DISCIMUS – Uitwisseling van leerlingengegevens

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) trekt actief de kaart van informatisering en digitalisering. Dat is nodig om de dienstverlening voor de scholen, internaten, Centra voor Deeltijds Onderwijs en Syntra nog sneller en efficiënter te laten verlopen.

Discimus maakt het mogelijk dat de scholen, internaten, centra en AGODI constant leerlingengegevens uitwisselen. Zodra een school, internaat of centrum bepaalde leerlingengegevens inbrengt in haar schooladministratiepakket of als ze die gegevens verandert, wordt de informatie onmiddellijk toegevoegd of gewijzigd in de databank van AGODI. Daardoor kunnen scholen en centra direct en op elk tijdstip controleren welke leerlingengegevens AGODI gebruikt. Als dat nodig is, kunnen scholen en centra snel ingrijpen en bepaalde gegevens aanpassen. Omgekeerd zullen zij ook op een vlotte en snelle manier leerlingengegevens ontvangen die opgenomen zijn in de databank van AGODI.

Met de leerlingengegevens van de scholen, internaten en centra zorgt AGODI jaarlijks voor een optimale dienstverlening die essentieel is voor de scholen, internaten, centra, de leerlingen en hun ouders. Hieronder valt onder andere de berekening van de omkadering en de werkingsmiddelen van de scholen, internaten en centra, het opvolgen en het controleren van de leerplicht, het opvolgen van de kleuterparticipatie… Ook scholen en centra hebben sommige leerlingengegevens nodig waarover AGODI of andere scholen of centra beschikken. We merken dat een snelle, betrouwbare en gebruiksvriendelijke uitwisseling van deze informatie meer dan ooit noodzakelijk is. Via Discimus komt AGODI daaraan tegemoet.

1. Algemene informatie over Discimus

1.1. Wie neemt er deel aan Discimus?

Momenteel richt Discimus zich tot:

 • Alle kleuter-, lagere en basisscholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs (met uitzondering van sommige ziekenhuisscholen – zie omzendbrief BaO/2008/03);
 • Alle scholen voor secundair onderwijs (met uitzondering van sommige ziekenhuisscholen);
 • Alle Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO’s);
 • De Syntra’s.

In deze omzendbrief wordt met 'scholen en centra' verwezen naar alle voornoemde instellingen.

Verder gebruiken ook de academies van het deeltijds kunstonderwijs (DKO) Discimus om leerlingengegevens uit te wisselen met AGODI. Discimus voor DKO is in technisch opzicht gescheiden van Discimus voor bovengenoemde ‘scholen en centra’.

Vanaf schooljaar 2019-2020 wisselen ook de internaten de inschrijvingsgegevens uit via Discimus (zie punt 8).

1.2. Opbouw in verschillende fases

AGODI bouwt Discimus in verschillende fases uit. Deze omzendbrief zal dan ook regelmatig geactualiseerd worden.

 

Tussen 2012 en 2017 werd Discimus uitgebouwd met volgende elementen:

 • de in- en uitschrijvingen
 • de aan- en afwezigheden
 • de leerlingenkenmerken
 • de behaalde studiebewijzen

De leerlingengegevens worden gebruikt als basis voor de berekening van de omkadering en de diverse werkingsmiddelen, de leerplichtcontrole en de controle of een leerling voldoet aan de opleidingsvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een schooltoeslag.

Sinds schooljaar 2017-2018 verloopt ook de registratie van de gegevens over definitief uitgesloten leerlingen in het secundair onderwijs via DISCIMUS.

Vanaf schooljaar 2018-2019 informeert Discimus over de schoolloopbaan van leerlingen door de informatie over inschrijvingen in hun vorige en volgende school of centrum beschikbaar te maken. Schoolveranderingen worden op die manier zichtbaar voor de betrokken scholen en centra.

Vanaf schooljaar 2019-2020 gebeurt de registratie van de leerlingen die begeleid worden in het kader van het ondersteuningsmodel type 2, 4, 6, 7 via Discimus.

Daarnaast werd de uitwisseling van tuchtmaatregelen verruimd en uitgebreid naar het basisonderwijs (zie 6. Uitwisseling van preventieve schorsingen en tuchtmaatregelen door scholen en centra).

Ook de internaten wisselen vanaf dit schooljaar hun inschrijvingsgegevens uit via Discimus (zie punt 8).

Vanaf schooljaar 2020-2021 worden ook de weigeringen uitgewisseld met AGODI via Discimus (zie punt 9).

AGODI onderzoekt de mogelijkheden om meer leerlingengegevens uit te wisselen.

Afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden en de mogelijkheden op het vlak van privacy kunnen op termijn ook andere onderwijspartners bij Discimus betrokken worden.

1.3. WebEDISON

Voor het secundair onderwijs blijven een aantal zendingen van leerlingengegevens nog via WebEDISON verlopen. Het blijft dus belangrijk om ook de kwaliteit van die leerlingenzendingen te verzekeren. Voor meer informatie hierover kunt u terecht in de omzendbrief SO/2007/05.

1.4. Rol van de schoolsoftwareleverancier

De schoolsoftwareleveranciers zijn een belangrijke schakel bij de uitwisseling van informatie tussen de scholen, de centra en AGODI. Scholen en centra kunnen contracten afsluiten met verschillende schoolsoftwareleveranciers die gegevens via Discimus kunnen versturen.

Het is belangrijk dat AGODI op elk moment over een actuele lijst beschikt van scholen en centra met hun schoolsoftwareleverancier(s).

 

Om de informatieveiligheid van de persoonsgegevens te garanderen, wordt bij elk bericht van een schoolsoftwareleverancier een digitale handtekening gevoegd. De digitale handtekening wordt aan de hand van een certificaat aangemaakt en bewijst van welke schoolsoftwareleverancier het bericht afkomstig is. Met deze digitale handtekening kan Discimus controleren dat het bericht afkomstig is van een geautoriseerde toepassing en dat het bericht niet gewijzigd werd. Daarnaast wordt nagegaan of het bericht betrekking heeft op een school of centrum waarvoor de schoolsoftwareleverancier gemachtigd is.

Breng AGODI op de hoogte als u van schoolsoftwareleverancier verandert. Vermeld dan duidelijk tot welke datum het oude schoolsoftwarepakket nog gegevens mag versturen via Discimus en vanaf welke datum het nieuwe schoolsoftwarepakket dit mag.

Wanneer u via meerdere schooladministratiepakketten informatie met Discimus uitwisselt, is het belangrijk dat u AGODI informeert over welke Discimus-rechten u aan elk schooladministratiepakket wil geven.

1.5. Kwaliteitsborging leerlingengegevens

De kwaliteit van de gegevens die via Discimus geregistreerd worden bij AGODI, moet verzekerd zijn. Deze gegevens vormen de basis voor de berekening van de omkadering en de toelagen van de scholen en centra. De leerlingengegevens hebben ook een impact op de leerlingen zelf, zoals op het al dan niet verkrijgen van een schooltoeslag of van het ‘groeipakket’ voor meerderjarige leerlingen. Een ondubbelzinnige registratie van leerlingengegevens is ook essentieel voor een correcte verdeling van de middelen tussen de gemeenschappen (financieringswet) en voor de leerplichtcontrole.

De scholen en centra zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk om leerlingengegevens (identificatiegegevens, inschrijvingsgegevens, leerlingenkenmerken,…) via Discimus op een correcte en kwaliteitsvolle manier te registreren. Om de scholen en centra hierin te ondersteunen, is terugkoppeling vanuit Discimus naar de schoolsoftware belangrijk. De schoolsoftware moet daarom voorzien in een opvolging van de leerlingen waarvoor verschillen zijn tussen de gegevens die in de schoolsoftware geregistreerd zijn en de gegevens die via Discimus geregistreerd zijn bij AGODI. De ondersteuning vanuit de schoolsoftware kan op verschillende manieren voorzien worden:

 • Mogelijkheid tot opvragen van een lijst van leerlingen waar verschillen zijn tussen schoolsoftware en Discimus, en de bijhorende verschillen;

 • Een controlepaneel voor de opvolging van alle inconsistenties en foutboodschappen, waardoor de school of het centrum altijd een overzicht heeft van de openstaande foutboodschappen;

 • Een procedure van periodieke vergelijkingen op schooljaarbasis die voor de school of het centrum een foutenrapport genereert met de verschillen tussen de schoolsoftware en Discimus.

 • Een overzicht van de leerlingen die dubbel ingeschreven zijn voor een periode in het schooljaar, met toevoeging van de school en de periode van dubbele inschrijving.

 • Een overzicht van de leerlingen met 30 B-codes gedurende het schooljaar.

Naast de inspanningen die de school of het centrum levert om de leerlingengegevens correct te registreren, is er opvolging en verificatie van AGODI op de gegevens die geregistreerd zijn via Discimus.

Binnen Mijn Onderwijs kan u een overzicht aanvragen van de ingeschreven leerlingen op een door u gekozen datum. Dit document geeft de situatie weer zoals deze gekend is binnen de databank van AGODI en biedt u een controle-instrument. U kan dit doen voor de scholen en centra waarvoor u rechten heeft op het thema 'leerlingen (vertrouwelijk)'.

2. Uitwisseling van inschrijvings- en identificatiegegevens scholen en centra

2.1. Welke inschrijvings- en identificatiegegevens wisselen de scholen en centra automatisch uit met AGODI?

De scholen en de centra registreren de inschrijvings- en identificatiegegevens van de ingeschreven leerlingen in hun schooladministratiepakket. Een overzicht van gegevens die scholen en centra via Discimus met AGODI uitwisselen vindt u in bijlage 1.

(…)

In Discimus is er geen specifieke mogelijkheid voorzien om inschrijvingen onder ontbindende voorwaarde te registreren. Dit zijn inschrijvingen in het gewoon onderwijs van leerlingen met een verslag dat toegang geeft tot het individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs of voor toegang tot het buitengewoon onderwijs. Zowel definitieve inschrijvingen als de inschrijvingen onder ontbindende voorwaarde zijn gerealiseerde inschrijvingen die uitgewisseld moeten worden via Discimus. Wanneer – in geval van een inschrijving onder ontbindende voorwaarde - u beslist om de inschrijving te ontbinden, dan wordt dit in Discimus als een uitschrijving geregistreerd. Hierbij registreert u als reden van uitschrijving dat de ontbinding van de inschrijving plaatsvond ‘wegens onredelijkheid van de aanpassingen voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften’.

2.1.1. Noodzaak van correcte identificatiegegevens


Het is essentieel dat scholen en centra oog hebben voor een correcte registratie van de identificatiegegevens en vooral van het rijksregister- of bisnummer. Een leerling die in verschillende scholen of centra ingeschreven is, maar die in één van die scholen of centra met een foutief rijksregister- of bisnummer werd geregistreerd, wordt niet herkend als een leerling die in verschillende scholen of centra ingeschreven is. Correcte identificatie van leerlingen is ook van belang voor de doorstroom van CLB-gegevens, voor het toekennen van de schooltoeslag,…

Van de leerlingen van wie de scholen en centra niet over een rijksregister- of bisnummer beschikken, krijgen de scholen en centra het ontbrekende nummer van AGODI via het schooladministratiepakket.

Opgelet: het terugvinden van het identificatienummer door AGODI wordt bemoeilijkt als de door de school of het centrum geregistreerde gegevens (voor- en achternaam, geboortedatum, …) niet overeenstemmen met de officiële gegevens. Correcte registratie van de gegevens door de school of het centrum is dus erg belangrijk.

2.1.2. Regels voor het toekennen van stamnummers

Scholen en centra kennen het stamnummer toe op het moment dat ze de leerling inschrijven. Ook leerlingen die ingeschreven worden, maar die nooit naar de school of het centrum komen, krijgen een stamnummer.

Het stamnummer begint met het schooljaar waarin de leerling voor de eerste keer naar school gaat in de betreffende school of in het betrokken centrum. Een leerling die bijvoorbeeld ingeschreven wordt om te starten op 1 september 2019, zal als stamnummer een nummer van de vorm 19xxxxx krijgen.

2.2. Wanneer registreren de scholen en centra deze leerlingengegevens?

De uitwisseling van deze leerlingengegevens via Discimus gebeurt binnen de 7 kalenderdagen na de inschrijving en – in het geval van een snellere instap – uiterlijk op de dag van de start van de lesbijwoning. De school of het centrum registreert dan alle inschrijvings- en identificatiegegevens waarover ze al beschikt. Als de school of het centrum op een later tijdstip bijkomende gegevens ontvangt, zoals het rijksregisternummer van de leerling, kan die informatie dan nog ingevoerd worden.

Het is belangrijk dat scholen en centra de termijn van 7 kalenderdagen voor registratie van inschrijvingen in Discimus respecteren. Alleen zo kan AGODI de scholen en centra tijdig informeren of een leerling elders ingeschreven is. Ook het GO! en de verschillende koepelverenigingen rekenen op een snelle en correcte registratie van de leerlingengegevens. Ter vervanging van de spoedtellingen die zij voordien in september organiseerden, bezorgt AGODI hen midden september een overzicht van het aantal leerlingen dat volgens Discimus in hun scholen ingeschreven is.

Voor de berekening van de werkingsmiddelen en de omkadering van de scholen en centra baseert AGODI zich onder andere op de inschrijvingsgegevens van de eerste schooldag van oktober en van de eerste schooldag van februari. Om dit vlot te laten verlopen, is het belangrijk dat de inschrijvingsgegevens tijdig, volledig en correct in het schooladministratiepakket worden geregistreerd.

Vooraleer de school of het centrum de gegevens van een leerling via Discimus uitwisselt, brengt ze de ouders op de hoogte van het feit dat de gegevens naar AGODI doorgestuurd worden. Dit kan vermeld worden in de schriftelijke informatie die de ouders ontvangen over de inschrijving in de school of in het centrum.

2.3. Raadplegen van inschrijvingsgegevens

Een lijst met de leerlingen die dubbel ingeschreven zijn voor een periode in het lopende schooljaar wordt onmiddellijk na de registratie van de inschrijvingen zichtbaar. De lijst van dubbele inschrijvingen vermeldt de naam van de school of het centrum, het moment van inschrijving, het voorziene moment van eerste lesbijwoning en de periode van dubbele inschrijving.

Vanaf schooljaar 2018-2019 informeert Discimus over de schoolloopbaan van de ingeschreven leerlingen door de informatie over inschrijvingen in hun vorige en volgende school of centrum beschikbaar te maken. Een nieuwe inschrijving wordt onmiddellijk na registratie zichtbaar voor de oude school of centrum, met vermelding van de school of het centrum, het moment van inschrijving en het voorziene moment van eerste lesbijwoning. Deze informatie wordt aangeboden in het kader van schoolveranderingen, om de informatiedoorstroom van de oude naar de nieuwe school of centrum te faciliteren en om scholen in staat te stellen de schoolloopbaan van anderstalige nieuwkomers op te volgen. Voor ingeschreven leerlingen in het basisonderwijs die zich voor het volgende schooljaar inschrijven in een nieuwe school, wordt de inschrijving pas zichtbaar voor de oude school vanaf 1 juli van het lopende schooljaar.

Meer informatie over schoolveranderen in het basisonderwijs, zie omzendbrief BaO/97/12.

Scholen kunnen voor hun ingeschreven leerlingen nu ook raadplegen welk het meest recente geldige verslag of gemotiveerd verslag is dat bij AGODI gekend is o.b.v. de uitwisseling van deze gegevens door de CLB’s.

3. Uitwisseling van afwezigheidsgegevens door scholen en centra

Scholen en centra wisselen via Discimus afwezigheidsgegevens van hun leerlingen uit. De uitwisseling van deze gegevens gebeurt bij voorkeur dagelijks en uiterlijk binnen de week.

Door de uitwisseling van deze gegevens krijgt de overheid een nauwkeuriger zicht op ernstige vormen van spijbelen en op het luxeverzuim. Ook de deelname van niet-leerplichtige kleuters aan het onderwijs zal hierdoor duidelijk in kaart gebracht worden.

Voor meer inlichtingen over hoe de uitwisseling binnen uw schooladministratiepakket gebeurt, neemt u best contact op met uw schoolsoftwareleverancier.

3.1. Welke afwezigheidsgegevens wisselen de scholen en centra automatisch uit met AGODI?

Voor iedere leerling registreren de scholen en centra per halve dag de juiste afwezigheidscode. Zodra scholen en centra deze informatie in hun schooladministratiepakket registreren, komen de vereiste gegevens terecht in de databank van AGODI.

Zowel voor de kleuters, de leerlingen uit het lager onderwijs als de leerlingen uit het secundair onderwijs worden enkel gegevens over afwezigheden geregistreerd.


Meer informatie over de codes die u moet registreren, vindt u terug in de volgende omzendbrieven:

 • voor het gewoon basisonderwijs: BaO 2002/11 en BaO 2006/04
 • voor het buitengewoon basisonderwijs: BaO 2002/11 en BaO 2006/05
 • voor het gewoon secundair onderwijs en het DBSO: SO 70
 • voor het buitengewoon secundair onderwijs: BUSO 04

3.2. Raadplegen van afwezigheidsgegevens

Het is voor scholen en centra mogelijk om via Discimus gegevens over afwezigheden te raadplegen.

In de eerste plaats kunnen scholen en centra alle gegevens opvragen die zij zelf voor hun leerlingen geregistreerd hebben via Discimus.

Daarnaast hebben scholen en centra voor hun leerlingen ook toegang tot een aantal gegevens over afwezigheden, ook al zijn deze geregistreerd door een andere school of centrum. Zo kunnen scholen en centra zowel voor het lopende als het daaraan voorafgaande schooljaar de problematische afwezigheden van hun leerplichtige en meerderjarige leerlingen opvragen. In het basisonderwijs kunnen scholen ook informatie raadplegen over hoeveel halve dagen een kind kleuteronderwijs volgde.

4. Uitwisseling van leerlingenkenmerken door scholen en centra

De uitwisseling van leerlingenkenmerken gebeurt via Discimus. Aangezien het om stabiele informatie gaat die niet snel wijzigt, moet de verklaring op eer slechts één keer in een volledige schoolloopbaan van een leerling ingevuld en doorgestuurd worden.

Via Discimus kunnen scholen en centra onmiddellijk na de inschrijving raadplegen of AGODI voor een bepaalde leerling over leerlingenkenmerken beschikt en welke de meest recent geregistreerde leerlingenkenmerken zijn. Zo weten scholen en centra onmiddellijk of het nodig is om de ouder(s) een verklaring op eer te laten invullen.

Scholen en centra kunnen via Discimus nagaan of een leerling voldoet aan de indicatoren “thuistaal” en “opleidingsniveau van de moeder”. 

 

5. Uitwisseling van behaalde studiebewijzen door scholen en centra

In schooljaar 2016-2017 is de uitwisseling van studiebewijzen via Discimus gestart. De EDISON-zending studiebewijzen voor het secundair onderwijs is hiermee afgeschaft. Studiebewijzen moeten binnen de week nadat het studiebewijs behaald werd, doorgestuurd worden naar AGODI.

De informatie over de behaalde studiebewijzen wordt zowel gebruikt om het studieverloop van de individuele leerling in kaart te brengen en te verifiëren als om beleidsinformatie te genereren, bijvoorbeeld over de gekwalificeerde uitstroom.

De behaalde studiebewijzen van de leerlingen worden ook doorgegeven aan de LED-databank (Leer- en Ervaringsbewijzen Databank). Deze databank kan worden geraadpleegd door de leerling zelf en door anderen die hiervoor een machtiging gekregen hebben, zoals de VDAB en de hogescholen. Voor de leerlingen is het dus van groot belang dat deze gegevens correct worden geregistreerd door de scholen en centra, aangezien deze instanties met het studiebewijs in LED rekening kunnen houden.

Binnen Mijn Onderwijs kan u een overzicht aanvragen van de geregistreerde studiebewijzen door uw school. Dit document geeft de situatie weer zoals deze gekend is binnen de databank van AGODI en biedt u een controle-instrument. U kan dit doen voor de scholen en centra waarvoor u rechten heeft op het thema 'leerlingen (vertrouwelijk)'.

5.1. Welke studiebewijzen wisselen de scholen en centra uit met AGODI?

In principe worden alle studiebewijzen van leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs uitgewisseld. Uitzonderingen hierop zijn

 • De specifieke studiebekrachtigingen in veiligheidsopleidingen;
 • Deelcertificaten in het modulair secundair onderwijs. Let op, vanaf 2017-2018 worden de deelcertificaten uit het hoger beroepsonderwijs (verpleegkunde) wel geregistreerd in Discimus;
 • Attest verworven competenties in het modulair onderwijs;

(…)

5.2. Raadplegen van studiebewijzen en toelatingsvoorwaarden

Zowel basis- als secundaire scholen en centra kunnen de studiebewijzen die ze zelf geregistreerd hebben, raadplegen in Discimus. Daarnaast kunnen scholen en centra, nadat een leerling ingeschreven werd, raadplegen welke studiebewijzen de leerling behaalde in voorgaande scholen of centra. Zo kan de school of het centrum na een nieuwe inschrijving onmiddellijk controleren of de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

Scholen en centra kunnen de studiebewijzen behaald in het secundair onderwijs van zowel het lopende als van het voorgaande schooljaar bekijken.

Vanaf 2018-2019 geeft Discimus in een aantal gevallen zelf ook weer of een leerling voldoet aan de toelatings- en overgangsvoorwaarden voor het secundair onderwijs:

 • Toelatingsvoorwaarden: voor inschrijvingen in het 1e en het 2e leerjaar van de 1e, 2e en 3e graad (uitgezonderd modulair en (…) OKAN-onderwijs) geeft Discimus aan of een leerling op basis van de in Discimus geregistreerde studiebewijzen voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of niet. Ook als er bijkomende voorwaarden zijn zoals een toelatingsklassenraad of medisch geschiktheidsattest wordt dit aangegeven;
 • Overgangsvoorwaarden : voor overgangen tijdens het schooljaar in het 1e en het 2e leerjaar van de 1e, 2e en 3e graad (uitgezonderd modulair, duaal of OKAN-onderwijs) wordt aangegeven of er een beslissing van de klassenraad nodig is.

Het is mogelijk dat de toepassing weergeeft dat de leerling niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, maar dat u zelf bijkomende informatie heeft waaruit u kan besluiten dat de leerling wel voldoet. Dit kan het geval zijn wanneer u beschikt over een studiebewijs behaald bij de examencommissie, of een ander studiebewijs dat niet (correct) in Discimus geregistreerd werd. In dat geval neemt u contact op met uw verificateur of met de betrokken school die het studiebewijs uitreikte met de vraag dit alsnog te registreren.

Let op, de raadpleegfunctie voor studiebewijzen en controle op de toelatingsvoorwaarden in Discimus vervangt het papieren studiebewijs niet volledig.

Bij de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs is het niet meer nodig om de papieren studiebewijzen op te vragen. De studiebewijzen die behaald zijn in de loop van het secundair onderwijs blijven voorlopig wel nog deel uitmaken van het administratief leerlingendossier.

6. Uitwisseling van preventieve schorsingen en tuchtmaatregelen door scholen en centra

Vanaf schooljaar 2017-2018 werd de Edison-zending Tucht voor leerlingen die definitief zijn uitgesloten in het secundair onderwijs, vervangen door de registratie via Discimus.

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt deze gegevensuitwisseling uitgebreid. Naast de definitieve uitsluitingen, worden voor het secundair onderwijs nu ook de tijdelijke uitsluitingen en de preventieve schorsingen via Discimus geregistreerd.

Ook voor het lager onderwijs verloopt vanaf 2019-2020 de registratie van de preventieve schorsingen, tijdelijke en definitieve uitsluitingen via Discimus.

Voor alle tuchtmaatregelen worden volgende basisgegevens geregistreerd:

 • Identificatie van de leerling (INSZ-nummer en instellingsnummer);
 • Het type maatregel (preventieve schorsing, tijdelijke uitsluiting of definitieve uitsluiting);
 • De aanvangsdatum van de maatregel;
 • De einddatum van de maatregel (niet bij definitieve uitsluiting).

Uw school of centrum zal dus de gegevens van elke geschorste of uitgesloten leerling moeten doorsturen via Discimus, ongeacht of een leerling aanwezig of afwezig is in de school of het centrum. Ook leerlingen die met ingang van 31 augustus definitief zijn uitgesloten, geeft u dus door. De uitwisseling van deze gegevens gebeurt eveneens binnen de week na de aanvangsdatum van de maatregel.

7. Uitwisseling in het kader van het ondersteuningsmodel types 2, 4, 6 en 7

Vanaf schooljaar 2023-2024 is deze uitwisseling niet meer nodig door de invoering van het decreet Leersteun. Scholen voor gewoon onderwijs moeten geen gegevens bezorgen aan AGODI, maar kunnen rechtstreeks bij hun leersteuncentrum terecht voor leerlingen die aanspraak maken op leersteun.

7.1. Welke gegevens wisselen de scholen en centra uit met AGODI?

Vanaf schooljaar 2019-2020 wijzigt de regelgeving met betrekking tot de ondersteuning in het gewoon onderwijs van leerlingen met een (gemotiveerd) verslag of inschrijvingsverslag van het type 2, 4, 6 en 7. Voor leerlingen die in dit kader ondersteund worden binnen het gewoon onderwijs, gebeurt een registratie in Discimus. De school voor gewoon onderwijs deelt voor elke leerling de startdatum van de ondersteuning mee en de school voor buitengewoon onderwijs die de ondersteuning met betrekking tot die leerling in dat schooljaar zal opnemen.

Het type en het soort verslag (verslag, gemotiveerd verslag of inschrijvingsverslag) hoeft niet doorgestuurd te worden. Hiervoor kan AGODI een beroep doen op gegevens van de centra voor leerlingenbegeleiding.

7.2. Raadplegen van informatie in het kader van de ondersteuning voor types 2, 4, 6 en 7

Scholen kunnen volgende informatie raadplegen:

 • Scholen voor gewoon onderwijs: overzicht van de ondersteunde leerlingen type 2, 4, 6 en 7 van de eigen school
 • Scholen voor buitengewoon onderwijs: overzicht van de door de school ondersteunde leerlingen type 2, 4, 6 en 7 die werden geregistreerd door de betrokken scholen voor gewoon onderwijs

Deze gegevens worden via Discimus ter beschikking gesteld. Daarnaast publiceert AGODI ook overzichtsrapporten op Mijn Onderwijs. Scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs kunnen in deze rapporten raadplegen welke leerlingen zijn geregistreerd, welk verslag in de databanken van AGODI wordt teruggevonden en of de leerling in aanmerking komt voor omkadering binnen het ondersteuningsmodel. Als er nog gegevens ontbreken of foutief zijn, kunnen scholen en CLB’s dat in orde brengen vooraleer de omkadering definitief wordt toegekend.

8. Uitwisseling inschrijvingsgegevens onderwijsinternaten

Naast persoonsgegevens (stamnummer, INSZ-nummer, geboortedatum, geslacht, voor- en familienaam, adres en nationaliteit) worden de volgende inschrijvingsgegevens geregistreerd via Discimus:

 • Inschrijvingsperiode in het onderwijsinternaat: begindatum en einddatum;
 • Vestigingsplaats;
 • Het is een interne waarvan de beide ouders - of desgevallend de enige ouder - een ambulant beroep als binnenschipper, kermis- of circusexploitant of -artiest uitoefenen. Dit mag enkel geregistreerd worden voor internen waarvoor een tussenkomst in de persoonlijke bijdrage bij ambulant beroep werd aangevraagd via het formulier in bijlage 13 van de omzendbrief Onderwijsinternaten;
 • Instellingsnummer van de school waar de leerling schoolloopt: enkel indien het gaat om Europese scholen en erkende niet-subsidieerbare/niet-financierbare scholen;
 • Vanaf schooljaar 2024-2025: de aanwezigheid van een afsprakenkader en ondersteuningsplan.

Internaten kunnen via Discimus raadplegen waar de leerling schoolloopt: school en administratieve groep, inschrijvingsperiode en type buitengewoon onderwijs indien van toepassing.

9. Uitwisseling weigeringen/MNGI

Vanaf schooljaar 2020-2021 worden ook de weigeringen uitgewisseld met AGODI via Discimus.

Een schoolbestuur dat een leerling weigert, of een inschrijving van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften ontbindt omwille van onredelijkheid van de nodige aanpassingen, bezorgt de ouders een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Weigeringen moeten aan AGODI worden gemeld via het schoolsoftwarepakket (zie ook de omzendbrieven BaO/2012/01 en SO/2012/01).

10. Contactgegevens

(…) 

10.1. Basisonderwijs

Alle scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen voor hun vragen over Discimus terecht op het telefoonnummer 02 553 92 35 of op het e-mailadres leerlingenzendingen.basisonderwijs@vlaanderen.be.

10.2. Secundair onderwijs

Scholen voor voltijds onderwijs en centra voor deeltijds onderwijs kunnen steeds terecht bij hun verificateur.