Tolkondersteuning voor leerlingen met een auditieve functiebeperking in het gewoon basis- en secundair onderwijs

Naar aanleiding van de coronamaatregelen versoepelt de cel Speciale Onderwijsleermiddelen tijdelijk de aanvraagprocedure. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, hoeft het aanvraagformulier niet meer ondertekend te zijn door alle betrokken partijen. Bij het indienen van de aanvraag wordt via de begeleidende mail op eer verklaard dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de aanvraag. Indien mogelijk worden alle betrokken partijen in cc geplaatst bij het indienen van de aanvraag.

Daarnaast is het ook vanzelfsprekend dat de nodige flexibiliteit aan de dag wordt gelegd zodat de leerlingen met een auditieve functiebeperking ook in deze tijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden maximaal toegang blijven hebben tot het vervangende, aangeboden onderwijsleerproces. Tolkuren kunnen gebruikt worden voor videoboodschappen afkomstig van de leerkracht. Ze kunnen ook ingezet worden voor het toegankelijk maken van materiaal dat door de school ter beschikking gesteld wordt of voor het online bekijken van educatief beeldmateriaal dat specifiek door de school werd geselecteerd.

Gelet op de huidige maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus, kan het tolken op afstand gebeuren . O mdat het om beschikbaar materiaal gaat, vormt het in deze omstandigheden geen probleem dat het tolk- (of vertaal)werk ‘uitgesteld’ gebeurt.  

Het is wel aan te raden het materiaal dat aan tolken wordt gegeven om te vertalen naar VGT zoveel mogelijk te bundelen. Elk begonnen tolkuur wordt immers aangerekend .

De cel Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL) maakt deel uit van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI).

"Speciale onderwijsleermiddelen" zijn hulpmiddelen die leerlingen met een functiebeperking nodig hebben om het onderwijsleerproces in de gewone school te kunnen volgen. Deze speciale onderwijsleermiddelen omvatten onder andere technische apparatuur, zoals een beeldschermloep of brailleleesregel, ergonomisch meubilair, omzettingen van leerboeken en studiemateriaal in (digitale) braille of grootletterdruk en tolkondersteuning voor leerlingen met een auditieve beperking.

De doelgroep wordt gevormd door de leerlingen met een functiebeperking die les volgen in het gewoon kleuter-, lager of secundair onderwijs, studenten met een functiebeperking die les volgen in het hoger of academisch onderwijs en cursisten met een functiebeperking die les volgen in een centrum voor volwassenenonderwijs of een centrum voor basiseducatie.

Vanaf 2019 kunnen leerlingen met een beperking die een opleiding volgen in het kader van duaal leren, speciale onderwijsleermiddelen en/of bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM’s) aanvragen.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen aanpassingen met betrekking tot de werkplekcomponent aangevraagd worden. Vanaf 1 september 2019 kunnen aanpassingen met betrekking tot de schoolcomponent aangevraagd worden.  Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs kunnen enkel een aanvraag indienen voor aanpassingen met betrekking tot de werkplekcomponent.


Zowel de aanvragen die betrekking hebben op de schoolcomponent als de aanvragen die betrekking hebben op de werkplekcomponent worden ingediend bij de cel Speciale Onderwijsleermiddelen van AGODI door middel van het aanvraagformulier “Aanvraag tot financiering van speciale onderwijsleermiddelen en BTOM’s voor leerlingen in het duaal leren” in bijlage bij deze omzendbrief. Meer informatie over de aanvraag- en toekenningsprocedure is terug te vinden in deze omzendbrief.


Voor aanpassingen met betrekking tot de schoolcomponent, wordt de aanvraag behandeld door de cel Speciale Onderwijsleermiddelen van AGODI.

Voor aanpassingen met de betrekking tot de werkplekcomponent, wordt de aanvraag behandeld door VDAB. De cel Speciale Onderwijsleermiddelen bezorgt de aanvraag hiervoor rechtstreeks aan VDAB. Meer informatie over aanpassingen met betrekking tot de werkplekcomponent is terug te vinden op de website van VDAB: https://www.vdab.be/arbeidshandicap/maatregelen#werknemer.

Deze omzendbrief bevat de aanvraag- en toekenningsprocedure voor de financiering van tolkondersteuning voor leerlingen met een auditieve functiebeperking in het gewoon basis- en secundair onderwijs.

Deze omzendbrief bevat ook de aanvraagprocedure voor de financiering van kopieën van notities van medeleerlingen voor leerlingen met een auditieve functiebeperking in het gewoon secundair onderwijs.

Voor informatie over de aanvraag-en toekenningsprocedure voor financiering van aangepast meubilair of technische hulpmiddelen verwijzen wij naar de omzendbrief "Speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen in het gewoon basis- en secundair onderwijs".

Voor informatie over de aanvraag-en toekenningsprocedure voor financiering van omzettingen van lesmateriaal verwijzen wij naar de omzendbrief “Omzettingen van lesmateriaal voor leerlingen in het gewoon basis- en secundair onderwijs”.

1. Doelgroep

Tot de doelgroep behoren de regelmatige leerlingen in het gewoon gefinancierd of gesubsidieerd basis- en secundair onderwijs met een auditieve functiebeperking die:

1° via een tonaal audiometrische test een gemiddeld gehoorverlies aantonen van 70 dB of meer aan beide oren voor de zuivere toonstimuli van 500, 1000, 2000 en 4000 Hz, vastgesteld overeenkomstig de BIAP-normen;

2° via een vocaal audiometrische test, bij een gemiddeld verlies van minder dan 70 dB, maximaal 70% spraakverstaan aantonen bij optimale versterking.

De leerling moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

2. Het inschakelen van een tolk Vlaamse Gebarentaal en/of schrijftolk

2.1. Voorwaarden

De leerling kan ondersteuning krijgen van een tolk Vlaamse Gebarentaal, een schrijftolk of een combinatie van beiden.

Voor het basisonderwijs moet aangetoond worden dat de betrokken leerling voldoende de Vlaamse Gebarentaal beheerst of over voldoende leesvaardigheden beschikt om op een zinvolle manier van de ondersteuning door een tolk gebruik te maken. De ondersteunende school voor buitengewoon onderwijs in het kader van het ondersteuningsmodel dient de betrokken leerling daartoe te testen. De ondersteunende school voor buitengewoon onderwijs die de test afneemt, bezorgt een verklaring op erewoord aan AGODI waarmee de voldoende kennis van de leerling bevestigd wordt.

De tolk Vlaamse Gebarentaal dient:

ofwel in het bezit te zijn van één van volgende diploma's, behaald aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling:

- “Master in het tolken ”waarbij VGT één van de talen is

- “Tolk voor Doven”

- “Tolk voor Doven - optie Tolk Vlaamse Gebarentaal”

ofwel erkend te zijn door het VAPH (voorheen Vlaams Fonds) op 1/1/2004.

De schrijftolk dient minimaal in het bezit te zijn van:

- ofwel een graad van bachelor, of een ermee gelijkgeschakelde graad (artikel 129 van het decreet van 4 april 2003) uitgereikt door een instelling van het hoger onderwijs (artikelen 7 en 8 van het decreet van 4 april 2003);

- ofwel een diploma van hoger onderwijs van één cyclus, behaald aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instelling voor onderwijs voor sociale promotie of Centrum voor Volwassenenonderwijs

- ofwel een diploma van gegradueerde behaald aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd Centrum voor Volwassenenonderwijs

Daarnaast dient elke tolk een engagementsverklaring te ondertekenen. Deze engagementsverklaring wordt door het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw (CAB) aan de tolk bezorgd en ondertekend door de tolk teruggestuurd.

Schrijftolken maken belangrijke communicatiemomenten voor de dove leerling mogelijk. Het is niet de bedoeling dat de schrijftolken worden ingezet om de leerling van nota's te voorzien (zie punt 2.2 kopieën nota's medeleerlingen).

2.2. Aanvraagprocedure

2.2.1. De aanvrager

De directeur van de school voor gewoon onderwijs doet de aanvraag. Hij/zij ondertekent het volledig ingevulde aanvraagformulier (zie bijlage 1).

Het aanvraagformulier moet ondertekend zijn door één van beide ouders of door de meerderjarige leerling zelf.

2.2.2. Het bewijs dat de leerling tot de doelgroep behoort

Het gehoorverlies wordt bij een eerste aanvraag aangetoond op basis van een recent (d.w.z. niet ouder dan 1 kalenderjaar) medisch attest met een audiometrisch bewijs of audiogram. Het audiogram vermeldt het gemiddelde gehoorverlies overeenkomstig de BIAP-normen en wordt opgemaakt door een erkend(e) revalidatiecentrum of -dienst, door een erkende universitaire dienst voor audiometrisch onderzoek of door een NKO-arts. 

Leerlingen die tijdens hun schoolloopbaan al tolkondersteuning genoten of "kopieën nota's medeleerlingen" ontvingen, moeten geen nieuw medisch attest voorleggen. Een medisch attest wordt slechts eenmaal tijdens de schoolloopbaan van de leerling ingediend en niet meer bij de overgang naar een ander onderwijsniveau.

Leerlingen die in het verleden al tolkondersteuning genoten via Welzijn moeten geen nieuw medisch attest voorleggen. De aanvrager vermeldt dit duidelijk bij het indienen van de aanvraag.

2.2.3. Bijkomend document voor de aanvraag van schrijftolkuren

Wanneer een schrijftolk wordt gekozen die in het verleden nog niet getolkt heeft in een onderwijssituatie, wordt voor deze tolk een kopie van zijn/haar diploma aan het CAB bezorgd (voor zover het CAB nog niet over deze documenten beschikt).

2.2.4. Indienen van de aanvraag

Alle aanvragen worden elektronisch verstuurd naar sol.agodi@vlaanderen.be . Voor een vlotte verwerking wordt de volledige aanvraag in één pdf-document aan de administratie bezorgd.

Bij niet-ontvangst van de aanvragen door de cel Speciale Onderwijsleermiddelen, ligt de bewijslast bij de aanvrager. De toekenning gebeurt pas wanneer de aanvraag volledig is.

2.2.4.1. Een nieuwe aanvraag

Onder nieuwe aanvraag wordt verstaan:

- de aanvraag van tolkuren voor een leerling die tijdens het voorafgaande schooljaar geen tolkondersteuning vanuit onderwijs kreeg

- de aanvraag van tolkuren voor een leerling die tijdens het voorafgaande schooljaar wel tolkondersteuning vanuit onderwijs kreeg, maar die het nieuwe schooljaar in een andere school start.

Voor deze leerlingen moet het aanvraagformulier aan de cel Speciale Onderwijsleermiddelen bezorgd worden. 

Om op 1 september met de tolkondersteuning te kunnen starten, moeten de dossiers vóór 15 augustus ingediend en volledig zijn.

2.2.4.2. Verlenging van de tolkondersteuning

Indien een leerling tijdens het voorafgaande schooljaar tolkondersteuning vanuit onderwijs kreeg en deze ondersteuning wenst te verlengen, meldt de school dit aan de cel Speciale Onderwijsleermiddelen. De school doet dit door het formulier dat zij ontvangt aan het einde van het schooljaar ingevuld terug te sturen. Op dit formulier duidt de school aan hoeveel uren er voor het volgend schooljaar gevraagd worden en of er wijzigingen zijn in de situatie van de leerling ten opzichte van het voorafgaande schooljaar (bv. wijziging van onderwijsvorm, graad, studierichting,...).

Om op 1 september met de tolkondersteuning te kunnen starten, moet het formulier vóór 15 augustus bezorgd zijn aan de cel Speciale Onderwijsleermiddelen. De toekenning gebeurt pas wanneer de aanvraag volledig is.

2.3. De toekenning van de tolkuren

2.3.1. Administratieve toekenning

Wanneer de aanvraag volledig is en uit nazicht van het dossier blijkt dat de leerling aan de voorwaarden voldoet, gebeurt een administratieve toekenning door de cel Speciale Onderwijsleermiddelen. De leerling heeft dan recht op tolkuren tijdens het schooljaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

De beslissing, positief of negatief, wordt via Mijn Onderwijs meegedeeld aan de directeur van de school voor gewoon onderwijs.

De mogelijkheid bestaat om binnen de 60 dagen na de betekening van de beslissingsbrief een verzoek tot nietigverklaring in te dienen bij de Raad van State. De aanvrager kan zich ook opnieuw richten tot het Beheerscomité. Dat schort evenwel de periode van 60 dagen, waarbinnen men beroep kan aantekenen bij de Raad van State, niet op.

De school kan vervolgens de tolkaanvragen indienen via de applicatie van het CAB (wwww.tolkaanvraag.be). Dit geldt zowel voor tolkuren Vlaamse Gebarentaal als voor schrijftolkuren.

Sinds enkele schooljaren wordt er gewerkt aan de registratie van beschikbare schrijftolken. Het aantal geregistreerde beschikbare schrijftolken is evenwel nog steeds gering. Daarom raadplegen scholen en instellingen best eerst zelf de beschikbaarheid van de door hen opgegeven schrijftolk(en). Openstaande tolkaanvragen waarvoor nog geen schrijftolk werd gevonden, worden ingediend bij het CAB via de applicatie www.tolkaanvraag.be.

2.3.2. Het aantal tolkuren

Het aantal tolkuren waarover een leerling tijdens een schooljaar kan beschikken wordt begrensd door het maximum aantal lesuren, per lesniveau:

- voor het basisonderwijs: 1.008 uren (berekend a rato van 36 lesweken van gemiddeld 28 lesuren)
- voor het ASO/KSO: 1.024 uren (berekend a rato van 32 lesweken van gemiddeld 32 lesuren)
- voor het TSO: 1.088 uren (berekend a rato van 32 lesweken van gemiddeld 34 lesuren)
- voor het BSO: 1.152 uren (berekend a rato van 32 lesweken van gemiddeld 36 lesuren)

- voor het DBSO: 576 uren (berekend a rato van 32 lesweken van gemiddeld 18 lesuren)
- voor het duaal leren: 448 uren (berekend a rato van 32 lesweken van gemiddeld 14 lesuren)

Daarnaast is het aantal tolkuren voor een leerling afhankelijk van:

1. de uitvoerbaarheid van de aanvraag
2. de beschikbaarheid van de tolken Vlaamse Gebarentaal en/of schrijftolken in Vlaanderen
3. het totaal aantal beschikbare tolkuren
4. het gebruik van de tolkuren in het verleden

Met “het gebruik van de tolkuren in het verleden” wordt bedoeld: het niet correct omgaan met tolkuren tijdens het schooljaar.
Dit is het geval wanneer de leerling in vergelijking met andere leerlingen veel tolkuren laat verloren gaan door niet of laattijdig een voorziene tolk te annuleren. Bij de toekenning voor het volgende schooljaar kan hiermee rekening gehouden worden.

Bij de combinatieaanvraag van Vlaamse Gebarentaal- en schrijftolkuren kan het totaal aantal tolkuren (tolkuren Vlaamse Gebarentaal en schrijftolkuren samen) nooit hoger zijn dan het maximum op jaarbasis zoals hierboven per onderwijsniveau bepaald.

2.4. Opmerkingen

Er mogen geen bijkomende kosten voor tolkuren Vlaamse Gebarentaal of schrijftolkuren worden doorgerekend aan de betrokken leerling of zijn ouders.

De toekenning van tolkuren kan worden ingetrokken indien achteraf zou blijken dat de verstrekte informatie in het aanvraagdossier niet strookt met de werkelijkheid.

Wijzigingen met betrekking tot de situatie zoals opgegeven in het aanvraagdossier moeten onmiddellijk worden gemeld via sol.agodi@vlaanderen.be door de aanvrager. Zo niet kunnen de hierdoor eventueel teveel gemaakte kosten worden doorgerekend aan de school.

De vergoedingen van tolkprestaties gepresteerd in strijd met de onderrichtingen vermeld in de toekenningsbrief en in de bijlagen 4 en 5 van deze omzendbrief, zullen worden teruggevorderd.

Het materiaal dat noodzakelijk is voor een schrijftolkopdracht moet in onderlinge overeenstemming tussen de betrokken partijen (school en schrijftolk) worden voorzien en hier dienen duidelijke afspraken rond te worden gemaakt (bijvoorbeeld: de schrijftolk werkt met eigen materiaal, maar de school voorziet te allen tijde reservemateriaal voor wanneer het materiaal van de schrijftolk buiten werking is). Deze afspraken worden best schriftelijk vastgelegd want eventuele problemen hierrond kunnen in geen geval worden ingeroepen als overmacht voor het niet-uitvoeren van de tolkopdracht. Daarom is het voor alle betrokken partijen belangrijk hier voorzorgsmaatregelen te nemen.

3. Kopieën van notities van medeleerlingen

Deze ondersteuningsvorm biedt aan leerlingen van het secundair onderwijs met een auditieve functiebeperking, los van de tolkuren, ook de terugbetaling van kopieën van notities van medeleerlingen aan.

3.1. Het indienen van de aanvraag

De aanvraag gebeurt met het aanvraagformulier “Aanvraag tot financiering van omzetting van het lesmateriaal voor leerlingen of studenten met een functiebeperking in het gewoon onderwijs” dat u kan terugvinden bij de omzendbrief “Omzettingen van lesmateriaal voor leerlingen in het gewoon basis- en secundair onderwijs”.

Aanvragen voor kopieën van notities van medeleerlingen kunnen gedurende het hele schooljaar worden ingediend, maar moeten voor het einde van het betrokken schooljaar ingezonden en volledig zijn.

Per school kan er per leerling slechts één aanvraagformulier worden ingezonden.

Alle aanvragen worden verstuurd naar sol.agodi@vlaanderen.be . Voor een vlotte verwerking wordt de volledige aanvraag in één pdf-document aan de administratie bezorgd.

Bij niet-ontvangst van de aanvragen door de cel SOL, ligt de bewijslast bij de aanvrager. De toekenning gebeurt pas wanneer de aanvraag volledig is.

3.2. Toekenning

Voor leerlingen van het secundair onderwijs wordt per schooljaar maximaal 75 EURO toegekend.

De maximumprijs die aan een school wordt terugbetaald per kopie A4 bedraagt 0,05 EURO per kopie.

De beslissing, positief of negatief, wordt via Mijn Onderwijs meegedeeld aan de directeur van de school voor gewoon onderwijs.

De mogelijkheid bestaat om binnen de 60 dagen na de betekening van de beslissingsbrief een verzoek tot nietigverklaring in te dienen bij de Raad van State. De aanvrager kan zich ook opnieuw richten tot het Beheerscomité. Dat schort evenwel de periode van 60 dagen, waarbinnen men beroep kan aantekenen bij de Raad van State, niet op.

3.3. De factuur

De betaling gebeurt op basis van een factuur opgemaakt op het einde van het schooljaar, door de leveranciers of de school waar de kopieën zijn gemaakt.

De factuur dient duidelijk het aantal gemaakte kopieën A4 en de gehanteerde eenheidsprijs te vermelden. Het factuurbedrag kan nooit meer bedragen dan het toegekende bedrag.

Opgelet! Vanaf 1 januari 2020 dient de leverancier de facturen voor de cel Speciale Onderwijsleermiddelen rechtstreeks in bij AGODI via een digitaal platform (het Mercuriusportaal). De factuur moet niet meer aan de directeur van de school bezorgd worden. AGODI zal steekproefsgewijs contact opnemen met de scholen om na te gaan of er opmerkingen m.b.t. de levering van het hulpmiddel zijn.

Scholen die zelf een factuur opstellen moeten deze ook indienen via het Mercuriusportaal. In dat geval neemt de school contact op met de cel Speciale Onderwijsleermiddelen via sol.agodi@vlaanderen.be zodat de cel SOL de nodige informatie hierover kan bezorgen.

Facturen moeten ingediend worden vóór 1 november volgend op het schooljaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Na deze datum komen de voorziene kredieten definitief te vervallen.

De terugbetaling van kopieën notities medeleerlingen aan de school gebeurt op het rekeningnummer van het schoolbestuur. Indien de betaling op een ander rekeningnummer moet gebeuren, dient de school de gegevens op te geven van de rekeninghouder (naam, adres), het KBO-nummer, de BIC code en het IBAN nummer.

Een betaling aan de leerling of zijn ouders is uitgesloten.

4. Bijlagen