Inschrijven

school ♥ onderzoek

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Waarom deze inspiratiedag?

Inspiratiedag school ♥ onderzoek 

Onderwijsprofessionals gebruiken heel wat informatie om goed onderwijs aan te bieden. Ook onderzoek kan inspiratie bieden voor hun dagelijkse werking. Op deze inspiratiedag willen we de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk versterken

De inspiratiedag richt zich op leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals uit alle onderwijsniveaus en -vormen, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders, nascholers, inspecteurs, beleidsmakers, … én onderzoekers. 

Scholen kunnen proeven van verschillende vormen van onderzoek en hun vragen formuleren naar onderzoekers toe. Onderzoekers krijgen de kans om kennis te maken met scholen en hun leervragen. Diverse vormen van onderzoek komen aan bod: niet enkel klassiek wetenschappelijk onderzoek, maar ook actie- onderzoek, onderzoek in samenwerking met de praktijk, …  De invalshoek van de inspiratiedag is dat scholen meer zijn dan enkel gebruikers van onderzoek. Ze zijn belangrijke partners van onderzoekers. 

We voorzien een waaier van werkvormen: na plenaire interviews, volgen drie rondes met presentaties gevolgd door dialoog, rondetafels, professionaliseringssessies, posters, lezingen, … Zowel onderzoekers als mensen uit de onderwijspraktijk komen aan het woord. Tijdens de lunch voorzien we een posterbeurs waar je in gesprek kan gaan met onderzoekers en lunchlezingen met onderzoekers.  

De inspiratiedag is ook interactief: doorlopend krijg je de kans om in gesprek te gaan met collega’s en onderzoekers. 

Voor deze inspiratiedag werken het departement Onderwijs en Vorming en de Vlaamse Onderwijsraad samen met Klasse en KlasCement.

Welke thema’s komen aan bod?

Tijdens de inspiratiedag komt een brede waaier van thema’s aan bod:

Thema STEM

In de STEM-stroom maak je kennis met praktijkgericht onderzoek naar STEM-didactiek zowel in het basis- als het secundair onderwijs. Je gaat actief aan de slag met het didactisch materiaal en krijgt de kans om samen te reflecteren op de onderzoeksbevindingen. Naast didactiek is er ook aandacht voor de rol van de leraar en samenwerking tussen leraren om geïntegreerd STEM-onderwijs te realiseren. 

Thema diversiteit, inclusie en OKAN

Hoe kijken scholen naar diversiteit en hoe gaan ze hiermee om? Hoe bekwaam voelen (toekomstige) leraren zich inzake het omgaan met diversiteit? Hoe organiseren scholen zich? Welke rol kunnen actoren binnen en buiten de school ( bijvoorbeeld ondersteuners, welzijnsactoren ) hierin spelen? We bekijken diversiteit in de brede zin. 

Thema gelijke onderwijskansen

Hoe ver staan we in het creëren van meer inclusieve leeromgevingen en de ondersteuning van alle leerlingen, ook deze die minder kansen hebben? Hoe kan actie-onderzoek in school hiertoe bijdragen? Wat kunnen we leren uit onderzoek om de ouderbetrokkenheid te verhogen? 

Thema schoolbeleid

Hoe kan praktijkgericht onderzoek bijdragen aan een versterking van het schoolbeleid? We gaan dieper in op personeelsbeleid, professionalisering van leraren, aanvangsbegeleiding en implementatie van onderwijsvernieuwingen in functie van school- en kwaliteitsontwikkeling. 

Thema welbevinden 

In deze stroom gaan we in op de rol die scholen kunnen spelen in het voorkomen en verminderen van pesten en schoolafwezigheden. Leerkrachten krijgen concrete handvatten aangereikt over hoe ze deze problematieken kunnen aanpakken.  

Thema onderzoekende lerarenteams

Scholen en lerarenteams zetten ook zelf praktijkonderzoeken op, soms in co-creatie met andere actoren bijvoorbeeld lerarenopleidingen. Waarom doen ze onderzoek? Wat betekent het praktijkonderzoek voor het professioneel leren van lerarenteams?

Thema didactiek

Hoe kan didactisch onderzoek je klaspraktijk versterken? Je krijgt diverse voorbeelden van leesdidactiek over STEM tot ICT-integratie en burgerschap. Je kan hier ook concreet aan de slag gaan om de leeromgeving van de toekomst te ontwerpen. 

Thema kleuteronderwijs

In deze stroom richten we ons specifiek op het kleuteronderwijs. Thema’s die aan bod komen zijn het bevorderen van kleuterparticipatie, het creëren van hoge betrokkenheid bij kleuters met lage SES en het ontwikkelen van reken- en voorbereidende leesvaardigheden bij jonge kinderen.

Thema evaluatiebeleid- en praktijk

Hoe kan onderzoek je helpen om je evaluatiebeleid- en praktijk te versterken? We gaan onder meer dieper in op thema’s als evaluatiebeleid en praktijken zoals portretterend evalueren, gedifferentieerd evalueren, het beoordelen van competenties, formatieve evaluatie. Tenslotte komt ook kwaliteit en opvolging van het klassenraadadvies aan bod.

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op 14 februari 2019, van 9 uur  tot 16.30 uur.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Locatie en bereikbaarheid

De inspiratiedag vindt plaats in Herman Teirlinck gebouw, Havenlaan 88, te Brussel. 

Je kunt dit gebouw op verschillende manieren bereiken Meer informatie vind je hier: 

https://overheid.vlaanderen.be/bereikbaarheid-herman-teirlinck 

Inschrijven

Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot 350. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 1 februari om 12.00 uur en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

TIJD ACTIVITEIT
09.00 Ontvangst met koffie
09.30 Welkom door mevrouw Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs
09.45 Welkom door dagvoorzitters:
Jeroen Backs, afdelingshoofd Strategische Beleidsondersteuning, departement Onderwijs en Vorming
Mia Douterlungne, administrateur-generaal van de Vlaamse Onderwijsraad
10.00 Onderwijs en Onderzoek - inspirerende en interactieve interviews met onderwijsprofessionals en onderzoekers
11.00 Ronde 1 - keuzesessies
12.00 of 12.30 Lunch - posterbeurs en facultatieve lunchlezingen met onderzoekers
13.15 of 13.45 Ronde 2 - keuzesessies
14.45 Wisselen van lokaal
15.00 Ronde 3 - keuzesessies
16.00 Plenaire afsluiting door dagvoorzitters
16.15 Receptie

Je stelt je eigen programma op jouw maat samen.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Katrijn Ballet 

Katrijn.Ballet@ond.vlaanderen.be

Marleen Colpin 

Marleen.Colpin@vlor.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over de inspiratiedag en uw inschrijving kan u contact opnemen met Katrijn Ballet (Katrijn.Ballet@ond.vlaanderen.be) of Marleen Colpin (Marleen.Colpin@vlor.be)