Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, [14B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 02/02/2009
de salarisschalen14B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 02/02/2009
] , het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel [25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
van het ondersteunend personeel25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
] en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, [25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
domein Beeldende en audiovisuele kunst25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
] .

  • goedkeuringsdatum
    31 JULI 1990
  • publicatiedatum
    B.S.29/03/1991
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    27/04/2023

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 15/07/1992 (B.S. 18/09/1992)

(2) B.Vl.R. van 02/12/1992 (B.S. 12/03/1993)

(3) B.Vl.R. van 03/02/1993 (B.S. 30/04/1993)

(4) B.Vl.R. van 07/07/1993 (B.S. 21/10/1993)

(5) B.Vl.R. van 18/05/1994 (B.S. 04/08/1994)

(6) B.Vl.R. van 14/12/1994 (B.S. 24/03/1995)

(7) B.Vl.R. van 31/01/1996 (B.S. 20/03/1996)

(8) B.Vl.R. van 15/04/1997 (B.S. 10/07/1997)

(9) B.Vl.R. van 10/03/1998 (B.S. 10/06/1998; err. B.S.21/08/1998)

(10) B.Vl.R. van 14/02/2003 (B.S. 30/04/2003)

(11) B.Vl.R. van 21/11/2003 (B.S. 11/02/2004)

(12) B.Vl.R. van 08/09/2006 (B.S. 23/11/2006)

(13) B.Vl.R. van 21/09/2007 (B.S. 23/10/2007)

(14) B.Vl.R. van 12/12/2008 (B.S. 02/02/2009)

(15) B.Vl.R. van 24/04/2009 (B.S. 16/06/2009)

(16) B.Vl.R. van 04/09/2009 (B.S. 08/12/2009)

(17) B.Vl.R. van 27/05/2011 (B.S. 20/06/2011)

(18) B.Vl.R. van 08/07/2011 (B.S. 11/08/2011)

(19) B.Vl.R. van 20/07/2012 (B.S. 17/08/2012)

(20) B.Vl.R. van 19/07/2013 (B.S. 19/08/2013)

(21) B.Vl.R. van 03/10/2014 (B.S. 18/11/2014)

(22) B.Vl.R. van 26/06/2015 (B.S. 23/07/2015)

(23) B.Vl.R. van 10/03/2017 (B.S. 14/04/2017) detail
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36
;

(24) B.Vl.R. van 10/03/2017 (B.S. 21/04/2017) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het niet-hoger onderwijs
;

(25) B.Vl.R. van 08/06/2018 (B.S. 13/07/2018) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs
;

(26) B.Vl.R. van 29/03/2019 (B.S. 26/06/2019) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de aanpassing aan het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs en tot toekenning van een bijkomende lineaire loonsverhoging en een bijkomende baremieke verhoging ter uitvoering van cao XI onderwijs, cao IV basiseducatie en cao V hoger onderwijs
;

(27) B.Vl.R. van 24/05/2019 (B.S. 20/08/2019) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige bepalingen voor de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs
;

(28) B.Vl.R. van 02/07/2021 (B.S. 18/08/2021)

(29) B.Vl.R. van 03/09/2021 (B.S. 14/10/2021) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie
;

(30) B.Vl.R. van 09/09/2022 (B.S. 14/12/2022) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van dringende maatregelen om het lerarenambt in het basis- en secundair onderwijs te herwaarderen
;

(31) B.Vl.R. van 10/03/2023 (B.S. 27/04/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs
;

De Vlaamse Regering,

Gelet op het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 55, § 1;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op de artikelen 12bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 11 juli 1973, en 29;

Gelet op de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut der personeelsleden van het rijksonderwijs, inzonderheid op artikel 1, 8°, gewijzigd bij de wetten van 27 juli 1971, 11 juli 1973 en 19 december 1974 en bij het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986, en op de artikelen 4 en 5, gewijzigd bij de wet van 31 maart 1967;

Gelet op het protocol van 13 juni 1990 houdende de conclusies van de onderhandelingen in het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten (Comité A);

Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting, gegeven op 12 juni 1990;

Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt, gegeven op 12 juni 1990;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van de Gemeenschapsminister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

§ 1. [13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
...13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
]

§ 2. [25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden die behoren tot de categorieën van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het ondersteunend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, domein beeldende en audiovisuele kunst, met inbegrip van de personeelsleden van de kunstacademies, als vermeld in artikel 3, 32°, van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs.25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
]

Art. 2.

§ 1. Onverminderd de toepassing van artikel 9 van dit besluit, kan geen salaris noch salaristoelage worden verleend voor een personeelslid dat tewerkgesteld wordt in een door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling, tenzij het personeelslid in het bezit is van één van de bekwaamheidsbewijzen die in Hoofdstuk II van dit besluit voor de onderscheiden ambten en vakken zijn bepaald.

Deze bekwaamheidsbewijzen worden ingedeeld in :

- vereiste bekwaamheidsbewijzen;

- voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen;

- andere bekwaamheidsbewijzen.

§ 2. In afwijking van § 1 kan de Gemeenschapsminister van Onderwijs ieder bekwaamheidsbewijs dat niet is opgenomen in Hoofdstuk II van dit besluit, beschouwen als een vereist, een voldoende geacht of een ander bekwaamheidsbewijs, indien er geen enkel in artikel 6 bepaald basisdiploma in de betrokken specialiteit wordt uitgereikt.

Art. 3.

§ 1. Een bekwaamheidsbewijs bestaat uit een basisdiploma, eventueel aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid en/of nuttige ervaring. [10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003
In de gevallen waarvoor toepassing gemaakt wordt van artikel 5 kan een bekwaamheidsbewijs bestaan uit artistieke ervaring.10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003
]

§ 2. [10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003
Onder bewijs van pedagogische bekwaamheid wordt een van de volgende diploma's of getuigschriften verstaan :

1° het diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs;

2° het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 2;

3° het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs;

4° het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs, groep 1;

5° het diploma van geaggregeerde voor het onderwijs;

6° het getuigschrift van middelbare technische normaalleergangen;

7° het getuigschrift van normaalleergangen;

8° het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid;

9° het getuigschrift van pedagogische leergangen;

10° het diploma van leraar dans;

11° het diploma van onderwijzer(es);

12° het diploma van kleuteronderwijzer(es);

10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003
]

13° het diploma van bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs;

14° het diploma van bachelor in het onderwijs : lager onderwijs;

15° het diploma van bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs;

[13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
16° het diploma van leraar, uitgereikt na een specifieke lerarenopleiding, zoals bepaald in het decreet van 15 december 2006 betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen;

[27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
17° het diploma van educatieve bachelor in het kleuteronderwijs;

18° het diploma van educatieve bachelor in het lager onderwijs;

19° het diploma van educatieve bachelor in het secundair onderwijs;

20° het diploma van educatief graduaat in het secundair onderwijs;

21° het diploma van educatieve master

27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
]

13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
]

[9B.Vl.R. van 10/03/1998
B.S. 10/06/1998; err. B.S.21/08/1998

§ 3. 1° voor de houder van het diploma van licentiaat, die tevens houder is van het diploma van GLSO of GVO, wordt dat diploma gelijkgesteld met het diploma van GHSO;

2° voor de houder van het diploma van meester, die tevens houder is van een bewijs van pedagogische bekwaamheid dat geen diploma voor geaggregeerde voor het onderwijs is en ten laatste tijdens het academiejaar 1996-1997 afgeleverd is, wordt het bewijs van pedagogische bekwaamheid gelijkgesteld met het diploma van geaggregeerde voor het onderwijs.

[10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003
3° Voor de houder van het diploma van meester in beeldende kunst, meester in audiovisuele kunst of meester in productdesign die tevens houder is van een bewijs van pedagogische bekwaamheid dat uiterlijk tijdens het academiejaar 1999-2000 uitgereikt is, wordt het bewijs van pedagogische bekwaamheid gelijkgesteld met het diploma van geaggregeerde voor het onderwijs. Die gelijkstelling geldt ook voor bewijzen van pedagogische bekwaamheid die uiterlijk in juni 2001 uitgereikt werden, op voorwaarde dat de pedagogische opleiding uiterlijk in 1998 aangevat werd.10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003
]

9B.Vl.R. van 10/03/1998
B.S. 10/06/1998; err. B.S.21/08/1998
] [19B.Vl.R. van 20/07/2012
B.S. 17/08/2012

§ 4. Voor de toepassing van dit besluit moet de onderwijscyclus voor de normaalleergangen, de pedagogische leergangen, het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie, het pedagogisch hoger onderwijs voor sociale promotie en de pedagogische getuigschriften uitgereikt door een centrum voor volwassenenonderwijs, ten minste 450 lestijden hebben omvat. In afwijking van artikel 6, § 2, geldt dit ook wanneer ze voor de toepassing van dit besluit beschouwd worden als een basisdiploma.

19B.Vl.R. van 20/07/2012
B.S. 17/08/2012
] [10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003

Art. 3bis.

[13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
...13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
]

10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003
]

Art. 4.

§ 1. De in artikel 3 vermelde basisdiploma's en bewijzen van pedagogische bekwaamheid moeten uitgereikt zijn, hetzij door een Belgische universiteit of door een door een wet of decreet daarmee gelijkgestelde instelling of een door de Staat of door de Gemeenschap georganiseerde, gesubsidieerde of erkende onderwijsinstelling, [12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
hetzij door een ambtshalve geregistreerde instelling voor hoger onderwijs,12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
] hetzij door een door de Staat of de Gemeenschap ingestelde examencommissie.

§ 2. [12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
De diploma's en de studiegetuigschriften die behaald zijn in overeenstemming met een buitenlandse regeling worden eveneens aangenomen als ze met een van de diploma's of studiegetuigschriften, vermeld in dit besluit, op een van de volgende wijzen gelijkwaardig worden verklaard :

1° krachtens verdragen of internationale overeenkomsten;

2° [18B.Vl.R. van 08/07/2011
B.S. 11/08/2011
tot 31 augustus 201118B.Vl.R. van 08/07/2011
B.S. 11/08/2011
] met toepassing van de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid, voorgeschreven bij de wet van 19 maart 1971 betreffende de gelijkwaardigheid van de buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften;

3° met ingang van 1 september 1995, met toepassing van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;

4° met ingang van 1 oktober 1992, met toepassing van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap;

5° met ingang van 1 januari 2003, met toepassing van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;

[18B.Vl.R. van 08/07/2011
B.S. 11/08/2011
6° met ingang van 1 september 2011, met toepassing van de codex secundair onderwijs, het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken en het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.18B.Vl.R. van 08/07/2011
B.S. 11/08/2011
]

[15B.Vl.R. van 24/04/2009
B.S. 16/06/2009
Diploma's of getuigschriften die buiten België uitgereikt zijn, worden eveneens aangenomen indien ze vergezeld gaan van een conformiteitsattest zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie [23B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 14/04/2017
en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/3623B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 14/04/2017
] .15B.Vl.R. van 24/04/2009
B.S. 16/06/2009
]

12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
]

Art. 5.

[10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003

§ 1. Voor de leraar in kunstvakken kan een bekwaamheidsbewijs bestaan uit artistieke ervaring, erkend zoals bepaald in dit artikel.

§ 2. Voor de erkenning van de artistieke ervaring wordt de volgende procedure gevolgd :

1° de directeur van de instelling voor deeltijds kunstonderwijs die de kandidaat wil aanstellen, stelt een dossier samen dat ten minste de volgende documenten bevat :

a) het curriculum vitae van de kandidaat, met identiteitsgegevens, opleiding en werkervaring;

b) een beschrijving van de activiteiten en de ervaring die voor de erkenning van de artistieke bekwaamheid nuttig kunnen zijn, eventueel aangevuld met relevante documentatie en referenties;

c) een nauwkeurige beschrijving van de betrekking (ambt, [25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
domein25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
] , graad, vak, specialiteit) in het deeltijds kunstonderwijs waarvoor de erkenning als bekwaamheidsbewijs gevraagd wordt;

2° [25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
de inrichtende macht of haar gemandateerde roept een adviesverlenende commissie samen, die minstens bestaat uit twee directeurs van andere instellingen voor deeltijds kunstonderwijs die het domein in kwestie organiseren en twee docenten, die verbonden zijn aan verschillende instellingen voor hoger onderwijs voor het studiegebied van de vakken waarvoor de artistieke ervaring van de kandidaat erkend moet worden. Als een kandidaat verbonden is aan een instelling voor hoger onderwijs of aan een project hoger kunstonderwijs voor het studiegebied van het vak waarvoor hij aangesteld wordt in het deeltijds kunstonderwijs, hoeven er geen docenten van instellingen voor hoger onderwijs deel uit te maken van de commissie. Als datum van de samenroeping geldt de postdatum van de schriftelijke uitnodiging aan de commissieleden;25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
]

3° de commissie beoordeelt of de kandidaat op basis van artistieke ervaring beschikt over de nodige vakbekwaamheid voor de conform 1°, c), omschreven betrekking in het deeltijds kunstonderwijs. Hierbij houdt de commissie er rekening mee dat de kandidaat minstens 6 jaar artistieke ervaring moet kunnen voorleggen. De commissie verstrekt binnen 90 dagen een advies waarin ze zich duidelijk uitspreekt over de erkenning van de artistieke ervaring. Het advies is bindend;

4° de inrichtende macht beslist op een gemotiveerde wijze. Daarbij geeft ze de uitzonderlijke toestand weer die ertoe geleid heeft om tot een aanstelling op basis van artistieke ervaring over te gaan en toont ze aan dat de kandidaat een autoriteit is in het kunstvak in kwestie;

5° de beslissing van de inrichtende macht houdt de erkenning in van de artistieke ervaring van de kandidaat als voldoende geacht bekwaamheidsbewijs' voor een conform 1°, c), omschreven ambt in het deeltijds kunstonderwijs;

6° de inrichtende macht of haar gemandateerde deelt de beslissing mee aan de voor het deeltijds kunstonderwijs bevoegde dienst van het departement Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en voegt een kopie van het advies toe dat tot de beslissing aanleiding gegeven heeft.

§ 3. Voor de procedure van § 2 afgerond is, kan, voor een personeelslid dat al aangesteld wordt, alleen een salaris(toelage) uitbetaald worden als hij effectief beschikt over een bekwaamheidsbewijs dat als andere geldt voor het ambt en vak in kwestie. De salarisschaal is dan die voor andere bekwaamheidsbewijzen.

§ 4. [25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
Aan een personeelslid dat met de procedure, vermeld in paragraaf 2 een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs verworven heeft, kan een salaris(toelage) uitbetaald worden [31B.Vl.R. van 10/03/2023
B.S. 27/04/2023
in de salarisschaal 301 voor opdrachten in de 1e en 2e graad en in de salarisschaal 302 voor opdrachten in de 3e en 4e graad31B.Vl.R. van 10/03/2023
B.S. 27/04/2023
] .25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
]

10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003
]

Art. 6.

[10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003

[19B.Vl.R. van 20/07/2012
B.S. 17/08/2012
§ 1.19B.Vl.R. van 20/07/2012
B.S. 17/08/2012
] Voor de toepassing van dit besluit worden als een in artikel 3, § 1, bedoeld basisdiploma beschouwd :

1° de diploma's van arts, tandarts, dierenarts, doctor, ingenieur, apotheker of licentiaat, uitgereikt overeenkomstig de wetgeving op de academische graden;

2° de andere diploma's van arts, tandarts, dierenarts, doctor, ingenieur, apotheker of licentiaat, uitgereikt door een Belgische universiteit of een daarmee gelijkgestelde instelling, door een door de wet of door het decreet daartoe gemachtigde instelling of door een door de Staat of de Gemeenschap opgerichte examencommissie, als de duur van de studie ten minste vier jaar bedraagt, zelfs als een gedeelte van de studie niet in één van de voormelde onderwijsinstellingen werd volbracht;

[12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
2°bis [27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
het diploma van master, met inbegrip van het diploma van educatieve master;27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
] 12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
]

3° het diploma van hoger technisch onderwijs van de derde graad;

4° a) het diploma van hoger kunstonderwijs van de derde graad met volledig leerplan;

b) het diploma van voortgezet hoger kunstonderwijs met volledig leerplan;

c) het diploma van hoger kunstonderwijs met volledig leerplan, uitgereikt na een cyclus van ten minste vijf studiejaren;

d) het laureaatsattest van het Nationaal Hoger Instituut van Antwerpen, verleend na een cyclus van ten minste 5 studiejaren;

e) de prijs Lemmens-Tinel, uitgereikt door het Lemmensinstituut in Leuven;

f) het diploma van meester, uitgereikt overeenkomstig de wetgeving op het hoger onderwijs;

5° het diploma van de officieren die voor 1 januari 1965 met vrucht hun studie hebben volbracht aan de Oefenschool bij de Koninklijke Militaire School of aan de polytechnische afdeling van die school;

6° het diploma van architect, interieurarchitect [13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
...13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
] ;

[13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
6°bis het diploma van industrieel ingenieur;13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
]

7° het diploma van technisch ingenieur;

8° het universitaire diploma van burgerlijk conducteur;

9° het diploma van een hogere technische school van de tweede graad;

10° a) het diploma van het hoger kunstonderwijs van de tweede graad met volledig leerplan;

b) het diploma van het hoger kunstonderwijs met volledig leerplan, uitgereikt na een cyclus van ten minste vier studiejaren;

c) het diploma van het hoger kunstonderwijs met volledig leerplan, voor 1 september 1969 uitgereikt na een cyclus van ten minste drie studiejaren door een instelling voor de beeldende kunsten;

d) het diploma van de tweede cyclus, uiterlijk in academiejaar 1994-1995 uitgereikt door een Koninklijk Muziekconservatorium;

e) het laureaatsdiploma, uitgereikt door het Lemmensinstituut in Leuven;

f) het laureaatsdiploma, uitgereikt door het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst in Antwerpen;

[13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007

g) het diploma van binnenhuisontwerper, uitgereikt na een cyclus van ten minste drie studiejaren door het Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten in Hasselt, het Provinciaal Hoger Architectuurinstituut in Hasselt-Diepenbeek en het Stedelijk Hoger Architectuurinstituut De Bijloke in Gent;

h) het diploma van binnenhuisontwerper, behaald voor het academiejaar 1964-1965 en uitgereikt na een cyclus van ten minste drie studiejaren door het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw in Antwerpen;

13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
]

11° het diploma van aspirant-officier ter lange omvaart;

12° het diploma van officier-werktuigkundige eerste klasse;

13° a) het diploma van het hoger kunstonderwijs van de eerste graad met volledig leerplan;

b) het diploma van het hoger kunstonderwijs met volledig leerplan, uitgereikt na een cyclus van ten minste twee studiejaren;

c) het diploma van de eerste cyclus, uiterlijk in academiejaar 1994-1995 uitgereikt door een Koninklijk Muziekconservatorium en met uitzondering van het diploma van kandidaat;

14° a) het diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;

b) het diploma van een hogere technische school van de eerste graad;

c) het diploma van onderwijzer(es);

d) het diploma van kleuteronderwijzer(es);

e) het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs of het diploma van regent(es);

f) het diploma van geaggregeerde leraar van het middelbaar onderwijs van de lagere graad of van regent(es) voor de middelbare scholen;

g) het diploma van geaggregeerde voor het middelbaar en technisch onderwijs van de lagere graad;

h) [27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
het diploma van gegradueerde, uitgereikt door een hogeschool, met inbegrip van het diploma van educatief graduaat in het secundair onderwijs;27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
]

i) het diploma van een basisopleiding van één cyclus;

j) het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs, groep 1;

k) [13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 1, samen met het diploma van de voortgezette lerarenopleiding voor de bijkomende uitdieping van een opleidingseenheid;13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
]

[12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
l) [20B.Vl.R. van 19/07/2013
B.S. 19/08/2013
het diploma van professioneel gerichte bachelor;20B.Vl.R. van 19/07/2013
B.S. 19/08/2013
] 12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
]

[13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007

m) het diploma van bachelor in het onderwijs : lager onderwijs;

n) het diploma van bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs;

o) het diploma van bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs;

p) het diploma van gegradueerde in de godsdienstwetenschappen;

13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
]

[20B.Vl.R. van 19/07/2013
B.S. 19/08/2013
q) het diploma van academisch gerichte bachelor;20B.Vl.R. van 19/07/2013
B.S. 19/08/2013
]

[27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019

r) het diploma van educatieve bachelor in het kleuteronderwijs;

s) het diploma van educatieve bachelor in het lager onderwijs;

t) het diploma van educatieve bachelor in het secundair onderwijs;

27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
] [13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007

14°bis a) de vergunning van lijnbestuurder, lijnvliegtuigbestuuder of lijnpiloot, uitgereikt of erkend door het Bestuur der Luchtvaart of door het Directoraat-generaal Luchtvaart, ongeacht de periodes waarvoor de vergunning geldt;

b) de vergunning van beroepsbestuurder of beroepsvliegtuigbestuurder, uitgereikt of erkend door het Bestuur der Luchtvaart of door het Directoraat-generaal Luchtvaart, met de bevoegdheidsverklaring instrumentvliegen, als de kandidaten geslaagd zijn voor de examens over de algemene kennis voor het verkrijgen van de vergunning van lijnbestuurder, lijnvliegtuigbestuurder of lijnpiloot, ongeacht de periodes waarvoor de vergunning geldt;

13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
]

15° a) het diploma van virtuositeit, het hoger diploma en het diploma van eerste prijs, uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs;

b) het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid dans;

c) het diploma van leraar dans;

[27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
d) het diploma van educatief graduaat in het secundair onderwijs dans;27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
]

16° het diploma van een hogere technische leergang van de tweede graad;

17° het diploma van het hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie of van een hogere technische leergang van de eerste graad [12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
of, vanaf 1 september 2000, van hoger onderwijs voor sociale promotie of, vanaf 1 september 2002, van hoger onderwijs, uitgereikt door een centrum voor volwassenenonderwijs [13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
of, vanaf 1 september 2007, [27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
het diploma van gegradueerde, uitgereikt in het hoger beroepsonderwijs;27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
] 13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
] 12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
] ;

18° het diploma van kandidaat, uitgereikt krachtens de wet op het toekennen van de academische graden;

19° de andere diploma's van kandidaat, uitgereikt door een Belgische universiteit of een daarmee gelijkgestelde instelling, door een door de wet of door het decreet daartoe gemachtigde instelling of door een door de Staat of de Gemeenschap opgerichte examencommissie;

20° a) het brevet van een aanvullende secundaire beroepsschool of leergang;

b) het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de vierde graad van het secundair onderwijs;

c) het diploma in de psychiatrische verpleegkunde;

d) het diploma in de ziekenhuisverpleegkunde;

[12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006

e) een studiebewijs van het volwassenenonderwijs, gerangschikt BSO4;

f) het diploma in de verpleegkunde, uitgereikt na de vierde graad in het beroepssecundair onderwijs;

12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
]

21° het finaliteitsdiploma van het kunstonderwijs, georganiseerd met beperkt leerplan;

22° a) het gehomologeerde getuigschrift van hoger secundair onderwijs;

b) het gehomologeerde getuigschrift van het middelbaar onderwijs van de hogere graad;

c) het gehomologeerde diploma van secundair onderwijs;

d) het diploma van secundair onderwijs;

[19B.Vl.R. van 20/07/2012
B.S. 17/08/2012
22° bis een certificaat of diploma, uitgereikt na het volgen van een modulaire opleiding in het secundair volwassenenonderwijs, die ingevoerd is vanaf 1 september 2011 en niet gerangschikt is als bso2, bso3, bso4, tso2 of tso3;19B.Vl.R. van 20/07/2012
B.S. 17/08/2012
]

23° a) een studiebewijs van het niveau van hoger secundair technisch onderwijs;

b) een studiebewijs van het niveau van de derde graad van het technisch secundair onderwijs;

[12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
c) een studiebewijs van het volwassenenonderwijs, gerangschikt TSO3;12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
]

24° a) een studiebewijs van het niveau van hoger kunstsecundair onderwijs;

b) een studiebewijs van het niveau van de derde graad van het kunstsecundair onderwijs;

25° a) een studiebewijs van het niveau van hoger beroepssecundair onderwijs;

b) een studiebewijs van het niveau van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs;

[12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
c) een studiebewijs van het volwassenenonderwijs, gerangschikt BSO3;12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
]

26° een getuigschrift van secundair onderwijs van het DKO of van de hogere graad van het DKO;

27° een kwalificatiegetuigschrift van de specialisatiegraad van het DKO.

10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003
]

[19B.Vl.R. van 20/07/2012
B.S. 17/08/2012
§ 2. Voor de toepassing van dit besluit moet de onderwijscyclus voor de basisdiploma's uitgereikt in het onderwijs voor sociale promotie of door een centrum voor volwassenenonderwijs, ten minste 900 lestijden hebben omvat.19B.Vl.R. van 20/07/2012
B.S. 17/08/2012
]

Art. 7.

§ 1. [10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° [13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
een bekwaamheidsbewijs van ten minste master, afgekort ten minste master : een van de basisdiploma's, vermeld in artikel 6, punt 1° tot en met 6°bis;13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
]

2° HOLT :

a) een bekwaamheidsbewijs van het hoger onderwijs van het lange type;

b) een diploma van een basisopleiding van twee cycli;

3° [25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
een bekwaamheidsbewijs van hoger kunstonderwijs van de derde graad : een van de basisdiploma’s, vermeld in artikel 6, § 1, 4° en 6°, alsook een diploma van doctor in de kunsten25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
]

4° een bekwaamheidsbewijs van ten minste hoger kunstonderwijs van de tweede graad : een van de basisdiploma's, [13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
vermeld in artikel 6, punt 4°, 6° en 10°13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
] ;

5° een bekwaamheidsbewijs van hoger kunstonderwijs van de tweede graad : een van de basisdiploma's, vermeld onder punt 10°, van artikel 6 van dit besluit;

6° [13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
...13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
]

7° [27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
een bekwaamheidsbewijs van het hoger onderwijs van het korte type (afgekort: HOKT): een van de basisdiploma’s, vermeld in artikel 6, § 1, 7°, 13°, 14°, a) tot en met k), 15°, c) en d), 16° of 17°;27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
] .

[13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007

7°bis [20B.Vl.R. van 19/07/2013
B.S. 19/08/2013
bachelor :

a) een diploma van professioneel gerichte bachelor, als vermeld in artikel 6, § 1, 14°, l);

b) een diploma van academisch gerichte bachelor, als vermeld in artikel 6, § 1, 14°, q);

20B.Vl.R. van 19/07/2013
B.S. 19/08/2013
]

13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
]

8° [13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
een bekwaamheidsbewijs van [20B.Vl.R. van 19/07/2013
B.S. 19/08/2013
ten minste bachelor20B.Vl.R. van 19/07/2013
B.S. 19/08/2013
] : een van de basisdiploma's, vermeld in artikel 6, punt 1° tot en met 17°, met uitzondering van :

a) het diploma of het getuigschrift van het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie of van het pedagogisch hoger onderwijs voor sociale promotie;

b) het pedagogisch getuigschrift, uitgereikt door een centrum voor volwassenenonderwijs;

c) het getuigschrift van de middelbare technische normaalleergangen of van de pedagogische leergangen;

d) het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid dans;

e) het diploma van eerste prijs notenleer;

13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
]

9° een bekwaamheidsbewijs van hoger kunstonderwijs van de eerste graad [13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
...13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
] : een van de basisdiploma's, vermeld onder punt 13°, van artikel 6 van dit besluit;

[12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
9°bis een bekwaamheidsbewijs van ten minste hoger kunstonderwijs van de eerste graad : een van de basisdiploma's, [13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
vermeld in artikel 6, 4°, 6°, 10° en 13°13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
] , of ermee gelijkgestelde studiebewijzen;12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
]

10° [20B.Vl.R. van 19/07/2013
B.S. 19/08/2013
...20B.Vl.R. van 19/07/2013
B.S. 19/08/2013
]

11° GLSO :

a) het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs;

b) het diploma van geaggregeerd leraar van het middelbaar onderwijs van de lagere graad of van regent(es) voor de middelbare scholen;

c) het diploma van geaggregeerde voor het middelbaar en technisch onderwijs van de lagere graad;

d) het diploma van regent(es);

e) het diploma van de middelbare en technische normaalschool;

f) het diploma van de technische normaalafdelingen met volledig leerplan, gerangschikt in de categorie D;

g) het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs, groep 1;

h) het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs, groep 1 samen met het diploma van de voortgezette lerarenopleiding voor de aanvullende uitdieping van een opleidingseenheid;

12° GVSO-groep 1 : het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs, groep 1;

13° ASBS met gehomologeerd getuigschrift HSO :

a) het gehomologeerde getuigschrift van hoger secundair onderwijs, uitgereikt na het eerste jaar van het aanvullend secundair beroepsonderwijs;

b) het gehomologeerde diploma van secundair onderwijs, uitgereikt na het eerste jaar van het aanvullend secundair beroepsonderwijs;

c) het diploma van secundair onderwijs, uitgereikt na het eerste jaar van het aanvullend secundair beroepsonderwijs;

[12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
d) het diploma van secundair onderwijs, uitgereikt na de vierde graad van het beroepssecundair onderwijs;12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
]

14° [12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
ASBO :

a) het brevet van het aanvullend secundair beroepsonderwijs met volledig leerplan of voor sociale promotie;

b) het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de vierde graad van het secundair onderwijs;

c) het diploma in de psychiatrische verpleegkunde;

d) het diploma in de ziekenhuisverpleegkunde;

e) het diploma in de verpleegkunde, uitgereikt na de vierde graad van het beroepssecundair onderwijs;

f) het brevet, certificaat of getuigschrift van het volwassenenonderwijs, gerangschikt als BSO4;

12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
]

15° HSBS met gehomologeerd getuigschrift HSO :

a) het gehomologeerde of door een examencommissie van de Staat uitgereikte getuigschrift van hoger secundair onderwijs (beroepssecundair onderwijs);

b) het gehomologeerde of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikte diploma van secundair onderwijs (beroepssecundair onderwijs);

c) het diploma van secundair onderwijs (beroepssecundair onderwijs);

16° HSBO :

a) het brevet van een hogere secundaire beroepsschool of leergang;

b) het studieattest of -getuigschrift van het zesde leerjaar van het beroepssecundair onderwijs;

c) het studieattest of -getuigschrift van het zevende vervolmakings- of specialisatiejaar van het beroepssecundair onderwijs;

d) het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (beroepssecundair onderwijs);

e) het studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs georganiseerd in de vorm van een specialisatiejaar (beroepssecundair onderwijs);

[12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006

f) de bekwaamheidsbewijzen, vermeld onder HSBS met gehomologeerd getuigschrift HSO / gehomologeerd getuigschrift van HSO (BSO);

g) het brevet of certificaat of getuigschrift van het volwassenenonderwijs, gerangschikt als BSO3;

h) het diploma van secundair onderwijs, gerangschikt als BSO3;

12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
]

17° HSTO :

a) het diploma van een hogere secundaire technische school of leergang;

b) het gehomologeerde of door de examencommissie van de Staat uitgereikte getuigschrift van hoger secundair technisch onderwijs;

c) het studieattest of -getuigschrift van het zevende vervolmakings- of specialisatiejaar van het technisch secundair onderwijs;

d) het gehomologeerde of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikte diploma van secundair onderwijs (technisch secundair onderwijs);

e) het diploma van secundair onderwijs (technisch secundair onderwijs);

f) het studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, georganiseerd in de vorm van een specialisatiejaar (technisch secundair onderwijs);

[12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006

g) het diploma of certificaat of getuigschrift van het volwassenenonderwijs, gerangschikt als TSO3;

h) het diploma van secundair onderwijs, gerangschikt als TSO3;

12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
]

[18B.Vl.R. van 08/07/2011
B.S. 11/08/2011
i) [19B.Vl.R. van 20/07/2012
B.S. 17/08/2012
certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se), uitgereikt in het technisch secundair onderwijs;19B.Vl.R. van 20/07/2012
B.S. 17/08/2012
] 18B.Vl.R. van 08/07/2011
B.S. 11/08/2011
]

18° HSKO :

a) het diploma of getuigschrift van het hoger secundair kunstonderwijs met volledig leerplan of met beperkt leerplan of het getuigschrift van secundair onderwijs, uitgereikt in de hogere graad van het DKO;

b) het diploma van graad van uitmuntendheid van het kunstonderwijs, georganiseerd in beperkt leerplan;

c) het studieattest of -getuigschrift van het zevende vervolmakings- of specialisatiejaar van het kunstsecundair onderwijs of het kwalificatiegetuigschrift, uitgereikt in de specialisatiegraad van het DKO;

d) het gehomologeerde of door de examencommissie van de Staat uitgereikte getuigschrift van hoger secundair kunstonderwijs;

e) het gehomologeerde of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikte diploma van secundair onderwijs (kunstsecundair onderwijs);

f) het diploma van secundair onderwijs (kunstsecundair onderwijs);

g) het studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, georganiseerd in de vorm van een specialisatiejaar (kunstsecundair onderwijs);

[19B.Vl.R. van 20/07/2012
B.S. 17/08/2012
h) certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se), uitgereikt in het kunstsecundair onderwijs;19B.Vl.R. van 20/07/2012
B.S. 17/08/2012
]

19° ten minste HSO :

a) een van de basisdiploma's, vermeld onder de punten 1° tot en met [19B.Vl.R. van 20/07/2012
B.S. 17/08/2012
22°bis19B.Vl.R. van 20/07/2012
B.S. 17/08/2012
] , van artikel 6 van dit besluit;

b) de studiebewijzen die hierboven vermeld zijn als ASBO, HSBO, HSTO en HSKO;

20° GMTN : het getuigschrift van middelbare technische normaalleergangen;

21° GPB : het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid;

22° GPL : het getuigschrift van pedagogische leergangen;

23° NE : nuttige ervaring;

24° ASO : algemeen secundair onderwijs;

25° TSO : technisch secundair onderwijs;

26° KSO : kunstsecundair onderwijs;

27° BSO : beroepssecundair onderwijs;

28° BPB : bewijs van pedagogische bekwaamheid : een van de studiebewijzen, opgesomd in artikel 3, § 2;

29° DKO : deeltijds kunstonderwijs;

30° KV : kunstvak;

31° AV : algemeen vak;

32° [27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
...27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
]

[20B.Vl.R. van 19/07/2013
B.S. 19/08/2013
33° PBA : professioneel gerichte bachelor.20B.Vl.R. van 19/07/2013
B.S. 19/08/2013
]

10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003
]

[9B.Vl.R. van 10/03/1998
B.S. 10/06/1998; err. B.S.21/08/1998
§ 2. Voor de toepassing van dit besluit, moet in het Hoger Onderwijs van het Korte Type en in het Hoger Kunstonderwijs van de tweede en de derde graad, de benaming "afdeling" desgevallend vervangen worden door, naar gelang van het geval, "specialiteit", "specialisatie", "discipline" of "optie".9B.Vl.R. van 10/03/1998
B.S. 10/06/1998; err. B.S.21/08/1998
]

[13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
§ 3. Voor de studiebewijzen "certificaat van de opleiding" en "diploma secundair onderwijs", uitgereikt in het secundair volwassenenonderwijs vanaf 1 september 2007, is de rangschikking zoals bedoeld in artikel 6, 20°, e), 23°, c) en 25°, c), en in § 1, 14°, f), 16°, g) en h), en 17°, g) en h), terug te vinden in bijlage II, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs.13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
]

Art. 8.

§ 1. Worden gelijkgesteld met de in de artikelen 6 en 7 vermelde diploma's, getuigschriften en brevetten van een school of leergang, de diploma's uitgereikt door de technische en beroepsscholen of -leergangen die ermede gelijkgesteld zijn zoals hierna bepaald :

1° met de hogere technische scholen van de derde graad : de scholen gerangschikt A5;

2° met de hogere technische scholen van de tweede graad : de scholen voor technische ingenieurs gerangschikt A1, de scholen van architecten gerangschikt A7/A1;

3° met de hogere technische scholen van de eerste graad : de scholen gerangschikt A1, A6/A1, A7/A1, A8/A1, C1/A1;

4° met de hogere secundaire technische scholen : de scholen gerangschikt A2, A2A, A6/A2, A6/C1 - 2° cyclus, A7/A2, A8/A2, C1 - 2° cyclus, C1A, C5/C1 - 2° cyclus, C1/A6/2, A7/C1 - 2°cyclus, A2/C1 (scholen voor verpleegaspiranten);

5° met de lagere secundaire technische scholen : de scholen gerangschikt A3, A3A, A6/A3, A6/C1 - 1° cyclus, A7/A3, C1 - 1° cyclus, C2, C2Aa, C5/C1 - 1° cyclus, C1/A6/A3, A7/C1 - 1° cyclus;

6° met aanvullende secundaire beroepsscholen : de scholen gerangschikt C1D (voortgezette opleiding), C1/A2 (scholen van verpleegassistenten);

7° met de hogere secundaire beroepscholen : de 2° cyclus van de scholen gerangschikt A4, C3 en C5, de beroepsscholen gerangschikt A2 evenals de scholen gerangschikt C2 (scholen voor kinderverzorgsters);

8° met de lagere secundaire beroepsscholen : de 1° cyclus van de scholen gerangschikt A4, C3, C5 en A7/C3;

9° met de middelbare technische normaalscholen : de scholen gerangschikt A1D, A6/A1D, A7/A1D, A7/C1D, C1D, C5/C1D en C1An [9B.Vl.R. van 10/03/1998
B.S. 10/06/1998; err. B.S.21/08/1998
alsmede de normaalafdelingen met volledig leerplan gerangschikt in de categorie D9B.Vl.R. van 10/03/1998
B.S. 10/06/1998; err. B.S.21/08/1998
] ;

10° met de lagere technische normaalscholen : de scholen gerangschikt A2An;

11° met de hogere technische leergangen van de eerste graad : de scholen gerangschikt B1 en B3/B1, die bij de toelating van de leerlingen, een getuigschrift van volledig hoger secundair onderwijs eisen of die het voorwerp geweest zijn van een ministeriële dienstbrief waarbij ze opnieuw gerangschikt werden op het niveau van de hogere technische leergangen van de eerste graad. Met de houder van een getuigschrift van het hoger niveau van de eerste graad worden eveneens gelijkgesteld :

- de houder van een getuigschrift B1 en van een getuigschrift van het hoger secundair niveau;

- de houder van een getuigschrift B1 en van een getuigschrift B2;

12° met de hogere secundaire technische leergangen : de scholen gerangschikt B1 en B3/B1 die niet aan de onder 11° hierboven gestelde voorwaarde voldoen en de scholen gerangschikt B2 en B3/B2 die bij de toelating van de leerlingen een getuigschrift van volledig lager onderwijs eisen of die het voorwerp geweest zijn van een ministeriële omzendbrief waarbij ze opnieuw gerangschikt werden op het niveau van de hogere secundaire technische leergangen. Met de houder van een getuigschrift van het hoger secundair niveau wordt eveneens gelijkgesteld de houder van een getuigschrift B2 en van een getuigschrift van het lager secundair niveau;

13° met de hogere secundaire beroepsleergangen : de scholen gerangschikt B4/B1 en B6/B1 en gerangschikt B4/B2 die bij de toelating een titel van volledig lagere secundaire studiën eisen;

14° met de middelbare technische normaalleergangen : de leergangen met beperkt leerplan gerangschikt D, die vooraleer het eindbekwaamheidsgetuigschrift uit te reiken, het bezit eisen van een titel van volledige studiën van het hoger secundair niveau van het technisch onderwijs tenminste, of die het voorwerp geweest zijn van een ministeriële dienstbrief waarbij ze opnieuw gerangschikt werden op het niveau van de middelbare technische normaalleergangen.

§ 2. Wat het hoger kunstonderwijs betreft, worden gelijkgesteld met een diploma van hoger kunstonderwijs van de eerste graad : de getuigschriften van de pedagogische leergangen uitgereikt na een cyclus van ten minste twee studiejaren door een instelling of een afdeling van een instelling voor hoger kunstonderwijs.

§ 3. Voor het onderwijs in de kunstvakken [2B.Vl.R. van 02/12/1992
B.S. 12/03/1993
en voor de uitoefening van het mandaat van directeur in een kunstonderwijsinrichting - [25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
domein Beeldende en audiovisuele kunst25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
] 2B.Vl.R. van 02/12/1992
B.S. 12/03/1993
] wordt gelijkgesteld met het getuigschrift van pedagogische leergangen : het getuigschrift van bekwaamheid tot het geven van onderricht in de plastische kunsten.

[9B.Vl.R. van 10/03/1998
B.S. 10/06/1998; err. B.S.21/08/1998

§ 4. [13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
...13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
]

§ 5. De diploma's uitgereikt in de academiejaren 1993- 1994 en 1994-1995 door instellingen voor hoger onderwijs in de studiegebieden audiovisuele, beeldende en dramatische kunst en muziek ter uitvoering van artikel 68 van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs III waarop de formule vermeld is : "Gelijkgesteld met de graad van meester ingevolge de bepalingen van het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap", worden gelijkgesteld met diploma's van meester in de overeenstemmende discipline.

9B.Vl.R. van 10/03/1998
B.S. 10/06/1998; err. B.S.21/08/1998
]

[10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003
§ 6. Voor de toepassing van dit besluit worden de diploma's "beeldende kunsten" zonder vermelding van de specialiteit, uitgereikt door instellingen voor hoger kunstonderwijs met volledig leerplan in de periode van 1 september 1981 tot en met het academiejaar 1993-1994, samen met het verklarende attest met vermelding van de specialiteit, gelijkgesteld met de diploma's van deze instellingen waarop de specialiteit vermeld staat.10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003
]

[12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006

§ 7. [31B.Vl.R. van 10/03/2023
B.S. 27/04/2023
Voor de toepassing van dit besluit worden de volgende diploma’s gelijkgesteld met een bekwaamheidsbewijs van het hoger kunstonderwijs van de eerste graad: de diploma’s, vermeld in artikel 6, § 1, 14°, h), i), l), en vanaf 1 september 2013, met de beperking dat daaruit voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2022 geen gevolgen kunnen voortvloeien voor de personeelsleden en de schoolbesturen voor de bezoldiging en terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling q), als ze behaald zijn in een van de volgende studiegebieden:

1° architectuur;

2° audiovisuele en beeldende kunst;

3° muziek en dramatische kunst;

4° muziek en podiumkunsten.

31B.Vl.R. van 10/03/2023
B.S. 27/04/2023
]

[13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007

Voor de toepassing van dit besluit worden eveneens gelijkgesteld met een bekwaamheidsbewijs van het hoger kunstonderwijs van de eerste graad : de diploma's, vermeld in [27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
artikel 6, § 1, 14°, e), f), g), j), k), o) en t),27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
] als een van de volgende opleidingseenheden of onderwijsvakken vermeld is :

1° plastische kunsten;

2° plastische opvoeding;

3° muzikale opvoeding;

4° muzikale vorming;

5° muziekopvoeding;

13B.Vl.R. van 21/09/2007
B.S. 23/10/2007
]

[16B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 08/12/2009
6° project kunstvakken.16B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 08/12/2009
]

[25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
Voor de toepassing van dit besluit worden naast de diploma’s, vermeld in het eerste en tweede lid, ook het volgende diploma en de volgende getuigschriften gelijkgesteld met een bekwaamheidsbewijs van het hoger kunstonderwijs van de eerste graad :

1° het diploma van eerste prijs, andere dan de diploma’s, vermeld in paragraaf 8 en 9, uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs, met uitzondering van het diploma van eerste prijs notenleer;

2° de getuigschriften van de pedagogische leergangen, uitgereikt na een cyclus van ten minste twee studiejaren door een instelling of een afdeling van een instelling voor hoger kunstonderwijs.

25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
]

§ 8. Voor de toepassing van dit besluit worden gelijkgesteld met een bekwaamheidsbewijs van het hoger kunstonderwijs van de derde graad : de diploma's, vermeld in artikel 6, 2°bis, voor zover ze behaald zijn in een van de volgende studiegebieden :

1° architectuur;

2° audiovisuele en beeldende kunst;

3° muziek en dramatische kunst;

4° muziek en podiumkunsten.

[25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
Voor de toepassing van dit besluit worden naast de diploma’s, vermeld in het eerste lid, ook het diploma van virtuositeit en het diploma van een eerste prijs compositie of orkestdirectie dat is uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs, gelijkgesteld met een bekwaamheidsbewijs van het hoger kunstonderwijs van de derde graad25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
]

[25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
§ 9. Voor de toepassing van dit besluit worden eveneens het hoger diploma en het diploma van eerste prijs fuga of contrapunt, uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs, gelijkgesteld met een bekwaamheidsbewijs van het hoger kunstonderwijs van de tweede graad.25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
]

12B.Vl.R. van 08/09/2006
B.S. 23/11/2006
]

Art. 9.

§ 1. Onverminderd de verplichtingen opgelegd door de reglementering inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling kan een inrichtende macht die voor een bepaald ambt een houder van een bekwaamheidsbewijs, dat ingedeeld is als een "ander bekwaamheidsbewijs", aanwerft, slechts een salaris of een salaristoelage voor dit personeelslid ontvangen indien zij op eer verklaart in de onmogelijkheid te zijn geweest een houder van een voor dit ambt vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs aan te werven.

§ 2. In afwijking van § 1 moet deze verklaring niet worden afgelegd bij de aanwerving van een personeelslid door de inrichtende macht voor een periode die de duur van zevenennegentig dagen niet overschrijdt.

Bij de aanwerving van een personeelslid dat belast wordt met het onderricht van technische vakken of kunstvakken moet dergelijke verklaring bovendien niet worden afgelegd indien het bekwaamheidsbewijs van het betrokken personeelslid zou beschouwd worden als een vereist of een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs indien de voorwaarde inzake het bezit van een getuigschrift van middelbare technische normaalleergangen, getuigschrift van pedagogische bekwaamheid of getuigschrift van pedagogische leergangen zou vervuld zijn. Deze bepaling kan slechts toegepast worden gedurende een periode gelijk aan de minimumduur nodig voor het behalen van één van deze getuigschriften, vermeerderd met één schooljaar.

De bepalingen van het voorgaande lid gelden eveneens voor de personeelsleden die belast worden met het onderwijs van algemene vakken en die, houder van een bekwaamheidsbewijs van ten minste HOLT, in het bezit zouden zijn van een vereist of een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs, indien zij over een bewijs van pedagogische bekwaamheid zouden beschikken.

§ 3. 1. Behalve indien § 2 van toepassing is, kan de houder van een voor een bepaald ambt vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs, die bij een inrichtende macht voor een betrekking in een dergelijk ambt zijn kandidatuur heeft gesteld doch niet werd aangeworven, verhaal aantekenen bij die inrichtende macht en eisen dat hij voor deze betrekking wordt aangeworven, wanneer deze een personeelslid in de bedoelde betrekking heeft aangeworven dat slechts houder is van een bekwaamheidsbewijs dat op grond van artikel 2 is ingedeeld als een "ander bekwaamheidsbewijs".

Het verzoekschrift van de afgewezen kandidaat moet het bewijs bevatten dat hij zich voor de bedoelde betrekking kandidaat heeft gesteld.

Daarenboven kan slechts diegene een verhaal indienen die zich bij aangetekend schrijven kandidaat heeft gesteld bij de betrokken inrichtende macht of bij de representatieve vereniging van inrichtende machten van de betrokken inrichtende macht daar waar deze bestaat.

2. Indien geen akkoord wordt bereikt tussen de inrichtende macht en de kandidaat, beschikt deze laatste over een termijn van zestig kalenderdagen om bij aangetekend schrijven bij de Gemeenschapsminister van Onderwijs verhaal in te dienen.

De bovenvermelde termijn van zestig kalenderdagen begint te lopen vanaf de dag waarop de kandidaat feitelijk kennis neemt van de aanstelling en voor zover deze datum valt binnen het schooljaar van de aanstelling.

Elk verhaal dat buiten deze termijn wordt ingediend is onontvankelijk.

3. De Gemeenschapsminister van Onderwijs of zijn afgevaardigde vraagt bij het ontvangen van het bedoelde verhaal onverwijld aan de betrokken inrichtende macht de motivering mede te delen omtrent de aanwerving.

Voor deze mededeling beschikt de inrichtende macht over een termijn van tien werkdagen. Deze termijn van tien werkdagen begint te lopen vanaf de datum van verzending van de vraag tot motivering; de postdatum is bewijskrachtig. Niet-naleving hiervan heeft tot gevolg dat de inrichtende macht het recht op de salaris of de salaristoelage verliest voor het personeelslid aangeworven met een bekwaamheidsbewijs dat is ingedeeld als een "ander bekwaamheidsbewijs" vanaf de eerste van de maand die volgt op het verstrijken van de termijn van tien werkdagen.

4. Na ontvangst van het antwoord van de betrokken inrichtende macht, onderzoekt de Gemeenschapsminister van Onderwijs of zijn afgevaardigde in hoever de aanwerving van het personeelslid, houder van een bekwaamheidsbewijs ingedeeld als een "ander bekwaamheidsbewijs" in overeenstemming is met de bepalingen van dit besluit en of een motivering werd gegeven waarom de verzoeker niet werd aangeworven.

5. Indien de Gemeenschapsminister van Onderwijs of zijn afgevaardigde vaststelt dat de hiervoorvermelde procedure werd nageleefd en dat door de inrichtende macht een motivering werd gegeven, worden de kandidaat die het verzoekschrift heeft ingediend en de inrichtende macht hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.

6. Indien de Gemeenschapsminister van Onderwijs of zijn afgevaardigde vaststelt dat de procedure niet werd nageleefd of dat door de inrichtende macht geen motivering werd gegeven, verliest de inrichtende macht het recht op de salaris of de salaristoelage voor het ten onrechte aangeworven personeelslid, met ingang van de eerste van de maand die volgt op die waarin de beslissing werd medegedeeld. Deze beslissing wordt zowel aan de betrokken inrichtende macht als aan de kandidaat, die het verzoekschrift heeft ingediend, bij aangetekende brief medegedeeld.

7. Aangezien de aanwerving van een personeelslid, houder van een bekwaamheidsbewijs ingedeeld als een "ander bekwaamheidsbewijs", beperkt is tot de duur van het lopende schooljaar, eindigt elke procedure die werd ingeleid op de wijze zoals hierboven uiteengezet van rechtswege op 30 juni van het lopende schooljaar.

HOOFDSTUK II. - Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen, prestatiestelsel en bezoldigingsregeling

Art. 10.

§ 1. [27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
Voor de toepassing van artikel 2 worden de bekwaamheidsbewijzen waarvan de personeelsleden, bedoeld in artikel 1 van dit besluit, houder moeten zijn, opgesomd in de bijlage beeldende en audiovisuele kunst, gevoegd bij dit besluit. Deze bijlage kan jaarlijks geactualiseerd worden. Vragen tot actualisatie worden ten laatste tegen de kerstvakantie ingediend bij de bevoegde dienst27B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
]

§ 2. Voor vakken waarvoor geen bekwaamheidsbewijs voorzien is in de graden waarin ze worden gegeven, dient het personeelslid in het bezit te zijn van één van de bekwaamheidsbewijzen die voor hetzelfde vak voorzien zijn in een andere graad.

[9B.Vl.R. van 10/03/1998
B.S. 10/06/1998; err. B.S.21/08/1998
§ 3. Personeelsleden die belast zijn met uren die geen lesuren zijn, dienen die uren door hun inrichtende macht te laten gelijkstellen met lesuren in één van de vakken die in de betrokken gra(a)d(en) worden onderwezen op basis van de bekwaamheidsbewijzen waarover zij beschikken.9B.Vl.R. van 10/03/1998
B.S. 10/06/1998; err. B.S.21/08/1998
]

Art. 11.

§ 1. [11B.Vl.R. van 21/11/2003
B.S. 11/02/2004
De personeelsleden bedoeld in artikel 1 van dit besluit worden bezoldigd overeenkomstig de salarisschalen die in de [14B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 02/02/2009
bijlage beeldende kunst bij14B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 02/02/2009
] dit besluit naast elk bekwaamheidsbewijs zijn vermeld.

[26B.Vl.R. van 29/03/2019
B.S. 26/06/2019
Deze salarisschalen worden, met ingang van 1 september 2018, vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs.26B.Vl.R. van 29/03/2019
B.S. 26/06/2019
]

11B.Vl.R. van 21/11/2003
B.S. 11/02/2004
]

§ 2. De personeelsleden belast met de vakken bedoeld in artikel 10, § 2, worden bezoldigd op basis van de salarisschalen toegekend in de graad waar deze vakken worden gegeven. Zij worden geacht in het bezit te zijn van een vereist, een voldoende geacht of een ander bekwaamheidsbewijs, naargelang zij voor het onderwijs van die vakken in een andere graad beschikken over een vereist, een voldoende geacht of een ander bekwaamheidsbewijs.

[9B.Vl.R. van 10/03/1998
B.S. 10/06/1998; err. B.S.21/08/1998
§ 3. De personeelsleden bedoeld in artikel 10, § 3, worden bezoldigd op basis van de salarisschaal voor lesuren in een vak waarmee hun prestaties zijn gelijkgesteld. Zij worden geacht in het bezit te zijn van een vereist, een voldoende geacht of een ander bekwaamheidsbewijs, naargelang zij voor het geven van het gelijkstellingsvak in het bezit zouden zijn van een vereist, een voldoende geacht of een ander bekwaamheidsbewijs.9B.Vl.R. van 10/03/1998
B.S. 10/06/1998; err. B.S.21/08/1998
]

Art. 12.

[17B.Vl.R. van 27/05/2011
B.S. 20/06/2011
§ 1.17B.Vl.R. van 27/05/2011
B.S. 20/06/2011
] Vanaf het schooljaar 1990-1991 wordt het minimum en maximum aantal lesuren vereist voor een ambt met volledige prestaties voor de in artikel 1 bedoelde personeelsleden vastgesteld als volgt :

1° voor het onderwijs van de vakken in de [25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
1e, 2e en 3e graad25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
] van het deeltijds kunstonderwijs : 22 lesuren;

2° voor het onderwijs van de vakken in de [25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
4e graad25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
] van het deeltijds kunstonderwijs : minimum 20 en maximum 22 lesuren.

[17B.Vl.R. van 27/05/2011
B.S. 20/06/2011
§ 2. Het personeelslid dat zitting heeft in een lokaal inspraakorgaan dat opgericht is door of krachtens een wet of een decreet, krijgt dienstvrijstelling om de vergaderingen van dat inspraakorgaan bij te wonen. De dienstvrijstelling wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.17B.Vl.R. van 27/05/2011
B.S. 20/06/2011
]

Art. 13.

Voor de toepassing van Titel IV van het koninklijk besluit van 10 maart 1965 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der leergangen met beperkt leerplan afhangend van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur is de deler voor een ambt met onvolledige prestaties gelijk aan het minimum aantal lesuren vereist voor een ambt met volledige prestaties.

Minimumprestaties voor een volledig ambt :

Deler voor hoofdambt met onvolledige prestaties :

Deler voor bijbetrekking :

20

22

20

22

25

25

HOOFDSTUK III. - Overgangsbepalingen

Art. 14.

§ 1. Overgangsbepalingen zijn van toepassing op :

1° de personeelsleden die ten laatste op 31 augustus 1990 op grond van de op deze datum geldende reglementering hetzij tot de stage toegelaten, hetzij vastbenoemd en als dusdanig erkend zijn, daar waar de erkenning bestaat, hetzij gelijk gesteld zijn met de vastbenoemde of definitief erkende personeelsleden;

2° de tijdelijke personeelsleden die behoudens de hierna vermelde verloven en afwezigheden vanaf 1 september 1987 ononderbroken in dienst waren in het kunstonderwijs met beperkt leerplan en sedertdien ononderbroken in dienst zijn gebleven in het onderwijs, het universitair onderwijs uitgezonderd, in een ambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel of van het opvoedend hulppersoneel, en als dusdanig bezoldigd zijn geweest door het Rijk of de Gemeenschap. Voor de toepassing van voormelde bepaling worden niet als dienstonderbreking beschouwd : de vakantieperioden, [10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003
de [24B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 21/04/2017
loopbaanonderbreking en zorgkrediet24B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 21/04/2017
] ,10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003
] de militaire dienst, de perioden van wederoproeping, de ziekte- of bevallingsverloven, de borstvoedingsverloven, de verloven van korte duur met behoud van salaris(toelage) ter gelegenheid van sommige gebeurtenissen van familiale of sociale aard, alsook de verloven zonder behoud van salaris(toelage) voor een maximumduur van zes werkdagen per schooljaar. Voornoemde verloven en afwezigheden kunnen eveneens aanvangen op 1 september 1987.

§ 2. De overgangsbepalingen gelden voor :

1° de in § 1 bedoelde personeelsleden voor het ambt, het vak of de specialiteit die zij uitoefenden in april 1990;

2° voor de in § 1, 1°, bedoelde personeelsleden met dien verstande dat de voornoemde bepalingen niet alleen gelden voor het ambt, het vak en/of de specialiteit van het ambt dat zij op 1 juni 1990 effectief uitoefenden, maar eveneens voor het ambt, het vak en/of de specialiteit van het ambt waarvan zij titularis zijn gebleven;

3° de in § 1 bedoelde personeelsleden :

- die op basis van de reglementering van kracht voor 1 september 1990 in het bezit waren van een vereist bekwaamheidsbewijs en geen vereist bekwaamheidsbewijs meer bezitten bij toepassing van dit besluit : zij worden geacht in het bezit te zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs;

- die op basis van de reglementering van kracht voor 1 september 1990 niet in het bezit waren van een vereist bekwaamheidsbewijs en geen vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs bezitten bij toepassing van dit besluit : zij worden geacht in het bezit te zijn van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs;

- die op grond van artikel 20 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, drie jaar gefungeerd hebben : zij worden geacht in het bezit te zijn van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs.

§ 3. De onder § 1, 1°, bedoelde personeelsleden [10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003
...10B.Vl.R. van 14/02/2003
B.S. 30/04/2003
] worden geacht houder te zijn van het bewijs van pedagogische bekwaamheid voor de vakken waarvoor ze het basisdiploma bezitten.

Art. 15.

De personeelsleden, bedoeld in artikel 14, blijven de salarisschaal genieten die hun op grond van de voor 1 september 1990 geldende reglementering mocht verleend worden, tenzij het bekwaamheidsbewijs waarover de personeelsleden beschikken recht geeft op een hogere salarisschaal.

De personeelsleden, bedoeld in artikel 14, die op basis van de reglementering van kracht voor 1 september 1990 :

- niet in het bezit waren van een vereist bekwaamheidsbewijs en die, bij toepassing van dit besluit in het bezit zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs;

- niet in het bezit waren van een vereist bekwaamheidsbewijs en die, bij toepassing van dit besluit in het bezit zijn van een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs;

- in het bezit waren van een vereist bekwaamheidsbewijs en die, bij toepassing van dit besluit in het bezit zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs, blijven eveneens de salarisschaal genieten die hun op grond van de voor 1 september 1990 geldende reglementering mocht verleend worden, tenzij het bekwaamheidsbewijs waarover zij beschikken recht geeft op een hogere salarisschaal.

De bepalingen van artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 maart 1965 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der leergangen met beperkt leerplan afhangend van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur zijn niet van toepassing.

[20B.Vl.R. van 19/07/2013
B.S. 19/08/2013

Art. 15bis.

§ 1. Er worden overgangsmaatregelen toegekend aan de personeelsleden die in het bezit zijn van een van de volgende diploma's of getuigschriften :

1° het diploma van de voortgezette lerarenopleiding zorgverbreding en remediërend leren;

2° het diploma van bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren;

3° het diploma van de voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs;

4° het diploma van de voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs en remedial teaching;

5° het diploma van de voortgezette studie van remedial teacher;

6° het diploma van de voortgezette lerarenopleiding buitengewoon onderwijs;

7° het diploma van bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs;

8° het bekwaamheidsgetuigschrift tot het geven van buitengewoon onderwijs.

Zij moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen :

1° uiterlijk op 31 augustus 2013 vastbenoemd zijn;

2° tijdens de schooljaren 2010-2011, 2011-2012 of 2012-2013 tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest zijn met een opdracht in het onderwijs, met uitzondering van de hogescholen en universiteiten.

§ 2. De personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, die op basis van de reglementering die van kracht was voor 1 september 2013 in het bezit waren van een bewijs van pedagogische bekwaamheid en vanaf 1 september 2013 krachtens de gewijzigde reglementering geen bewijs van pedagogische bekwaamheid meer hebben, worden geacht alsnog over een bewijs van pedagogische bekwaamheid te beschikken.

§ 3. De overgangsmaatregel, vermeld in paragraaf 2, wordt toegekend op 1 september 2013, rekening houdend met de onderstaande bepalingen :

1° voor de personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 1°, blijven de overgangsmaatregelen gelden, zolang ze in dienst blijven in het onderwijs, met uitzondering van de hogescholen en universiteiten;

2° voor de personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 2°, blijven de overgangsmaatregelen gelden, zolang zij ononderbroken in dienst blijven in het onderwijs, met uitzondering van de hogescholen en universiteiten, en gefinancierd of gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap. De volgende perioden worden daarbij niet als een onderbreking beschouwd :

a) de vakantieperioden;

b) de [24B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 21/04/2017
loopbaanonderbreking en zorgkrediet24B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 21/04/2017
] ;

c) de militaire dienst;

d) de perioden van wederoproeping;

e) de ziekte- en bevallingsverloven;

f) de onbezoldigde ouderschapsverloven;

g) de perioden van verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte of moederschapsbescherming;

h) de verloven van korte duur met behoud van salaris of salaristoelage ter gelegenheid van sommige gebeurtenissen van familiale of sociale aard;

i) de verloven zonder behoud van salaris of salaristoelage voor een maximumduur van zes werkdagen per schooljaar;

j) een onderbreking van een doorlopende periode van maximaal twee kalenderjaren.

20B.Vl.R. van 19/07/2013
B.S. 19/08/2013
] [25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018

Art. 15ter.

§ 1. Er worden overgangsmaatregelen toegekend aan de personeelsleden die :

1° uiterlijk op 31 augustus 2018 vastbenoemd zijn in een vak in de studierichting beeldende kunst in het deeltijds kunstonderwijs;

2° tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest zijn met een opdracht in een vak in de studierichting beeldende kunst in het deeltijds kunstonderwijs in de loop van de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 of 2017-2018.

§ 2. De personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, die op basis van de reglementering die van kracht was voor 1 september 2018, organiek of via overgangsmaatregelen, in het bezit waren van een vereist bekwaamheidsbewijs voor een vak in een bepaalde graad waarvoor ze vastbenoemd zijn of waarin ze in de loop van de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 of 2017-2018 tijdelijk aangesteld of waarmee ze tijdelijk belast waren, en geen vereist bekwaamheidsbewijs hebben voor het vak in de overeenstemmende graad uit het domein beeldende en audiovisuele kunsten waarvoor ze met toepassing van een van de volgende bepalingen respectievelijk een ambtshalve of individuele concordantie verkregen hebben, worden geacht in het bezit te zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs :

1° artikel 56ter van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;

2° artikel 74quater van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991;

3° artikel 56quater van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;

4° artikel 74quinquies van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991

§ 3. De personeelsleden vermeld in paragraaf 1, die op basis van de reglementering die van kracht was voor 1 september 2018, organiek of via overgangsmaatregelen, in het bezit waren van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor een vak in een bepaalde graad waarvoor ze vastbenoemd zijn of waarin ze in de loop van de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 of 2017-2018 tijdelijk aangesteld of waarmee ze tijdelijk belast waren, en geen voldoende geacht bekwaamheidsbewijs hebben voor het vak in de overeenstemmende graad uit het domein beeldende en audiovisuele kunsten waarvoor ze met toepassing van een van de volgende bepalingen respectievelijk een ambtshalve of individuele concordantie verkregen hebben, worden geacht in het bezit te zijn van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs :

1° artikel 56ter van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;

2° artikel 74quater van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991;

3° artikel 56quater van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;

4° artikel 74quinquies van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991.

4. De overgangsmaatregelen, vermeld in paragraaf 2 en 3, worden toegekend vanaf 1 september 2018, rekening houdend met de onderstaande bepalingen :

1° de personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, 1°, behouden deze overgangsmaatregelen zolang ze in dienst blijven in het onderwijs, de hogescholen en universiteiten uitgezonderd;

2° de personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, 2°, behouden deze overgangsmaatregelen zolang zij ononderbroken in dienst blijven in het onderwijs, de hogescholen en universiteiten uitgezonderd, en gefinancierd of gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap. Voor de toepassing van deze bepaling worden de volgende perioden niet als een onderbreking beschouwd :

a) de vakantieperioden;

b) de loopbaanonderbreking en zorgkrediet;

c) de militaire dienst;

d) de perioden van wederoproeping;

e) de ziekte- en bevallingsverloven;

f) de onbezoldigde ouderschapsverloven;

g) de perioden van verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte of moederschapsbescherming;

h) de verloven van korte duur met behoud van salaris(toelage) ter gelegenheid van sommige gebeurtenissen van familiale of sociale aard;

i) de verloven zonder behoud van salaris(toelage) voor een maximumduur van zes werkdagen per schooljaar;

j) een onderbreking van een doorlopende periode van maximum twee kalenderjaren.

25B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 13/07/2018
] [28B.Vl.R. van 02/07/2021
B.S. 18/08/2021

Art. 15quater.

Voor de personeelsleden voor wie op 31 augustus 2021 conform artikel 14 tot en met 15ter overgangsmaatregelen gelden, blijven die maatregelen na die datum behouden, ook als ze na die datum uit dienst treden en nadien opnieuw in dienst treden, tenzij het bekwaamheidsbewijs waarover ze beschikken, recht geeft op een hogere salarisschaal.

28B.Vl.R. van 02/07/2021
B.S. 18/08/2021
] [28B.Vl.R. van 02/07/2021
B.S. 18/08/2021

Art. 15quinquies

Er gelden overgangsmaatregelen voor personeelsleden die aan al de volgende voorwaarden voldoen:

1° ze zijn in het bezit van een bekwaamheidsbewijs van educatieve master;

2° ze waren in de loop van het schooljaar 2020-2021 tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast met hetzij het kunstvak beeldatelier, hetzij het kunstvak initiatie tekenen, hetzij het kunstvak initiatie-atelier, hetzij het kunstvak specifiek artistiek atelier: sounddesign, hetzij het kunstvak waarnemingstekenen.

De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, die op basis van de reglementering die van kracht was voor 1 september 2021, in het bezit waren van een vereist bekwaamheidsbewijs in een bepaalde graad voor een van de vakken vermeld in het eerste lid, organiek of via overgangsmaatregelen, en die vanaf 1 september 2021 geen vereist bekwaamheidsbewijs hebben voor diezelfde graad in datzelfde vak vermeld in het eerste lid, worden geacht in het bezit te zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs voor diezelfde graad van datzelfde vak.

De overgangsmaatregelen, vermeld in het tweede lid, gelden vanaf 1 september 2021. Voor de personeelsleden, vermeld in het eerste lid, blijven die overgangsmaatregelen na die datum behouden, ook als ze uit dienst treden en nadien opnieuw in dienst treden.

28B.Vl.R. van 02/07/2021
B.S. 18/08/2021
] [29B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021

Art. 15sexies.

Er gelden overgangsmaatregelen voor de personeelsleden die in de loop van het schooljaar 2020-2021 tijdelijk aangesteld zijn of tijdelijk belast zijn met een opdracht in een ambt dat uiterlijk op 31 augustus 2021 is opgericht met toepassing van artikel VI.7 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016.

De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, die met toepassing van een van de volgende bepalingen een ambtshalve concordantie verkregen hebben naar het ambt van ICT-coördinator, blijven de salarisschaal genieten die hen op grond van de reglementering die gold voor 1 september 2021, mocht worden verleend voor het ambt, vermeld in het eerste lid, tenzij het bekwaamheidsbewijs waarover ze beschikken, recht geeft op een hogere salarisschaal:

artikel 56ter van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;

artikel 74quater van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991.

Bij de in het tweede lid vermelde overgangsmaatregelen gelden evenwel de volgende voorwaarden:

1° wie aangesteld is voor het ambt, vermeld in het eerste lid, op basis van een bekwaamheidsbewijs “ten minste HSO” of lager, en daarvoor een salarisschaal geniet die hoger ligt dan of gelijk is aan salarisschaal 202, blijft alleen bij concordantie naar het ambt van “ICT-coördinator 63 punten” die salarisschaal genieten;

2° wie aangesteld is voor het ambt, vermeld in het eerste lid, op basis van een bekwaamheidsbewijs “ten minste bachelor”, en daarvoor een salarisschaal geniet die hoger ligt dan of gelijk is aan salarisschaal 301, blijft alleen bij concordantie naar het ambt van “ICT-coördinator 85 punten” die salarisschaal genieten;

3° wie aangesteld is voor het ambt, vermeld in het eerste lid, op basis van een bekwaamheidsbewijs “ten minste master”, en daarvoor een salarisschaal geniet die hoger ligt dan of gelijk is aan salarisschaal 501, blijft alleen bij concordantie naar het ambt van “ICT-coördinator 126 punten” die salarisschaal genieten.

De overgangsmaatregelen, vermeld in het tweede en derde lid, gelden vanaf 1 september 2021. De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, blijven die overgangsmaatregelen na die datum behouden, ook als ze uit dienst treden en nadien opnieuw in dienst treden

29B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
]

Art. 16.

[19B.Vl.R. van 20/07/2012
B.S. 17/08/2012
...19B.Vl.R. van 20/07/2012
B.S. 17/08/2012
]

HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 17.

De hiernavermelde koninklijke besluiten worden, voor zover zij bekwaamheidsbewijzen vaststellen opgeheven wat de instellingen en de personeelsleden betreft, waarop dit besluit van toepassing is :

1° het koninklijk besluit van 22 april 1969 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist voor de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel der rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 mei 1970, 3 juni 1976, 1 april 1977 en 21 oktober 1980;

2° het koninklijk besluit van 31 augustus 1978 betreffende voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen in de gesubsidieerde inrichtingen voor kunstonderwijs, die secundair onderwijs verstrekken in de plastische kunsten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 april 1979 en 16 december 1981.

Art. 18.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1990.

Art. 19.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

[31B.Vl.R. van 10/03/2023
B.S. 27/04/2023
Bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen deeltijds kunstonderwijs, domein Beeldende en audiovisuele kunst31B.Vl.R. van 10/03/2023
B.S. 27/04/2023
]

Bijlage II

[14B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 02/02/2009
bijlage geïntegreerd in bijlage I14B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 02/02/2009
]

Bijlage III

[14B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 02/02/2009
bijlage geïntegreerd in bijlage I14B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 02/02/2009
]

Bijlage IV

[14B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 02/02/2009
bijlage geïntegreerd in bijlage I14B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 02/02/2009
]

Bijlage V

[14B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 02/02/2009
bijlage geïntegreerd in bijlage I14B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 02/02/2009
]