Invullen van de formulieren gewoon basisonderwijs

(...)

(…)

Voor het gewoon basisonderwijs gelden de volgende (web)formulieren:

 • Algemene gegevens gewoon basisonderwijs (gepubliceerd op Mijn Onderwijs)
 • Jaarlijkse inlichtingen gewoon basisonderwijs (webapplicatie ‘Beheer omkadering’)
 • Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers - per school geteld (bijlage bij deze omzendbrief)
 • Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers - per scholengemeenschap geteld (bijlage bij deze omzendbrief)

1. Algemene gegevens gewoon basisonderwijs

De scholen ontvangen via Mijn Onderwijs het formulier ‘Algemene gegevens gewoon basisonderwijs’. De schoolgegevens waarover wij op dat moment beschikken, zullen hier reeds op vermeld staan. Elke school kijkt dit formulier grondig na en bezorgt wijzigingen uiterlijk op 15 september via mail aan schoolbeheerteam.basis@ond.vlaanderen.be .

Het tijdig versturen van dit formulier is nodig om een zo correct mogelijk onderwijsaanbod te kunnen aanbieden via onze website.

Als er tijdens het schooljaar een van deze gegevens wijzigt, brengt u uw dossierbeheer van het schoolbeheerteam hiervan onmiddellijk op de hoogte per mail.

2. Webapplicatie ‘Beheer omkadering’

 • (…) 
 • AGODI verwerkt meer gegevens via DISCIMUS. Hierdoor moet u via de webapplicatie ‘Beheer omkadering’ minder informatie doorgeven. Dit leidt tot minder planlast en een efficiëntere uitwisseling van omkaderingsgegevens tussen de scholen en AGODI.
 • U kunt uw omkaderingsgegevens in real-time raadplegen via dezelfde webapplicatie.
 • Vanaf schooljaar 2023-2024 maakt AGODI bij het begin van het schooljaar een simulatie van het aantal minder gevolgde levensbeschouwelijke vakken. Deze simulatie is vanaf 15 september raadpleegbaar in het tabblad ‘jaarlijkse inlichtingen’. Scholen die tellen op de eerste schooldag van oktober zal deze simulatie zichtbaar bij het ontvangen van hun voorlopige dienstbrief.

Als bijlage 1 bij deze omzendbrief vindt u een handleiding voor het invullen van de webapplicatie ‘Beheer omkadering’.

Mijn Onderwijs

Deze webapplicatie is opgenomen in Mijn Onderwijs en kan u ook daar openen.

Om 'beheer omkadering’ te kunnen invullen en raadplegen, moet u toegangsrechten tot WebEdison én Mijn Onderwijs hebben.

Startpagina

Wanneer u inlogt in 'beheer omkadering’ krijgt u op de startpagina een overzicht van de scholen waartoe u toegang heeft. Kies de school waarmee u aan de slag wenst te gaan.

Info

- Status

U kan aan de ‘Status jaarlijkse inlichtingen’ zien, of u het formulier reeds heeft ingediend en wanneer. Elke school moet de applicatie indienen door op ‘Bevestig volledigheid’ te klikken, ook al heeft u niets te melden.

Jaarlijkse inlichtingen

U duidt enkel aan:

 • uw herverdelingen en uw overdrachten naar een andere school
 • uw aantal lestijden levensbeschouwelijke vakken

- Herverdelingen

Herverdelen van lestijden van het kleuter- naar het lager onderwijs en omgekeerd is slechts toegelaten als dat geen terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) tot gevolg heeft, tenzij het betrokken personeelslid voor de hele duur van het schooljaar en voor de volledige omvang van de terbeschikkingstelling in een school van hetzelfde schoolbestuur of van dezelfde scholengemeenschap overeenkomstig de geldende reglementering kan worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking.

- Overdrachten


De overdracht van lestijden en uren moet vóór 15 oktober van het lopende schooljaar gebeuren. Uitzondering hierop zijn de lestijden voor onthaalonderwijs voor (gewezen) anderstalige nieuwkomers en lestijden uit de basisomkadering die gebruikt worden voor de organisatie van een taalbad. Deze kunnen gedurende het volledige schooljaar overgedragen worden.

Wanneer uit een controle van de administratie blijkt dat in een niveau te veel lestijden/uren werden aangewend, kan dat niet met terugwerkende kracht via een overdracht worden rechtgezet. Het is dus van groot belang dat u de overdrachten correct aan uw schoolbeheerteam doorgeeft.

De overdracht van lestijden en uren is beperkt tot 3% van het respectievelijke lestijden- en urenpakket. De scholen binnen een scholengemeenschap kunnen beslissen om meer dan 3% over te dragen naar andere scholen binnen de scholengemeenschap.

Overdracht van lestijden of uren tussen scholen is slechts toegelaten als dat geen TBSOB tot gevolg heeft. Lestijden en uren waarin personeelsleden vastbenoemd zijn, kunnen dus nooit worden overgedragen, ook niet wanneer die personeelsleden een dienstonderbreking genieten. Dat betekent dat enkel vacante lestijden en vacante uren in aanmerking komen voor overdracht.

- Levensbeschouwelijke vakken (LBV)

Raadpleeg punt 3.2.1. Aanvullende lestijden godsdienst, niet-confessionele zedenleer en cultuurbeschouwing van de omzendbrief BaO/2005/09 van 29/06/2005 ‘Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs’ voor u deze rubriek invult.

Om de planning en verdeling van deze lestijden voor uzelf te vergemakkelijken, vindt u bij deze omzendbrief bijlage 5 als vrijblijvend hulpmiddel.

 • AGODI maakt bij het begin van het schooljaar een simulatie van het aantal lestijden minder gevolgde levensbeschouwing. Deze simulatie is gebaseerd op de leerlingengegevens van de eerste schooldag van september in Discimus. Hoe correcter u als school gegevens uitwisselt met AGODI, hoe efficiënter de dienstverlening. Indien u uw lestijden minder gevolgde lestijden levensbeschouwing op 15 september zelf nog niet invulde, zult u deze simulatie vanaf 15 september terugvinden in het tabblad ‘jaarlijkse inlichtingen’ onder ‘Levensbeschouwelijke vakken’. U kan als school dit theoretisch aantal uiteraard zelf nog aanpassen. Als u reeds lestijden minder gevolgde levensbeschouwing ingediend heeft tussen 1 september en 15 september worden deze niet overschreven. Voor scholen die tellen op de eerste schooldag van oktober zal deze simulatie zichtbaar bij het ontvangen van de voorlopige dienstbrief.

Let er wel op dat u steeds het aantal lestijden doorgeeft waar u school recht op heeft en niet het aantal lestijden dat u effectief inricht.

- Wijziging lestijden minder gevolgde LBV

Wanneer uw school in de loop van het schooljaar recht heeft op minder of meer lestijden minder gevolgde LBV, neemt u contact op met uw dossierbeheerder van het schoolbeheerteam, die de webapplicatie opnieuw voor u toegankelijk maakt.

Opgelet: 

 

Bovenaan het tabblad ‘Jaarlijkse inlichtingen’ vindt u de knop ‘Bevestig volledigheid’.  

 

Wanneer u de gegevens volledig en correct hebt ingevuld, dient u het webformulier in via deze knop. Zodra dit is gebeurd, zal uw status veranderen en kan u geen wijzigingen meer aanbrengen in de applicatie.

Als er zich toch nog een wijziging voordoet, neemt u contact op met uw dossierbeheerder van het schoolbeheerteam via schoolbeheerteam.basis@ond.vlaanderen.be, die de webapplicatie voor u opnieuw toegankelijk maakt.  

 

Overzicht omkadering

Onder dit tabblad ziet u de door AGODI toegekende lestijden, uren en punten. Deze gegevens vindt u terug op de betrokken dienstbrieven die u via Mijn Onderwijs kan raadplegen.

Opgelet:

Het is belangrijk dat u zo spoedig mogelijk uw webformulier indient zodat ook andere scholen op hun beurt tijdig zicht krijgen op hun aanwendbaar lestijdenpakket.

Scholen met teldatum de eerste schooldag van oktober zien bij het begin van het schooljaar in de webapplicatie ‘Beheer omkadering’ nog niet alle omkaderingsgegevens. In de loop van oktober verschijnt hier uw voorlopige lestijdenpakket. Na het afronden van de verificatie verschijnt begin december het definitieve lestijdenpakket.

Overzicht overdrachten

Hier vindt u het eindresultaat van alle overdrachten/herverdelingen waarbij uw school betrokken is.

3. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers – per school geteld/per scholengemeenschap geteld – (bijlagen 2 en 3 bij deze omzendbrief of bijlage 1 en 2 bij de omzendbrief ‘Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers’)

Aanvullende lestijden per school of per scholengemeenschap worden berekend a rato van het aantal regelmatig ingeschreven anderstalige nieuwkomers.

Raadpleeg in dat verband de omzendbrief BaO/2006/03van 30/06/2006: ‘Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers’.

Scholen kiezen per schooljaar ervoor om te tellen per school of per scholengemeenschap. Men kan niet tellen op beide niveaus. Tijdens het schooljaar kan niet van systeem veranderd worden.

De toekenning van de aanvullende lestijden gebeurt per school, ook als de berekening per scholengemeenschap gebeurt.

3.1. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en gewezen anderstalige nieuwkomers – per school geteld (bijlage 1 bij de omzendbrief ‘Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers’)

Het formulier ‘Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en gewezen anderstalige nieuwkomers – per school geteld’ wordt onmiddellijk aan het schoolbeheerteam bezorgd van zodra uw school aan één van deze voorwaarden voldoet:

 • De school wenst aanvullende lestijden te organiseren omdat ze aan het minimumaantal voldoet, d.w.z. minimum 6 anderstalige nieuwkomers voor een basisschool of 4 anderstalige nieuwkomers voor een autonome kleuter- of autonome lagere school met slechts één vestigingsplaats;
 • Er doet zich een wijziging voor in het aantal te organiseren lestijden omdat er vier of meer bijkomende anderstalige nieuwkomers zijn ingeschreven;
 • Door een daling zijn er minder dan twee anderstalige nieuwkomers ingeschreven.

Bezorg ons het formulier via Mijn Onderwijs. De volledige werkwijze staat beschreven in de rubriek ‘Hoe en aan wie bezorgt u het formulier?’ onderaan het formulier.

3.2. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en gewezen anderstalige nieuwkomers – per scholengemeenschap geteld (bijlage 2 bij de omzendbrief ‘Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers’)

Het formulier ‘Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en gewezen anderstalige nieuwkomers – per scholengemeenschap geteld’ wordt onmiddellijk aan het schoolbeheerteam bezorgd van zodra de scholen aanvullende lestijden wensen te organiseren en aan één van deze voorwaarden voldoen:

 • Binnen de scholengemeenschap zijn er minstens twaalf anderstalige nieuwkomers;
 • Er doet zich een wijziging voor in het aantal te organiseren lestijden omdat er binnen de scholengemeenschap in totaal vier of meer bijkomende anderstalige nieuwkomers zijn ingeschreven;
 • Door een daling zijn er minder dan vier anderstalige nieuwkomers binnen de scholengemeenschap ingeschreven.

Bezorg ons het formulier via Mijn Onderwijs. De volledige werkwijze staat beschreven in de rubriek ‘Hoe en aan wie bezorgt u het formulier?’ onderaan het formulier.

4. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers voor het vervolgjaar (bijlage 1 of 2 bij de omzendbrief ‘Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers’)

De teldag voor de aanvullende lestijden voor het vervolgjaar voor gewezen anderstalige nieuwkomers is de eerste schooldag van oktober. Voor het bekomen van die aanvullende lestijden stuurt u het formulier ‘Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en gewezen anderstalige nieuwkomers - per school geteld’ of ‘Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en gewezen anderstalige nieuwkomers - per scholengemeenschap geteld’ zo vlug mogelijk, maar ten laatste op 15 oktober naar het schoolbeheerteam.

Bezorg ons het formulier via Mijn Onderwijs. De volledige werkwijze staat beschreven in de rubriek ‘Hoe en aan wie bezorgt u het formulier?’ onderaan het formulier.

5. Ondertekenen van de formulieren

Alle formulieren worden ingediend via Mijn Onderwijs door een gevolmachtigde van het schoolbestuur (persoon met toegangsrechten tot de betrokken thema’s in Mijn Onderwijs). Het volstaat om het formulier via deze weg te bezorgen. Een handtekening op het formulier is niet langer vereist.

6. Indienen van de formulieren

6.1. Ten laatste op 15 september

 • ‘Algemene gegevens gewoon basisonderwijs’. 

6.2. Ten laatste op 15 oktober

 • De webapplicatie ‘Beheer omkadering’ 
 • Scholen die tellen op de 1ste schooldag van oktober krijgen uitstel om in te dienen tot na het berekenen van hun voorlopig lestijdenpakket.
 • (…)
 • De rubriek ‘Vervolgjaar voor gewezen anderstalige nieuwkomers’ van de formulieren ‘Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en gewezen anderstalige nieuwkomers - per school geteld’ en ‘Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en gewezen anderstalige nieuwkomers - per scholengemeenschap geteld’.

6.3. Onmiddellijk

 • Elke wijziging in de loop van het schooljaar van de gegevens zoals die op het formulier ‘Algemene gegevens gewoon basisonderwijs’ staan vermeld via mail.
 • Elke wijziging in de loop van het schooljaar van de gegevens zoals doorgegeven via de webapplicatie ‘Beheer omkadering
 • De formulieren ‘Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en gewezen anderstalige nieuwkomers - per school geteld’ en ‘Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en gewezen anderstalige nieuwkomers - per scholengemeenschap geteld’ zodra de school aanvullende lestijden wenst te organiseren en voldoet aan de voorwaarden beschreven onder 4.1 en 4.2 hierboven.