Jaarlijkse inlichtingen voor het schooljaar 2019-2020: personeelsbeheer deeltijds kunstonderwijs

 • referentie
  DKO/2013/01
 • publicatiedatum
  28/06/2013
 • datum laatste wijziging
  30/08/2019
 • opheffing
  DKO/2012/01
 • Overzicht verloven
 • aanvangsbegeleiding
 • vacantverklaring eindeloopbaanstelsels
 • Kunstkuurprojecten

1. Een handig overzicht van de verlofstelsels

In het onderwijs bestaan er heel wat verlofstelsels met elk hun eigen voorwaarden. In dit handig overzicht vindt u alle verlofstelsels met de voorwaarden erbij vermeld.

Overzicht verlofstelsels

2. Aanvangsbegeleiding

Vanaf 1 september 2019 ontvangt elke academie lestijden aanvangsbegeleiding om startende leerkrachten te coachen.
De personeelsleden die u aanstelt in aanvangsbegeleiding meldt u met vakcode 1746. In de RL-1 duidt u ook het gelijkstellingsvak aan. Dit kan eender welk vak zijn. Het salaris wordt bepaald op basis van het aangeduide gelijkstellingsvak.

De lestijden aanvangsbegeleiding komen in aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming.

Let wel. Via samenwerking kan een academie de lestijden aanvangsbegeleiding overdragen naar een andere academie. Deze overgedragen lestijden aanvangsbegeleiding komen niet in aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming.

Meer informatie vind je in deze omzendbrief .

3. Vacantverklaringen eindeloopbaanstelsels

Vanaf vorig jaar werden de betrekking van personeelsleden die een eindeloopbaanstelsel opnamen vacant verklaard. Het gaat over de gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50 of 55 jaar (GLBO55+) en over het verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar (VVP-55+).

Het eindeloopbaanstelsel GLB055+ is vanaf 2 september 2016 een uitdovend verlofstelsel. Personeelsleden kunnen hier niet meer instappen. Deze betrekkingen zijn dus vorig jaar al vacant verklaard.

In het eindeloopbaanstelsels VVP-55+ kunnen personeelsleden op 1 september, 1 januari of 1 april instappen. Mits akkoord van het schoolbestuur kan afgeweken worden van deze datum.

Dit betekent dat u ook dit schooljaar op 15 oktober 2019 de nieuwe betrekkingen van personeelsleden die gestart zijn met een VVP-55+ vacant moet verklaren.

Meer informatie vindt u in deze omzendbrief .

4. Kunstkuurprojecten

Heel wat academies hebben het goede nieuws gekregen dat zij vanaf 1 september 2019 een Kunstkuurproject kunnen opstarten, hetzij via een extra puntenenveloppe, hetzij via PWB-middelen.

De aanstelling van de personeelsleden gebeurt altijd in de academie.
Alle info over de aanstelling en de melding aan het werkstation vindt u in bijlage 1 van deze omzendbrief.

5. Vernieuwde schoollistings

De afgelopen jaren is het salarissysteem voor het onderwijspersoneel grondig vernieuwd . Daardoor biedt het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) de schoollisting online aan via  Mijn Onderwijs .

Ontdek alle info over de digitale schoollisting in deze omzendbrief .

6. Vereenvoudiging van de aangifte sociaal risico (ASR)

De aangifte van deeltijdse arbeid met de formulieren C131A of C131 is afgeschaft en vervangen door een elektronische aangifte. Agodi neemt deze werkgeversverplichting over van de inrichtende machten.
Dit verloopt dan als volgt:

 • Het personeelslid doet zijn aanvraag bij de school.
 • De school zendt een RL16 naar het werkstation
 • Agodi vult aan en verstuurt de nodige gegeven naar de Sociale Zekerheid

Om een correcte aangifte te garanderen is het uiterst belangrijk om de zendingen van de opdrachten tijdig en correct door te sturen.

Meer informatie vind je in deze omzendbrief.

7. Beperking van de vervangingsmogelijkheid voor of tijdens een korte vakantie

Met ingang van 1 september 2015 is de vervangingsmogelijkheid van afwezige personeelsleden beperkt wanneer de afwezigheid start in een periode van 14 kalenderdagen voor of tijdens een korte vakantieperiode, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Een personeelslid, dat tijdelijk een personeelslid vervangt van wie de afwezigheid gestart is in een periode van 14 kalenderdagen voor of tijdens een korte vakantieperiode, ontvangt hiervoor geen salaris. Het gaat dus over kalenderdagen hetgeen impliceert dat een weekend ook meetelt om de 14

kalenderdagen te tellen.

Als het afwezige personeelslid opnieuw afwezig is na de korte vakantieperiode of ononderbroken afwezig blijft tot na de korte vakantieperiode, ontvangt de vervanger slechts een salaris voor zijn prestaties vanaf de eerste dag na de korte vakantieperiode. En dit op voorwaarde dat de afwezigheid voldoet aan de geldende regels voor vervangingen, zoals de 10-werkdagen regel. Let op: voor het deeltijds kunstonderwijs telt zaterdag als werkdag .

Meer informatie over deze maatregel is terug te vinden in de Omzendbrief PERS/2015/06 van 24 augustus 2015 betreffende de beperking van de vervangingsmogelijkheid voor of tijdens een korte vakantieperiode

8. Digitaal doorsturen van documenten voor uw werkstation

Stuur uw personeelsdocumenten digitaal door. Uw werkstation heeft bij nieuwe indiensttredingen nog een beperkt aantal 'papieren' documenten nodig om een personeelslid in betaling te kunnen stellen: een kopie van het studiebewijs, een uittreksel uit het strafregister model 2 en een medisch attest. Daarnaast blijven soms formulieren nodig (bv. erkenning artistieke ervaring of valorisatie van prestaties buiten het onderwijs). Deze documenten kan u ook via elektronische weg aan uw werkstation bezorgen. U scant dan de documenten zelf op school in en mailt ze naar het centrale adres mailto:documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be. Je vermeldt op de scan het stamboeknummer van het personeelslid en je plaatst slechts één document per scan. Gescande documenten in verband met arbeidsongevallen mail je naar mailto:arbeidsongevallen.agodi@vlaanderen.be. Mail de ingescande documenten niet door op het rechtstreekse mailadres van uw dossierbeheerder. Bij een afwezigheid zijn de documenten in de mailbox van de dossierbeheerder niet raadpleegbaar voor andere collega’s.

 

9. Tijdige en correcte zendingen

Tijdige en correcte betalingen uitvoeren is een basisdoelstelling van de werkstations. Deze doelstelling is haalbaar op voorwaarde dat de zendingen uit de scholen tijdig en correct binnenkomen nl. uiterlijk enkele dagen vóór de afsluiting van de betaling.

In de jaarkalender vindt u maandelijks de datum van afsluiting van betaling.

Enkele aanbevelingen:

 • zend aanpassingen aan de opdrachten van vastbenoemde personeelsleden slechts door op het ogenblik dat u relatief zeker bent van de juiste opdracht; beperk herzieningen en herroepingen tot een minimum want die zorgen, ook in het elektronisch personeelsdossier, voor complicaties;
 • voor elke vorm van loopbaanonderbreking (ook ouderschapsverlof) stuurt u het formulier C62 op naar uw werkstation;
 • voor het zorgkrediet mailt u de beslissing van het departement Werk en Sociale Economie naar het werkstation
 • bij het melden van een 'verlof voor een tijdelijke andere opdracht' is het voor een correcte verwerking in het werkstation van groot belang dat u ook informatie meegeeft over de andere opdracht die het personeelslid tijdelijk uitoefent, zeker als die zich in een andere school situeert; u gebruikt hiervoor een RL 3 'opmerking'. Let erop dat de periode en het volume van het verlof tijdelijk andere opdracht en van de tijdelijk andere opdracht identiek is. Een aanstelling in een 'tijdelijk andere opdracht' is altijd uitzonderlijk en is slechts toegelaten nadat een betrekking niet via de gewone statutaire wijze (bvb. TADD-verplichtingen) kan ingevuld worden;
 • bij het melden van een bevallingsverlof stellen wij vast dat vaak vanuit de diverse scholen waar het personeelslid werkt, verschillende begindata gemeld worden; er worden zelfs uiteenlopende bevallingsdata meegedeeld, zowel wat de vermoedelijke bevallingsdatum als wat de effectieve geboortedatum(!) betreft; het spreekt voor zich dat zoiets voor een persoonsgebonden dienstonderbreking als deze niet verwerkbaar is en in het elektronisch personeelsdossier voor moeilijk op te lossen complicaties zorgt; hou u daarom bij het bepalen van de periode bevallingsverlof aan de geattesteerde data zoals het personeelslid u die bezorgt; tegenstrijdige zendingen brengen de uitbetaling van het personeelslid in het gedrang;
 • voor personeelsleden die in de zes weken voorafgaand aan de bevalling ziek zijn en willen genieten van een bijkomende week postnataal bevallingsverlof, moet u het ziekteverlof melden tot aan de vooravond van de effectieve bevallingsdatum. Zoniet zal de extra week bevallingsverlof niet toegekend worden;
 • voor de aanpassing van de burgerlijke stand kan u nooit verder teruggaan dan het huidige fiscale jaar. Het huidige fiscale jaar loopt van 1 januari 2019 t.e.m. 31 december 2019.
 • Als u een nieuw personeelslid aanstelt moet u in de RL-9-immatriculatie de nationaliteit invullen. Standaard staat hier in de meeste softwarepakketten de Belgische nationaliteit vermeld. Vergeet niet deze aan te passen als u een buitenlands personeelslid aanstelt.

 

10. 63 jaar en 365 dagen ziek

Een personeelslid is vanaf de leeftijd van 63 jaar al 365 dagen ziek geweest. Dit heeft tot gevolg dat het personeelslid met pensioen moet gaan op de eerste van de maand volgend op de dag dat dit zich voordoet. Met het ziekteverlof dat het personeelslid genoten heeft vóór de leeftijd van 63 jaar moet geen rekening gehouden worden.

11. Terbeschikkingstelling wegens ziekte na de P-datum

Een personeelslid heeft de pensioenleeftijd (P-datum) bereikt en komt door ziekte in de stand terbeschikkingstelling wegens ziekte. Daarnaast heeft deze persoon minstens 30 jaar diensten die in aanmerking komen voor de berekening van een rustpensioen.

In dit geval moet het personeelslid met pensioen gaan op de eerste van de maand volgend op het moment dat het in deze situatie terecht komt.

12. Aanstelling op basis van een buitenlands diploma

Het werkstation ontvangt regelmatig buitenlandse diploma's van personeelsleden aangesteld in een academie. Deze diploma's moeten wij terugsturen. Deze personeelsleden kunnen wij enkel bezoldigen op basis van een gelijkwaardigheidsbesluit of een conformiteitsattest.

Het gelijkwaardigheidsbesluit ontvangt het personeelslid na een erkenning door NARIC.

Meer info over NARIC vindt u terug op de volgende website:

http://naricvlaanderen.be

Het conformiteitsattest ontvangt het personeelslid na een erkenning door AGODI.

Meer informatie over deze erkenningsprocedure vindt u terug op de volgende website:
http://www.agodi.be/job-in-het-onderwijs-buitenlandse-beroepskwalificatie

Vergeet niet dat deze personeelsleden moeten voldoen aan de taalvereisten

13. Draagwijdte van vaste benoeming

In het deeltijds kunstonderwijs zijn er elk jaar heel wat verschuivingen in de opdrachten en vakken van de leraars. De versoepeling van de bekwaamheidsbewijzen heeft ook mogelijk gemaakt dat leraars breder inzetbaar zijn. Ook voor een vastbenoemd personeelslid is dit mogelijk, zolang de opdrachten en vakken waarmee het belast wordt maar binnen de draagwijdte van zijn benoeming vallen.

14. Een vaste benoeming is beperkt tot een ambt.

 

Als het ambt leraar is, geldt de benoeming altijd automatisch voor alle vakken waarvoor de leraar een vereist bekwaamheidsbewijs heeft. Dat ligt helemaal anders voor vakken en specialiteiten waarvoor de leraar een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heeft: zo'n vak en specialiteit valt alleen binnen de draagwijdte van de vaste benoeming als er expliciet een vaste benoeming door de overheid voor dit vak en specialiteit werd erkend.

Hieruit volgt dat een leraar nooit binnen zijn vaste benoeming kan beginnen een vak en specialiteit te geven waarvoor hij een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heeft, zolang de overheid de vaste benoeming voor dit vak niet heeft erkend. Bij niet-erkenning door de overheid kan het personeelslid enkel als tijdelijke in deze opdracht presteren.

Indien u deze lesopdrachten die buiten de draagwijdte van de vaste benoeming vallen, toch zou melden met een administratieve toestand 4, dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor het personeelslid. Wij verzoeken u dan ook om hier bij de verdeling van de betrekkingen zeker rekening mee te houden.

Meer informatie vindt u in de omzendbrief van 29 november 1999 over vaste benoeming

15. Controle op de afwezigheid wegens ziekte

De firma Certimed voert de controles uit op de afwezigheid wegens ziekte. Voor uitgebreide informatie hierover verwijs ik naar de omzendbrief 'Controles op de afwezigheid wegens ziekte' met kenmerk 13AC/B.Ph./SH/js van 20 januari 1999.

Aanvraag controles voor eendagsafwezigheden:

Wil u een controle voor een eendagsafwezigheid aanvragen, dan doet u dit zo vroeg mogelijk nl. ten laatste tegen 12 uur. Maak hierover duidelijke afspraken met de personeelsleden.

Is er voor de middag niemand bereikbaar op de school, voorzie dan een alternatieve contactmogelijkheid om eendagsafwezigheden te laten melden.

Aanvraag controles voor afwezigheden van meerdere dagen.

Deze controles kan u aanvragen tot 16u30 (maandag tot vrijdag).

Aanvraag controles in het weekend.

Instellingen van het deeltijds kunstonderwijs kunnen de controles ook in het weekend aanvragen. Dit kan enkel op de volgende manier.

Vanaf de vrijdagavond is Certimed op het volgend telefoonnummer en op de volgende uren bereikbaar:

Telefoon: 0475/64.04.28

- Vrijdag tot 19 uur

Na 19 uur kan u de controleaanvraag inspreken op het antwoordapparaat.

- Zaterdag van 9 uur tot 12 uur

Na 12 uur kan u de controleaanvraag inspreken op het antwoordapparaat.

- Zondag van 9 uur tot 12 uur

Bovenstaand telefoonnummer geldt enkel voor controleaanvragen in het weekend. Voor de controleaanvragen (telefonisch, per fax, schriftelijk of per e-mail) tijdens de week kan u terecht bij:

Certimed

T.a.v. Dienst Onderwijs

Postbus 10018

1070 ANDERLECHT

Gratis telefoonnummer: 0800/94 994

e-mail: onderwijs@certimed.be

Gebruik de formulieren met de nieuwe adresgegevens (bijlage bij omzendbrief van 20 januari 1999).

Telefonische aanvragen dienen schriftelijk of per e-mail (formulier“aanvraag van medische controle” als pdf-bestand in bijlage) bevestigd te worden.

16. Controle op de urenpakketten

Bij de jaarlijkse controle van de urenpakketten stelden wij vast dat een aantal scholen afwezige personeelsleden niet rechtstreeks vervangen. De scholen gebruiken de uren van de afwezige titularis om een ander vak in te richten. De opdracht in dit andere vak geven ze door als vacante uren (= ato 2). Bij de controle van de urenpakketten resulteert dit in een overschrijding. Het gaat hier immers nog altijd over de uren die toegekend zijn aan de afwezige titularis en die tijdens de duur van de afwezigheid van de titularis in een 'ander vak' ingericht worden. De opdracht in dit andere vak moet gemeld worden als niet vacante opdracht (= ato 1). Zoniet, geeft dit aanleiding tot een overschrijding van het urenpakket.

Denk er aan om bij de verdeling van de urenpakket met alle leerkrachten rekening te houden. Dat wil zeggen dat u ook rekening moet houden met vast benoemde leerkrachten die te kennen hebben gegeven dat ze voor het volledige schooljaar een verlofstelsel willen opnemen. Als bij de verdeling van de uren blijkt dat u geen effectieve lesopdracht aan deze leerkracht meer kan toekennen omdat u minder uren van zijn vak inricht, dan moet u eerst de maatregelen voorafgaand aan de TBSOB toepassen en indien noodzakelijk het personeelslid ter beschikking stellen wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB).

17. Website ministerie van Onderwijs en Vorming: enkele blikvangers

Bekwaamheidsbewijzen DKO en concordantiezoeker online

De bekwaamheidsbewijzen DKO en concordantiezoeker kan u raadplegen op deze website:

http://www.agodi.be/dko-bekwaamheidsbewijzen-en-concordanties

Voor de bekwaamheidsbewijzen kan u opzoekingen doen in twee richtingen:

• van ambt of vak naar diploma;

• van diploma naar ambt of vak.

Cursussen schoolsecretariaten DKO

De geactualiseerde cursussen verloven, bevallingsverlof... kan u raadplegen op onze website.

Documenten en formulieren

Deze website biedt een centrale toegang tot bijna alle documenten en formulieren die veel gebruikt worden in het onderwijsveld (directies,schoolsecretariaat, ouders, studenten, leraars e.a.).

Jaarkalender schoolsecretariaten 201 9 -20 20

De jaarkalender biedt een handig overzicht per maand van de op te sturen formulieren en documenten naar het werkstation of uw schoolbeheerteam. In de jaarkalender vindt u zowel de uiterste datum van de maandelijkse betaling terug als de uiterste termijn voor het indienen van de vaste benoemingen.

De jaarkalender 2019-2020 vindt u terug op deze website.

Bijlage 1. - Aanstelling personeelsleden in de Kunstkuurprojecten.