Inschrijven

Scholenbouw in functie van krachtige leeromgevingen voor 21st eeuwse vaardigheden: de kracht van fysieke leeromgevingen

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Broodjeslunch

Attest van deelname

Jouw privacy


Startpagina

Tijdens de studiedag gaan we samen met onderwijsprofessionals en architecten dieper in op de vraag hoe de fysieke leeromgeving en het 21e-eeuws leren elkaar kunnen versterken.

Volgende vragen staan centraal:

Welke innovatieve en ruimtelijke oplossingen zijn er om het 21e-eeuwse leren te ondersteunen? Wie is betrokken in het proces? Wat zijn noodzakelijke randvoorwaarden?

Het onderzoek “+School 21st century skills. Nieuwe competenties, nieuwe fysieke leeromgevingen?” biedt bouwstenen om hierover na te denken. Het onderzoek werd uitgevoerd door Lisa Herman, Jo Tondeur en Joost Vaesen (VUB), in samenwerking met architecten van +reseARCH

Naast een plenaire toelichting van de belangrijkste resultaten van het onderzoek, vinden ook verschillende parallelsessies plaats. Dan kan je informatie uitwisselen en praktijkverhalen delen.

In de verschillende praktijkverhalen staat het proces van visie tot ruimte, transformatie, implementatie en evaluatie centraal, evenals ervaringen en tips van de scholen.

De aanwezige deelnemers ontvangen het boek “+school Inspiratiegids”. Het boek is een verzameling van tips en tricks, ervaringen uit de praktijk, inspirerende voorbeelden en nuttige informatie uit het onderzoek “+School 21st century skills. Nieuwe competenties, nieuwe fysieke leeromgevingen?”

Praktische informatie

Wanneer?

Deze studiedag vindt plaats op woensdag 24 april 2019.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Waar?

Virginie Loveling gebouw (Gent) 

Koningin Maria Hendrikaplein 70 

9000 Gent 

Wie?

Voor beleidsmedewerkers uit scholen, schoolbesturen en onderwijskoepels, architecten, vastgoedfirma's, …

Bereikbaarheid

http://www.vlaanderen.be/nl/virginie-lovelinggebouw-vac-gent  

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot 200 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 10 april 2019 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

  9.15 uur Onthaal en inschrijving
  9.45 uur Welkom door de dagvoorzitter
10.10 uur Plenaire toelichting onderzoekersresultaten “+School 21st century skills. Nieuwe competenties, nieuwe fysieke leeromgevingen?” door Jo Tondeur, Joost Vaesen, Lisa Herman, Marina Berbel en Maruxa Touceda
11.30 uur Parallelsessies RONDE 1
12.45 uur Broodjeslunch
14.00 uur Parallelsessie RONDE 2
15.15 uur Netwerkmoment

Omschrijving programma

 

Plenaire toelichting onderzoeksresultaten “+School 21st century skills. Nieuwe competenties, nieuwe fysieke leeromgevingen?”

21e-eeuwse vaardigheden zorgen ervoor dat leerlingen kunnen deelnemen en bijdragen aan de toekomstige samenleving die voortdurend verandert. Tot op vandaag weten we weinig over de benodigde fysieke leeromgeving voor 21e-eeuwse leren. Hoe kan de fysieke leeromgeving bijdragen tot 21e-eeuws leren? Welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk op schoolniveau om krachtige leeromgevingen te kunnen ontwikkelen in functie van 21e-eeuwse vaardigheden? Jo Tondeur licht samen met de onderzoekers de resultaten toe.

Jo Tondeur is professor onderwijstechnologie en vakdidactiek humane wetenschappen aan de lerarenopleiding van de VUB (IDLO). Zijn onderzoek gaat voornamelijk over de integratie van ICT in onderwijs. Een belangrijke onderzoekslijn daarbij is de studie naar het belang van de fysieke leeromgeving. Hij maakt hiervoor gebruik van een groot internationaal netwerk.

Lisa Herman is onderwijskundig pedagoog en specialiseerde zich in de fysieke leeromgeving binnen haar masterthesis over de evolutie van het klasdesign doorheen de onderwijsloopbaan van leraren in het Vlaams lager methodeonderwijs. Aan de VUB (IDLO) ging ze in nauwe samenwerking met een team van architecten en onderwijskundigen na hoe een leeromgeving zo optimaal mogelijk vorm kan krijgen in het kader van 21st Century Learning.


PARALLELSESSIES IN RONDE 1

Parallelsessie 1: de Future Classroom: stimulatie van interactie, uitwisseling, onderzoek, creatie, presentatie en ontwikkeling (Rhizo Lyceum OLV Vlaanderen)

Deze school secundair onderwijs profileert zich als een open en verbindende leefgemeenschap, als een prikkelende en uitdagende leergemeenschap waar kritische, creatieve, empathische en verantwoordelijke leerlingen zich ontplooien. De school bouwde een open en flexibel lokaal (Lab 21.0) dat samenwerkend, onderzoekend, zelfgestuurd en informeel leren moet stimuleren, zowel binnen als buiten de lessen. Dit lab is een ‘future Classroom’ geïnspireerd op het Future Classroom Lab van European Schoolnet.

Quinten van de Putte deelt zijn ervaringen met de Future Classroom.

Parallelsessie 2: Jenaplan 2.0: de ontmoeting tussen een 19e-eeuwse schoolgebouw en de 21e-eeuwse schoolse vaardigheden (Hippo’s Hof in Gent)

Na een renovatie  van een oud schoolgebouw integreerden we het pedagogisch project in een nieuwe leeromgeving. Jenaplan organiseert onderwijs vanuit praten, werken, spelen en vieren. Dat gebeurt in stamgroepen waar kinderen van verschillende leeftijden en niveaus samenzitten. Huiselijkheid is een uitgangspunt, naast de kracht van de ruimte als derde pedagoog. De volledige school is een leerplek: de klas, aan een tafel, of in een zetel, op de grond, maar ook in de gang, of in de zaal, op de speelplaats of in de wereld buiten de school.

Sinds september 2016 is Inge Willem directeur van Jenaplanschool Hippo’s Hof en Kriebelhuis. Voordien was ze praktijklector in het hoger onderwijs.

Parallelsessie 3: De sleutel tot “KBO College Sleutelbos” (KBO College Oudenaarde)

In deze parallelsessie gaan we dieper in op de weg die we hebben we afgelegd op pedagogisch en infrastructureel vlak. Dit alles op drie jaar tijd. De evolutie van klassiek onderwijs naar ontwikkelingsgericht onderwijs met ZILL als uitgangspunt. Kinderen staan centraal en ontwikkelingsdoelen blijven ons streefdoel. We leggen het accent op beweging, werken met de talentenarchipel in de kleuterschool en projectmatig in de lagere school. Door met heterogene groepen over de klassen heen te werken, stimuleren we onder meer de cognitieve, sociale en zelfregulerende vaardigheden van de leerlingen.

Ilse De Swaef is directeur KBO College Sleutelbos (lager en kleuterschool), voordien werkzaam in het secundair onderwijs als beleidsmedewerker (graadcoördinator). Hilde Walraet is zorgjuf fijne motoriek en techniekleerkracht voor zowel lager als kleuter binnen de school. Voorheen als kinesitherapeut tewerkgesteld in het buitengewoon basisonderwijs type 3.

Parallelsessie 4: Nieuwe pedagogie in (ver)nieuw(d)e infrastructuur (Talentschool Turnhout)

Deze school met twee campussen wil garant staan voor Persoonlijk, Innovatief en Talentontwikkelend leren. In de talentenmodules kunnen leerlingen hun eigen talenten leren kennen met als doel betere keuzes te  maken en uit te blinken.
Aan de hand van voorbeelden laat de school zien hoe ze – op maat van de gehanteerde pedagogische aanpak haar infrastructuur vernieuwd heeft. Ook de lay-out van de nieuwbouw wordt bekeken aan de hand van pedagogische voorbeelden.
In deze sessie worden deelnemers interactief uitgedaagd om over hun eigen school na te denken en het verhaal van de Talentschool te vertalen naar hun eigen context. Welke pedagogische vernieuwingen zijn er, van welke droom je en wat is er binnen je infrastructuur nodig om daar te geraken?

Saskia Michielsen startte haar carrière als leerkracht Nederlands en Engels. Ze zette eerste stappen op beleidsniveau als innovatiecoördinator en coördinerend directeur secundair onderwijs voor Scholengroep Fluxus en werd daarna coördinerend directeur van GO! Talentenschool Turnhout. 

Ben Bastiaensen is naast leerkracht informatica ook Ambassadeur van Future Classrooms – een leeromgeving en methodiek waarmee hij al vijf jaar werkt. Hij werkt in de lerarenopleiding als docent pedagogisch ICT en trekt alle Erasmus+ uitwisselingen voor Talentenschool Turnhout vanuit zijn breed internationaal netwerk.

Parallelsessie 5: Innovatieve onderwijsinfrastructuur: concrete omzetting van visie naar gebouw (GO!)

In deze sessie gaan we praktisch in op hoe we van een theoretische visie op innovatief onderwijs naar een concrete leerinfrastructuur gaan. We tonen wat een school kan realiseren binnen een bestaande ‘klassieke’ schoolinfrastructuur van klassen en gangen met relatief beperkte middelen en een beetje durf. Daarnaast wordt, aan de hand van een nieuwbouwproject voor GO! BS KA Zottegem, voorgesteld hoe je van een innovatieve onderwijsvisie naar een programma van diverse uitnodigende leeromgevingen kan gaan. Hoe kan je die leeromgevingen organiseren en welke eisen kan je stellen? We bespreken het gekozen ontwerp van architectenbureau Rosan Bosch Studio ism B2Ai.

Petra De Pril is ingenieur-architect en Ruimtelijke Planner. Sinds 2008 is zij aan de slag als projectmanager voor de afdeling infrastructuur van het GO! Ze is verantwoordelijk voor de nieuwbouw en renovatie van grote scholenbouwprojecten.

Isabelle Truyen is master in de Romaanse Filologie (UGent) en behaalde nadien een MBA aan de Vlerick Business School in Gent. Ze is sinds 2018 algemeen directeur van de scholengroep. 

Parallelsessie 6: Een school bouwen: hoe begin ik eraan en wat komt er allemaal bij kijken? AGION helpt je op weg

Dit is een interactieve sessie op basis van vooraf aan te leveren input. We tonen hoe je een bouwproject opstart, hoe je je organiseert als bouwheer en we gaan in op de bouwtechnische aspecten van scholen. Deze sessie beoogt:

1) het informeren over goed bouwheerschap,

2) een antwoord te geven op bouwtechnische vragen,

3) inzicht te geven in duurzame en gezonde scholenbouw.

Dit gebeurt aan de hand van kennis “over scholen bouwen”, zoals weergegeven op de website van AGION

Let op: als je deelneemt aan deze sessie, ontvang je een e-mail met vooraf te beantwoorden vragen, twee weken voor de start van deze sessie. 

Greet Paulissen is architect en werkt sinds 2014 als stafmedewerker voor de afdeling Kennis en Advisering van AGION. Daarvoor werkte ze o.a. voor het Gemeentekrediet, de NMBS en Wonen-Vlaanderen.

Katrien Van Lierop is ingenieur-architect en werkt sinds 2017 voor de afdeling Kennis en Advisering van AGION. Ze houdt zich voornamelijk bezig met thema’s zoals luchtkwaliteit, duurzaamheid …

Parallelsessie 7: Mijn school, een kwaliteitsvolle plek (+reseARCH)

Based on the « onderzoek naar de kwaliteit van de schoolinfrastructuur van het gewoon basisonderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » for perspective brussels, the team of architects plus-reseARCH will guide the audience to a spatial quality analysis of the school infrastructure. 

The main goal of the session is to give a panoramic overview of a complex analysis framework  in order to have more tools to better identify the opportunities and areas of improvement in the school context.  The guide « mijn school , een kwaliteitsvolle plek », based in the above mentioned study, will be used as guideline throughout the whole workshop. 

You can find a digital version of the guide here;

http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/mijn_school_een_kwaliteitsvolle_plek_0.pdf 

The session will finish with some exemplary school transformation cases from the Brussels Capital Region. 

De voertaal van deze sessie is Engels. 

Marina Berbel is architect stedenbouwkundige (UPC) en oprichtster van +reseARCH. Marina heeft meer dan tien jaar ervaring in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces, waarbij ze diverse complexe publieke en private projecten in België, Spanje en Nederland heeft gerealiseerd. Door haar uitgebreide kennis van alle procesfasen te combineren met haar ervaring uit verschillende landen, komt ze met een frisse blik tot vernieuwende inzichten.

Maruxa Touceda is architect stedenbouwkundige, PhD in Bouwkunde en Stedenbouw aan de ULB (Master in bioclimatic architecture and environment) en oprichtster van +reseARCH. Ze combineert de academische kennis met praktijkervaring op het gebied van bioklimatologische architectuur en energieprestaties (o.a. EPB verslaggeving), milieu levenscyclusanalyse en life cycle costs, evenals in het ontwikkelen van methoden voor beoordelingscriteria.

Parallelsessie 8: Ontmoet de onderzoekers: welke rol speelt onderzoek om de fysieke leeromgeving te optimaliseren? (Jo Tondeur, Joost Vaesen, Lisa Herman)

Heb je vragen voor de onderzoekers over het praktijkonderzoek? Wens je meer te weten te komen over de gebruikte methodes? Of heb je interesse in gelijkaardige studies over de fysieke leeromgeving? Misschien voerde je zelf ook onderzoek en kunnen we ervaringen uitwisselen? Dan kan je tijdens deze sessie kennismaken met de onderzoekers. We kunnen tijdens de sessie ook samen nadenken over toekomstig onderzoek, en zelfs over eventuele samenwerking. Onderzoek staat dan ook centraal tijdens deze sessie. De vraag die we voorop stellen is "welke rol kan onderzoek spelen om de fysieke leeromgeving te optimaliseren"?

Jo Tondeur, Joost Vaesen en Lisa Herman kunnen je vragen bespreken.PARALLELSESSIES IN RONDE 2

Parallelsessie A: de Future Classroom: stimulatie van interactie, uitwisseling, onderzoek, creatie, presentatie en ontwikkeling (Rhizo Lyceum OLV Vlaanderen)

Deze school secundair onderwijs profileert zich als een open en verbindende leefgemeenschap, als een prikkelende en uitdagende leergemeenschap waar kritische, creatieve, empathische en verantwoordelijke leerlingen zich ontplooien. De school bouwde een open en flexibel lokaal (Lab 21.0) dat samenwerkend, onderzoekend, zelfgestuurd en informeel leren moet stimuleren, zowel binnen als buiten de lessen. Dit lab is een ‘future Classroom’ geïnspireerd op het Future Classroom Lab van European Schoolnet.

Parallelsessie B: Jenaplan 2.0: de ontmoeting tussen een 19e-eeuwse schoolgebouw en de 21e-eeuwse schoolse vaardigheden (Hippo’s Hof in Gent)

Na een renovatie  van een oud schoolgebouw integreerden we het pedagogisch project in een nieuwe leeromgeving. Jenaplan organiseert onderwijs vanuit praten, werken, spelen en vieren. Dat gebeurt in stamgroepen waar kinderen van verschillende leeftijden en niveaus samenzitten. Huiselijkheid is een uitgangspunt, naast de kracht van de ruimte als derde pedagoog. De volledige school is een leerplek: de klas, aan een tafel, of in een zetel, op de grond, maar ook in de gang, of in de zaal, op de speelplaats of in de wereld buiten de school.

Sinds september 2016 is Inge Willem directeur van Jenaplanschool Hippo’s Hof en Kriebelhuis. Voordien was ze praktijklector in het hoger onderwijs.

Parallelsessie C: Waar het schoolgebouw de pedagogische visie weerspiegelt (Reuzenhuis Tielt) 

Deze school is coöperatieve lagere school die werkt met Freinettechnieken en wil haar leerlingen zien uitgroeien tot deelnemers, vormgevers en genieters van de maatschappij en de natuur. De school werkt zowel individueel als in groep en dit aan de hand van een weekplan. Het projectwerk vormt hiervoor het middel bij uitstek. Het schoolgebouw van Het Reuzenhuis weerspiegelt de pedagogische visie en werd gebouwd naar het idee van een circustent. Een grote forumzaal vormt het hart van de school en verbindt alle rondom liggende klassen. Verbondenheid staat dan ook centraal binnen de visie van de school en wordt weerspiegeld in de architectuur. Elk klaslokaal heeft een huiselijke vorm met een eigen inkomhalletje met sanitair en vestiaire en een eigen tuintje. Binnen de klassen werden mezzanines ingebouwd: zo ontstaat meer ruimte voor verschillende hoeken en de kring naast de instructieruimte. 

Parallelsessie D: WISKUNDE ANDERS ORGANISEREN (GO!)

Het GO! implementeert vanaf dit schooljaar een vernieuwde aanpak voor wiskunde in de basisscholen. Een doordacht en innovatief gebruik van personeel, werkvormen en infrastructuur kan deze aanpak ondersteunen.

We stellen je een blauwdruk voor, voor een krachtig wiskundeonderwijs in de basisschool.

Stefaan D’Hondt werkt als pedagogisch adviseur bij de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! als begeleider van methodescholen en scholen die op zoek zijn naar een nieuwe aanpak voor wiskunde.

Parallelsessie E: Een school bouwen: hoe begin ik eraan en wat komt er allemaal bij kijken? AGION helpt je op weg

Dit is een interactieve sessie op basis van vooraf aan te leveren input. We tonen hoe je een bouwproject opstart, hoe je je organiseert als bouwheer en we gaan in op de bouwtechnische aspecten van scholen. Deze sessie beoogt:

1) het informeren over goed bouwheerschap,

2) een antwoord te geven op bouwtechnische vragen,

3) inzicht te geven in duurzame en gezonde scholenbouw.

Dit gebeurt aan de hand van kennis “over scholen bouwen”, zoals weergegeven op de website van AGION.

Let op: als je deelneemt aan deze sessie, ontvang je een e-mail met vooraf te beantwoorden vragen, twee weken voor de start van deze sessie.

Greet Paulissen is architect en werkt sinds 2014 als stafmedewerker voor de afdeling Kennis en Advisering van AGION. Daarvoor werkte ze o.a. voor het Gemeentekrediet, de NMBS en Wonen-Vlaanderen.

Katrien Van Lierop is ingenieur-architect en werkt sinds 2017 voor de afdeling Kennis en Advisering van AGION. Ze houdt zich voornamelijk bezig met thema’s zoals luchtkwaliteit, duurzaamheid …

Parallelsessie F: Mijn school, een kwaliteitsvolle plek (+reseARCH)

Based on the « onderzoek naar de kwaliteit van de schoolinfrastructuur van het gewoon basisonderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » for perspective brussels, the team of architects plus-reseARCH will guide the audience to a spatial quality analysis of the school infrastructure. 

The main goal of the session is to give a panoramic overview of a complex analysis framework  in order to have more tools to better identify the opportunities and areas of improvement in the school context.  The guide « mijn school , een kwaliteitsvolle plek », based in the above mentioned study, will be used as guideline throughout the whole workshop. 

You can find a digital version of the guide here;

http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/mijn_school_een_kwaliteitsvolle_plek_0.pdf 

The session will finish with some exemplary school transformation cases from the Brussels Capital Region. 

De voertaal van deze sessie is Engels. 

Marina Berbel is architect stedenbouwkundige (UPC) en oprichtster van +reseARCH. Marina heeft meer dan tien jaar ervaring in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces, waarbij ze diverse complexe publieke en private projecten in België, Spanje en Nederland heeft gerealiseerd. Door haar uitgebreide kennis van alle procesfasen te combineren met haar ervaring uit verschillende landen, komt ze met een frisse blik tot vernieuwende inzichten.

Maruxa Touceda is architect stedenbouwkundige, PhD in Bouwkunde en Stedenbouw aan de ULB (Master in bioclimatic architecture and environment) en oprichtster van +reseARCH. Ze combineert de academische kennis met praktijkervaring op het gebied van bioklimatologische architectuur en energieprestaties (o.a. EPB verslaggeving), milieu levenscyclusanalyse en life cycle costs, evenals in het ontwikkelen van methoden voor beoordelingscriteria.

Parallelsessie G: Ontmoet de onderzoekers: welke rol speelt onderzoek om de fysieke leeromgeving te optimaliseren? (Jo Tondeur, Joost Vaesen, Lisa Herman)

Heb je vragen voor de onderzoekers over het praktijkonderzoek? Wens je meer te weten te komen over de gebruikte methodes? Of heb je interesse in gelijkaardige studies over de fysieke leeromgeving? Misschien voerde je zelf ook onderzoek en kunnen we ervaringen uitwisselen? Dan kan je tijdens deze sessie kennismaken met de onderzoekers. We kunnen tijdens de sessie ook samen nadenken over toekomstig onderzoek, en zelfs over eventuele samenwerking. Onderzoek staat dan ook centraal tijdens deze sessie. De vraag die we voorop stellen is "welke rol kan onderzoek spelen om de fysieke leeromgeving te optimaliseren"?

Jo TondeurJoost Vaesen en Lisa Herman kunnen je vragen bespreken.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Katrijn Ballet 

Katrijn.Ballet@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen kan u contact opnemen met Katrijn Ballet – Katrijn.Ballet@ond.vlaanderen.be