenwel niet als nieuwe vestigingsplaatsen beschouwd: bestaande vestigingsplaatsen van afzonderlijke scholen die fuseren. De ingebruikname, al dan niet tijdelijk en om welke reden dan ook, van een nieuwe vestigingsplaats moet bij AGODI worden gemeld uiterlijk op het tijdstip van de ingebruikname. Door die melding verklaart het schoolbestuur dat de nieuwe vestigingsplaats beantwoordt aan de decretale erkenningsvoorwaarde "veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid". De melding (dus geen aanvraag) gebeurt via het formulier dat in bijlage 2 gaat.

Als bijlage 1 gaat de lijst van scholen voor voltijds gewoon secundair onderwijs met opgave van het overeenstemmend instellingsnummer, toestand schooljaar 2019-2020. De per school opgegeven gemeente is die waar de hoofdvestigingsplaats van de school is gelegen.