Synchroon Internetonderwijs (SIO)

 • referentie
  NO/2015/01
 • publicatiedatum
  26/08/2015
 • datum laatste wijziging
  05/12/2016
 • wettelijke basis
  Codex secundair onderwijs, artikel 117
 • wettelijke basis
  Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 34
 • contactpersoon
  Sarah Desmarets, 02/553 15 63
 • In deze omzendbrief leest u hoe u SIO kunt aanvragen en hoe het concreet georganiseerd wordt.
 • Vzw Bednet organiseert het SIO. Deze vzw staat onder meer in voor het verzamelen van de aanvragen voor SIO en het beoordelen ervan, het ter beschikking stellen van het nodige materiaal en het ter beschikking stellen van een consulent die het SIO-project opstart, opvolgt, begeleidt en faciliteert.
 • Deze omzendbrief is te lezen in samenhang met de omzendbrief BaO/97/5, Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH), Permanent Onderwijs aan huis (POAH) en vrijstelling leerplicht in het basisonderwijs, en de omzendbrief SO/2005/05, Onderwijs voor zieke jongeren en vrijstelling van de leerplicht

1. Wat is Synchroon Internetonderwijs (SIO)?

Synchroon internetonderwijs (SIO) biedt aan leerlingen voor wie het door ziekte, moederschapsrust of ongeval tijdelijk onmogelijk is om onderwijs te volgen in hun school, de mogelijkheid om op afstand, via de computer, rechtstreeks en in interactie met de leerkrachten en klasgenoten de lessen te volgen.

SIO ondersteunt het leerproces, beperkt de leerachterstand en bereidt de terugkeer naar school voor. Door SIO blijft de band van de afwezige leerling met zijn of haar school, leerkrachten en medeleerlingen behouden.

SIO is gratis, zowel voor de leerling als de school.

2. Een centrale organisator voor SIO, vzw Bednet

Bij de organisatie van SIO speelt de vzw Bednet een centrale rol. Het verzekert de dienstverlening aan ouders en scholen. Uiteraard blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijstraject van de leerling.

2.1. Taken van de centrale organisator

Vzw Bednet heeft de volgende taken:

 • Verzamelen van de aanvragen voor SIO (zie 2.1.1.);

 • Beoordelen van de aanvragen voor SIO (zie 2.1.2.);

 • Ter beschikking stellen van een consulent die het SIO-project opstart, opvolgt, begeleidt en faciliteert (zie 2.1.3.);

 • Ter beschikking stellen van het materiaal voor 700 gelijktijdige SIO-projecten (zie 2.1.4.);

 • Aanbieden van een helpdeskfunctie en technische ondersteuning (zie 2.1.5.).

2.1.1. Verzamelen van de aanvragen voor SIO

SIO kan door alle betrokkenen bij de begeleiding van een leerling aangevraagd worden. Dit via de webstek van vzw Bednet:

https://www.bednet.be

Nadat vzw Bednet de aanvraag heeft ontvangen, wordt er tijdens het schooljaar binnen de vijf werkdagen contact opgenomen door de consulent. Deze maakt dan verdere afspraken met het gezin en de school.

Dit betekent niet dat de aanvraag automatisch een project wordt. De aanvraag wordt door vzw Bednet beoordeeld in functie van de vooropgestelde criteria (zie 2.1.2).

2.1.2. Beoordelen van de aanvragen voor SIO

2.1.2.1. Waarom worden de aanvragen beoordeeld?

De inzet van SIO moet steeds zinvol en haalbaar zijn.

Twee elementen spelen een grote rol in de beoordeling:

 • Kan de leerling tijdens de periode van afwezigheid genoeg leren en in interactie gaan via SIO? Op dit punt verschillen Tijdelijk Onderwijs Aan Huis en SIO sterk van elkaar. Bij TOAH kan er voor het lesmoment steeds een zinvol moment gevonden worden, SIO gaat “rechtstreeks”. De leerling moet dus in staat zijn om tijdens de lesmomenten van SIO gebruik te maken (en dit in voldoende mate).

 • Zal de leerling lang genoeg gebruik kunnen maken van SIO?

Die twee elementen zijn niet in harde, louter af te vinken, criteria te vatten. Elke individuele aanvraag voor SIO moet dus vanuit die twee overwegingen beoordeeld worden.

2.1.2.2. De beoordelingscriteria

Vzw Bednet behandelt de aanvragen en bepaalt autonoom welke leerlingen in aanmerking komen voor SIO. Uiteraard is deze beoordeling niet willekeurig, er worden duidelijke criteria vooropgesteld.

Er zijn twee soorten criteria:

 • Formele
 • Inhoudelijke

2.1.2.2.1. Formele criteria

Bij deze criteria is er geen beoordelingsmarge. Vzw Bednet stelt hier louter vast of de voorwaarden al dan niet vervuld zijn.

1° De leerling is een regelmatige leerling in het gefinancierd of gesubsidieerd basis- of secundair onderwijs.

Daar zijn uitzonderingen op: de leerlingen van de studierichtingen, vermeld in artikel 116, 1°, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 komen niet in aanmerking:

- deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO);
- voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (ASO en KSO);
- secundair-na-secundair-opleidingen, Se-n-Se (TSO en KSO);
- HBO verpleegkunde;
- alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.

2° Een leerling kan niet in dezelfde periode ondersteund worden door zowel SIO als Permanent Onderwijs Aan Huis (POAH). Een combinatie met Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH) kan wel.

Meer informatie over TOAH is terug te vinden in de omzendbrieven BaO/97/5 voor basisonderwijs en SO/2005/05 voor secundair onderwijs.

3° De leerling is door ziekte, moederschapsrust of ongeval tijdelijk, langdurig of veelvuldig niet in staat om onderwijs te volgen in de eigen school. De school beschikt over verantwoordingsstukken over die afwezigheid.

4° In geval van afwezigheid wegens ziekte of ongeval is SIO verenigbaar met de medische behandeling van de leerling. De ouders brengen de behandelende arts op de hoogte, de school informeert de CLB-arts. Het is niet de bedoeling dat vzw Bednet nog bijkomende (medische) attesten verzamelt, de school moet hierover beschikken.

2.1.2.2.2. Inhoudelijke criteria

De inhoudelijke criteria moeten beoordeeld worden door de centrale organisator. Komt SIO tegemoet aan de ondersteuningsbehoefte (SIO als redelijke aanpassing)? Is SIO geschikt voor de leerling? Zal de leerling er in voldoende mate gebruik van maken en wordt er op een positieve manier omgegaan met de mogelijkheden die SIO biedt?

(…)

Uiteraard zal de afweging van de zinvolheid en de haalbaarheid gemaakt worden in samenspraak met ouders, school, CLB en eventueel de medische voorziening waar de leerling verblijft.

Vzw Bednet maakt de afweging of SIO voor de betrokken leerling haalbaar en zinvol is op basis van de volgende criteria:

1. ondersteuningsbehoefte (zie 2.1.2.2.2.1)
2. voldoende gebruik (zie 2.1.2.2.2.2)
3. positief engagement (zie 2.1.2.2.2.3).

2.1.2.2.2.1. Ondersteuningsbehoefte

SIO komt tegemoet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling in overeenstemming met de definitie van SIO (zie punt 1).

Belangrijk: SIO is geen permanent alternatief voor onderwijs op school.

2.1.2.2.2.2. Voldoende gebruik

Op basis van het ziektebeeld en de inschatting van het ziekteverloop mag aangenomen worden dat de leerling het SIO minimaal 4 weken (bij langdurig afwezig) of 36 halve lesdagen (bij veelvuldig afwezig) zal gebruiken.

2.1.2.2.2.3. Positief engagement

De leerling, zijn ouders, de school en het CLB tonen zich allemaal betrokken en engageren zich op een positieve manier.

SIO wil kinderen en leerlingen die wegens ziekte, ongeval of moederschapsrust niet aanwezig kunnen zijn op school, kansen bieden om leerachterstand te vermijden en sociaal contact te behouden met de school en medeleerlingen.

Het realiseren van deze ambitie vraagt een specifieke onderwijsbenadering en een continu engagement van de betrokken gezinnen, scholen, CLB’s en zorgverstrekkers. Vzw Bednet coördineert hierbij de organisatie van SIO, levert expertise en stemt af met andere initiatieven zoals Tijdelijk Onderwijs Aan Huis, ziekenhuisonderwijs en eventueel vrijwilligerswerk. Vzw Bednet neemt echter niet alle taken van alle betrokkenen over!

SIO kan alleen slagen als alle partijen zich voldoende engageren:

 • het CLB blijft zijn rol behouden en blijft de leerling dus opvolgen;
 • de school blijft verantwoordelijk voor het onderwijstraject van de leerling en zorgt voor een aanspreekpunt voor de vzw Bednet-consulent zodat de communicatie (bv. informatie over het loopbaantraject van de leerling) vlot kan verlopen
 • binnen de school zal de technicus van vzw Bednet in overleg met de ICT-verantwoordelijke de installatie van SIO in goede banen leiden
 • Ouders zorgen er thuis voor dat de leerling in zo optimaal mogelijke omstandigheden van SIO gebruik kan maken

Scholen zijn verplicht om de regelgeving rond SIO in het schoolreglement te vermelden. De school moet de ouders individueel op de hoogte brengen van het bestaan en de mogelijkheden van SIO, van zodra duidelijk is dat de leerling hiervoor in aanmerking zal komen.

https://www.bednet.be

2.1.2.2.3. Stopzetten van een SIO-project

Als de vooropgestelde formele of inhoudelijke criteria niet meer vervuld zijn, zet de vzw Bednet in overleg met alle betrokkenen het SIO-project stop.

2.1.3. Ter beschikking stellen van een consulent die het SIO-project opstart, opvolgt, begeleidt en faciliteert

Nadat vzw Bednet de aanvraag heeft ontvangen, wordt er tijdens het schooljaar binnen de vijf werkdagen contact opgenomen door de consulent met het gezin en de school.

De consulent geldt als aanspreekpunt voor alle betrokkenen i.v.m. SIO en begeleidt actief de voorbereiding, opstart en afronding van een SIO-project, inhoudelijk en organisatorisch. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met school, gezin en eventuele andere betrokkenen, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de thuis- en schoolsituatie. De consulent streeft naar een maximale bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen en zal hier steeds naar handelen.

De consulent van vzw Bednet:

 • Informeert de school en het gezin van de zieke leerling over de doelstellingen en werking van SIO.
 • Bereidt gebruikers voor op het gebruik van de Bednet-opstelling (bediening, functies, verbinding maken)
 • Informeert over de mogelijkheden en kanalen voor technische ondersteuning
 • Volgt het Bednet-gebruik op
 • Is aanspreekpunt voor gebruikers en betrokkenen bij eventuele vragen en problemen tijdens het Bednet-traject

2.1.4. Ter beschikking stellen van het materiaal voor 700 gelijktijdige SIO-projecten

Vzw Bednet kan instaan voor 700 simultane begeleidingen.

Het aantal gunstig beoordeelde aanvragen voor SIO kan het aantal beschikbare SIO-sets overschrijden. In dat geval zal de in aanmerking komende leerling moeten wachten tot er een set vrijkomt.

2.1.5. Aanbieden van een helpdeskfunctie en technische ondersteuning

Tijdens de voorbereiding en opstart van een SIO-project zal vzw Bednet technische ondersteuning aanbieden. Daarvoor heeft het wel de medewerking en informatie nodig van de ICT-verantwoordelijke van de school.

Bij een lopend SIO-project wordt ook een online helpdesk ter beschikking gesteld die tijdens de lesuren actief kan ondersteunen bij technische problemen.

3. Aanvraag SIO

Een aanvraag voor SIO kan door alle betrokkenen bij de begeleiding van een leerling aangevraagd worden. Dit via de webstek van vzw Bednet:

https://www.bednet.be

Dit betekent niet dat de aanvraag automatisch een project wordt. De aanvraag wordt door vzw Bednet beoordeeld in functie van de vooropgestelde criteria (zie 2.1.1 en 2.1.2).

4. Concrete aanpak na de aanvraag

Op basis van de ingediende aanvraag wordt in samenspraak met het gezin, de school en de Bednet-consulent beslist of SIO een goede oplossing is voor de betrokken leerling.

Een project wordt definitief (en als project geregistreerd bij vzw Bednet), na ondertekening van de gebruikersovereenkomst door de betrokken school en ouders. Andere partijen kunnen hier geen overeenkomst rond sluiten.

https://www.bednet.be

De Bednet-consulent volgt het volledige traject mee op. Dit gebeurt zowel inhoudelijk als organisatorisch en in samenspraak met de betrokken leerkrachten. De technische ondersteuning bestaat uit het aanbod van software op maat van de klasinteractie (thuis en op school) en een vzw Bednet-helpdesk die ondersteuning biedt tijdens het lesgebeuren.

Na de aanvraag worden deze stappen gevolgd:

 • Na maximaal 5 werkdagen neemt een consulent in uw regio telefonisch contact op met school en gezin.
 • In samenspraak met het gezin en de school wordt de aanvraag beoordeeld.

  Bij een positieve conclusie:
 • Ondertekening van de overeenkomsten.
 • Een consulent geeft een introductie bij de leerling thuis en op school.
 • Er vindt een speedtest plaats en er worden netwerkafspraken gemaakt.
 • Het computermateriaal wordt geleverd.
 • Het computermateriaal wordt geïnstalleerd om live les te kunnen volgen.
 • Opstart bij de leerling thuis en op de school.
 • Opvolging en technische ondersteuning.
 • Afronding en retour van het Bednet-materiaal.

5. Klachtenprocedure

Ouders, leerling of school die niet tevreden zijn over de dienstverlening door vzw Bednet kunnen dit melden via een klachtenprocedure. Gebruikers worden wel gevraagd in eerste instantie in overleg te gaan over hun ontevredenheid met hun consulent, de teamleider die verantwoordelijk is voor de respectievelijke regio of eventueel de directie.

Een klacht kan alleen worden ingediend bij vzw Bednet aan de hand van een daartoe ontworpen klachtenformulier. Afhankelijk van de aard van de klacht is er een procedure uitgewerkt.

Bij ontevredenheid over de manier waarop de klacht werd behandeld, kan er klacht ingediend worden bij de Vlaamse Ombudsdienst.

https://www.bednet.be/klachten